Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η διαχείρηση κοινοχρήστων χώρων

Posted by koszig στο 8 Οκτωβρίου 2015

Οι νόμοι που ισχύουν για την διαχείριση κοινοχρήστων χώρων αρχικά ξεκίνησαν με το  Βασιλικό Διάταγμα  24-9/20-10-58 άρθρο 13 » Τέλος χρήσεως   πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων «.

Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μια σειρά διατάξεων. Ειδικά για τους κοινόχρηστους χώρους πλατειών ισχύει:

 1. Η χρήσις των πλατειών διατίθεται εις τους εκμεταλλευομένους τα περί αυτάς καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα, κατά τα δι’ αποφάσεως της δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ειδικότερον οριζόμενα. Επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως συνεχομένου κοινοχρήστου χώρου, εφ’ όσον δεν θίγονται δικαιώματα ετέρου δικαιουμένου της χρήσεως τούτου, εάν όμως οι δικαιούμενοι χρήσεως αυτού είναι πλείονες του ενός, η χρήσις του συνεχομένου τούτου χώρου παραχωρείται αναλόγως των προσόψεων των καταστημάτων αυτών ή αναλόγως άλλων κριτηρίων (τοπικών, τουριστικών, κυκλοφοριακών, πρασίνου κλπ). Εν ουδεμιά περιπτώσει ο κατά χρήσιν παραχωρούμενος χώρος επιτρέπεται να επεκτείνεται και εις πεζοδρόμιον παρακειμένου καταστήματος ή κατοικίας, ειμί μόνον τω εγγράφω συγκαταθέσει του χρησιμοποιούντος ή κατέχοντος τα ακίνητα ταύτα.
 2. Προκειμένου περί πλατειών ένθα προβάλλονται καταστήματα χρησιμοποιούμενα ως καφενεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία ή παρεμφερείς επιχειρήσεις,εις έκαστον εκμεταλλευτήν τούτων παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήσις του εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) του αντιστοιχούντος εις την προβολήν του χώρου, το υπόλοιπον δε τριάκοντα τοις εκατόν (30%) του χώρου, διατίθεται υπό του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος εις τους αυτούς εκμεταλλευτάς εφ’ όσον κατά την κρίσιν αυτού δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελευθέρα χρήσις αυτού . Εν περιπτώσει μη χρησιμοποιήςεως υπό δικαιουμένου του αναλογούντος αυτώ κοινοχρήστου χώρου της πλατείας, η χρήσις του χώρου τούτου δύναται να παραχωρηθεί υπό του δήμου ή της κοινότητος εις εκμεταλλευτάς συνερχομένων μετ’ αυτού  καταστημάτων, αναλόγως της προσόψεώς των.
 3. Ο προτιθέμενος να χρησιμοποιήσει τους κατά τας προηγουμένας παραγράφους κοινοχρήστους χώρους ή το υπέδαφος αυτών υποβάλλει, προς της χρήσεως, σχετικήν αίτησιν εις το οικείον ή . Εις την αίτησιν αναγράφονται: α) το ονοματεπώνυμον η  επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνσις της ασκουμένης επιχειρίσεως και β) η θέσις, η έκτασις και το είδος του αιτουμένου προς χρήσιν χώρου, ως και η χρονική διάρκεια δι’ ην αιτείται η παραχώρησις της χρίσεως αυτού . Προκειμένης χορηγήσεως της αδείας χρήσεως η αστυνομική αρχή εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από της παραλαβής του σχετικού  ερωτήματος του δήμου ή της κοινότητος, γνωματεύει εάν υφίσταται λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων επιβάλλοντες την μη χορήγησιν της αιτουμένης άδειας, οπότε δεν χορηγείται αύτη. Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, η άδεια χορηγείται και άνευ γνωματεύσεως της αστυνομικής αρχής. (Αντικαθίσταται η παρ. 6 από την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν.3254/04, ΦΕΚ- 137 Α’. Για την τροποποίηση βλ. το άρθρο 13 του β.δ/τος24-9/20-10-58).

Ας δούμε πως μπορεί να εφαρμοστεί η ανωτέρω νομολογία στην Κεντρική Πλατεία Μενιδίου.

φάτσα

 

Αυτές είναι οι προσόψεις των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η εφαρμογή «παραχωρείται αναλόγως της προσόψεως του καταστήματος αυτού η χρήσις του εβδομήκοντα τοις εκατόν (70%) του αντιστοιχούντος εις την προβολήν του χώρου, »

Ο υπολογισμός της προβολής του χώρου υπολογίζεται με το γινόμενο  του μήκους της πρόσοψης του καταστήματος επί το ύψος. Συνήθως το ύψος των καταστημάτων είναι γύρω στα τρία μέτρα σε άλλο 4,5 μέτρα. Έτσι ο χώρος σε απόσταση από το όριο του καταστήματος που διατίθεται νομίμως για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων είναι 2,10 μέτρα ή 3,15 μέτρα ανάλογα(πράσινη γραμμή) ή αν δοθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιπλέον 30%, η επέκταση του καταστήματος στον ελεύθερο χώρο φτάνει στα τρία ή 4.5 μέτρα περίπου (μπλε γραμμή).

 

φάτσα τελικό ab

Η πλατεία που η δημοτική Αρχή θέλει να τηρήσει το νόμο, έστω και αν στις διαδικασίες της αναμόρφωσης της πλατείας παραβαίνει βάναυσα το νόμο, πρέπει να έχει τους χώρους τραπεζοκαθισμάτων που προσδιορίζονται με την πράσινη ή μπλε διαγράμμιση. Όμως οι νόμοι για την πλατεία και τα καταστήματα που έχουν πρόσοψη στην πλατεία υπόκεινται, εκτός από την επιφάνεια, και σε άλλες διατάξει νόμων αδειοδότησης των καταστημάτων.

 •  Σε κάθε κατάστημα υγειονομικού ελέγχου παραχωρείται χώρος που αντιστοιχεί στο εμβαδόν του 70% της προσόψεως του και βρίσκεται απαραιτήτως στο ισόγειο.
 •  Το εμβαδόν αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το μήκος της κυρίας όψης (εξαιρούνται τυχόν μάντρες, προσθήκες μικρών κτισμάτων, κτίσματα που βρίσκονται σε υποχώρηση από την οικοδομική γραμμή ΟΓ, κλπ) επί το ύψος του καταστήματος, που μετριέται από το έδαφος (από το ψηλότερο σημείο του εδάφους στην όψη, αν το έδαφος είναι υπό κλίση) μέχρι το κατώτερο σημείο της πλάκας της υπερκείμενης ιδιοκτησίας.
 •  Το 70% του εμβαδού αυτού προβάλλεται στον κοινόχρηστο χώρο, μέσα στα όρια της όψης και έτσι καθορίζεται ο χώρος που μπορεί να καταλάβει το κατάστημα για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του.
 •  Το υπόλοιπο 30% διατίθεται στα ίδια καταστήματα, αν κατά την κρίση του Δημάρχου δεν παρεμποδίζεται με τον τρόπο αυτό ουσιωδώς η ελεύθερη χρήση του κοινόχρηστου χώρου.
 •  Ο υπολογισμός του εμβαδού σε γωνιακά καταστήματα ή καταστήματα με περισσότερες πλευρές προς τον κοινόχρηστο χώρο, γίνεται χωριστά για κάθε όψη και ο διατιθέμενος προς κατάληψη χώρος αναλογεί στην κάθε αντίστοιχη όψη χωριστά και όχι συγκεντρωτικά.
 •  Στις περιπτώσεις που η όψη βρίσκεται σε απότμηση, τότε ο παραχωρούμενος χώρος δημιουργείται από την ορθή προβολή των ορίων της όψης (κάθετα δηλαδή) προς τον άξονα του ενός από τους δύο δρόμους υπό γωνία. Ο χώρος προς κατάληψη παραχωρείται σε μία από τις δύο πλευρές του καταστήματος.
 • Αν παρεμβάλλεται δρόμος μεταξύ πλατείας και πεζοδρομίου μπροστά από κατάστημα το οποίο δεν έχει ικανοποιητικό χώρο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του στη πρόσοψη του, τότε του παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος απέναντι, στη πλατεία, που θα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις αυτού του κανονισμού.

 

 •  Στον παραχωρούμενο χώρο η κατάληψη συνίσταται μόνο από τα εξής λειτουργικά στοιχεία επαγγελματικού εξοπλισμού:
 • Τραπεζοκαθίσματα
 • Πινακίδα (stand) με τον τιμοκατάλογο/μενού/ προσφορές του καταστήματος
 • Στοιχεία σκίασης και προστασίας από τη βροχή που διακρίνονται σε ομπρέλες και τέντες.
 • Η μέγιστη επιφάνεια που μπορούν να καλύπτουν οι ομπρέλες μπορεί να είναι ίση με την επιφάνεια του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου. Οι ομπρέλες θα είναι με κινητό κεντρικό στήριγμα, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομάκρυνσής τους όταν αυτό απαιτείται, δεν θα πακτώνονται ή βιδώνονται στο έδαφος και θα τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζονται οι είσοδοι των κτιρίων και η ανάπτυξη των δέντρων.
 • Η τοποθέτηση τεντών, στην όψη του κτηρίου, θα είναι σε ύψος τουλάχιστον 3 μ από το έδαφος και χωρίς κατακόρυφα στοιχεία. Οι τέντες αυτές δεν θα υπερβαίνουν το 20% της επιφάνειας του συνόλου του κοινόχρηστου χώρου (Απόφαση α.π. 52716/20-11-01 του ΥΠΕΧΩΔΕ) και δεν θα έχουν διαφημιστικά μηνύματα.
 •  Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου θα είναι τέτοια, ώστε να δημιουργούνται διάδρομοι για την απρόσκοπτη κίνηση των επισκεπτών, που θα προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη κοινόχρηστου χώρου .
 • Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζαρντινιέρων και ειδικών διαχωριστικών πλαισίων από τους καταστηματάρχες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία περιχαρακωμένων περιοχών μετατρέποντας τον κοινόχρηστο χώρο σε ιδιωτικό.
 • Στους παραχωρούμενους χώρους απαγορεύεται οποιαδήποτε μόνιμη κατασκευή (όπως υποστυλώματα, δάπεδα, ξύλινες πέργκολες, φωτιστικοί στύλοι, κ.λπ., καθώς και η τοποθέτηση υπαίθριων μπαρ, ντουλαπιών, κλιματιστικών, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αυτόματων πωλητών κ.λπ.), ή παρέμβαση /επέμβαση στην υποδομή τους, καθώς και η τοποθέτηση πακτωμένων στο έδαφος τραπεζιών, πάγκων σερβιρίσματος, καθισμάτων και άλλων αντικειμένων.
 • Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση κάθε είδους εμπορευμάτων, ή άλλων αντικειμένων (τελάρα, κιβώτια , φιάλες υγραερίου, σιδηροκατασκευές, κλπ) έξω από οποιοδήποτε κατάστημα και ιδιαίτερα στους χώρους των κεντρικών πλατειών.
 • Η παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την υπαίθρια λειτουργία των καταστημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο στην τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
 • Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τραπεζοκαθισμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.

Αυτά είναι μερικά στοιχεία που καθορίζουν την έκταση των κοινόχρηστων χώρων των τραπεζοκαθισμάτων. Οι νόμοι ισχύουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και φυσικά σε όλο τον δήμο Αχαρνών.

Η δημοτική Αρχή δε μπορεί να εφαρμόζει το νόμο επιλεκτικά σε καταστήματα υγειονομικού ελέγχου μόνο στην Κεντρική Πλατεία Αχαρνών.

Η μη τήρηση του νόμου αποτελεί παράβαση καθήκοντος και ελέγχεται διοικητικά και ποινικά, εφόσον διαπιστωθεί βαρεία αμέλεια ή ενδεχόμενος δόλος.

Ενδεχομένως Ενεργοί Πολίτες θα αναλάβουν  να ζητήσουν από τη δημοτική Αρχή την τήρηση των νόμων και αν η δημοτική Αρχή δεν εκτελέσει τα νόμιμα, τότε σειρά θα έχει η προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και στον Εισαγγελέα.

Την 28η Οκτωβρίου εορτάζεται το ΟΧΙ.

ΟΧΙ και στις αυθαιρεσίες της δημοτικής Αρχής

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα παγκάκια

Posted by koszig στο 8 Οκτωβρίου 2015

 

Πως προμηθεύονται παγκάκια.

Οι άλλοι δήμοι.

Δήμος Βόλου, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

 

Δήμος Θέρμης

Προμήθεια 14.982,63€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΠΑΓΚΑΚΙΑ Δήμος Θέρμης

Δήμoς Θέμης Πρόχειρος διαγωνισμός για παγκάκια

 

Δήμος Ηρακλείου Αττικής

7ΣΜΠΩΡ3-ΥΛΧ Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Προμήθεια ποσού 2.996,28 ευρώ

 

Δήμος Ηλίου

Δήμος Ηλίου Προσφορές

Δήμος Ηλίου Μελέτη για Παγκάκια

Δήμος Ηλίου Ενδεικτικός προϋπολογισμός

Αυτές είναι οι διαδικασίες που τηρούνται από μερικούς από τους ΟΤΑ.

Δήμος Αχαρνών

Ο δήμος Αχαρνών αποφάσισε να προμηθευτεί παγκάκια.  Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17/9/2015.

————

Και η απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια.

7Ω09ΩΨ8-58Ο Απόφαση για Παγκάκια

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το θέμα για τα παγκάκια αναγνώστηκε ως δεύτερο έκτακτο. Στην απόφαση αναγράφεται ως πέμπτο έκτακτο. Λεπτομέρειες!!

Όπως ακούγεται να λέει ο δήμαρχος τα παγκάκια προορίζονται για την πλατεία.

Στην απόφαση που ψηφίστηκε ομόφωνα παρόντες ήταν τρεις δημοτικοί σύμβουλοι και ο δήμαρχος. Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη. Είναι φανερό ότι όταν άρχισε η συνεδρίαση, που πρώτα συζητούνται  τα έκτακτα, δεν υπήρχε απαρτία. Και οι τρεις παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, ήταν ωσεί παρόντες!!

Στην εισήγηση για το θέμα η διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε μόνο στον τίτλο του θέματος και τον κωδικό του προϋπολογισμού για τη δαπάνη προμήθειας.

Στην απόφαση αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέματος και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.718,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, για την προμήθεια παγκακίων, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:

7. Το με αριθμ. πρωτ. 62882/16-09-2015 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, που αφορά στην ανάγκη της προμήθειας παγκακίων.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 62884/16-09-2015 έγγραφό μας στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης.
9. Την με αριθμ. 84/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρατηρείστε ταχύτητα αντίδρασης των υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών. Το έγγραφο της  Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου συντάχθηκε και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 62882. Μετά την πρωτοκόλληση στο ισόγειο το έγγραφο πήγε αστραπή στον τρίτο όροφο, όπου συντάχθηκε το έγγραφο της Τεχνικής υπηρεσίας και από τον τρίτο όροφο το έγγραφο πήγε στο ισόγειο και πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 62884. Σε όλη αυτή τη διάρκεια στο πρωτόκολλο μόνο ένα έγγραφο πρωτοκολλήθηκε με αρ. πρωτ. 62883 !!

Παρόλη όμως την ταχύτητα για να είναι έτοιμη η εισήγηση για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 17/9/2015 η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια στις 29/9/2015.

Ανάρτηση για παγκάκια

Η τεχνική Μελέτη δε δημοσιεύτηκε, όπως έχει γίνει στους ανωτέρω δήμους!! Έτσι δεν είναι γνωστό πόσα παγκάκια θα αγοραστούν.

Η προμήθεια θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. 35-6654.002.

Παγκάκια Προϋπολογισμός

Στον Κ.Α. 35-665 αναγράφεται «Υλικό Εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών«.  Στον 35-6654 αναγράφεται «Προμήθεια λοιπού υλικού«. Είναι φανερό ότι αυτή η υποκατηγορία αναφέρεται σε υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών.

Υποκατηγορία του λοιπού υλικού 35-6654.οο1  είναι πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων!!, Πιθανόν για να τοποθετούνται απορρίμματα από εκτυπώσεις, τυπογραφικά απορρίμματα, απορρίμματα από βιβλιοδετικές εργασίες!!

Άλλη υποκατηγορία λοιπού υλικού ( Εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών) η 35-6654.002. Προμήθεια παγκακιών!!

Αυτά αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή

Οικονομική Επιτροπή

Σήμερα στη Δι@ύγεια δημοσιεύτηκαν

Παγκάκια- Ανάθεση - Σύμβαση

Η απόφαση προμήθειας παγκακίων

7ΓΕΚΩΨ8-4Γ3 Παγκάκια Αποφαση ανάθεσης

ΩΔΘΒΩΨ8-ΓΒΕ Παγκάκια – Σύμβαση

Με την υπογραφή της ανάθεσης στις 11:30:07 έφτασαν τα πλακάκια στην πλατεία. Αμέσως άρχισε η τοποθέτησή τους με την εφαρμογή του σχεδίου από τη σύμβουλο του δημάρχου Ηρώ Παγώνα.

Παραλαβή - τοποθέτηση

Στο κέντρο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων Παναγιώτης Πολυμενέας, Στο βάθος η ειδική σύμβουλος του δημάρχου με ειδικότητα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ηρώ Παγώνα.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία δυό παγκάκια έχουν τοποθετηθεί στις 12:17 της 7/10/2015.

Η σύμβαση με τον προμηθευτή αναρτήθηκε και ισχύει στις 13:02 της 7/10/2015.

Τελικά παγκάκια τοποθετήθηκαν στην πλατεία.

    

    

    

    

Στις φωτογραφίες φαίνεται ότι η ειδική σύμβουλος του δημάρχου δίνει οδηγίες και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων παραμένει θεατής.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών:

ΑΡΘΡΟ 10: ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

i. Οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες λειτουργούν συμβουλευτικά και δεν έχουν αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.

ii. Παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, στο συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου στον οποίο έχουν ορισθεί να εξυπηρετήσουν.

iii. Παρέχουν υπηρεσίες σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που αφορούν τη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την υλοποίηση των στόχων του Δήμου.

iv. Παρέχουν επιστημονική ή τεχνολογική υποστήριξη σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου. v. Παρακολουθούν την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα της ειδικότητάς τους.

vi. Το Γραφείο των Ειδικών Συμβούλων & Συνεργατών διευκολύνει γραμματειακά το έργο τους και τηρεί αρ χείο για κάθε επιμέρους εργασία που αναλαμβάνουν οι Ειδικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες.

vii. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται.

viii. Οι ανωτέρω υπάγονται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, στον οποίον και είναι υποχρεωμένοι να δίνουν λόγο σε κάθε περίπτωση.

Από τα παγκάκια τα επτά τοποθετήθηκαν σε θέσεις που όρισε η Ειδική Συνεργάτης του δημάρχου. Για τα υπόλοιπα τρία παγκάκια η Ειδική Συνεργάτης του δημάρχου ζήτησε από θαμώνες καφενείου να σηκωθούν από το τραπέζι για να τοποθετηθεί στη θέση αυτή ένα παγκάκι.

Μάλιστα με τη διακριτική παρουσία της δημοτικής αστυνομίας. Αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Έκαστος εφω ετάχθη

 

Να ποτίζετε και τα δέντρα που φυτέψατε. Είναι λίγο ακριβά. 3000 € το καθένα;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δελτίο τύπου

Posted by koszig στο 8 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση της υπ’αριθμ. ΣΟΧ 38/2015 στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε

Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός και ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ Αντώνιος Παλιούρας  σας ενημερώνουν για την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σαράντα ενός (41) ατόμων Δ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, και τριών (3) ατόμων ΥΕ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας και Πειραιά των ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Αττικής .

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν από 07-10-2015 έως και 16-10-2015.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΑΒΟΣ

Είναι σημαντικό στην εποχή που ζούμε, με την ανεργία να ξεπερνάει κάθε πρόβλεψη, ανακοινώσεις για προσλήψεις, έστω και λίγων μηνών είναι σημαντικές. Στο δήμο Αχαρνών υπάρχει υπηρεσία Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Αντώνη Παλιούρα. Ένα δελτίο τύπου για ενημέρωση δεν είναι αρκετό ή τουλάχιστον να υπογράφεται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, πρέπει να το υπογράφει ο δήμαρχος;

Σε λίγο στο δήμο, στο πνεύμα της τοπικής ανάπτυξης και την εξυπηρέτηση του πολίτη  θα εκδίδεται  δελτίο τύπου για τιμές για βενζινάδικα με υπογραφή δημάρχου!!

Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

‘Κόκκινος Μύλος» – Τιμητική Εκδήλωση για τους νεοεισαγόμενους σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Posted by koszig στο 7 Οκτωβρίου 2015

Kok M

Όπως κάθε χρόνο ο Λαογραφικός Χορευτικός Σύλλογος «ο Κόκκινος Μύλος» τιμάει τα παιδιά του Συλλόγου που  εισήχθησαν σε ανώτατες σχολές ΑΕΙ – ΤΕΙ.

Την εκδήλωση άρχισε ο εφημέριος του Αγίου Κωνσταντίνου στον  Κόκκινο Μύλο.

———–

Ακολούθησε ομιλία του προέδρου του Συλλόγου και βράβευση των νεοεισερχομένων φοιτητών στην Ανωτάτη Εκπαίδευση.

————–

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με χορούς

Παιδικό τμήμα

————

Χοροί Θράκης

————-

————-

    

    

    

SAMSUNG CAMERA PICTURES    

    

«Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ» Σύλλογος Υπόδειγμα. Άξιος ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Posted in Κόκκινος Μύλος | Leave a Comment »

10 Χρόνια «Αριστοτέλης»

Posted by koszig στο 6 Οκτωβρίου 2015

aris

Ο εορτασμός για τα δεκάχρονα της Λαογραφικής Εταιρείας Θρακομακεδόνων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» άρχισαν σύμφωνα τα καθιερωμένα

————

Ακολούθησε η ομιλία του προέδρου του «Αριστοτέλη» Γιώργου Λιβανού που έκανε αναφορά στο 10 χρόνια της παρουσίας της Λαογραφικής Εταιρείας.

———-

Η γραμματέας του «Αριστοτέλη» Αργυρώ Ζησίμου παρουσίασε φωτογραφικά στιγμιότυπα από τη δεκάχρονη δράση του.

————

Ακολούθησε η απονομή ευχαριστηρίων σε όσους βοήθησαν αυτά τα 10 χρόνια τις δραστηριότητες «Αριστοτέλη»

———–

————–

Ακολούθησε το καθιερωμένο κέρασμα των παρευρισκομένων.

 

Οι του «Αριστοτέλη». Πάντα άξιοι!!

 

 

 

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Οι ψεκασμένοι !!

Posted by koszig στο 3 Οκτωβρίου 2015

Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ…

ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΣΤΟ TWEET…
Κάτι τέτοια περιμένει η ελληνική τουιτερόσφαιρα… Η χθεσινή τελετή Καμμένου …
για την επέτειο της ναυμαχίας της Σαλαμίνας (!) έγινε αμέσως αντιληπτή από τα social media και ακολούθησε το έλα να δεις. Τα σχόλια έδιναν και έπαιρναν, ενώ δεν έμεινε φωτογραφία και στιγμιότυπο που να έμειναν ασχολίαστα. Απλώς απολαύστε:

ImageHandler.ashx

Μεγάλε μη στέκεσαι, προχώρα μπροστά. Μπορείς !!

Posted in ΑΝΕΛ | Leave a Comment »

Οι κοντοί και οι ψηλοί

Posted by koszig στο 3 Οκτωβρίου 2015

 

 

Να χαρώ το μαντιλάκι !!

 

 

Posted in ΣΥΡΙΖΑ | Leave a Comment »

Είδες ενδιαφέρον για την Πλατεία !!

Posted by koszig στο 1 Οκτωβρίου 2015

Πλατεία news

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή»

Posted by koszig στο 1 Οκτωβρίου 2015

41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή»: Στις 8, 9 και 10 Οκτώβρη στην Αθήνα – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Στις 8, 9 και 10 Οκτώβρη στο πάρκο «Αντ. Τρίτσης» στο Ίλιον θα κορυφωθεί το 41ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», με σύνθημα «Την ορμή μας την έχουμε απ’ τους αιώνες… Θα βγούμε νικητές κι ας είναι οι θυσίες μας βαριές» (στίχοι του Τούρκου κομμουνιστή ποιητή Ναζίμ Χικμέτ»).

Εκτός από το γνωστό πλούσιο πρόγραμμά του, τη συνάντηση αγαπημένων καλλιτεχνών επί σκηνής, τα αφιερώματα και τις εκθέσεις, στο χώρο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν ακόμα θεματικές συζητήσεις, παρουσίαση project και συλλογικών εργασιών. Στο Φεστιβάλ, ακόμα, θα φιλοξενηθούν περίπτερα θεραπευτικών κοινοτήτων και κέντρων πρόληψης, αθλητικές δραστηριότητες και η Διεθνούπολη.

Στο χώρο θα υπάρχει, επίσης, έκθεση με τίτλο «Τιμάμε τους αλύγιστους της ταξικής πάλης. Κάτω από την ίδια σημαία συνεχίζουμε. Μέχρι τη νίκη», που θα είναι αφιερωμένη στους τιμημένους νεκρούς του αγώνα, στους αλύγιστους της ταξικής πάλης, στους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές, που σε συνθήκες ανείπωτων διωγμών, κράτησαν ψηλά τη σημαία της κοινωνικής απελευθέρωσης από τα δεσμά της ταξικής εκμετάλλευσης. Έμειναν όρθιοι στις εξορίες και τις φυλακές του αστικού κράτους, στη διάρκεια ολόκληρης της ιστορικής περιόδου από τη δεκαετία του ’20 έως τη χούντα 1967 – 1974. Η έκθεση θα περιλαμβάνει πρωτότυπο αρχειακό υλικό από το Ιστορικό Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ, που πρώτη φορά εκτίθεται δημόσια.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

 • Πέμπτη 8 Οκτώβρη

– ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 String Demons

22.15 Παντελής Θαλασσινός

23.30 Βασίλης Παπακωνσταντίνου – Χρήστος Θηβαίος

– ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.00 «Πολεμάμε και τραγουδάμε», από την ομάδα παραδοσιακών χορών και το παραδοσιακό σχήμα της ΚΝΕ

21.30 «Από τα μπουντρούμια και την εξορία του νέου κόσμου ξεκινά η Ιστορία». Μουσικό αφιέρωμα από το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη»

22.45 Νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού

– ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.00 Συναυλία με μαθητικά συγκροτήματα

21.30 Rebellion Connexion + Φρανκ (Manifesto the label)

23.00 Ησαΐας ΜατιάμπαΜύρωνας Στρατής

– ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

(Και τις 3 μέρες θα φιλοξενείται έκθεση με έργα των εικαστικών Γιώργου Φαρσακίδη και Γιάννη Στεφανίδη, με θέμα τα «πέτρινα χρόνια» των εξοριών)

19.00 Παρουσίαση της ζωής και του έργου των εικαστικών Γ. Στεφανίδη και Γ. Φαρσακίδη

20.00 «Γεια σας αδέρφια θα ‘ρθεί η λευτεριά». Μουσική παράσταση με χοροθεατρικά δρώμενα αφιερωμένη στις κρατούμενες των Γυναικείων Φυλακών Αβέρωφ. Θα συμμετάσχει το συγκρότημα της ΚΝΕ και ομάδα νέων ηθοποιών και χορευτριών

– ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

Κάθε μέρα στο χώρο του παιδότοπου θα πραγματοποιούνται: Εργαστήρι κατασκευής μαριονέτας από το Θέατρο Κούκλας της Ι. Μπόικο «PEOPLE & PUPPETS’ SVIT». Ακόμα απλές δραστηριότητες και κατασκευές για παιδιά πολύ μικρής ηλικίας.

18.00 Εργαστήρια με ζωγραφική και κατασκευές

19.30 «Η μαύρη πεταλούδα» της Ερης Ρίτσου, διαδραστική αφήγηση παραμυθιού από ομάδα παιδαγωγών της ΚΝΕ

20.15 «Οι μουσικοί της Βρέμης και η τόλμη των παραμυθιών» από τη μουσικοθεατρική ομάδα Τρομπετίνι

21.15 Παράσταση Καραγκιόζη από τον Γιώργο Ταρουνά.

 • Παρασκευή 9 Οκτώβρη

– ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.00 «Τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα…» Ενορχήστρωση: Μανώλης Ανδρουλιδάκης. Τραγουδούν: Μανώλης Μητσιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Ρίτα Αντωνοπούλου

23.00 «Με τα φώτα στη διαπασών» Συναυλία με τους: Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα, Μανώλη Φάμελλο

– ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.00 Θεματική συζήτηση

21.30 «Τα τραγούδια των διώξεων» από το λαϊκο-ρεμπέτικο σχήμα της ΚΝΕ

22.15 Χοροί και τραγούδια της Κάτω Ιταλίας από τους Encardia

23.30 Λαϊκό γλέντι με τον Βαγγέλη Κορακάκη

– ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.00 Μουσικοθεατρικό αφιέρωμα από μαθητές, «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος»

22.00 Συναυλία με μαθητικό συγκρότημα

22.30 Sober

23.10 KollektivA

23.45 Πάνος Μουζουράκης

– ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.30 «Για να μην κατακλύσει η ζούγκλα τους ανθρώπινους συνοικισμούς». Εκδήλωση για τον κομμουνιστή λογοτέχνη Θέμο Κορνάρο. Θα μιλήσει η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού. Αποσπάσματα από έργα του θα διαβάσει η ηθοποιός Λίλα Καφαντάρη

– ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

18.00 Εργαστήρια με ζωγραφική και κατασκευές

19.30 «Μάντεψε ποιος!» διαδραστικό παιχνίδι από ομάδα παιδαγωγών της ΚΝΕ

20.15 «Ο Καραγκιόζης δάσκαλος» από τον Θανάση Λιούνη

21.15 «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου από τον κουκλοθίασο ΚΟΥ – ΚΛΟ, για μικρούς και μεγάλους.

 

 • Σάββατο 10 Οκτώβρη

– ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.30 Χαιρετισμός του Γραμματέα του ΚΣ της ΚΝΕ, Θοδωρή Χιώνη

20.45 Ομιλία από τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα

21.30 «Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται… Κατάκτησε το αδύνατο». Αφιέρωμα στον Νίκο Καββαδία. Καλλιτεχνική επιμέλεια: Θάνος Μικρούτσικος. Ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος. Τραγουδούν: Κώστας Θωμαΐδης, Άννα Λινάρδου, Αφροδίτη Μάνου, Μίλτος Πασχαλίδης

23.30 Συναυλία με τους Μίλτο Πασχαλίδη, Μπάμπη Στόκα, Γιώτα Νέγκα

– ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 Παραδοσιακό γλέντι με την Γιώτα Βέη

23.30 Λαϊκό γλέντι με τον Γιώργο Μαργαρίτη

– ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

19.00 Συναυλία με μαθητικό συγκρότημα

21.30 Βράβευση νικητριών ομάδων του μαθητικού Πανελλαδικού Διαγωνισμού που διοργάνωσαν η ΚΝΕ και ο «Οδηγητής»

22.30 Συναυλία με την μπάντα του ΚΕΘΕΑ – «Στροφή»

23.00 George Zervos & Band

23.45 Imam Baildi

– ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.00 Παρουσίαση πρωτότυπου μελοποιημένου έργου σε ποίηση Ναζίμ Χικμέτ.

– ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

18.00 Εργαστήρια με ζωγραφική και κατασκευές

19.30 Παράσταση μαγείας με τον ταχυδακτυλουργό Tristan.

21.30 «Πέτα, Λούδα!» Παράσταση με την τεχνική sand art από την Ιρίνα Μπόικο.

Περισσότερες πληροφορίες στο  www.efestival.kne.gr

ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ-ΦΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΝΕ

Posted in ΚΚΕ | Leave a Comment »

«Ο Κόκκινος Μύλος» – Εκδηλώσεις

Posted by koszig στο 30 Σεπτεμβρίου 2015

Kok M

DT

11903703_10206531880074027_6316535514697884732_n    12003284_10206531879034001_2689924239844874629_n

12003016_10206531878073977_7245876940143894451_n    12011235_10206531877993975_648895136853280967_n

Πάντα άξιοι

 

 

Posted in Κόκκινος Μύλος | Leave a Comment »

 
Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 25 ακόμα followers