Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

PARNES NEWS – Φύλλο 9 Μάιος 2020

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2020

Φύλλο 9 Μάιος 2020

Δύο προηγούμενα Φύλλα

Φύλλο 8 Απρίλιος 2020

Φύλλο 7 Μάρτιος 2020

Posted in Parnes News | Leave a Comment »

Κάθε μέρα και χειρότερα στις διαδικασίες

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2020

Στην πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής δύο είναι τα σημεία που χρειάζονται σχολιασμό:

  • Η συνεδρίαση της επιτροπής δια περιφοράς
  • Η έκτακτη συνεδρίαση

Η συνεδρίαση της επιτροπής δια περιφοράς

Το «πράσινο» φως έδωσε η Επιτροπή λοιμωξιολόγων έπειτα από αίτημα της κυβέρνησης και όλα τα καταστήματα εστίασης, δηλαδή καφετέριες, καφενεία, μπαρ και εστιατόρια ανοίγουν ξανά τις πόρτες για να υποδεχτούν τους πολίτες από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Δημοσιεύθηκε KYA με οδηγίες για την επαναλειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ΑΕΙ

Η πρόσκληση για συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ, όπως της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής γίνεται με βάση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 55, τ. Α’/2020

Άρθρο 10
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε
πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Με βάση το ανωτέρω άρθρο οι συνεδριάσεις γίνονται είτε δια περιφοράς, είτε με τηλεδιάσκεψη για λόγους προστασίας από τον COVID-19. Όταν η σύγκληση των συμβουλίων γίνεται με φυσική παρουσία των μελών τους οι συνεδριάσεις για λόγους προστασίας γίνονται κεκλεισμένων των θυρών.

Στις  11-5-2020 και 13-5-2020 έγιναν δύο συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής με πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος της  επιτροπής δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός δια περιφοράς.

Στις 12-5-2020 έγινε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με πρόσκληση που υπογράφει ο πρόεδρος της  επιτροπής δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός. Στην πρόσκληση αναφέρεται:

Σας γνωρίζουμε ότι προκειμένου να διαφυλαχτεί η προστασία όλων των μελών, θα τηρηθούν οι νόμιμες αποστάσεις των 1,5 – 2,0 μ μεταξύ των παρευρισκομένων.
Επιπροσθέτως, και στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού διάδοσης του Covid19, αν το επιθυμούν τα μέλη, δύναται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Ν. 3852/2010, η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Για τις συνεδριάσεις αυτές έχει γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Οι αποφάσεις αυτές

2105 Απόφαση 14 της Οικονομικής Επιτροπής της 11-5-2020

Στις Αχαρνές σήμερα στις 11 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 έγινε δια περιφοράς  η συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 16342/6-5-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, καθώς και του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020).

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται επίσης

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Όπως είναι διατυπωμένη η απόφαση σε κάποιο που δε γνωρίζει τη διαδικασία δια περιφοράς θα μείνει η εντύπωση ότι έγινε κανονική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της οικονομικής επιτροπής

Ω8ΥΜΩΨ8-0ΑΥ Απόφαση 92 Οικονομικής Επιτροπής της 13-5-2020

Αντίστοιχη διατύπωση υπάρχει και σε αυτή την απόφαση.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής που έχει υπογράψει τις  προσκλήσεις για συνεδρίαση είναι ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός.

2045 Απόφαση 25 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής της 12-5-2020

Στο κείμενο της απόφασης αναφέρεται:

Με πρόταση του Αντιπροέδρου, και σύμφωνη γνώμη όλων των παρισταμένων μελών, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα, στα πλαίσια περιορισμού διάδοσης του Covid-19.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζώη που έχει υπογράψει την  πρόσκληση για συνεδρίαση είναι ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός.

Για τις δύο περιπτώσεις είναι ο ίδιος δήμαρχος Αχαρνών; Εφαρμόζει το νόμο για αντίστοιχες επιτροπές με ίδιο αριθμό μελών όπως τον βολεύει;

Όμως η δημοτική Αρχή του δήμου Αχαρνών είναι στο δικό της κόσμο.

Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκε πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, δέκα μέρες μετά τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνει δια περιφοράς!!

Την ίδια ημέρα θα έχουν αρχίσει να λειτουργούν τα ΑΕΙ, τα καφενεία και τα εστιατόρια με αποστάσεις μεταξύ ατόμων το 1,5 m.

Η αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου  καλύπτει αυτές τις προδιαγραφές για συνεδριάσεις 9-10 ατόμων.

 

Η έκτακτη συνεδρίαση

Στην πρόσκληση αναφέρεται:

Η Συνεδρίαση είναι έκτακτη λόγω ότι ο προϋπολογισμός Οικ. Έτους 2019 ολοκληρώνεται στις 31/5/2020 για το λόγο αυτό η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει το Σχέδιο Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου Αχαρνών  πριν παρέλθει η ημερομηνία 31/5/2020.

Αυτή είναι η δικαιολογία για την έκτακτη συνεδρίαση. Ο προϋπολογισμός δεν ολοκληρώνεται  στις 31/5/2020, αλλά μέχρι τις 31/5/2020 έχει δοθεί παράταση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 Ν. 3463/06:

«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον:
α) υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 και
β) των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι τις 31/5/2020 μπορούν να γίνουν εξειδικευμένες δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έτους 2019, λόγω παράτασης που έχει δοθεί με ΠΝΠ.  Αυτές δε σχετίζονται με το ΟΠΔ του προϋπολογισμού του έτους 2020, που πρέπει να εγκριθεί με την ψήφιση του προϋπολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο.

Αυτή η αιτιολογία για έκτακτη συνεδρίαση οδηγεί σε άγνοια του συντάκτη και του υπογράφοντος την πρόσκληση για την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2020.

Υπάρχει και μία βασικότατη παράληψη του δημάρχου ως προέδρου της οικονομικής Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1ι του νόμου 4623/2019

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων και περιφερειών
1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.

Πέρασαν 9 μήνες από την αναληψη της εξουσίας από τη δημοτική Αρχή. Είναι νόμιμες οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όταν δεν έχει συνταχτεί κανονισμός λειτουργίας της; Υπάρχει πειθαρχική ευθύνη;

Οι έκτακτες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, μετά τη έναρξη της συνεδρίασης, θέτουν σε ψηφοφορία αν το θέμα της συνεδρίασης είναι πράγματι έκτακτο και η έγκριση  γίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Με ποιό κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιροπής εγκρίνεται αν η συνεδρίαση πράγματι είναι έκτακτη με το συγκεκριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης;

Δεν είναι γνωστό ακόμα το αποτέλεσμα της συνεδρίασης της 25-5-2020.

Η συνέχεια αύριο.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα του δήμου Αχαρνών.

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2020

Σχετικα με τη θέση Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αχαρνών

ΜΕΡΟΣ 2:
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ I. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΡΘΡΟ 1:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο Δήμαρχος προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και τις διευθύνει. Εκπροσωπεί το Δήμο στα Δικαστήρια και σε κάθε Δημόσια Αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλονται στο Δήμο.
Εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δήμου. Προΐσταται όλου του προσωπικού του Δήμου, εκδίδει τις πράξεις διορισμού, ενεργεί τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο.
Ασκεί γενικά όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κάθε άλλου νόμου.
ΑΡΘΡΟ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του, οι οποίες αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

Η εποπτεία του Γενικού Γραμματέα στις υπηρεσίες του δήμου στο οργανόγραμμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Με τον ορισμό του Γενικου Γραμματέα του δήμου ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός όφειλε να τον παρουσιάσει στις δημοτικές παρατάξεις και τους υπαλλήλους του δήμου. Αν αυτό δεν ήταν δυνατόν, λόγω του κορωνοΙου, μια φωτογραφία και ένα βιογραφικό του Γενικού είναι αναγκαίο σε πρώτη φάση.

Έτσι σήμερα φέρεται ένας γενικος γραματέας του δήμου Αχαρνών χωρίς δημοσιευμένη η φωτογραφία του.

Ειναι όμως τυπικά διορισμένος ο γενικός γραμματέας, (κλικ εδώ) ;

Όπως φαίνεται στις 19 Μαΐου 2020 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η παραίτηση του πρώην γενικού γραμματέα Δ. Λάππα και την επομένη αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η αποδοχή παραίτησής του!!

Ο τυπικός ορισμός του γενικού γραμματέα μπορεί να γίνει μετά τις 20 Μαΐου 2020.

Σύμφων με το άρθεο 1 του νόμου 4623/2019

Άρθρο 15
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού  ειδικών θέσεων δήμων και περιφερειών
1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007
(Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
1. «Δήμοι και σύνδεσμοι δήμων που έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους δήμους που συνιστώνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»

Ορισμός γενικού γραμματέα του δήμου δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε με απόφαση δημάρχου Συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη των οικονομικών στοιχείων της ΔΗΦΑ.

Ημερομηνία της απόφασης είναι η 13/5/2020

Ψ0Ν5ΩΨ8-ΦΡ9 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη των οικονομικών στοιχείων της ΔΗΦΑ

Τελικά ορίστηκε νόμιμα γενικός γραμματέας πριν τις 20/5/2020; Ο ορισμός του γενικού γραμματέα έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια  για να ισχύει η απόφαση διορισμού του;

Τελικά ο δήμαρχος Σπυρίδων Βρεττός δεν έχει ένα ειδικό σύμβουλο ή νομικό να τον συμβουλεύει να μην υπογράφει μη νόμιμες αποφάσεις;

Αυτός είναι ο Υπερήφανος Δήμος Αχαρνών;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ώρα να διορθωθούν τα λάθη

Posted by koszig στο 24 Μαΐου 2020

Κάποτε οι δημοτικές Αρχές διαμόρφωναν τους κεντρικούς δρόμους με βάση τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Kωδικοποίηση-Κώδικα-Οδικής-Κυκλοφορίας-έως-30-03-2018

Στο άρθρο 5, παρ. 5γ αναφέρει:

γ) συνεχής κίτρινη γραμμή στο κράσπεδο ή στην άκρη του οδοστρώματος, η οποία σημαίνει ότι σε όλο το μήκος της και προς την πλευρά αυτήν του οδοστρώματος απαγορεύεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων, ανεξαρτήτως της παράλληλης οδικής σήμανσης με κατακόρυφες πινακίδες απαγορευτικές της στάσης και της στάθμευσης και των απαγορεύσεων στάθμευσης του άρθρου 34,
Άρθρο 34: Στάση και στάθμευση

1. H στάση και η στάθμευση επιτρέπονται, αν δεν δημιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραμμίσεις.

Έτσι η οδός Δεκελείας στο κράσπεδο υπήρχε κίτρινος χρωματισμός που σήμαινε απαγόρευση στάθμευσης, δεδομένου ότι ο δρόμος είχε στενέψει από την επέκταση των πεζοδρομίων..

Λίγες ημέρες πριν το Πάσχα ο δήμαρχος έκρινε ότι λόγω των εορτών έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές, (κλικ εδώ).

 

Η οδός Δεκελείας άσπρισε!!

Μερικοί δρόμοι γλύτωσαν την ανανέωση του εμπορικού κέντρου με ασβεστόχρωση τω πεζοδρομίων.

 

Ο υπεύθυνος της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να ενημερώσει το δήμαρχο για την παράβαση του ΚΟΚ.

Πέρασε ένας μήνας και 10 ημέρες. Έφτασε η ώρα όσοι δρόμοι  έχουν τα πεζοδρόμια με ασβεστόχρωση να επαναφέρουν το κίτρινο χρώμα που υπήρχε πριν. Πριν κάποιος  αφήσει το αυτοκίνητό του στην οδό Δεκελείας και η δημοτική Αστυνομία δε θα μπορεί να του δώσει κλίση παράνομης στάθμευσης ή να ζητήσει την απομάκρυνση του αυτοκινήτου με γερανό.

Τα λάθη είναι ανθρώπινα για τους δημότες και για τους δημάρχους

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 244 της 24ης Μαΐου 2020

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2020

Φύλλο 244 της 24ης Μαΐου 2020

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 243 της 9ης Μαΐου 2020

Φύλλο 242 της 26ης Απριλίου 2020

Φύλλο 241 της 12ης Απριλίου 2020

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Για γέλια ή για κλάματα;

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2020

Η μεγάλη ημέρα για τη δημοτική Αρχή.

Την απαλλαγή από τα  οικονομικά βάρη του παρελθόντος ύψους 17 εκατομμυρίων ευρώ σηματοδότησε η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο. 

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μιχάλη Βρεττό, βρέθηκε στο Υπουργείο και συνυπέγραψε  με τον κ. Θεοδωρικάκο την προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αχαρνών, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει την εξόφληση παλαιών οφειλών ύψους 17 εκατ. ευρώ.  Ως εκ τούτου λύνεται πλέον  ο γόρδιος δεσμός και ισοσκελίζεται ο προϋπολογισμός ο οποίος θα κατατεθεί άμεσα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Παράλληλα θα σημάνει την αφετηρία της οικονομικής εξυγίανσης του Δήμου, για την οποία είναι το πρώτο και λίαν απαραίτητο βήμα. Μετά την εξέλιξη αυτή θα μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει και σε άλλες παρεμβάσεις με απώτερο στόχο την αποκλιμάκωση των οικονομικών υποχρεώσεών του, ούτως ώστε να μπορέσει στα επόμενα χρόνια να καταρτίσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό χωρίς την ανάγκη προσφυγής στον Λογαριασμό Οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ.

Σύμφωνα με τη σύμβαση θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 16.998.798,11 ευρώ οφειλές του Υπουργείου προς το Δήμο από προηγούμενη Προγραμματική Συμφωνία, δικαστικές αποφάσεις και τόκοι και λοιπές δαπάνες ανάλογα με την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων.

Η Προγραμματική Συμφωνία έχει διάρκεια μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021 και ορίζει ως οικονομικό διαχειριστή, τον Δήμο που θα καταθέσει στον Υπουργό πλήρη απολογιστική έκθεση για την υλοποίηση με την ολοκλήρωση της. Το Παρατηρητήριο δε θα αναλάβει την παρατήρηση των όρων της.

Αμέσως μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Σπύρος Βρεττός δήλωσε: «Με την υπογραφή της Προγραμματικής Συμφωνίας ο Δήμος Αχαρνών μπαίνει πλέον σε νέα ρότα. Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα ο Δήμος μας απαλλάσσεται από ένα τεράστιο οικονομικό βάρος και κάνει το πρώτο βήμα για να επιστρέψει στην κανονικότητα. Ευχαριστούμε τον κ. Θεοδωρικάκο για τη θετική του ανταπόκριση και ελπίζουμε μέσα από αυτή τη Συμφωνία να καταφέρουμε επιτέλους να βάλουμε το Δήμο μας στο δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης. Μόνο έτσι άλλωστε μπορούμε να προχωρήσουμε, αφήνοντας πίσω μας τα βάρη του παρελθόντος, όλα αυτά που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην εξέλιξη των Αχαρνών». 

Αυτό είναι το κείμενο της δημοτικής Αρχής για τον προϋπολογισμό του έτους 2020.

Μερικές παρατηρήσεις στη δήλωση του δημάρχου

Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας ασχοληθήκαμε με το συγκεκριμένο θέμα.

Αν καταλαβαίνουμε καλά, από τις Αρχές Σεπτεμβρίου 2019 ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος οικονομικών ασχολήθηκε με τον προϋπολογισμό του έτους 2020. Τον προϋπολογισμό δεν συντάσσει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος, αλλά ένα επιτελείο υπαλλήλων του δήμου, ενδεχομένως και ειδικών συμβούλων του δημάρχου.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του ο δήμαρχος τι έκανε;

Διέλυσε τις πρώτες ημέρες τις καλές ή κακές υπηρεσίες του δήμου. Μετακίνησαν πάνω από 60 υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων διευθυντές ή προϊσταμένους οικονομικών υπηρεσιών.

Ο δήμαρχος Σπύρος Βρεττός και ο αντιδήμαρχος οικονομικών Μιχάλης Βρεττός απουσίαζαν συστηματικά από την οικονομική επιτροπή που ήταν εκπρόσωποι της τότε αντιπολίτευσης,  (κλικ εδώ).  Πως ήταν ενήμεροι για τα οικονομικά θέματα και τη σύνταξη του προϋπολογισμού;

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού δεν τηρήθηκε το πνεύμα και το γράμμα του νόμου.

Πρώτο βήμα για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ήταν ο καθορισμός των ανταποδοτικών τελών. Το δημοτικό συμβούλιο για τον καθορισμό  των δημοτικών τελών έγινε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 12-12-2019. 

Ένα από τα πρώτα βήματα ήταν και η σύνταξη του Τεχνικού Προγράμματος, Αυτό έγινε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 13-12-2019.

Τότε που σε άλλους δήμους οι προϋπολογισμού του  έτους 2020 είχαν σταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση.

Ο δήμος Φυλής ψήφισε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στις 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο δήμος Ιλίου ψήφισε  ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στις  29 Οκτωβρίου 2019

Ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας ψήφισε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στις 19 Δεκεμβρίου 2019

Ο δήμος Αμαρουσίου ψήφισε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στις 18 Δεκεμβρίου 2019

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό του έτους  2020 μέχρι τέλος Μαΐου 2020.

Πράγματι η κατάσταση είναι για γέλια!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Μην το είδατε, μην τον απαντήσατε!!

Posted by koszig στο 21 Μαΐου 2020

Αυτά με τις δημοτικές επιχειρήσεις που το έτος 2010 επρόκειτο να αλλάξει η δομή τους με το νόμο 3852/2010, («Καλλικράτης»).

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω  ο Γεράσιμος Χόρτης το 2010 φέρεται ως επιστημονικός συνεργάτης δημοτικής επιχείρησης δήμου Ελληνικού. Παράλληλα (;) ήταν και Διευθυντής Δημοτικής Επιχείρησης στη Λιβαδειά.

Στο ΦΕΚ 153 14-3-2011 ο Γεράσιμος Χόρτης διατηρεί τη θέση του ειδικού συμβούλου που είχε πριν το έτος 2011 και τη διατήρησε μέχρι το έτος 2014 που άλλαξε ο δήμαρχος. Μετά τη λύση της σύμβασης με το δήμο Ελληνικού-Ᾱργυρούπολης  έκανε σύμβαση με το δήμο Αγίας Παρασκευής. το έτος 2014. Μετά τις εκλογές του έτους 2019 άλλαξε ο δήμαρχος Αγίας Παρασκευής. Χωρίς να έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η λύση της σύμβασης με το δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής ο Γεράσιμος Χόρτης προσελήφθη με απόφαση δημάρχου στο δήμο Αχαρνών ως ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Σπύρου Βρεττού.

ΩΒ9ΩΩΨ8-ΧΜ9 Διορισμός Χόρτη Γεράσιμου ως Ειδικού Συμβούλου δημάρχου Αχαρνών

Στην απόφαση διορισμού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αναφέρει τη Διεύθυνση οικονομικών του δήμου Ασπροπύργου!!

Από τις 2-12-2019 μισθοδοτείται από το δήμο Αχαρνών.

Στον τηλεφωνικό κατάλογο του δήμου δεν υπάρχει στο γραφείο ειδικών συμβουλών το όνομά του. Το όνομα Χόρτης είναι άγνωστο στο δήμο Αχαρνών.

Να τον ακούσουμε;

Τίποτα δεν αλλάζει σε αυτό το δήμο;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Ο δήμος Αχαρνών ή η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δε λειτουργεί σωστά;

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2020

Οι διαδικασίες για διορισμούς. 

Στις 9-9-2019 με απόφαση δημάρχου ορίστηκε μετακλητός Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών ο Δημήτριος Λάππας.

9Κ26ΩΨ8-30Ι Απόφαση διορισμού Γεν. Γραμματέα Δημητρίου Λάππα

Η απόφαση εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση νομιμότητας και διαβίβαση της έγκρισης για ανάρτηση σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 2459  31 Δεκεμβρίου 2019

Με την 227/06-9-2019 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 161 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 167 του ν. 3584/2007 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 διορίζεται ο ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου, σε κενή οργανική θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Δήμου Αχαρνών.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αχαρνών: 3791/6-9-2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1281051860/09-09-2019).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 90687/23882/23-12-2019).

Όπως προκύπτει η απόφαση του δήμου ελήφθη 6-9-2019, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής (ΑΔΑ) ενέκρινε τη νομιμότητα της απόφασης στις 23-12-2019, δηλαδή τρεις μήνες μετάκαι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 31-12-2019.

Την 1-11-2019 ο Δ. Λάππας υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του δήμου Αχαρνών

9ΒΡΥΩΨ8-ΧΛ0 Παραίτηση Γενικού Γραμματέα Δημητρίου Λάππα

Στις 7-11-2019 αναρτήθηκε η αποδοχή της παραίτησης στη Δι@ύγεια

Υποτίθεται ότι το έγγραφο της παραίτησης θα είχε διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη για έγκριση νομιμότητας και αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ

Δύο γεγονότα μπορεί να έχουν συμβεί:

  • Ο δήμος δεν έστειλε την απόφαση παραίτησης έγκαιρα και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 5-5-2020, μετά από επτά μήνες, ενέκρινε την παραίτηση κα την έστειλε για δημοσίευση σε ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 19-5-2020.
  • Ο δήμος έστειλε την απόφαση παραίτησης έγκαιρα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και η Αποκεντρωμένη έκανε τις νόμιμες ενέργειες επτά μήνες μετά.

Το πρόβλημα φαίνεται να παρουσιάστηκε όταν ο δήμος έστειλε στην Αποκεντρωμένη  Διοίκηση Αττικής τον διορισμό του νέου Γενικού Γραμματέα στο δήμο και διαπιστώθηκε (;) ότι δεν είχε δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η παραίτηση του πρώην Γενικού Γραμματέα.

Αυτό ενδεχομένως δείχνει η εκ νέου ανάρτηση στη Δι@ύγεια της απόφασης παραίτησης του πρώην Γενικού Γραμματέα.

Σύμφωνα με το νόμο 3861/2010

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους

Επομένως το διάστημα από 6-9-2019 έως 19-5-2020 Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών ήταν ο Δημήτριος Λάππας;

Ποιος έχει την ευθύνη θα φανεί προσεχώς

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Πολιτική προστασία Δήμου Αχαρνών. Οι Θρακομακεδόνες;

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2020

ΣΧΕΔΙΟ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ-ΕΚΤΑΚΤΩΝ-ΑΝΑΓΚΩΝ-ΕΞΑΙΤΙΑΣ-ΔΑΣΙΚΩΝ-ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Το έτος 2019, η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, έχοντας υπόψη ότι από τη 3η έκδοση του σχεδίου επήλθαν εκ νέου διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές οι οποίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο φορείς της κεντρικής διοίκησης (μετονομασία υπουργείων, αλλαγές υπαγωγής φορέων, νέοι οργανισμοί τα έτη 2014 και 2017, κλπ), έκρινε αναγκαία την επικαιροποίηση και αναθεώρηση του ανωτέρω σχεδίου. Στο πλαίσιο αυτό η Δ/νση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε στην παρούσα 4η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

Στο σχέδιο αυτό εκτός από τις γενικές πληροφορίες  αναφέρεται και στο δήμο Αχαρνών.

Στην τελευταία σελίδα του σχεδίου γίνεται αναφορά για  Χώρους Καταφυγής, Συγκέντρωσης και απομάκρυνσης Πολιτών.

Θα μπορούσε να πει κανείς μπράβο για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας δήμου Αχαρνών. Δείχνει σοβαρότητα στην οργάνωση.

Με μια λεπτομέρεια. Λείπει η Δημοτική Ενότητα Θρακομακεδόνων.

Ποτέ δεν είναι αργά για την απαραίτητη διόρθωση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »

Τι θ γίνουμε χωρίς τις ευχές για το Πάσχα!!

Posted by koszig στο 20 Μαΐου 2020

Δυό μέρες μετά από αυτή την ανάρτηση για τις ευχές για το Πάσχα, (κλικ εδώ), μείναμε χωρίς ευχές!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (δήμαρχος Σπύρος Βρεττός) | Leave a Comment »