Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2019

Στην αρχαία Ελλάδα η λέξη τέλος σήμαινε «δαπάνη», υπό την έννοια της οποίας και προήλθαν οι λέξεις ευτελής και πολυτελής.

Τα ανταποδοτικά Τέλη είναι ανταποδοτικά έσοδα, ως προς τα οποία επίσης ισχύει ο περιορισμός της αποκλειστικής χρήσης τους για την κάλυψη του κόστους παροχής των υπηρεσιών για τη λειτουργία των οποίων επιβάλλονται.

Κατά τη νομολογία τα ανταποδοτικά τέλη συνιστούν μονομερώς επιβαλλόμενες χρηματικές υποχρεώσεις έναντι του Κράτους ή ΝΠΔΔ, η καταβολή των οποίων συνδέεται με την παροχή ειδικής ωφέλειας στον υπόχρεο, δηλαδή με την απόλαυση δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιου πράγματος.

Στους ΟΤΑ υπάρχουν ανταποδοτικά τέλη, δικαιώματα, και τέλη, τη μορφή των οποίων καθορίζει με κανονιστική απόφαση το δημοτικό συμβούλιο.

Τα τέλη καθαριότητας επιβάλλονται στους δημότες γιατί πρωτίστως αυτούς ωφελούν. Τα τέλη ηλεκτροφωτισμού ωφελούν βασικά του δημότες και επικουρικά πολίτες που εργάζονται η μετακινούνται μέσα στο δήμο. Επειδή αυτό το τέλος δεν είναι καθ’ ολοκληρία ανταποδοτικό για τους κατοίκους του δήμου έχει την έννοια φόρου. Αυτό ξεκαθαρίστηκε νομικά με το χαρακτηρισμό των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού και για τις αντίστοιχες δαπάνες βαρύνονται οι δημότες.

Τι είναι τα τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού;

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά, με την έννοια ότι αποτελούν αντιπαροχή για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι. Τα τέλη καθορίζονται με βάση το εμβαδόν των στεγασμένων ή μη επιφανειών που ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται. Το εμβαδόν κάθε ακινήτου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του ενοποιημένου τέλους (καθαριότητας και φωτισμού) που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, για κάθε κατηγορία ακινήτου, ενώ μπορούν να ισχύσουν μέχρι επτά συντελεστές, ανάλογα με το ρυπαντικό  φορτίο των ακινήτων.

Για να πληρώσει κάποιος τέλος καθαριότητας πρέπει να αποθέτει απορρίμματα σε κάδους. Απορρίμματα σε κάδους αποθέτουν κάτοικοι των Αχαρνών που αυτονόητο είναι ότι ηλεκτροδοτούνται. Απορρίμματα υπάρχουν και από δημότες ή πολίτες στην καθημερινή διαβίωση στην πόλη, όπως σε χώρους εργασίας και  μαζικούς  χώρους εστίασης.

Πως θα υπάρχει ένα δημοτικό τέλος για αυτές τις περιπτώσεις; Τυπικό κριτήριο αποτελεί η οικία ή ο χώρος εργασίας ή το μαγαζί.

Τυπικό κριτήριο οφειλής τέλους θεωρήθηκε το εμβαδόν της κατοικίας ή του χώρου δραστηριότητας.

Μια πόλη για να είναι βιώσιμη πρέπει τη νύχτα να ηλεκτροφωτίζεται. Η ευθύνη αυτή έχει ανατεθεί στους δήμους. Πως θα επιμεριστεί το κόστος αυτό στους δημότες και τους πολίτες που ζουν σε μία πόλη; έχει αποφασιστεί η δαπάνη να κατανέμεται στους δημότες με κριτήριο το χώρο κατοικίας, που ίσως συσχέτισαν με τον αριθμό των ενοίκων.

Τελικά νομοθετήθηκε να ενοποιηθούν τα τέλη για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό σε ενιαίο τέλος. Το τέλος αυτό ενοποιήθηκε ως τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Με τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήμων & κοινοτήτων «, επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων & των κοινοτήτων τέλη καθαριότητας & φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους Ο.Τ.Α υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλογής & αποκομιδής καθώς & για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων.
Με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/89 τα τέλη καθαριότητας & φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας & φωτισμού καθώς & κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Υπάρχουν μια σειρά νόμοι που σχετίζονται με το ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με τελευταίο το νόμο 4555/2018 που τροποποιεί  προηγούμενους νόμους και συμπληρώνεται από άλλους.

Υπήρξε ένα πρόβλημα πως θα εισπράττεται αυτό το τέλος.  Εφόσον το τέλος αυτό συσχετίστηκε με την παροχή ρεύματος το κράτος αποφάσισε στο λογαριασμό κατανάλωσης ρεύματος να ενσωματώνεται και το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Για το δήμο πληρώνονται  Δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ), Δημοτικός Φόρος (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).

Για τους συντελεστές που πολλαπλασιάζονται τα τετραγωνικά μέτρα για τον υπολογισμό των ΔΤ αρμόδιο είναι το δημοτικό συμβούλιο με εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με γνωμοδότησή του διευκρινίζει την έννοια των ανταποδοτικών τελών και  τη διάθεσή τους

9080_23745_egk.22_08 Ανταποδοτικά τέλη

Σε αυτή γνωμοδότηση αναφέρεται:

Συνεπώς, οι δαπάνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους καθαριότητας & φωτισμού είναι αυτές που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς (Κ.Α) του προϋπολογισμού, που αφορούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας & Φωτισμού (Κ.Α : 20) καθώς και τυχόν άλλες δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς Υπηρεσιών (π.χ Γενικές Υπηρεσίες – Κ.Α 00), αλλά μόνο κατά το μέρος αυτών που αναλογεί στις ανταποδοτικά παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας

«τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά  υποκρύπτεται φορολογία, πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών.»

Το επιπλέον ποσό που έχει εισπραχθεί από τη διαφορά εσόδων -εξόδων από ανταποδοτικά τέλη εγγράφεται ως αδιάθετου χρηματικού υπολοίπου προηγούμενης χρήσης (ΚΑ 513) και στον προϋπολογισμό  του επόμενου έτους πρέπει να είναι μειωμένα τα ανταποδοτικά τέλη κατά το ποσό αυτό.

Τα τρία τελευταία χρόνια, 2017, 2018, 2019 μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, τα έσοδα που εισπράχθηκαν από τους δημότες είναι περισσότερα από εκείνα που δαπανήθηκαν για την Καθαριότητα και τον Ηλεκτροφωτισμό, αποτελεί το επιπλέον ποσό φόρο, που αντίκειται στην ανταποδοτικότητα των τελών.

Ανταποδοτικά τέλη για καθαριότητα και Ηλεκτροφωτισμό για τα έτη 2017, 2018 και 2019 Μέχρι Σεπτέμβριο

Τελικά στον προϋπολογισμό του έτους 2020 ποια θα είναι τα Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού;

Πρέπει να πληρώσουν οι δημότες Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Θεατρική Παράσταση «Ο Βασιλικός»

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2019

 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

 

 

Posted in Αντικαρκινική Αχαρνών | Leave a Comment »

Νέα Δύναμη. Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Posted in Νέα Δύναμη | Leave a Comment »

Ολυμπιακό Χωριό. Κάποτε και τώρα!!

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Ολυμπιακό Χωριό. Το διατηρούμε απλά χωριό.

Έτος 2015, (κλικ εδώ)

 

Τα φώτα δεν σπάσανε μόνα τους!!

23 Μαρτίου  2015

22  Οκτωβρίου 2019

23 Μαρτίου 2015

22  Οκτωβρίου 2019

 

Ολυμπιακό Χωριό. 22  Οκτωβρίου 2019. Δε μπορούμε. Ευελπιστούμε.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ήρθε η ώρα του

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Θα μας λείψει; (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Χτες 21 Οκτωβρίου 2019

Σήμερα 22 Οκτωβρίου 2019. Όλα έγιναν όπως πρέπει να είναι!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Μην τον είδατε τον προϋπολογισμό του έτους 2020;

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2019

Να γυρίσουμε στο έτος 2016. Το δημοτικό συμβούλιο διαπίστωσε ότι δε μπορούσε να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, δηλαδή τα προϋπολογιζόμενα έσοδα δε μπορούσαν να είναι ίσα με τις δαπάνες. Έτσι ο δήμος Αχαρνών, μαζί με άλλους δύο δήμους μπήκε στην οικονομική επίβλεψη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Εξυγίανσης, (κλικ εδώ).

Τι σημαίνει ισολογισμένος προϋπολογισμός;

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο οικογένειες που έχουν ετήσιο εισόδημα 10.000 €. Για διάφορες υποχρεώσεις έχουν λογαριάσει να δαπανήσουν 6.600 €. Μένουν 3.400€.Πως θα ξοδευτούν;

Η Α οικογένεια κάνει δαπάνες το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2018 για: κρέας 1.000 €,  όσπρια  200 €, ένδυση 500 €    Σύνολο 1.700 €.
Το δεύτερο εξάμηνο κάνει αντίστοιχες δαπάνες, Για το έτος συνολικά 3.400 €.

Η Α οικογένεια κάνει δαπάνες  το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2019 για: κρέας 800 €,  όσπρια  300 €, ένδυση 600 € , δηλαδή ελαττώνει τη δαπάνη για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2019 κατά 200 € για το κρέας και αυξάνει κατά 100 € τη δαπάνη για όσπρια και ένδυση. Η συνολική δαπάνη  για το δεύτερο εξάμηνο παραμένει 1.700 €.
Για το έτος συνολικά δαπανήθηκαν 3.400 €.

Αν θελήσει κανείς να κάνει προϋπολογισμό για το έτος 2020  στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019, σύμφωνα με την εγκύκλιο 5905/2019 (ΦΕΚ. 3054/2019 τ. Β’):

β) Εάν το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. κατά την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 είναι 5.000 ευρώ και για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2018 είναι 4.500 ευρώ, τότε η απόλυτη διαφορά είναι 500 ευρώ, δηλ. «Εκτέλεση 2019 μείον Εκτέλεση 2018» (5.000 € – 4.500 €).

– Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2018, όπως στο ανωτέρω παράδειγμα), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι. (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2018 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2018) προσαυξημένο κατά

το ποσό της θετικής διαφοράς. Δηλαδή, εάν το έτος 2018 στο ανωτέρω παράδειγμα απέδωσε ποσό ύψους 9.000 ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2020 είναι 9.000 + 500 = 9.500 ευρώ.

– Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2018 (δηλαδή, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα, 9.000 ευρώ).

Εάν μετά το κλείσιμο του έτους 2019, η ανωτέρω δiαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική, είτε το ποσό της  θετικής διαφοράς αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό 2020 δύναται να αυξηθούν κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και με ανάλογη αναμόρφωσή του.

συγκρίνουμε τη διαφορά μεταξύ των ετών 2019 και 2018. Αν η διαφορά είναι αρνητική προϋπολογίζουμε για το έτος 2020 τις δαπάνες του έτους 2018, Αν η διαφορά είναι θετική αυξάνουμε το ποσό του έτους 2019 με  τη διαφορά.

 

Η Β οικογένεια κάνει τις ίδιες δαπάνες για το πρώτο εξάμηνο του  έτους 2018 και για το έτος 2019 δαπανά για το  κρέας 0 €,  όσπρια  700 €, ένδυση 1.000 € , δηλαδή αυξάνει τη δαπάνη του πρώτου εξαμήνου του έτους 2018 κατά 500 € για όσπρια και ένδυση. Η συνολική δαπάνη  παραμένει 3.400 € .

Παρατηρούμε ότι το έτος 2020 αν οι οικογένειες είχαν θελήσει να κάνουν του προϋπολογισμούς τους θα έπρεπε να προϋπολογίσουν συνολικές δαπάνες για τα τρία είδη για ποσά 4.000 € και 6.400 €, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις οι προϋπολογισμοί  θα ήταν ελλειμματικοί. Στην πραγματικότητα τα έτη 2018 και 2019 οι δύο οικογένειες δαπάνησαν τα ίδια συνολικά ποσά των 3.400 € με διαφοροποιήσεις στις δαπάνες των τριών ομάδων και διαπιστώνονται οι προϋπολογισμοί τους να εκτοξεύονται κατά 600 και 3.000 €.!!

Με αυτή τη λογική έγινε ο προϋπολογισμός του έτους 2016 και προέκυψε ελλειμματικός, συνεπώς μη ισοσκελισμένος. Τότε μπήκαμε στο Παρατηρητήριο που αποφάσισε να συμπληρώσει τα ποσά που έλειπαν για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού κάθε έτους.

Το έτος 2016 έλειπαν 18.885.490,12 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2016 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2017 έλειπαν 13.400.143,19 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2017 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2018 έλειπαν 6.684.783,47 €, που αποφάσισε να χορηγήσει το Υπουργείο Εσωτερικών για να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό. Όπως φαίνεται στην υλοποίηση του προϋπολογισμού του έτος 2018 μέχρι τέλους Δεκεμβρίου κατατέθηκαν στο ταμείο του δήμου 0 €.

Το έτος 2019 άλλαξε ο νόμος και με τον 4555/2018 δεν λέγεται ότι είμαστε υπό την επίβλεψη του Παρατηρητηρίου αλλά το έλλειμμα αν υπάρχει θα γίνεται σύμβαση με τον Υπουργό για το έλλειμμα που διαπιστώνει το Παρατηρητήριο. Έτσι έγινε σύμβαση με τον Υπουργό Εσωτερικών, (κλικ εδώ) για 18.236.656,84 € και μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου δόθηκαν κυρίως για απαλλοτριώσεις 5.271.375,84 €.

Τρία χρόνια είμαστε στο Παρατηρητήριο 2016, 2017, 2018, αλλά ευρώ δεν είδαμε!!

Όπως φαίνεται ο προϋπολογισμός είναι ένα παιχνίδι κωδικών εσόδων – εξόδων, που αν παίζεται καλά ο δήμος αποφεύγει τις καθυστερήσεις με την εποπτεία του Παρατηρητηρίου.

Το άρθρο 77 του νόμου 4172/2013 μεταξύ άλλων αναφέρει:

6. Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:  …

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), να παράσχει τη γνώμη του επ’ αυτού,  …

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου

7. Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν τον σκοπό συνεδρίαση, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Πρόεδρος της Εκτελεστικής και της Οικονομικής Επιτροπής ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός.

Της Οικονομικής υπηρεσίας προΐσταται ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημοτικής Αστυνομίας & Πολεοδομίας και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Θρακομακεδόνων Μιχάλης Βρεττός, που είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής.

Πως θα συνταχθεί ο προϋπολογισμός χωρίς να έχουν ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο οι εκθέσεις του Α’ τριμήνου (Ιανουάριος- Μάρτιος) του έτους 2019, του Β’Τριμήνου (Απρίλιος – Ιούνιος) του έτους 2019 και του Γ’Τριμήνου (Ιούλιος -Σεπτέμβριος) του έτους 2019;

Σε ποια φάση βρίσκεται ο Προϋπολογισμός του έτους 2020;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Φωτιάδης) | Leave a Comment »

Αυτά που έπρεπε να γίνουν χτες, όχι αύριο

Posted by koszig στο 21 Οκτωβρίου 2019

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από 45 δημοτικούς συμβούλους.

Με μπλε χρώμα είναι τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που είχαν εκλεγεί στην προηγούμενη δημοτική περίοδο.

Με καφέ χρώμα είναι τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που είχαν εκλεγεί στις πριν της  προηγούμενης δημοτικής περιόδου.

Με μαύρο χρώμα είναι τα ονόματα των νεοεκλεγομένων δημοτικών συμβούλων.

Παρατηρούμε ότι  20 δημοτικοί σύμβουλοι είχαν εκλεγεί την προηγούμενη  εκλογική περίοδο ή και άλλες προηγούμενες εκλογικές περιόδους.

5 δημοτικοί σύμβουλοι είχαν εκλεγεί από προηγούμενες εκλογικές περιόδους εκτός της τελευταίας και 20 δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται για πρώτη φορά.

Όταν ξεκινάει του λειτουργία του ένα όργανο διοίκησης, όπως το δημοτικό συμβούλιο, αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου του. Πρέπει επομένως να γνωρίζει τι παραλαμβάνει σε υποχρεώσεις για έργα που είναι σε εκκρεμότητα, τις οικονομικές και διοικητικές υποχρεώσεις. Αυτά τα στοιχεία ενδεχομένως τα γνωρίζουν μόνο οι 20 δημοτικοί σύμβουλοι, που ήταν μέλη της προηγούμενης σύνθεσης του δημοτικού συμβουλίου.

Συνεπώς αυτούς τους δύο μήνες που πέρασαν ο δήμαρχος όφειλε να έχει σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο ζητήσει παρουσίαση στοιχείων που αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση του δήμου, στις οικονομικές υποχρεώσεις του δήμου έναντι τρίτων, στα έργα που είναι προγραμματισμένα να εκτελεστούν ή εκτελούνται.

Σε λίγες ημέρες θα πρέπει να αρχίσουν οι προεργασίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2020.

Βασικό ρόλο στη διακυβέρνηση του δήμου έχουν οι διοικήσεις των Κοινοτήτων. Την προηγούμενη δημοτική περίοδο οι δημοτικές Κοινότητες  Αχαρνών, (κλικ εδώ), και Θρακομακεδόνων, (κλικ εδώ), ήταν σχεδόν ανύπαρκτες.

Με τον νόμο 4555/2018 αποκτούν κάποια οντότητα.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 4172/2013 όπως έχει τροποποιηθεί  ορίζεται:

  1. Κάθε έτος το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του, η οποία διαβιβάζεται στο συμβούλιο κάθε κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων και στους προέδρους κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, έως το τέλος Ιουνίου, καθορίζει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος.

Στις αρμοδιότητες των Κοινοτήτων είναι  και:

ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ,
στ) μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι’ αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου,

Αν το συμβούλιο της κοινότητας εκτιμά  ότι για αυτές τις ανάγκες απαιτούνται δαπάνες πρέπει να δημιουργήσει προϋπολογισμό εξόδων.

Αυτός ο προϋπολογισμός, που πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό του δήμου, χρειάζεται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για να καθορισθεί το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας.

Μέχρι σήμερα ούτε το δημοτικό συμβούλιο, ούτε οι Κοινότητες έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό.

Σε 20 ημέρες  πρέπει να συνταχθεί Τεχνικό Πρόγραμμα, να συνταχτεί σχέδιο Προϋπολογισμού. Τυπικά για την πρώτη δημοτική περίοδο δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη του Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος:

Ειδικά για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του πρώτου έτους κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, μέχρι την κατάρτιση και έγκριση αυτού.

Το Τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί τους στόχους λειτουργίας του δήμου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, που τμήμα του υλοποιείται κάθε χρόνο. Δυστυχώς Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δεν υπήρξε την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο και κανένας από τους 45 δημοτικούς συμβούλους δεν έχει ακούσει τι είναι αυτό!!

Για ενημέρωση όλων των δημοτικών συμβούλων παρατίθενται διατάξεις και οι βασικοί νόμοι που αναφέρονται στην διοίκηση των Οργανισμών τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Προϋπολογισμοί κατά Κλεισθένη και 4623

Ν.3463_2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

N. 3852_2010_Καλλικράτης

Νόμος 4555_2018 Κλεισθένης

Ν. 4623_2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση άρθρα 1-17,

 

Για ενημέρωση του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων. Για να μη λένε αργότερα ότι δεν ήξεραν.

 

 

Posted in Απολογισμός | 1 Comment »

Κεσάτια σήμερα!!

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2019

Κεσάτια σήμερα. Μόνο τέσσερα στρώματα βρέθηκαν σήμερα στο δρόμο μας

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. Ώρα  10:14. Οδός Βάιου Κρήτης, Αχαρνές.

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. Ώρα  10:42. Οδός Δοϊράνης, Θρακομακεδόνες

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. Ώρα  10:43. Οδός Δοϊράνης, Θρακομακεδόνες

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019. Ώρα  11:25. Οδός Ιωάννη Μελισσανίδη, Ολυμπιακό Χωριό

Μέσα σε μία ώρα βρήκαμε δίπλα μας μόνο 4 πεταμένα στρώματα. !!!

Αχαρνές. Δήμος Στρωματοπεταχτής

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ποιος φταίει, ο δήμος ή οι δημότες;

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2019

Ήτανε η 8η του Οχτώβρη, (κλικ εδώ).

Η μέρες πέρναγαν. Οι πολυθρόνες και τα άλλα σκουπίδια λιαζόντουσαν.   Ο δήμος ήταν αλλού.

Μετά ήρθε η 16η του Οχτώβρη, Οι πολυθρόνες εξακολουθούν να λιάζονται.

Κάποιος είπε: «Χάθηκε κάποιος από το δήμο να μαζέψει τα σκουπίδια;».  Και η φωνή του έφτασε στο δήμο.

Στην πινακίδα αναγράφεται: «Αυτό το σημείο καθαρίστηκε από ότι υπήρξε έξω από τους κάδους απορριμμάτων, μπάζα, κλαδιά κλπ. Παρακαλούμε διατηρήστε τις γειτονιές μας καθαρές«.

Τις πινακίδες τοποθέτησαν από την υπηρεσία του δήμου σε χώρους  που υπήρξαν μπάζα και κλαδιά και καθαρίστηκαν από τις υπηρεσίες του δήμου.

Αυτό ο χώρος ήταν ένα από τα σημεία που υπήρξαν μπάζα και κλαδιά και καθαρίστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο χώρος παρέμεινε καθαρός μερικές ημέρες. Ένα μήνα μετά τοποθετήθηκε η σχετική πινακίδα.

Μετά!!

Ο λαός λέει:

Τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Η στρωματούπολη !!

Posted by koszig στο 19 Οκτωβρίου 2019

Οι δήμοι έχουν δημότες.

Ο Υπερήφανος Δήμος Αχαρνών έχει Υπερήφανους δημότες;

Κάτι πρέπει να συμβαίνει στο δήμο Αχαρνών. Δε μπορεί να συμβαίνει σε μια περιοχή του κέντρου του δήμου Αχαρνών να υπάρχουν πεταμένα 7 στρώματα την ίδια ημέρα.

Θέση 1. Οδός Οδυσσέως, 160 μέτρα απόσταση από την Κεντρική Πλατεία Αγίου Βλασίου. 4 Στρώματα.

Θέση 2. Οδός Οδυσσέως, 60 μέτρα απόσταση από την Κεντρική Πλατεία Αγίου Βλασίου. 1 Στρώμα.

Στο παρελθόν, 8 Οκτωβρίου 2019, χώρος αποθήκευσης στρώματος, οδός Οδυσσέως και Παπαδημητρίου.  2 Στρώματα

Θέση 3. Οδός Παύλου Μελά. 60 μέτρα απόσταση από την Κεντρική Πλατεία Αγίου Βλασίου. 2 Στρώματα.

Για πρώτη φορά στο δήμο Αχαρνών έχουν παρατηρηθεί τόσα στρώματα πεταμένα στα πεζοδρόμια. Βρισκόμαστε σε ανάκαμψη της οικονομίας, που δημότες στις Αχαρνές κάνουν ανακαίνιση του οικιακού εξοπλισμού;

Για τα ογκώδη αντικείμενα υπάρχει σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου, (κλικ εδώ).

Η αθλιότητα έχει τέλος;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »