Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Θα ακυρωθούν;

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2018

Σχετικά με τη νομιμότητα των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου έγιναν δυο αναφορές στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για παράτυπες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 19-9-2018

Στην αναφορά αυτή η κατάληξη ήταν:

Επειδή οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 31/8/2018 και της 12/9/2018, που δεν έγιναν ελλείψει απαρτίας, δεν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών και στη Δι@ύγεια, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου 3861/2010 ισχύουν από την ανάρτησή τους.

Επειδή δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου που να βεβαιώνουν έγκυρα την πραγματοποίηση των ανωτέρω συνεδριάσεων.

Επειδή στις ανωτέρω δύο συνεδριάσεις τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στις προσκλήσεις είναι διαφορετικά σε αριθμό και περιεχόμενο δε μπορούν να αποτελέσουν τις δύο συνεδριάσεις που δεν έγινα ελλείψει απαρτίας και εν συνεχεία η τρίτη στις 19/9/2918 να γίνει με μειωμένη απαρτία.

Επειδή ως ώρα συνεδρίασης της 19/9/2018 ορίστηκε η 13:00 μεσημεριανή χωρίς στη πρόσκληση να αναφέρεται η εξαιρετική περίπτωση, που ορίζεται στο Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αντί των κανονικών συνεδριάσεων που πρέπει να γίνονται στις απογευματινές ή βραδινές ώρες.

Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι είναι  ανυπόστατες οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις 31/8/2018 και 12/9/2018.

Παρακαλώ να ακυρώσετε τη συνεδρίαση της 19/9/2018 για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζήτησε γνώμη του δήμου για τα ανωτέρω.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3861/2010

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε

Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

 

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών για τις ημερομηνίες 31/8/2018  και 12/9/2018 δε φαίνεται να έχουν δημοσιευτεί αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Επομένως  είναι  ανυπόστατες οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις 31/8/2018 και 12/9/2018.

prosklisi_13 Πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19-9-2018

Η πρόσκληση επικαλείται  τις συνεδριάσεις 31/8/2018  και 12/9/2018 του δημοτικού συμβουλίου οι οποίες είναι ανυπόστατες. Επομένως  συνεδρίαση της 19/9/2018 δεν είναι νόμιμη, γιατί στην εκφώνηση του καταλόγου των παρόντων δημοτικών συμβούλων ευρέθησαν 22 παρόντες.

Η νόμιμη κανονική συνεδρίαση γίνεται με 23 παρόντες.

 

Ακολούθησε νέα συνεδρίαση στις 19/9/2018. Παρόντες  22. Δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία.

Η επόμενη συνεδρίαση έγινε στις 24/9/2018. Παρόντες  18. Δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία.

Στις 19/9/2018 έγιναν δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις στις 13:00 και στις 14:30. Στην ανωτέρω ανάρτηση φαίνονται  αποφάσεις της πρώτης συνεδρίασης, ενώ στη δεύτερη συνεδρίαση δε φαίνονται αποφάσεις, γιατί η συνεδρίαση δε συνεχίστηκε ελλείψει απαρτίας.

Στις 24/9/2018 δε φαίνεται να έγινε συνεδρίαση γιατί δεν υπάρχουν αποφάσεις.

Επομένως  οι συνεδριάσεις στις 19/9/2018 και 24/9/2018 είναι ανυπόστατες

Για τις 28/9/2018 δημοσιεύτηκε πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

prosklisi_16 Πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 28-9-2018

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 28/9/2018.  Παρόντες 15.

Αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για τη συνεδρίαση της 28-9-2018 

Η αναφορά ήταν για να ακυρωθεί η πρόσκληση για συνεδρίαση στις 28/9/2018. Δεν υπήρξε απάντηση από την αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η συνεδρίαση της 28/9/2018 πραγματοποιήθηκε.

Αναφορά για ακύρωση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 28-9-2018 Τελική

Στην αναφορά αυτή ζητήθηκε:

Επειδή οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 14/9/2018 και της 24/9/2018, που δεν έγιναν ελλείψει απαρτίας, δεν αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών και στη Δι@ύγεια (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου 3861/2010 ισχύουν από την ανάρτησή τους).

Επειδή δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου που να βεβαιώνουν έγκυρα την πραγματοποίηση των ανωτέρω συνεδριάσεων.

Επειδή η συνεδρίαση της 28/9/2018 θεωρήθηκε ως τρίτη συνεδρίαση των ανωτέρω δύο συνεδριάσεων, της 14/9/2018 και της 24/9/2018 που είναι ανυπόστατες, δε μπορεί να θεωρηθεί ότι μπορεί να γίνει με μειωμένη απαρτία.

Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι είναι  ανυπόστατες οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου στις 14/9/2018 και 24/9/2018.

Παρακαλώ για τους ανωτέρω λόγους να ακυρώσετε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 28/9/2018.

Μετά τις αναφορές η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  ζήτησε τις απόψεις του δήμου Αχαρνών για το θέμα αυτό.

Μετά από όλα αυτά να δούμε αν θα υπάρξει άμεση αποστολή των απόψεων  επί των θιγομένων στην εν λόγω αναφορά.

 

Τι να πούμε τι, τί να μολογήσουμε!!

Ο καιρός γαρ εγγύς στην ακύρωση

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Posted by koszig στο 19 Οκτωβρίου 2018

Εκτός από τη Μονή Δαφνίου υπάρχει και ο ναός στο Παλαιό Νεκροταφείο Αχαρνών.

Θα υπάρξει κάποτε ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ για αυτό το ναό;

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Αδριάνειο Υδραγωγείο – Η εκδήλωση στο Ολυμπιακό Χωριό. – Οι συζητήσεις

Posted by koszig στο 19 Οκτωβρίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε η παρουσίαση των εισηγήσεων για το Αδριάνειο Υδραγωγείο, (κλικ εδώ).

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε συζήτηση απόψεων σχετικά με τις εισηγήσεις.

 

 

 

Στον  χώρο του Αμφιθεάτρου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) στο Ολυμπιακό Χωριό, τις παρουσιάσεις και τη συζήτηση παρακολούθησαν οι δήμαρχοι Αχαρνών,   Νέας Ιωνίας κ. Ηρακλής Γκότσης,  Ηρακλείου Αττικής κ. Νίκος Μπάμπαλος, ο Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης.

Τις παρουσιάσεις , ένα μέρος, παρακολούθησαν δημοτικοί σύμβουλοι, που μάλλον παραβρέθηκαν για φωτογράφιση και αποχώρησαν σε πρώτη ευκαιρία. Μέχρι τέλους παρέμεινε ο γενικός γραμματέας του δήμου Θανάσης Κατσιγιάννης και ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Γρηγοριάδης.

Απόντες ήταν και εκείνοι που θα σχεδιάσουν, στις επόμενες εκλογές, το μέλλον του τόπου, και την ανάδειξη του Αδριάνειου Υδραγωγείου. Οι παρακολουθήσεις στις αναρτήσεις στο ΕΛΕΎΘΕΡΟ ΒΗΜΑ  ίσως συμπληρώσουν τις γνώσεις τους για το Αδριάνειο Υδραγωγείο.

Επίγειος αγωγός Αδριάνειου. Ολυμπιακό χωριό.

Έτσι ξεκίνησε την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων το έτος 2004

Έτσι κατάντησε σήμερα.

Πως θα καταντήσει αύριο;

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Αδριάνειο Υδραγωγείο – Η εκδήλωση στο Ολυμπιακό Χωριό. – Οι παρουσιάσεις

Posted by koszig στο 19 Οκτωβρίου 2018

Οι επίσημοι προσκεκλημένοι

● Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός
● Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Στέφανος Καπέλας
● Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Ε. Ανατολ. Ατττικής Δρ. Ευάγγελος Μπαλιούσης
● Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής κ. Χριστίνα Μερκούρη
● Γενική Διευθύντρια ΕΥΔΑΠ κ. Ευτυχία  Νεστορίδου
● Διευθύντρια 12ου Γυμνασίου Αχαρνών κ. Μαριάνθη Πλατσή
● Πρόεδρος Συλλόγου Κατοίκων Ολυμπιακού Χωριού κ. Κυριάκος Μαρτίνος
● Γενικός Διευθυντής ΙΓΜΕ Δρ. Δημήτρης Τσαγκάς

Δήμαρχος Αχαρνών

 

Οι προσκεκλημένοι

 

Οι ομιλητές

Εισήγηση της Αρχαιολόγου κ. Δώρας Γεωργουσοπούλου, υπεύθυνης για το Αδριάνειο από την Εφορεία αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής με τον τίτλο «Το Αδριάνειο Υδραγωγείο στο Ολυμπιακό Χωριό: αρχαιολογικά στοιχεία από τις πρόσφατες ανασκαφικές έρευνες»

 

Εισήγηση του Αναπληρωτή καθηγητή ΕΜΠ κ. Νικόλαου Μαμάση, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, τομέας Υδατικών Πόρων με τίτλο «Διερεύνηση λειτουργίας Αδριάνειου Υδραγωγείου»

 

Εισήγηση της Δρ. Πολιτικού Μηχανικού, ΙΓΜΕ,  κ. Βίλλυ Κοντογιάννη με θέμα «Αδριάνειο Υδραγωγείο. Η γεωλογία»

 

Εισήγηση του Παναγιώτη Δευτεραίου, υποψηφίου διδάκτορα ΕΜΠ, Πολιτικού Μηχανικού και Αστικού Σπηλαιολόγου, «Υπόγεια εξερεύνηση στη σήραγγα του Αδριάνειου»

 

Ακολουθεί το δεύτερο μέρος

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΑχαρΝέων Ελπίδα – Δελτία τύπου

Posted by koszig στο 18 Οκτωβρίου 2018

)5DC89F37566747C38F7EF21088A1A4AE.jpg

 

Δελτία Τύπου <ΑχαρΝέων Ελπίδα>

Δημοτικό συμβούλιο 16-10-2018   1.

Δημοτικό συμβούλιο 16-10-2018  2

 

Posted in Αχαρνέων Ελπίδα | Leave a Comment »

Τι είδατε στα Τρίκαλα

Posted by koszig στο 17 Οκτωβρίου 2018

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Λίγο πριν το τέλος του βίντεο γίνεται συζήτηση για τις παιδικές χαρές.

Αυτή είναι μία από τις παιδικές χαρές στο δήμο Τρικαίων (Τρικάλων). Είναι έξω από τις προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές. Αυτού του τύπου παιδικών χαρών δεν υπάρχουν στο δήμο Αχαρνών.

Σχόλια.

Αυτή είναι μια εκδρομή για φωτογράφιση μελών της παράταξης. Τα Τρίκαλα είναι μια πόλη με διαφορετική υφή και τρόπο ζωής από τις Αχαρνές.

Μιας και τα στελέχη της παράταξης ενημερώθηκαν από το δήμαρχο Τρικάλων και:

Πριν ένα χρόνο, η παράταξη μας κατέθεσε στους πολίτες των Αχαρνών το πρόγραμμά μας, μέσω του οποίου  δεσμευόμαστε, ότι το ίδιο βράδυ που θα είμαστε δημοτική αρχή,  θα ξεκινήσει η υλοποίηση του ώστε να κάνουμε το Δήμο μας πρότυπο και για άλλους δήμους της Ελλάδας στο θέμα τόσο των υποδομών και της ασφάλειας, όσο της αισθητικής της πόλης μας αλλά  και του χρόνου υλοποίησης.

Καλό θα είναι να πληροφορηθούν οι δημότες των Αχαρνών πως βλέπεται  τη ζωή τους στην πόλη.

Είναι δρόμος  δίπλα στο δημαρχείο. Οι δημότες είναι ασφαλείς όταν διαβαίνουν την πόλη;

Ποια είναι η βιώσιμη πόλη όταν δεν υπάρχουν πεζοδρόμια να κινούνται ασφαλώς δημότες και ειδικά άτομα με προβλήματα;

Ποια είναι η γνώμη της παράταξης;

Posted in Νέα Δύναμη | Leave a Comment »

Τα μεν και τα δε!!

Posted by koszig στο 16 Οκτωβρίου 2018

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του 24ου Νηπιαγωγείου στην Μπόσκιζα

Πριν δυο μήνες

Σήμερα.

 

Το περιβάλλον. Πριν δυό μήνες. Απέναντι από το 21ο Νηπιαγωγείο και το 24 δημοτικό που κατασκευάζεται

Σήμερα

Ευτυχώς το περιβάλλον δίπλα στο δημαρχείο είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Δεν υπάρχουν κλαδιά στο πεζοδρόμιο.

Μένει Ίδιον

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Διοίκηση Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υπηρεσίας

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2018

Στο ΦΕΚ 1485, τεύχος Β’ 19 Ιουνίου 2013 δημοσιεύθηκε  η Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου Αχαρνών.

ΑΡΘΡΟ 9:
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του ∆ήµου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

Στο άρθρο 30 αναφέρεται:

ΑΡΘΡΟ 30:
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

30.2 Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
Τον Προϊστάμενο του Τμήματος ορίζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, από τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής οι οποίοι επελέγησαν από επιτροπή ύστερα από προκήρυξη (κατά την διαδικασία του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986). Ελλείψει αυτών ορίζονται ΠΕ Νομικής ελλείψει αυτών ΠΕ Διοικητικού ή ΤΕ Διοίκησης Μονάδων ΟΤΑ ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

Στις 4/10/2018 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση δημάρχου για πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή για την κάλυψη θέσης Νομικού Συμβούλου.

ΑΡΘΡΟ 31:
ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού:
δ) Μία (1) θέση Δικηγόρου – Νομικού Συμβούλου.

Αυτά για ενημέρωση όπου δει

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Αδριάνειο Υδραγωγείο – Εκδήλωση

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2018

 

1. Χώρος εκδήλωσης.   2. Τμήμα Αδριάνειου Υδραγωγείου.

Το Ολυμπιακό Χωριό αποτελείται από 2.292 πρότυπες κατοικίες που κατασκευάστηκαν από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας στις Αχαρνές, για να στεγάσουν τους 17.000 αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων.

Έγιναν και έργα διαμόρφωσης των χώρων. Στην περιοχή βρέθηκαν κατάλοιπα από το Αδριάνειο Υδραγωγείο που τροφοδοτούσε με νερό την Αθήνα.

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 έγινε εκδήλωση στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) με τίτλο «Το Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων του ΙΓΜΕ ανοίγει τις πόρτες του στους πολίτες του δήμου Αχαρνών«. (κλικ εδώ).

Στις 23 Μαρτίου 2015 έγινε μια ανάρτηση για το Ολυμπιακό Χωρίο με κύριο θέμα το Αδριάνειο Υδραγωγείο, (κλικ εδώ).

Επίγειος αγωγός Αδριάνειου Υδραγωγείου. Ολυμπιακό χωριό. Copyright: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Στη φωτογραφία φαίνεται μερική διαμόρφωση επίγειου αγωγού του Αδριάνειου Υδραγωγείου (Επίγειος αγωγός Αδριάνειου Υδραγωγείου. Ολυμπιακό χωριό  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Β΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων)
Επίγειος αγωγός Αδριάνειου. Ολυμπιακό χωριό.

Έτσι ήταν όταν διαμορφώθηκαν οι χώροι στο Ολυμπιακό Χωριό.

Αυτή ήταν η εικόνα το έτος 2015.

Η εικόνα το έτος 2016

Η εικόνα την 1/7/2018

 

Η εικόνα στις 10/10/2018

Η εικόνα το έτος 2014

Η εικόνα στις 16/3/2015

Η εικόνα στις 19/3/2016

Η εικόνα στις 1/7/2018

Η εικόνα στις 10/10/2018

Η εικόνα στις 19/3/2016

Η εικόνα στις 1/7/2018

Η εικόνα στις 10/10/2018

Αυτή είναι η κατάσταση διαχρονικά για τις κατασκευές στο Αδριάνειο Υδραγωγείο στο Ολυμπιακό Χωριό από το έτος 2014 μέχρι  σήμερα.

Η διάλυση των στεγάστρων πιθανόν να γίνεται από γύφτους τις νυχτερινές ώρες. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να προστατευτούν οι αρχαιολογικοί χώροι. από την αρχαιολογική υπηρεσία, από το δήμο Αχαρνών ή από την Αστυνομία.

400 μέτρα απέχει ο αρχαιολογικός χώρος  από το Αστυνομικό Τμήμα (κίτρινη γραμμή). Δε μπορεί, αν ένα σύστημα επιτήρησης διαπιστώσει καταστροφές, να παρέμβει η αστυνομία; 

 

Στις 18 Οκτωβρίου θα γίνει ημερίδα με τίτλο:  «Αδριάνειο Υδραγωγείο: ο αρχαιολογικός χώρος του Ολυμπιακού Χωριού, ένα μνημείο αειφόρο και ζωντανό» .

Πιο σωστός τίτλος  είναι: » Αδριάνειο Υδραγωγείο: ο αρχαιολογικός χώρος του Ολυμπιακού Χωριού, ένα μνημείο ερείπιο «

 

Που είσαστε τόσα χρόνια;

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Στην υγειά μας ρε παιδιά

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2018

Πήγε και εκεί !!

 

Αυτά για ενημέρωση.

Και ένα τραγουδάκι από το Θέμο Αδαμαντίδη, κάτοικο περιοχής  Βαρυμπόμπης,

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »