Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα ληξιπρόθεσμα

Posted by koszig στο 24 Ιουλίου 2016

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 έγινε συνέντευξη τύπου του Υπουργού Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής και του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γιάννη Μπαλάφα  για το ζήτημα της εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους.

Στη συνέχει δόθηκε στη δημοσιότητα η Εγκύκλιος 15 για «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-15 Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων

Βαθιά οικονομική ανάσα στις τοπικές κοινωνίες και ανακούφιση σε δήμους και περιφέρειες από το βραχνά των οφειλών αναμένεται να δόσει η επιχορήγηση, συνολικού ύψους 326 εκατ. ευρώ, που εξασφάλισε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τους ΟΤΑ, για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους

Από αυτά, τα 250 εκατ. ευρώ, δηλαδή περί το 80% της επιχορήγησης, θα δοθούν εφέτος (από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο), ενώ τα υπόλοιπα χρήματα αφορούν στο 2017, όπως αναφέρθηκε σε σχετική συνέντευξη Τύπου, που δόθηκε στο αρμόδιο υπουργείο.

Οι δικαιούχοι φορείς έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν συνολικά μέχρι το ύψος του ποσού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους (απλήρωτες οφειλές μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης) προς φορείς εκτός γενικής κυβέρνησης (κυρίως προμηθευτές, εργολάβοι κ.α.), όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί κατά την 30η Απριλίου 2016 και εφόσον έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς τους.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

ΣΤ. Απόφαση επιχορήγησης και τροποποίηση προϋπολογισμού ΟΤΑ:
Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Δ.Υ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των φορέων προβαίνει στις σχετικές ενέργειες για εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη συνέχεια μεριμνά για την έκδοση υπουργικής απόφασης επιχορήγησης έκαστου φορέα.
Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης και την κοινοποίηση αυτής στους φορείς, αυτοί εγγράφουν άμεσα με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που θα λάβουν ως έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. Ειδικότερα:
 Οι ΟΤΑ α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισμού που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εγγράφουν το ποσό της επιχορήγησης στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Στο σκέλος των εξόδων, οι πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες, τις οποίες ο φορέας αποπληρώνει αποκλειστικά μόνο μέσω της επιχορήγησης ληξιπροθέσμων, θα παρακολουθούνται διακριτά σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 81 ή/και Κ.Α. τρέχουσας χρήσης, στους οποίους θα πραγματοποιείται η σχετική ενταλματοποίηση και οι οποίοι θα είναι της μορφής ΥΥ.ΧΧΧΧ.ΨΨ.. (ΥΥ: Κωδικός Υπηρεσίας. XXXX: Κωδικός Είδους, ΨΨ: Ανάπτυξη). Σε ΚΑΕ της Ομάδας 83, μπορεί να γίνει εγγραφή πιστώσεων και ενταλματοποίηση δαπάνης πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από την σχετική επιχορήγηση, αλλά δεν προτείνεται, προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον αναμορφώσεις κωδικών αριθμών.

Τι περιλαμβάνει ο κωδικός δαπανών 81. Αναφέρεται σε ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.), δηλαδή σε Πληρωμές Υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών. 

Β. Ανώτατο ποσό επιχορήγησης:
Κάθε δικαιούχος φορέας μπορεί να επιχορηγηθεί συνολικά μέχρι το ύψος του ποσού των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 30.04.2016 και όπως αυτό προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία που ο φορέας είχε καταχωρίσει στη βάση δεδομένων ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.–Ε.Ε.Τ.Α.Α. που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Δ.Α. στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων μηνός Απριλίου 2016.

Αυτές είναι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους, όπως είναι καταχωρημένες στον προϋπολογισμό έτους 2016.

 

Κωδικός 81 a

Συγκεντρωτικά.

Οφειλόμενες Πληρωμές κωδικού 81

Φαίνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μέχρι 30/4/2016 σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, ανέρχονται στο ποσό των 6.720.396,85 €. Στην πραγματικότητα όταν προσκομισθούν τα νόμιμα στοιχεία το ποσό αυτό θα είναι μικρότερο.

Αυτή είναι η τρύπα στον προϋπολογισμό που μπορεί να κλείσει; Βεβαίως τη τρύπα είναι άλλη.

Ταμειακό έλλειμμα

Έτσι και αν δοθούν τα ποσά για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 2016 ο ισολογισμός ενδεχομένως δεν ισοσκελίζεται.

Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα ο δήμος Αχαρνών;

Δεν έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Εισπράττει χρήματα, αλλά δε μπορεί να δαπανήσει χρήματα  για προμήθεια αγαθών, όπως για πετρέλαιο για την κίνηση οχημάτων και απορριμματοφόρων, σε λίγο δε θα μπορούν να μαζευτούν τα σκουπίδια. Οι γειτονικοί δήμοι έχουν φτάσε στα όριά τους.

Η οικονομική υπηρεσία δεν έχει δημοσιεύσει τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία Ιανουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου-Ιουνίου.

Ν. 4257_2014

Άρθρο 39

Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου.

Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών».

 

Η μη τήρηση του νόμου αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα;

Ο δήμος Αχαρνών έχει προχωρήσει στην Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 – 2019;

Το θέμα αυτό έχει συζητηθεί στην οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο;

Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής δε φαίνεται στον ορίζοντα. Για τυπικούς λόγους θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες. Θα γίνει λεπτομερής ενημέρωση για το δάνειο;

Αυτή είναι σήμερα η διοίκηση του δήμου Αχαρνών. 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο επίλογος στο Εξώδικο

Posted by koszig στο 22 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Εξώδικη Δήλωση … που μου κοινοποιήθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Μέχρι σήμερα, από το έτος  2009, έχουν γίνει 3.980 αναρτήσεις στις πλειοψηφία που είχαν αναφορά το δήμο Αχαρνών, κατά κύριο λόγο τις δημοτικές Αρχές.

Οι αναρτήσεις είχαν αναφορά  σε λανθασμένες αποφάσεις, δημάρχων, προέδρων Νομικών Προσώπων και δημοτικών συμβουλίων. Όλες αυτές οι αναρτήσεις  περιείχαν και το νομικό πλαίσιο που τεκμηρίωνε το παράτυπο των ενεργειών που είχαν γίνει. Οι αναρτήσεις, κατά την άποψή μου, είχαν εποικοδομητική κριτική.

Πέρα όμως από την κριτική, με την ιδιότητα του Ενεργού Πολίτη, όχι των κατ’ όνομα Ενεργών Πολιτών, έκανα αυτό που οφείλει να κάνει κάθε δημότης. Αναφέρθηκα σε Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και Εισαγγελικούς Λειτουργούς για την προάσπιση των συμφερόντων του δήμου Αχαρνών. Αποτέλεσμα πρόστιμα στη δημοτική Αρχή, και στις δύο προηγούμενες, της τάξης των 10.000 € για ρύπανση του περιβάλλοντος, στους 40 Μάρτυρες  και στο Νεκροταφείο. Διοικητικά αρκετές αποφάσεις ακυρώθηκαν. Οι Επιθεωρητές- Ελεγκτές δημόσιας Διοίκησης κατέληξαν μετά από έρευνα σε πόρισμα με βάση τα δικά μου στοιχεία για το Νεκροταφείο.

Η επιλογή των προηγουμένων διοικήσεων ήταν να μην αναφέρονται σε αναρτήσεις μου, προφανώς γιατί δεν ήθελαν να ανοίξουν δημόσιο διάλογο.

Η παρουσία του τότε δημοτικού συμβούλου Γιάννη Κασσαβού ήταν σχεδόν «αφανής», μια και οι παρουσίες του στο δημοτικό συμβούλιο και ειδικά στην οικονομική επιτροπή ήταν ελάχιστες,

Παρουσίες Ιωάννη Κασσαβού σε Δημ. Συμβούλια και Οικ. Επιτροπές

Τα στοιχεία που παρουσιάζει τώρα για να κατακεραυνώνει την προηγούμενη δημοτική Αρχή βασίζονται κυρίως σε δικές μου αναρτήσεις.

Τα δύο χρόνια που βρίσκεται ο δήμαρχος εξουσία δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα, με αποτέλεσμα να φτάνει η ώρα για τον προϋπολογισμό του έτους  2017 και να μην υπάρχει εγκεκριμένος προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Έτσι λοιπόν, με αυτή την κατάσταση και αυτά που έρχονται, που δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα,  ο δήμαρχος αποφάσισε, κατά τη γνώμη μου, να κάνει μια κίνηση απελπισίας. Μια Εξώδικη Δήλωση, Διαμαρτυρία & Πρόσκληση συντεταγμένη από δικηγόρο και κοινοποίηση με δικαστικό κλητήρα. Όλες οι προϋποθέσεις για να ακολουθήσει αγωγή ή μήνυση.

Στην εξώδικη δήλωση έγινε τεκμηριωμένη απάντηση. Με την  εξώδικη δήλωση ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός ζητούσε:

Για τα ανωτέρω δημοσιεύματα σας καλώ όπως εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως του παρόντος, αναρτήσετε στον ιστότοπο (blog)
«Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών» επανορθωτικό κείμενο, με το ακόλουθο περιεχόμενο και να το ευρετηριάσετε κατά τρόπο, που η
αναζήτησή του με τα λήμματα «Δήμαρχος Αχαρνών», «Δήμος Αχαρνών» και «Γιάννης Κασσαβός» να είναι ευχερής :
«Ανακαλούνται προς το σκοπό επανόρθωσης οι ακόλουθες αναρτήσεις (posts) στο «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών και γίνονται οι κατωτέρω
δηλώσεις και διευκρινίσεις :

α)  …

…δηλώνεται κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει την ΜΚΟ «Praksis», με υποθέσεις χρηματοδοτήσης  ΜΚΟ από
κρατικά κονδύλια, που αποδείχθηκαν ·ή φέρονται · ως παράνομες – παράτυπες και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, που να
υποδηλώνει εμπλοκή ή συμμετοχή του Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού σε τέτοιες υποθέσεις.

Σε αυτή την ανάρτηση σε κανένα σημείο δεν αναφέρεται συσχέτιση της ΜΚΟ με το δήμαρχο. Να επανορθώσω τι; Ότι ο κ. Κασσαβός δεν έχει καμία συμμετοχή σε ΜΚΟ, όταν είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΜΚΟ «Εύξεινη Πόλη» και ο δήμος Αχαρνών είναι μέλος με συνδρομή 12.000 €, όταν Γενικός Διευθυντής είναι και σήμερα αυτός που κατακεραυνώνει στην εξώδικη πρόσκληση.

β) Ο δήμαρχος υποστηρίζει ότι :»...διότι σύμφωνα με το νόμο η ανάρτηση στη Διαύγεια της απόφασης, με την οποία ο Δήμαρχος
Αχαρνών δέχθηκε την παραίτησή μου από την θέση του Ειδικού Συμβούλου, δεν είναι προϋπόθεση του κύρους της και κατά συνέπεια,
οι ανακαλούμενοι χαρακτηρισμοί και κρίσεις για τον Γιάννη Κασσαβό ήταν αδικαιολόγητοι

Στην Ιστοσελίδα του δήμου ο δήμος έχει δημοσιεύσει προσλήψεις και αποφάσεις παραίτησης συνεργατών του και αντιδημάρχων.

Η καθυστέρηση της παραίτησής μου από τη θέση του ειδικού συμβούλου του δημάρχου με τη δημοσίευση σε ΦΕΚ μετά από 4 μήνες από την αποδοχή της, έδωσε την ευκαιρία σε δημότες να αμφισβητούν την παραίτησή μου επί τέσσερις μήνες, πράγμα μειωτικό για εμένα.

Οι χαρακτηρισμοί είναι δικαιολογημένοι, γιατί η ενδεχομένως σκόπιμη για λόγους πολιτικής μη ανακοίνωση της αποδοχής της παραίτησής  στην ιστοσελίδα του δήμου ή με σχετικό δελτίο τύπου δρούσε μειωτικά για εμένα. Ευρέως σχολιαζόταν για ποιο λόγο δεν έχω παραιτηθεί, ενώ οι αναρτήσεις για τις παρατυπίες της δημοτικής Αρχής ήταν συνεχείς.

Επομένως δεν υπάρχει  λόγος να ζητήσω συγνώμη για αυτό το δημοσίευμα από τον κ. Κασσαβό.

Απορίας άξιο είναι πως ο κ. Κασσαβός θυμήθηκε το δημοσίευμα ένα χρόνο μετά, για να θέλει να ζητήσω συγνώμη σήμερα!!

γ)Με εγκαλείτε για την ανάρτηση της 3ης Φεβρουαρίου Ότι: «Από την ανάρτηση της 3ης Φεβρουαρίου 2015 (σελ. 9 του κειμένου)
ανακαλείται ο υπαινιγμός ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός παραποίησε την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2014, (σελ. 9 του κειμένου) και δηλώνεται κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, που να υποδηλώνει ότι ο Δήμαρχος
Γιάννης Κασσαβός, παραποίησε ή πλαστογράφησε τα Πρακτικά.»

Με τα αρ. πρωτ. 37315/14-6-2016 και 39620/24-6-2016 έγγραφά μου ζητούσα να μου χορηγήσετε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης της 3/2/2015. Μέχρι σήμερα δεν έχετε απαντήσει στα έγγραφά μου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ 2. του ν. 3230/2004 «6. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων κατά τις παραγράφους 1 και 2  ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης του πολίτη είναι είκοσι (20) ημέρες

Σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 1:

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Και για αυτές τις παραλήψεις παραλήψεις κάποιοι δήμαρχοι παραπέμπονται στις 25 Οκτωβρίου 2016 στο Τέταρτο Τριμελές  Πρωτοδικείο Αθηνών.

Όταν σε μια συνεδρίαση οργάνου, όπως στην οικονομική επιτροπή της 3/2/2015 , (κλικ εδώ), δεν ακούγονται σε μαγνητοφώνηση όσα αναγράφονται στην απόφαση δεν είναι πλαστογραφία;

Νομικά δεν ισχύει:

Καταρτισμός πλαστού εγγράφου

333. Καταρτίζει πλαστό έγγραφο όποιος-

(α) καταρτίζει έγγραφο που εμφανίζεται ως να μην είναι στην πραγματικότητα.

Στο μαγνητοφωνημένο τμήμα που ακούγεται, στην  ψήφιση του θέματος σε 23 δευτερόλεπτα ακούστηκαν όσα αναγράφονται στην απόφαση; Μου χορηγήσατε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά να ανακαλέσω ή να ζητήσω συγνώμη;

Ο δήμαρχος δεν υπόγραψε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Απορίας άξιο είναι πως ο κ. Κασσαβός θυμήθηκε το δημοσίευμα ένα χρόνο μετά, για να θέλει να ζητήσω συγνώμη σήμερα!!

δ) Από την ανάρτηση της 17 Ιανουαρίου 2016, ανακαλείται ο ισχυρισμός και μομφή ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός «εκβίασε»
εκμισθωτές ακινήτων για να επιτύχει τηv μείωση των μισθωμάτων, που καταβάλλει ο Δήμος.

Είναι φανερό ότι αν σε ένα δημοσίευμα υπάρχει χαρακτηρισμός σε εισαγωγικά δεν αποτελεί κυριολεξία της λέξης.

«Εκβιασμός είναι η προσπάθεια κάποιου να εξαναγκάσει άλλον να υποκύψει σε απαίτησή του, με χρήση απειλής ή βίας »

Η μη καταβολή μισθωμάτων, σε κτίριο ενοικιασμένο στο δήμο που το χρησιμοποιεί από χρόνια, με απόφαση δημάρχου χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου για «οριζόντιες μειώσεις» μισθωμάτων ή για διακοπή της μίσθωσης αν οι ιδιοκτήτες δε συμφωνήσουν με τη μείωση του μισθώματος, δε συνιστά απειλή;

Η απόφαση των ιδιοκτητών τον Δεκέμβριο του έτους 2015 να μειώσουν αναδρομικά το μίσθωμα από την αρχή του χρόνου προκειμένου να λάβουν τα καθυστερούμενα μισθώματα πως χαρακτηρίζεται; Όταν ο δήμος Αχαρνών δεν έχει καταβάλει τα μειωμένα μισθώματα το ΄πρώτο εξάμηνο του έτους  2016 πως χαρακτηρίζεται; Αν μεροληπτικά ο δήμαρχος υπέγραψε αναλήψεις υποχρεώσεων, προκειμένου η οικονομική επιτροπή να αποφασίσει να δώσει σε μερικούς μειωμένα μισθώματα, σε άλλους μισθώματα χωρίς μείωση και σε άλλους διπλασιασμό των μισθωμάτων, πως χαρακτηρίζονται αυτές οι αποφάσεις;

Μισθώματα κτιρίων σε δήμο Αχαρνών

Μετά από αυτά για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχω να αναιρέσω το παραμικρό. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη από το δήμαρχο για αυτό το θέμα θα δώσει την ευκαιρία στους μισθωτές που έγινε η μείωση να εξηγήσου στο δικαστήριο τις λεπτομέρειες.

ε) Από την ανάρτηση της 30ης Μαϊου 2016 ανακαλούνται η ο ισχυρισμός και μομφή της «παρανομίας» διότι η θεώρηση του πρακτικού της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με ημερομηνία 18105/2016, δεν συναρτάται με το κύρος της απόφασης επικαιροποίησης του
κανονισμού υπαίθριας διαφήμισης λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το νόμο αυξημένης πλειοψηφίας και για τον λόγο αυτό η πράξη
θεώρησης του εν λόγω πρακτικού δεν συνιστά «παρανομία» , όπως . __ επίσης ανακαλείται η φράση «Αυτό. το τμήμα της απόφασης 
ενδεχομένως να αποτελεί πλαστογραφία» , διότι πλαστογραφία του πρακτικού, με οποιαδήποτε έννοια, δεν υπήρξε.

Η απόφαση που αναρτήθηκε για τη συνεδρίαση της 18/5/2016  είναι καραμπινάτη πλαστογραφία γιατί:

Η απόφαση δε φέρει την υπογραφή του προεδρεύοντος Αναστασίου Χίου (και της απούσας γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου). Από ποιο έγγραφο ο δήμαρχος υπέγραψε Ακριβές Αντίγραφο Αυθημερόν;

Στο αντίγραφο της απόφασης αναγράφεται:

Έγκριση απόφασης

Ο όρος » εγκρίνει να επικαιροποιηθούν οι σχετικές αποφάσεις…), σημαίνει ότι για να επικαιροποιηθούν οι σχετικέ αποφάσεις πρέπει να έχει ληφθεί η απόφαση με τη πλειοψηφία των 23 θετικών ψήφων και όχι  με 14 ψήφους που σημαίνει ότι η πρόταση απορρίφθηκε.

Αυτό δεν είναι πλαστογραφία απόφασης;

Καταρτισμός πλαστού εγγράφου

333. Καταρτίζει πλαστό έγγραφο όποιος-

(α) καταρτίζει έγγραφο που εμφανίζεται ως να μην είναι στην πραγματικότητα.

Για όσα μου ζητά ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός με την εξώδικη δήλωση έγινα διεξοδική αναφορά στα γεγονότα και στα αποδεικτικά στοιχεία που ήταν δημοσιευμένα. Ο δήμαρχος με εγκαλεί για παραβάσεις του νόμου ενώ ο ίδιος δεν τηρεί το νόμο να μου δώσει στοιχεία προκειμένου να αναθεωρήσω αυτά που αναφέρω.

Για το λόγο αυτό ότι έγραψα έγραψα.

Θα τελειώσω με παροιμίες

Μια παλιά Αραβική παροιμία λέει:

Αν φοβάσαι μη μιλάς, αν μιλάς μη φοβάσαι.

Μια σύγχρονη παραλλαγή λέει:

Αν φοβάσαι μη γράφεις, αν γράφεις μη φοβάσαι

 

Και ο σοφός λαός λέει:

Μην ξυπνάτε το σκύλο όταν κοιμάται!!

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Όπως ήρθε, έτσι φεύγει

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2016

Αρκετές αναρτήσεις έχουν γίνει για την ειδική συνεργάτιδα του δημάρχου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

773ΣΩΨ8-ΒΔ7 Παραίτηση Τσαντσαράκη

Κανείς δεν είδε πως ήρθε, κανείς δεν την είδε όταν έφευγε.

Στοίχισε στο δήμο κάτι λιγότερο από 20.000 €.

Από τις αναρτήσεις η αντιπολίτευση γνώριζε, κανένας όμως δε ρώτησε γιατί ο δήμαρχος την προσέλαβε, τι έργο έκανε.

Και όμως έχει ένα αξιόλογο βιογραφικό και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Αρχίζει το ξήλωμα;

Αν δεν υπήρχε το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ, ίσως στα πέντε χρόνια ο δήμος Αχαρνών θα έχανε 80.000 € για ανύπαρκτες υπηρεσίες!!

Τις Πταίει;

 

Λέγε λέγε το κοπέλι, κάνει την κυρά και θέλει.

[Σοφή παροιμία]

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Μνημόσυνο πεσόντων στην Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974

Posted by koszig στο 21 Ιουλίου 2016

cyprus(lowres)1

Όλα ήταν έτοιμα για την εορτή.

Κατά τα καθιερωμένα η εκδήλωση άρχισε με την προσέλευση των επισήμων.

Οι επίσημοι

    

    

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και το σύντομο χαιρετισμό του πρέσβη της Κύπρου ακολούθησε κατάθεση στεφάνων Στην προτομή του Μήτρο Λέκκα.

Μετά την κατάθεση στεφάνων δεν ακολούθησε ο καθιερωμένος καφές σε καφενείο της πλατείας, ίσως επειδή δε μπορούν να γίνουν δαπάνες λόγω μη ύπαρξης προϋπολογισμού.

Οι επίσημοι μετέβησαν στο δημαρχείο, όπου προσεφέρθη καφές και αναψυκτικά σε πλαστικά κύπελλα.

Οι καφέδες

Εκεί εμφανίστηκαν και δημοτικοί σύμβουλοι που δεν εμφανίστηκαν στην εκκλησία. Φυσικά για φωτογράφιση!!

Σε δημοσιογράφους δεν επετράπη να εισέλθουν στο γραφείο του δημάρχου. Μόνο στο φωτογραφικό συνεργείο του δήμου.

Τελικά σε αυτή τη σεμνή εκδήλωση που δεν έγινε φαίνεται αρκετά γνωστή, αφού εκτός των επισήμων παρέστησαν και 4 κυρίες στη λειτουργία και ένας που σεβάστηκε την επιμνημόσυνη δέηση και τους πεσόντες.

Ο Ένας

Στην εκδήλωση δεν παρέστησαν ούτε οι δημοτικοί σύμβουλοι, εκτός από το Στάθη Τοπαλλίδη, την Ελένη Σαχσανίδη, τον Αντώνη Παλιούρα, το Θόδωρο Σιρινίδη και τη Μαρία Ναυροζίδου. Ακόμα παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Αρωγής Νίκος Γκασούκας και ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας Κώστας Καρυδάκης.

Αυτοί είναι οι δημότες των Αχαρνών. Έτσι τιμούν τη μνήμη όσων χάθηκαν. Από τους τότε παρόντες στην Κύπρο μερικοί δάκρυσαν και σκούπισαν τα μάτια.

Οι άλλοι χαμογελούσαν. Μια σειρά από φωτογραφίες για το βιογραφικό τους!!

Τελικά η δημοτική Αρχή στη βιασύνη της να πάει στο δημαρχείο για καφέ και φωτογράφιση  ξέχασε το δίσκο με τα κόλλυβα στην Εκκλησία.

Μια απορία μου έμεινε.

Τι έγινε ο δίσκος με τα κόλλυβα.

Ποιοι τα έφαγαν;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Υπάρχουν και Ενεργοί Πολίτες

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2016

Στις 4 Απριλίου 2016 αναρτήθηκε κείμενο με τίτλο «Ανιστόρητων συνέπειες». Παρότι έγινα αναφορά στο πρόσωπο του δημάρχου δε με εγκάλεσε. Μάλλον του διέφυγε, (κλικ εδώ).

Ονοματοθεσία οδών, πλατειών κ.α.

Εισαγωγή

Για τους πολίτες, αλλά και για τις δημόσιες υπηρεσίες   η ονοματοθεσία οδών είναι ένας τρόπος προσδιορισμού της θέσης κτιρίων, αντί να προσδιορίζεται η θέση με γεωγραφικές συντεταγμένες.

Πέρα όμως από  τον προσδιορισμό της θέσης, (οδός και αριθμός), η ονοματοθεσία έχει και παρεπόμενους ρόλους. Μέσω της ονοματοθεσίας:

 • Οι πολίτες έρχονται σε επαφή με  την ιστορία του τόπου τους.
 • Οι πολίτες  έρχονται σε επαφή με την τοπική ιστορία με πρόσωπα και γεγονότα
 • Οι πολίτες  γνωρίζουν σπουδαίες προσωπικότητες που συνδέονται με τον τόπο.

Επομένως πέρα από τον προσδιορισμό της θέσης  η ονοματοθεσία των οδών έχει και παιδευτικό ρόλο.

Οι περισσότεροι δρόμοι σήμερα έχουν ονόματα μεγάλων προσωπικοτήτων, θεών και ηρώων, τοπωνύμια (οδός Πάρνηθος ), λουλουδιών (οδός Γαρδένιας),  αλλά και ονόματα που ταιριάζουν στον εκάστοτε δρόμο (Αθηνών, Λιοσίων).

Για να προσδιορίζεται μια περιοχή σε μερικές περιπτώσεις σε οδούς της περιοχής δίνονται ονόματα καλλιτεχνών, ποιητών, αθλητών και τοπικών προσωπικοτήτων.

Βασικό στοιχείο στην ονοματοθεσία οδών είναι να μη δίνονται ίδια ονόματα σε περιοχές του ίδιου δήμου με αποτέλεσμα να προκαλούν σύγχυση.

Πως καθορίζεται η ονοματοθεσία

Για την ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών ισχύει ο ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ 11-4-2012). Στο άρθρο 19 γίνεται τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 ως εξής:

Άρθρο 19
Λοιπές Διατάξεις

2. Το άρθρο 8 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ονομασία και μετονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών.
Η ονομασία συνοικιών, οδών και πλατειών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας και σύμφωνη γνώμη επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν:
α. Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικού− Οικονομικού ή ο προϊστάμενος του Τμήματος Προσωπικού ή ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού− Οικονομικού
Βορείου Αιγαίου ή Νοτίου Αιγαίου, ως Πρόεδρος.
β. Δύο εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.
γ. Δύο καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02, οι οποίοι ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

H Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο νομού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης του κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Η μετονομασία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους και γίνεται με την ίδια διαδικασία.»

Για να μη γίνονται λάθη στην ονοματοθεσία οδών και πλατειών πρέπει κατ’ αρχάς το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει γενικούς  κανόνες, ειδικά για τα ιστορικά πρόσωπα, πρόσωπα και γεγονότα, που κατά γενική αποδοχή, σχετίζονται με την τοπική ιστορία, σπουδαίες προσωπικότητες του τόπου, τοπωνύμια ή ειδικά χαρακτηριστικά περιοχών.

Τα συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων με βάσει αυτές τις αποφάσεις πρέπει να κάνουν τις δικές τους προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους και αιτήματα ή προτάσεις δημοτών.

Για να είναι σωστές και τεκμηριωμένες οι προτάσεις των δημοτών πρέπει να υπάρχει πρότυπο εγγράφου για την πρόταση.

Η πρόταση διαβιβάζεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση από την αρμόδια επιτροπή. Μετά την έγκριση από την επιτροπή επιστρέφει στο δημοτικό συμβούλιο για την τελική έγκριση.

Αυτή διαδικασία δεν έγινε από τη δημοτική Αρχή και μετά παρέμβαση Ενεργού Πολίτη, όχι αυτών που φέρουν μόνο το όνομα, η Αποκεντρωμένη ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Απάντηση Αποκεντρωμένης για ονοματοθεσία

Έτσι δεν εγκρίθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

2069 Απόφαση δημοτικού συμβουλίου για Ονοματοθεσίες 29-3-2016

Και η πρόταση του δημάρχου:

Εισήγηση δημάρχου

Δείγμα σοβαρότητας δημοτικής Αρχής.

Σε χώρες του εξωτερικού στην αρχή των οδών υπάρχει πινακίδα με το βιογραφικό του ατόμου ή του ιστορικού γεγονότος που έχει δοθεί το όνομά το στο δρόμο. Αυτό θα μπορούσε να γίνεται και στη Ελλάδα αν δεν υπήρχε η γνωστή καφρίλα μερίδας, κυρίως νεολαίας, που θα έβαζε την υπογραφή της με σπρέι πάνω στην πινακίδα.

Επειδή υπάρχει δυνατότητα σε κινητό τηλέφωνο να υπάρχει χάρτης με οδούς, εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια εφαρμογή που να απεικόνιζε και το βιογραφικό του ατόμου ή του ιστορικού γεγονότος που αναφέρεται ως ονοματοθεσία.

Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν αν …

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Απάντηση σε εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση – 8

Posted by koszig στο 19 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Εξώδικη Δήλωση … που μου κοινοποιήθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Φτάνουμε σχεδόν στο τέλος.

3) Σε σειρά  12 Ιουνίου 2015, 19 Ιανουαρίου 2016, 3 Μαρτίου 2016 και 1η Απριλίου 2016 αρθρογραφήσατε για τις παράνομες – όπως υποστηρίζετε – προσλήψεις & αναθέσεις υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και ανεξάρτητου δημοσιογράφου στο Δήμο. Στα εκτενή δημοσιεύματά σας, παραθέτετε διεξοδικότατες αναφορές σε διατάξεις νόμου, Υπουργικών  Αποφάσεων και σε Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πολλές από τις οποίες έχετε ενσωματώσει αυτολεξί στο κείμενο. Παρά το γεγονός ότι τα σχετικά Εντάλματα Πληρωμής ελέγχθη και εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ε. Σ., γεγονός το  οποίο αποσιωπήσατε , η «διαφωνία» θα ήταν – κατ’ αρχήν – θεμιτή, εάν η ανάπτυξή της δεν συνοδευόταν από δεικτικά σχόλια και υπομνήσεις περί δήθεν ποινικής ευθύνης και από προσβλητικές – μειωτικές για το πρόσωπό μου εκφράσεις και χαρακτηρισμούς.

Στην Εξώδικη … γίνεται αναφορά  σε ανάρτηση της 19 Ιανουαρίου 2016, (κλικ εδώ).Σε ποιο σημείο γίνεται αναφορά στο όνομά σας που μου ζητάτε να επανόρθωση;

Σε ανάρτηση στις 3 Μαρτίου 2016, (κλικ εδώ), αναφέρομαι στην πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 10 του νόμου 4071/2012

10. Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του ν. 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, και εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής.

Ας δούμε τι λέει το  άρθρο 6 του νόμου 2527/1977.

Άρθρο 6
Συμβάσεις μίσθωσης έργου
1. Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπο. σύμφωνα με τις διατάξεις των όρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιος Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποίο καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. Με τη σύμβαση μίσθωσης του έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια σχετικώς με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες εiναι αυτοδικαίως και καθ’ ολοκληρίαν άκυρη .
2. Για την έκδοση της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη για τη σύναψη μίσθωσης έργου, απαιτείται βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργοu που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία.
3. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στη σύμβαση απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισμό ολικώς ή μερικώς της αμοιβής του αναδόχου σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού οργάνου. Ρήτρα καταβολής της εργολαβικής αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου εiναι αυτοδικαίως άκυρη.
Για τη νόμιμη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου έπρεπε να έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:
Α) Να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, στην οποία θα αναφέρονται:
1) Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθούν και η ειδικότητα του καθενός.
2) Αναλυτικά το συγκεκριμένο έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο κάθε ανάδοχος.
3) Το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την παράδοση του παραπάνω έργου (μέχρι ένα έτος).
4) Ότι το έργο δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της υπηρεσίας, δηλαδή πρόκειται για παροδική και εξειδικευμένη εργασία.
5) Ότι ο ανάδοχος θα εισπράττει την αμοιβή του με δελτίο παροχής υπηρεσιών, θεωρημένο από την οικονομική εφορία.
6) Ότι δεν θα καταβάλλονται σ΄ αυτόν δώρα και επιδόματα εορτών και αδείας.
7) Ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης του αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
8) Ότι η εκτέλεση του έργου δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας.

Β) Να εκδοθεί βεβαίωση της Νομικής Υπηρεσίας ή του Νομικού Συμβούλου του Ο.Τ.Α. ή πληρεξούσιου δικηγόρου, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου και σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.

Παρακολουθείστε τι έγινε από τη δημοτική Αρχή, (κλικ εδώ).

Η εισήγηση για την ψήφιση πίστωσης 24.600 για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

2119 Εισήγηση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

2119 Απόφαση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας

Αποφαση για Τεχνικό Ασφαλέιας 2016

Όπως παρατηρούμε την εισήγηση υπογράφει ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός προς τον εαυτό του ως προέδρου της οικονομικής επιτροπής.

Στην οικονομική επιτροπή ο πρόεδρός της Γιάννης Κασσαβός «Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 6o εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα  και  παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών…»

Με αυτό το κόλπο προσπαθεί να ψηφίσει πίστωση για ένα Τεχνικό Ασφαλείας, που δεν έχει ψηφιστεί η πρόσληψή του από το δημοτικό συμβούλιο, ως έκτακτο θέμα στην οικονομική επιτροπή.

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης δε γίνεται αναφορά στο νόμο 4071/2012, πράγμα που είχε γίνει στην απόφαση πρόσληψης από το δημοτικό συμβούλιο στις 9/7/2015

Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας 9/7/2015

Πρώτη πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας 2015

Από τις ανωτέρω  διατάξεις που επικαλούνται η διάταξη του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 έχει καταργηθεί με την παρ. 177 του νόμου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270/28-6-2014
 Άρθρο 177
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 έως και 108 και του άρθρου 110 του ν. 2362/1995.

Το άρθρο 83 που έχει καταργηθεί εμπλέκεται με το άρθρο 20 του νόμου 3731/2008

Αυτά όμως είναι λεπτομέρειες!!

Αυτή είναι η σύμβαση για την πρώτη πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας το έτος 2015

Σύμβαση 2015

Σύμβαση αρχίζει από τη ημερομηνία υπογραφής της , 2/9/2015, και λήγει 6 μήνες μετά, 2/3/2016.

Απόφαση πρόσληψης για το έτος 2016

ΩΘΩΨΩΨ8-0Α3 Απόφαση πρόσληψης 2016

6Υ0ΠΩΨ8-55Χ Σύμβαση Τεχνικού Ασφαλείας 2016

Η σύμβαση  του έτους 2016 αρχίζει από 30/3/2016 έως 30/3/2017.

Είναι στην ουσία συνεχόμενες συμβάσεις. Και οι συνεχείς συμβάσεις είναι άκυρες.

Η πρώτη σύμβαση είναι για ένα εξάμηνο αντί ποσού 5.990 €.

Η δεύτερη σύμβαση για δύο εξάμηνα (ένα έτος) είναι αντί ποσού 22.800 € (2*5.990=11.980 € + δώρο 10.820 €)

Δύο συμβάσει στο περιεχόμενο ταυτόσημες με διαφορά στην αμοιβή συνολικά 10.820 €

Αυτά όταν ο δήμαρχος δε μπορούσε να ισοσκέλιση τον προϋπολογισμό

Στη δεύτερη περίπτωση η απόφαση πρόσληψης δεν έγινε από το δημοτικό συμβούλιο, αλλά από την οικονομική επιτροπή με πρόεδρο το δήμαρχο και με απευθείας ανάθεση από το δήμαρχο. Είναι νόμιμη;

Ο δήμαρχος στην Εξώδικη …  αναφέρθηκε

Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ . 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 2 του ν . 3861/2010, η ανάρτηση της  εν λόγω απόφασης δεν είναι προϋπόθεση του κύρους της και για το λόγο αυτό η προσωπική επίθεση εναντίον μου ήταν παντελώς αδικαιολόγητη.

Η ατομική διοικητική πράξη  τελειούται   με την υπογραφή του οργάνου που την εξέδωσε και τη χρονολόγησή της (άρθρο 18 παρ. 1 ΚΔΔιαδ, ΣτΕ 2670/2010, 3275/2009) .

Συμφωνώ μαζί σας κ. δήμαρχε. Ας δούμε όμως  τι συνέπειες έχει.

ΩΒΘΕΟΞΤΩ-Ι0Ι Μετάταξη Παναγιώτας Σεληνά στη ΔΗΦΑ

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 14
Κωλύματα και ασυμβίβαστα
1. Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:
α) Δικαστικοί λειτουργοί, αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών.
β) Γενικοί Γραμματείς και υπάλληλοι των δήμων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και εάν υπηρετούν, καθώς και δημοτικοί συμπαραστάτες, στους δήμους όπου υπηρετούν.
γ) Πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με εξαίρεση τα ιδρύματα, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων,

Άρθρο 54
Παραίτηση αιρετών

3. Η παραίτηση των δημοτικών συμβούλων, των συμβούλων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων και των  εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων υποβάλλεται εγγράφως στον οικείο δήμαρχο και γίνεται οριστική, αφότου ο δήμαρχος την αποδεχθεί ή μετά την παρέλευση ενός μηνός από την κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο πρωτόκολλο.

Η μετάταξη της κας Σεληνά έγινε στις 18/1/2016. Την ίδια ημέρα έπρεπε η κα. Σεληνά να υποβάλει έγγραφη παραίτηση από τη θέση δημοτικής συμβούλου και αυτή να γίνει δεκτή  μέχρι τις 18/2/2016, αν ο δήμαρχος δεν έκανε δεκτή προηγουμένως δεκτή της παραίτησή της.

Στις 26/2/2016 η κα Σεληνά έλαβε μέρος στην οικονομική επιτροπή και ψήφισε για  το ποσό για τον Τεχνικό Ασφαλείας. Ενδεχομένως η συμμετοχή της στην οικονομική επιτροπή δεν είναι νομότυπη. Αν αυτό είναι σωστό, τότε η απόφαση που ψηφίστηκε δεν είναι νόμιμη, γιατί με 4 μέλη της οικονομικής επιτροπής δεν υπάρχει απαρτία, απαιτούνται 5 μέλη  σε σύνολο 9 μελών της οικονομικής επιτροπής.

Το πρόβλημα της κας Σεληνά ήταν γνωστό στο δήμαρχο από την ανάρτηση της 19 Ιανουαρίου 2016, (κλικ εδώ).

Σε ποιον θα πρέπει να αποδοθούν διοικητικές ευθύνες;

 

Τελευταίο σημείο που εγκαλούμε και πρέπει να ζητήσω συγνώμη.

δ) Από την ανάρτηση της 17 Ιανουαρίου 2016, ανακαλείται ο ισχυρισμός και μομφή ότι ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός «εκβίασε»
εκμισθωτές ακινήτων για να επιτύχει τηv μείωση των μισθωμάτων, που καταβάλλει ο Δήμος.

Είναι γνωστό ότι σε δημοσιεύεις όταν λέξεις εμφανίζονται σε εισαγωγικά, όπως «εκβίασε» δεν εκφράζουν πραγματικές καταστάσεις, αλλά έχουν μεταφορική έννοια. Όταν ο δήμαρχος Αχαρνών χωρίς απόφαση δημοτικού συμβουλίου για οριζόντια μείωση μισθωμάτων κτιρίων προβαίνει σε συνομιλίες με ιδιοκτήτες, όχι για οριζόντια  μείωση μισθωμάτων, αλλά επιλεκτικά σε ιδιοκτήτες που προεκλογικά δεν τον στήριξαν τι είναι; Πως θα χαρακτήριζε την προηγούμενη δημοτική Αρχή, αν προκειμένου να μειώσει επιλεκτικά μισθώματα μη καταβάλλοντας το μηνιαίο μίσθωμα, όπως στους ιδιοκτήτες του ενοικιαζομένου κτιρίου της Αρχαιολογικής Συλλογής Αχαρνών, που ανάγκασε τους ιδιοκτήτες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ),

Στο δήμο Αχαρνών όπως, επί δημαρχίας Κασσαβού, έγινε κάτι πρωτότυπο και ίσως μοναδικό. το δημοτικό συμβούλιο μείωσε το μίσθωμα με αίτημα των ιδιοκτητών!! Στο δημοτικό συμβούλιο έγινε η κατωτέρω εισήγηση για μείωση του μισθώματος.

2423 Εισήγηση για μίσθωμα ΚΑΠΗ

Αίτημα για μείωση μισθώματος

Και η μείωση να γίνει αναδρομικά από 1/1/2015. Οι ιδιοκτήτες χάρισαν στο δήμο για το έτος 2015 το ποσό των 10.547,52 €. Αυτό για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων!!

Τελικά με το συμβιβασμό να καταβληθούν τα μισθώματα που οφείλονταν αποδείχτηκαν φρούδες ελπίδες (μάταιες ελπίδες). Παρακολουθείστε την εξέλιξη του προϋπολογισμού του Δεκεμβρίου 2015 – Ιουνίου 2016.

Προϋπολογισμος για μισθώματα 2015-2016

Ο δήμος δεν έχει καταβάλει μισθώματα κτιρίων του έτους 2015 και κανένα του έτους 2016

Και οι μειώσεις που έγιναν στα μισθώματα 2015-2016

Μισθώματα κτιρίων σε δήμο Αχαρνών

Αυτά είναι  μισθωμένα κτίρια του δήμου Αχαρνών όπως έχουν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια σε «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Ίσως υπάρχουν και κάποια άλλα που δεν υπάρχουν στοιχεία.

Στον α/α 11 τα ποσά αναφέρονται για διάστημα ενοικίασης 7 μηνών.

Το α/α 13 είναι μίσθωμα οικοπέδου για τη δημιουργία παιδικής χαράς!!

Άλλα μισθώματα μειώθηκαν, άλλα έμειναν τα ίδια και άλλα περίπου διπλασιάστηκαν.

Επί δημαρχίας Ντούρου έγιναν οριζόντιες μειώσεις κατά 20% λόγω μνημονίου σε όλα τα μισθώματα.

Αν ο Σωτήρης Ντούρος είχε κάνει αυτά τα κατορθώματα, δήμαρχε Γιάννη Κασσαβέ πως θα χαρακτήριζες αυτό το κατόρθωμα;

Αυτή είναι η δημοτική Αρχή!!

Στο επόμενο ο Επίλογος.

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η Απλή Αναλογική. Απόψεις

Posted by koszig στο 17 Ιουλίου 2016

Την Τρίτη στη Βουλή θα συζητηθεί ο εκλογικός νόμος. Εμείς δε μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μέσα στη Βουλή, εκεί εκφράζονται οι εκπρόσωποί μας, εμείς όμως μπορούμε να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Να μια από αυτές.

Τσάτσης 1

cf84cf83ceaccf84cf83ceb7cf82-2

 

Ο Νίκος Τσάτσης είναι νευροχειρουργός, δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Αχαρνών της παράταξης » Στροφή 180 Μοίρες -Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη»

Τσάτσης

 

Posted in Δημοτικές Εκλογές - Δημοτικές παρατάξεις, Uncategorized | Leave a Comment »

Απάντηση σε εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση – 7

Posted by koszig στο 17 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Εξώδικη Δήλωση … που μου κοινοποιήθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

 

Τελειώνει προς το παρόν(;) το θέμα της Εξώδικης Δήλωσης, Διαμαρτυρίας και Πρόσκλησης που μου εστάλη από το δήμαρχο Αχαρνών Γιάννη Κασσαβό.

3) Σε σειρά  12 Ιουνίου 2015, 19 Ιανουαρίου 2016, 3 Μαρτίου 2016 και 1η Απριλίου 2016 αρθρογραφήσατε για τις παράνομες – όπως υποστηρίζετε – προσλήψεις & αναθέσεις υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και ανεξάρτητου δημοσιογράφου στο Δήμο. Στα εκτενή δημοσιεύματά σας, παραθέτετε διεξοδικότατες αναφορές σε διατάξεις νόμου, Υπουργικών  Αποφάσεων και σε Πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πολλές από τις οποίες έχετε ενσωματώσει αυτολεξί στο κείμενο. Παρά το γεγονός ότι τα σχετικά Εντάλματα Πληρωμής ελέγχθη και εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ε. Σ., γεγονός το  οποίο αποσιωπήσατε , η «διαφωνία» θα ήταν – κατ’ αρχήν – θεμιτή, εάν η ανάπτυξή της δεν συνοδευόταν από δεικτικά σχόλια και υπομνήσεις περί δήθεν ποινικής ευθύνης και από προσβλητικές – μειωτικές για το πρόσωπό μου εκφράσεις και χαρακτηρισμούς. Επιπλέον, στην ανάρτηση της 3ης Φεβρουαρίου 2015 (σελ. 9) αναφέρεστε – εκτός των άλλων – σε «παραποιημένη απόφαση της οικονομικής επιτροπής» (η φράση τονισμένη στο κείμενο), πράξη για την οποία με «φωτογραφίζετε» ως υπαίτιο. Την απόφαση στην οποία αναφέρεστε (3/12/2014) καταχωρίσατε αυτούσια στην 1η σελίδα του post. Θα θεωρούσα ότι αυτό έγινε δίχως να έχετε συνειδητοποιήσει πλήρως την βαρύτητα και την ηθική και κοινωνική απαξία της μομφής , που εκτοξεύσατε, αλλά δεν είναι η μοναδική φορά, που με εγκαλείτε για αξιόποινη πράξη. Στην από 2 Οκτωβρίου 2015 γραπτή αναφορά σας προς τον Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και σε άλλη, όμοια, αναφορά, με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2016, που επίσης απευθύνεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας, κοινοποιούμενη στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καταγγείλατε «πλαστογραφία» αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών,  προσθέτοντας: «Είναι φανερό ότι η όλη διαδικασία μεθοδεύτηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό με συμμέτοχους τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Υποθέσεων . Την ολοκληρωτική ευθύνη έχει ο Δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, που έδωσε τις σχετικές εντολές» . Επιπλέον , σε ανάρτησή σας στο blog «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών» (17 Ιανουαρίου 2016, γράψατε : «Υπάρχει ένα κλίμα ότι όλα εξαγοράζονται με διορισμούς και αναθέσεις από τον επικεφαλής της δημοτικής Αρχής με χρήματα του δήμου, χρήματα δικά σου, δικά μου, όλων των δημοτών». Στην ίδια ανάρτηση με κατηγορείτε για «εκβιασμούς» · εκμισθωτών ακινήτων που μισθώνει ο Δήμος· Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, καθίσταται προφανές ότι η βαρύτατη μομφή της «παραποίησης πρακτικών» δεν ήταν «μεμονωμένο συμβάν», από εκείνα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως «ατυχή», αλλά εντάσσεται σε μια συστηματική και μεθοδευμένη προσπάθεια, που αποβλέπει στη σπίλωση της τιμής και της υπόληψής μου.

Ας το πάρουμε τα γεγονότα με τη σειρά.

Για την ανάρτηση  με ημερομηνία 3 Φεβρουαρίου 2015, (κλικ εδώ).

Αναφερόσαστε για την πρόσληψη ανεξάρτητου δημοσιογράφου. Από την αρχή της θητείας σας προσλάβατε ειδική συνεργάτιδα σε Οικονομικά θέματα. Μέχρι σήμερα δε φαίνεται να έχει κάνει εισηγήσεις για οικονομικά θέματα, αλλά λόγο της εμπειρίας της τη χρησιμοποιείτε ως γραφείο τύπου.

Δελτία τύπου δήμου Αχαρνών

Η Κατερίνα Παπασταματίου, δημοσιογράφος, εμφανίζεται στα δελτία τύπου του δήμου Αχαρνών από τις 22/10/2014, ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της πρόσληψής της.

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος προσλήφθηκε στις 30/12/2014, (κλικ εδώ). Για τη νομιμότητα της πρόσληψής του έκανα αναφορά στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στην απόφασή του ο Επίτροπος ακύρωσε την πρόσληψη

ceb5cebbceb5ceb3cebacf84ceb9cebacf8c-cf83cf85cebdceadceb4cf81ceb9cebf 1

Μετά από ένσταση και παρεμβάσεις εγκρίθηκε η πληρωμή του ανεξάρτητου δημοσιογράφου.

Για την πρόσληψη του εν λόγω δημοσιογράφου, που εντελώς τυχαία είναι κουμπάρος σας, [όπως την σύζυγο του και κουμπάρα σας μετατάξατε νομίμως στο δήμο Αχαρνών και παρανόμως της αναθέσατε καθήκοντα προϊσταμένης δυό φορές,(κλικ εδώ),] δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης προσλήφθηκε δημοσιογράφος, μετά από προκήρυξη, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω κόκκινο πλαίσιο.

ΨΟΧΤΩΡ5-ΘΝΣ Θεσσαλονίκη Προκήρυξη για πρόσληψη δημοσιογράφου

Στη σύμβαση αυτή υπάρχει η αναγγελία για πρόσληψη, τα προσόντα του δημοσιογράφου και ο τρόπος επιλογής. Η πρόσληψη έγινε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Εσείς εισηγηθήκατε στον πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής,για την πρόσληψη στην οικονομική επιτροπή, δηλαδή στον εαυτό σας

2840 Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για ανεξάρτητο δημοσιογράφο

Η εισήγησή σας, ένα απαράδεκτο έγγραφο που δε φέρει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου,  να δύναται να τροποποιηθεί κατά βούληση.

Έκτακτο θέμα 826 3-12-2014

2840 Απόφαση δαπάνης για πρόσληψη ανεξάρτητου δημοσιογράφου

Ακούστε τη διαδικασία ψήφισης

Διαλογική συζήτηση

Αυτό είναι το κείμενο της εισήγησης που έγινε διαλογικής συζήτηση. Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής πήραν χαμπάρι τι ψήφισαν;

Έτσι λοιπός αποφάσισε ο δήμαρχος με έκτακτο θέμα να ψηφίσει την πρόσληψη του κουμπάρου του. Γιατί το θέμα ήταν έκτακτο;

 Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις,

Για αυτό το λόγο τότε και σήμερα ο δήμαρχος κάνει καταστρατήγηση του νόμου βαφτίζοντας μερικά θέματα ως έκτακτα, γιατί με ποια αιτιολογία η πρόσληψη δημοσιογράφου ήταν εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση.

Σύμφωνα με αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ” εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο, για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (33/2012 πραξ. VII Τμημ. Ελ. Συν.).

Από τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στην περίπτωση, μεταξύ άλλων, που συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, ο οποίοι πρέπει να οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα, συνεπεία των οποίων να μην είναι δυνατή η τήρηση των νομίμων προθεσμιών για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Νοούνται δε, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ως απρόβλεπτα γεγονότα εκείνα τα αιφνίδια ή ασυνήθη πραγματικά γεγονότα, τα οποία, ακριβώς επειδή δεν ήταν γνωστά στον αναθέτοντα δήμο, ούτε ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης του, καθιστούν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκαίων για την αντιμετώπισή τους εργασιών (βλ. Ελ.Συν., Τμ. VI αποφ. 1508/2012, 2776, 2236, 2189, 1784/2011).

Να ξαναγυρίσουμε όμως στη λίστα που αναφέρεται στο γραφείο τύπου. Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος φαίνεται να ενεργοποιείται στις 7/4/2015 όπου εμφανίζεται το δημιούργημά του

Γραφείο τύπου κατά Τζώρτζη

Αυτό κράτησε για μερικό διάστημα

Ενημέρωση δημοτών

Άρχισε ως ενημέρωση δημοτών στις 10/3/2015 και τελείωσε στις 26/8/2015.

Το άλλο σκέλος του γραφείου, η Κατερίνα Παπασταματίου συνέχισε στο γραφείο Τύπου με το δικ’ο της γνώριμο τρόπο

Γραφείο τύπου Παπασταματίου

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος μόλις τελείωσε την ενημέρωση των δημοτών ασχολήθηκε γενικότερα με το δήμαρχο και την Ιστοσελίδα του.

Ιστοσελίδα Κασσαβού

Έτσι παράλληλα με την προβολή του έργου του δημάρχου προβάλλεται και η παράταξη του δημάρχου!!

Πριν τελειώσει η θητεία του ανεξάρτητου δημοσιογράφου στις 30/12/2015 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή στις 8/12/2015.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

 

Για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έγινε αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με Κοινοποίηση στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ανεξάρτητο δημοσιογράφο

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004:

Άρθρο 5

Διαδοχικές συμβάσεις

 1. Απαγορεύονται οι διαδοχικές συμβάσεις, που καταρτίζονται και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους η παρεμφερείς όρους εργασίας, εφόσον μεταξύ των συμβάσεων αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών μηνών.
 2. Η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Αντικειμενικός λόγος υφίσταται, όταν οι επόμενες της αρχικής συμβάσεως συνάπτονται για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως και αμέσως με τη μορφή ή το είδος ή τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Αντικειμενικός λόγος για την εξυπηρέτηση ειδικών ομοειδών αναγκών που σχετίζονται ευθέως με το δήμο δεν υπάρχει, αφού το γραφείο τύπου καλυπτόταν και συνεχίζει να καλύπτεται από έμπειρη δημοσιογράφο.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κοινοποίησε την αναφορά μου στο δήμο Αχαρνών ζητώντας διευκρινίσεις επί των καταγγελλομένων.

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τις ενέργειες το δημάρχου. Ίσως αφήνουν το χρόνο να λύσει τα προβλήματα.!!

Ας δούμε όμως στη σύμβαση που περιγράφει τα καθήκοντα του ανεξάρτητου δημοσιογράφου

Σύμβαση Χρήστου Τζώρτζη 2016

Στις υποχρεώσεις του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Η διαχείριση και υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου και τις δημόσιες υποθέσεις (lobbying).
 2. Η παραλαβή των φύλλων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου.
 3. Η επιμέλεια της καθημερινής αποδελτίωσης και παρακολούθηση δημοσιευμάτων του τύπου ή εκπομπών στα Μ.Μ.Ε..
 4. Η προετοιμασία και σύνταξη επίσημων απαντήσεων σε σχόλια ή άρθρα που αφορούν το Δήμο.
 5. Η σύνταξη Δελτίων Τύπου με σκοπό την πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. και στόχο την έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού.
 6. Η ανάπτυξη και συντήρηση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης των δημοτών σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικτυακοί τόποι, κοινωνικά δίκτυα, ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α).

Ας δούμε όμως τι δε μπορεί να κάνει η έμπειρη δημοσιογράφος του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.

Η παραλαβή των φύλλων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

2. Δε μπορεί να παραλαμβάνει τα φύλλα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, για όσα ο δήμος καταβάλει συνδρομές και έρχονται με το ταχυδρομείο  στο δήμο;

Συνδρομές 2015

Συνδρομές 2016

Τα φύλλα του ημερήσιου και τοπικού τύπου ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος τα προμηθεύεται από το περίπτερο και τα πληρώνει από την τσέπη του;

3.Η επιμέλεια της καθημερινής αποδελτίωσης και παρακολούθηση δημοσιευμάτων του τύπου ή εκπομπών στα Μ.Μ.Ε..

3. Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος αποδελτιώνει τα δημοσιεύματα του τύπου που δεν προμηθεύεται ο δήμος Αχαρνών και τις εκπομπές των Μ.Μ.Ε. ; Έχει να παρουσιάσει την καθημερινή αποδελτίωση με στοιχεία;

4. Η προετοιμασία και σύνταξη επίσημων απαντήσεων σε σχόλια ή άρθρα που αφορούν το Δήμο.

4. Για τις αναρτήσεις που έχουν γίνει στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ υπάρχει σχολιασμός για ενδεχόμενα δυσμενή σχόλια για τη λειτουργία του δήμο Αχαρνών;

5. Η σύνταξη Δελτίων Τύπου με σκοπό την πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. και στόχο την έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού.

5. Η ηλεκτρονική ενημέρωση  των δημοτών σταμάτησε στις 26/8/2015. Από τότε μέχρι σήμερα υπάρχει ηλεκτρονική ενημέρωση; Αν  εννοείτε την ιστοσελίδα http://www.kassavos.gr/, (κλικ εδώ), αυτή είναι προσωπική ιστοσελίδα του δημάρχου και της παράταξής του και όχι του δήμου Αχαρνών. Για αυτή πρέπει να σας πληρώνει ο κ. Κασσαβός  και όχι να την παρουσιάζεται ως ενημέρωση του δήμου Αχαρνών.

6.Η ανάπτυξη και συντήρηση των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης και πληροφόρησης των δημοτών σχετικά με τις δραστηριότητες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικτυακοί τόποι, κοινωνικά δίκτυα, ενημερώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α).

Τα Νομικά Πρόσωπα είχαν ιστοσελίδες από την προηγούμενη δημοτική Αρχή.

ΔΗΦΑ 2014

Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος καλυτέρευσε  την εμφάνιση, ίσως και τη λειτουργικότητα. Παράλληλα φρόντισε να προβάλλονται τα πρώτα ονόματα της διοίκησης

ΔΗΦΑ 2015

ΔΗΚΕΑ 2015

Η ιστοσελίδα που έχε κατασκευάσει ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος για την Επενδυτική Αχαρνών στην προηγούμενη δημοτική Αρχή δεν υπέστη καμία αλλαγή μέχρι σήμερα.

Επενδυτική

 

 

1.Η διαχείριση και υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου και τις δημόσιες υποθέσεις (lobbying).

Υπάρχει μία σκόπιμη παρεξήγηση. Ο δήμαρχος και ο δήμος Αχαρνών δεν ταυτίζονται. Για την επικοινωνιακή του δήμου σχετικά με την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού ποια είναι; Έγιναν γνωστές οι απόψεις της αντιπολίτευσης μέσα από δημοσιεύσεις στα επικοινωνιακά μέσα του δήμου ή μόνο η απαντήσεις του δημάρχου; Αν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από τη φωτογραφική προβολή του δημάρχου.

Η προεκλογικά προβολή της δημοτικής παράταξης του δημάρχου ήταν καλύτερη, αν και ο δήμος Αχαρνών την πλήρωσε μέσω της ΔΗΦΑ 19.600 €, (κλικ εδώ).

 

Στην Εξώδικη … γίνεται αναφορά  σε ανάρτηση της 19 Ιανουαρίου 2016, (κλικ εδώ). Σε ποιο σημείο γίνεται αναφορά στο όνομά σας που μου ζητάτε να επανόρθωση;

Αναφερόσαστε στην ανάρτηση της 3ης Μαρτίου 2016. Αυτό είναι ένα αυτοδύναμο κεφάλαιο που θα συζητηθεί αναλυτικά  στην επόμενη προτελευταία ελπίζω ανάρτηση.

Το σήριαλ συνεχίζεται.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Θαύμα. Θαύμα!!

Posted by koszig στο 16 Ιουλίου 2016

Μια ώρα μετά την ανάρτηση για το ασανσέρ στο δήμο Αχαρνών, (κλικ εδώ), το ασανσέρ λειτούργησε κανονικά. Μόνο για σήμερα;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Απάντηση σε εξώδικη δήλωση, διαμαρτυρία και πρόσκληση – 6

Posted by koszig στο 15 Ιουλίου 2016

Σε προηγούμενες αναρτήσεις έγινε αναφορά για την Εξώδικη Δήλωση … που μου κοινοποιήθηκε από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Είμαστε σχεδόν στο τέλος των αναρτήσεων για το θέμα αυτό.

Από τις αναρτήσεις και δημοσιεύματά σας στο blog «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών», που έχω υπόψη μου, εκτιμώ ως δεκτικές επανόρθωσης και τις ακόλουθες:
1) Στην ανάρτηση της 2ας Φεβρουαρίου 2016 υπό τον προδήλως ειρωνικό τίτλο «Μεγάλα έργα. Το Μενίδι αλλάζει!!», προηγείται εκτενές
ρεπορτάζ με φωτογραφίες στις μισές (4 στις 8) από τις οποίες «πρωταγωνιστώ» εγώ, για τις επισκευές και εργασίες, που εκτέλεσε σε σπίτια ηλικιωμένων συμπολιτών μας η Μη Κυβερνητική Οργάνωση»Praksis», στο πλαίσιο του πιλοτικού καινοτόμου προγράμματος «Ασφαλείς στο Σπίτι» του Δήμου Αχαρνών. Ακολουθεί . η ενημέρωση των αναγνωστών ότι η ΜΚΟ «Praksis» «είναι δημιούργημα μιας ομάδας εθελοντών που προέρχονται από την ΜΚΟ «Γιατροί χωρίς σύνορα» , που δημιουργήθηκε το έτος 2004» στη συνέχεια, ο έντεχνος παραλληλισμός «Είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Επιχείρηση, όπως η «Εύξεινη Πόλη» … », (τονισμένο στο κείμενο) και τέλος η «αποκάλυψη» : «Εύξεινη Πόλη», ΚΕΚ «ΑIΑΣ», βίοι παράλληλοι με ΜΚΟ «Praksίs» ίσως και ΠΕΚ «Πράξις», (με ερωτηματικό στο τέλος, αλλά σαφή την υπόρρητη βεβαιότητα). Η ανάρτηση κλείνει με την φράση : «Αυτά όμως είναι σχόλια για να περνάει η ώρα», (τονισμένο στο κείμενο) . Να περνάει η ώρα, αλλά να μένει η «ρετσινιά». Μεταξύ της ΜΚΟ «Praksis» και του ΠΕΚ «Πράξις» δεν φαίνεται να υπάρχει οποιαδήποτε σχέση. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο, που να σιίνδέει τα δυο αυτά νομικά πρόσωπα. Είναι··και αυτό μια ένδειξη του πως αντιλαμβάνεστε και πως διεξάγετε την «δημοσιογραφική» έρευνα . Τι είναι το ΚΕΚ «ΑIΑΣ» και πως θα μπορούσε- υποθετικώς έστω -να σχετίζεται με το προκείμενο, δεν το γνωρίζω . Γνωρίζω όμως, όπως και εσείς, τι σημαίνει- υποδηλώνει ο παραλληλισμός με την «Εύξεινη Πόλη» και ποιες είναι οι αρνητικές συνδηλώσεις του. Με την «Εύξεινη Πόλη» είχατε ασχοληθεί επί μακρόν το έτος 2011, εξ αφορμής της διερεύνησης υποθέσεων χρηματοδότησης διαφόρων ΜΚΟ με αδιαφανή κριτήρια και καταγγελιών για διασπάθιση δημοσίου χρήματος, μέσω των κρατικών ενισχύσεων. Το θέμα είχε πάρει διαστάσεις, · υπήρξαν εκτενή δημοσιεύματα σε εφημερίδες και ΜΜΕ και στο δημοσίευμα- ανάρτησή σας με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2011 είχατε θέσει το ζήτημα της συμμετοχής και του ρόλου του τότε Δημάρχου Αχαρνών και του τότε Γενικού Γραμματέα του Δήμου. Στη συλλογική συνείδηση το θέμα των ΜΚΟ έχει συνδεθεί με «ρεμούλες», ενώ για την συγκεκριμένη ΜΚΟ ( «Εύξεινη Πόλη») το ζήτημα «ακούμπησε» την τότε δημοτική Αρχή, γεγονός, το οποίο είναι ευρύτατα γνωστό στους δημότες της πόλης μας και ζωντανό στη μνήμη τους. Σε αυτό ακριβώς «επενδύσατε». Στους συνειρμούς, τους οποίους θα προκαλούσε ο παραλληλισμός με την συμμετοχή της ΜΚΟ «Praxis» στο πρόγραμμα του Δήμου μας, με προφανή στόχο να με στιγματίσετε, χωρίς στοιχεία, δίχως αποχρώντα  λόγο, υπό το πρόσχημα του αφηρημένου «διαλογισμού».

Να δούμε με τη σειρά το συλλογισμός σας και για ποιες αναφορές που έχω κάνει σας θίγουν.

Κατ΄αρχή εσείς δε συνδέεστε με την ΜΚΟ «Praksis». Αν ο παραλληλισμός μιας «έντιμης» ΜΚΟ με μια «κακή» ΜΚΟ και τα ενδεχόμενα σχόλια που θίγουν την πρώτη ήταν θέμα αυτής να ζητήσει εξηγήσεις και ανασκευή κάποιων αναφορών.

Εσείς βρήκατε την ευκαιρία να φωτογραφηθείτε  σε κάποιες επισκευές που οπό ότι φαίνεται δεν υπήρξε συνέχεια στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Για όσα αναφέρετε για την «Εύξεινη Πόλη» δεν υπάρχουν στην ανάρτηση της 2ας Φεβρουαρίου 2016, (κλικ εδώ). Προσπαθείτε να υπενθυμίσετε προβλήματα που υπήρξαν με την προηγούμενη διοίκηση και της σύνδεση της «Εύξεινης Πόλης» με τον πρώην γενικό γραμματέα Νικόλαο Κριμνιανιώτη και το δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο.

Γράφετε:

Στη συλλογική συνείδηση το θέμα των ΜΚΟ έχει συνδεθεί με «ρεμούλες», ενώ για την συγκεκριμένη ΜΚΟ ( «Εύξεινη Πόλη») το ζήτημα «ακούμπησε» την τότε δημοτική Αρχή, γεγονός, το οποίο είναι ευρύτατα γνωστό στους δημότες της πόλης μας και ζωντανό στη μνήμη τους. Σε αυτό ακριβώς «επενδύσατε». Στους συνειρμούς, τους οποίους θα προκαλούσε ο παραλληλισμός με την συμμετοχή της ΜΚΟ «Praxis» στο πρόγραμμα του Δήμου μας, με προφανή στόχο να με στιγματίσετε, χωρίς στοιχεία, δίχως αποχρώντα  λόγο, υπό το πρόσχημα του αφηρημένου «διαλογισμού».

Εγώ τότε έγραφα για την «Εύξεινη Πόλη». Εσείς ως δημοτικός σύμβουλος απλώς διαβάζατε.

Με την αρχή της θητείας σας το έτος 2014, παρουσία μου, δε συζητήσατε με τον κ. Κρημνιανιώτη θέμα συνεργασίας για ευρωπαϊκά προγράμματα;

Προεκλογικά δε φωτογραφηθήκατε με τον κ. Κρημνιανιώτη και τον κ. Ηλία Ζητούνη, δημοτικό σύμβουλο της παράταξής σας, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Κασσαβός -Κρημνιανιώτης

Ο δήμος Αχαρνών δεν εξακολούθησε να είναι μέλος της «Εύξεινης Πόλης» με Γενικό Διευθυντή τον κ. Κρημνιανιώτη μέχρι σήμερα ;

2341 Ορισμός μελών στη Γενικη συνέλευση της ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη

Ορισμός εκπροσώπων στην ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη

Διοίκηση Εϋξεινης Πόλης

Ο Σπυρίδων Σπύρου εξελέγη πρόεδρος της Εύξεινης Πόλης με την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. 

Εύξεινη Σιρινιδης

Μετά την «παραίτησή του» με την εκλογή του Τσίπρα παρέμεινε στην προεδρία με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου του δήμου Πόρου. Η νομιμότητα αυτή είναι άλλων το πρόβλημα.

Μετά από λίγους μήνες ο κ. Χίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Δαπάνες για την Εύξεινη Πόλη

Σε περίοδο που δε μπορείτε να ισοσκελίσετε τον προϋπολογισμό του δήμου συμβάλετε για δεύτερη χρονιά στην Εύξεινη Πόλη με το ποσό ανά έτος των 12.000 €!!

Στην εξώδικη Πρόσκληση με εγκαλείτε:

Στη συλλογική συνείδηση το θέμα των ΜΚΟ έχει συνδεθεί με «ρεμούλες», ενώ για την συγκεκριμένη ΜΚΟ ( «Εύξεινη Πόλη») το ζήτημα «ακούμπησε» την τότε δημοτική Αρχή, γεγονός, το οποίο είναι ευρύτατα γνωστό στους δημότες της πόλης μας και ζωντανό στη μνήμη τους. Σε αυτό ακριβώς «επενδύσατε».Στους συνειρμούς, τους οποίους θα προκαλούσε ο παραλληλισμός με την συμμετοχή της ΜΚΟ «Praxis» στο πρόγραμμα του Δήμου μας, με προφανή στόχο να με στιγματίσετε, χωρίς στοιχεία, δίχως αποχρώντα  λόγο, υπό το πρόσχημα του αφηρημένου «διαλογισμού».

Φαίνεται ότι δε βρίσκετε στοιχεία για να με εγκαλέσετε για τους παραλληλισμούς μεταξύ των ΜΚΟ «Praksis» και «Εύξεινη Πόλη» με στιγματισμό της δράσης της «Εύξεινης Πόλης» προκειμένου με το πρόσχημα του αφηρημένου διαλογισμού να σας στιγματίσω.

Με τα ανωτέρω στοιχεία, αν η συμμετοχή στην » Εύξεινη Πόλη » θεωρείτε ότι σας στιγματίζει, μόνος εσείς αποφασίσατε να μη διακόψετε τη συμμετοχή σας σε αυτήν και δεν ενημερώσατε το δημοτικό συμβούλιο, που σας όρισε ως μέλος της Γενική της Συνέλευσης , για τη δράση της και την Οικονομική διαχείριση που οφείλατε να ενημερώσετε το δημοτικό συμβούλιο και τους δημότες αν τα χρήματα από το υστέρημά τους πιάνουν τόπο.

Αυτά για την «Εύξεινη Πόλη». Για τις θέσης των κτιρίων που επισκεύασε η ΜΚΟ γιατί δεν απαντήσατε στο έγγραφό μου;

Όταν απαντήσετε και μου προσδιορίσετε ακριβώς το κείμενο που μου ζητάτε να επανορθώσω γιατί θίγω την προσωπικότητας σας, έστω και έμμεσα θα το ξανασυζητήσουμε.

 

 

Για την ανάρτηση της 4ης Μαρτίου 2015 (αργά δεν το θυμηθήκατε;). Προφανώς έχει γίνει τυπογραφικά λάθος γιατί η ανάρτηση έγινε στις 4 Μαΐου 2015, (κλικ εδώ).

Γιατί ζητάτε επανόρθωση.

2) Στην ανάρτηση της 4ης Μαρτίου 2015, υπό τον τίτλο «Χαιρετίσματα λοιπόν στην εξουσία» γράψατε «133 μέρες μετά την αποδοχή της
παραίτησης από τον δήμαρχο Ιωάννη Κασσαβό η απόφασή του αναρτήθηκε στη Διαύγεια …. Από την 29/4/2015 ισχύει η απόφαση
τυπικά» και στη συνέχεια του κειμένου : «Δυο είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να ξεπλυθεί η ντροπή. Ή ο δήμαρχος να αναλάβει την ευθύνη για αυτή τη καθυστέρηση … »,. Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ . 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 2 του ν . 3861/2010, η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης δεν είναι προϋπόθεση του κύρους της και για το λόγο αυτό η προσωπική επίθεση εναντίον μου ήταν παντελώς αδικαιολόγητη.

Αναφέρετε:

Στο άρθρο 2, παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παρ. 2. του ν. 3861/2010 η ανάρτηση παραίτησης δεν είναι προϋπόθεση του κύρους της.

Στο άρθρο 2 υπάρχει και παράγραφος 8 που αναφέρει:

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

8) πράξεις διορισμού, αποδοχής παραίτησης, αντικατάστασης ή παύσης Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης φορέων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού,

Στο άρθρο 4, αναφέρεται:

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Η ατομική διοικητική πράξη  τελειούται   με την υπογραφή του οργάνου που την εξέδωσε και τη χρονολόγησή της (άρθρο 18 παρ. 1 ΚΔΔιαδ, ΣτΕ 2670/2010, 3275/2009) .

2. Με τη δημοσίευσή της, εφόσον επιβάλλεται κατά νόμο. Δημοσίευση είναι η ενέργεια με την οποία η πράξη γίνεται γνωστή στο κοινό και όχι μόνο σε ορισμένα πρόσωπα (Επ. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, αρ. περ. 162). Στην περίπτωση αυτή αποτελεί τύπο της βούλησης του διοικητικού οργάνου και στοιχείο της υπόστασης της πράξης.

Πρακτικά σε μια υποβολή παραίτησης τι ισχύει; Η παραίτηση όταν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από πότε ισχύει;

Υπάρχουν αποφάσεις δημάρχου που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Ανάρτηση αποφάσεων

Η απόφαση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη γίνεται με απόφαση δημάρχου που δημοσιεύεται και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην ιστοσελίδα του δήμου δημοσιεύτηκε η απόφαση.

Η δική μου παραίτηση φέρει αριθμό απόφασης 2545

Αποφάσεις 2443- 2014-69 2015

Η απόφαση αυτή του δημάρχου δεν έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του δήμου.

Δημοσίευση παραίτησης

Στο κείμενο της απόφασης γράφει: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Η ανάρτηση έγινε 4 μήνες αργότερα.

Διαύγεια παραίτηση

Στην Κοινωνία των Αχαρνών η παραίτησή έγινε γνωστή ουσιαστικά στις 29/4/2015. Δημοσίευση είναι η ενέργεια με την οποία η πράξη γίνεται γνωστή στο κοινό και όχι μόνο σε ορισμένα πρόσωπα. Αυτούς τους 4 μήνες ενέργειες του δημάρχου «χρεώνονταν» σε εμένα από δημότες ως συμβουλές που είχαν δοθεί με την ιδιότητα του Ειδικού Συμβούλου.

Από τη δημοσίευση στη Δι@ύγεια μπορεί να γίνει οποιαδήποτε έννομη ενέργεια κατά της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.1 του νόμου 3861/2010.

Είχα άδικο να διαμαρτύρομαι όταν η απόφαση  που ήταν για δημοσίευση της παραίτησης στη Δι@ύγεια καθυστέρησαν 4 μήνες , ενώ η δημοσίευση της απόφασης πρόσληψης υπογράφτηκε στις 5/11/2014 και η δημοσίευση της απόφασης σε ΦΕΚ έγινε στις  17/11/2014;

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

 
Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 26 ακόμα followers