Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα οικονομικά του Δήμου Αχαρνών με απλά λόγια

Posted by koszig στο 30 Απριλίου 2016

Η διοικητική διάρθρωση του δήμου Αχαρνών περιγράφεται στο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, (ΟΕΥ).

ΦΕΚ 1485_2013_ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

Όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα δεν υπάρχουν καθήκοντα και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.

Ο δήμαρχος μεταβιβάζει αρμοδιότητες του, όπως περιγράφονται στην απόφαση ανάθεσης καθηκόντων τους, (κλικ εδώ).

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , έχει ισχύ κανονιστικής απόφασης ου ψηφίστηκε από το δημοτικό  συμβούλιο και αντιστοιχεί σε ισχύ νόμου για το δήμο Αχαρνών.

 

Ο δήμος είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια επιχείρηση ειδικού τύπου. Έχει έσοδα και έξοδα.

Τα τακτικά έσοδα του δήμου συνοπτικά είναι:

Έσοδα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του δήμου (ενοικίαση οικημάτων και κτημάτων, κοινοχρήστων χώρων, ενοικίαση κινητών μέσων)

Έσοδα από επιχορηγήσεις του Κράτους (για τις  υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος για λογαριασμό του κράτους καταβάλλοντας  τους  μισθούς υπαλλήλων που προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες)

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (για υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, υπηρεσίες αποχέτευσης κ.α)

Έσοδα από ειδικά ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (πολιτικών γάμων, διαχείριση νεκροταφείων, πολεοδομικών πράξεων, κ.α)

Έσοδα από φόρους και εισφορές (ειδικούς φόρους που αποδίδονται στους δήμους, όπως φόρος ζύθου παλαιότερα ή μπίρας σήμερα, και εισφορές από εντάξεις περιοχών στο σχέδιο πόλης)

Έσοδα για επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών (κάλυψη λειτουργικών δαπανών, μισθώματα και λειτουργικές δαπάνες σχολείων, προνοιακά επιδόματα κ.α)

Λοιπά τακτικά έσοδα (έκδοση αδειών καταστημάτων, τέλη διαφήμισης, τέλη διέλευσης γραμμών τηλεπικοινωνιών, προσαυξήσεις και πρόστιμα)

Έκτακτα έσοδα είναι:

Έσοδα από επιχορηγήσεις (για αντιμετώπιση προβλημάτων από θεομηνίες, προγράμματα ένδειας, προγράμματα επανένταξης στην εργασία κ.α.)

Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις ( από την Περιφέρεια, κοινοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ για έργα κ.α)

 

Από τα τακτικά έσοδα  είναι γνωστά στην αρχή του χρόνου τα έσοδα από επιχορηγήσεις του Κράτους, έσοδα από φόρους και τα έσοδα  για επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών.

Τα έσοδα αυτά καταβάλλονται ανά μήνα  και κατατίθενται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα υπόλοιπα τακτικά έσοδα προϋπολογίζονται από ποσά που είναι από πριν προκαθορισμένα, όπως τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω ΔΕΗ και πολεοδομικών  πράξεων, δηλ. εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.

Τα έκτακτα έσοδα, άλλα είναι γνωστά λίγο πριν την έναρξη του νέου έτους, όπως προϋπολογισμένα  έσοδα για επενδύσεις από την Περιφέρεια και ΕΣΠΑ.

 

Στο ταμείο του δήμου τα σίγουρα χρήματα είναι εκείνα που είναι γνωστά από την αρχή του χρόνου. Τα υπόλοιπα έσοδα είναι  πιθανά, προϋπολογιζόμενα  να εισπραχθούν και να μπουν στο ταμείο.

Η είσπραξη των πιθανών εσόδων εξαρτάται:

 • από την οικονομική υπηρεσία του δήμου και ειδικότερα από το τμήμα εσόδων, που οφείλει να παρακολουθεί τη ροή των χρημάτων και για όσους καθυστερούν την καταβολή τους να κινεί νόμιμες διαδικασίες για την είσπραξή τους
 • από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένη χρονική περίοδο (οικονομική αδυναμία δημοτών να καταβάλουν τα ανταποδοτικά τέλη, ελάττωση εσόδων σε κέντρα εκδηλώσεων από τα οποία Δήμος εισπράττει δημοτικά τέλη κ.α.)
 • αποφάσεις δικαστηρίων που αναγκάζουν την Κυβέρνηση να μειώσει τέλη που εισπράττονται από το Δήμο, (όπως το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που ελαττώνεται λόγω μείωσης των αντικειμενικών αξιών (τιμών ζώνης) κ.α.
 • Κυβερνητικές αποφάσεις, όπου τέλη που εισέπραττε  για λαϊκές αγορές ο δήμος το έσοδο μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια και ένα μέρος αυτού εισπράττει ο Δήμος

 

Από τα πιθανά έσοδα που δεν έγινα δυνατόν να εισπραχθούν τα προηγούμενα έτη  και οφείλονται σε υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί σε δημότες ή άλλους είναι χρέη που πρέπει να καταγράψει ο Δήμο ως πιθανά έσοδα το έτος που διανύεται. Αυτά χαρακτηρίζονται ως έσοδα  Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ).

Συμπέρασμα: Ο Δήμος στην αρχή του χρόνου έχει σίγουρα και πιθανά έσοδα. Με βάση τα προϋπολογισμένα έσοδα κανονίζει τις δαπάνες (έξοδα) που θα κάνει κατά τη διάρκεια του χρόνου.

 

Τα έξοδα του δήμου είναι:

00- Έξοδα για γενικές υπηρεσίες (αμοιβές και έξοδα προσωπικού ειδικών θέσεων, παροχές τρίτων, όπως τηλεφωνικά και ταχυδρομικά τέλη, διάφοροι φόροι και τέλη, εκδηλώσεις , ταξίδια, εισφορές σε Νομικά Πρόσωπα του δήμου και σε άλλους φορείς, διάφορα γενικά έξοδα. Έξοδα ΠΟΕ)

10- Έξοδα για Οικονομικές υπηρεσίες (αμοιβές και έξοδα  προσωπικού οικονομικών υπηρεσιών, αμοιβές και έξοδα τρίτων για συντήρηση και έξοδα λογισμικού, ύδρευση κτιρίων και τέλη κυκλοφορίας  αυτοκινήτων, εκτυπώσεις, ενοίκια, μισθώματα κ.α. Έξοδα ΠΟΕ)

15- Έξοδα για υπηρεσίες Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής (αμοιβές και έξοδα προσωπικού των υπηρεσιών Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής, προνοιακά επιδόματα, είδη υγιεινής, εκτυπώσεων, μισθώματα και συντήρηση κτιρίων  κ.α. Οφειλές  ΠΟΕ)

20- Έξοδα για υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (αμοιβές και έξοδα προσωπικού των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, παροχές σε τρίτους, όπως ΔΕΗ και συνδέσμους για αποδοχή απορριμμάτων, συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμό τους, προμήθεια αναλωσίμων. κ.α. Οφειλές ΠΟΕ)

25- Έξοδα για υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης (αμοιβές και έξοδα προσωπικού των υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, δαπάνες για κατασκευή Τεχνικών Έργων, συνδέσεις ακαθάρτων σε περιοχές του δήμου, μελέτες για την κατασκευή έργων ομβρίων υδάτων, πληρωμές  ΠΟΕ)

30- Έξοδα για Υπηρεσία Τεχνικών έργων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού της υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, κατασκευή εγκαταστάσεων κοινής χρήσης, όπως οδών, πλατειών, παιδικών χαρών και γενικά παιδοτόπων, μελέτες για παιδικούς σταθμούς και συντήρησή τους, κ.α. Πληρωμές ΠΟΕ)

35- Έξοδα για Υπηρεσίες Πρασίνου ( Πρασίνου, μισθώματα εκτάσεων και έργων, μισθώματα μηχανημάτων, προμήθεια αναλωσίμων για μηχανήματα και υλικά γραφείου, προμήθεια φυτών και δενδρυλλίων, πληρωμές ΠΟΕ.)

40- Έξοδα για Υπηρεσίες Πολεοδομίας (αμοιβές και έξοδα προσωπικού της Υπηρεσίας Πολεοδομίας, απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων, δαπάνες για μελέτες επέκτασης σχεδίου πόλεως, εφαρμογές πολεοδομικών μελετών. Πληρωμές ΠΟΕ).

45- Έξοδα για Υπηρεσίες Νεκροταφείων (αμοιβές και έξοδα προσωπικού των Υπηρεσιών Νεκροταφείων, συντήρηση και επισκευή κτιρίων, υλικά ευπρεπισμού και καθαρισμού, δαπάνες ύδρευσης, φωτισμού και καθαριότητας, προμήθεια εργαλείων, κ.α.)

50- Έξοδα για Δημοτική Αστυνομία (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, παροχές ένδυσης.

65- Έξοδα για υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (έργα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), μελέτες και κατασκευές έργων, κ.α.)

70- Έξοδα για Λοιπές Υπηρεσίες (Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων κ.α.)

Στον προϋπολογισμό υπάρχουν  κωδικοποιήσεις  της μορφής  κατηγορία-υποκατηγορία-υποκατηγορία:

 • 20-     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
 • 20-6011. Τακτικές αποδοχές
 • 20-6011.001    Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

 

 

Τα έσοδα και τα έξοδα του δήμου κάθε χρόνο καταχωρούνται ως προβλέψεις στον προϋπολογισμό του δήμου.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού υπάρχουν διατάξεις νόμων που σχετίζονται με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) που δίνουν λεπτομερείς οδηγίες κατάρτισής του.

Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού-2016-DHM_FEK-1621-B-31-7-2015

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2016, που σχέδιό του έπρεπε να έχει υποβληθεί μέσα στο Νοέμβριο του έτους 2015, λαμβάνονται στοιχεία εκτέλεσή του για τα έτη 2014 και 2015. Το τελευταίο σχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2016 , μετά την αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, συντάχτηκε το Μάρτιο του έτους 2016.

681ΗΩΨ8-ΚΗ4 Μη ισοσκελισμένος προϋπολογισμός 2016

 

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω απόφαση σχετίζονται τα έσοδα των ετών 2014 και 2015.

Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2014

Ας δούμε ένα παράδειγμα για τον κωδικό εσόδων 0111 – Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)

Το έτος  2014 εισπραχθέντα ήταν 383.560,84  ευρώ . Το έτος 2015 εισπραχθέντα ήταν  361.309,42  ευρώ. Στον ανωτέρω προϋπολογισμό 2016 αναγράφεται το ποσό των 383.560,00 ευρώ.

Είναι σωστός ο προϋπολογισμός;

Στις 23 Ιανουαρίου 2015 ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός συνυπέγραψε με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Τσακνάκη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Δημοσίας Τάξης και πρώην Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ.Αθανάσιου Ανδρεουλάκου, σύμφωνο  συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και το Υπουργείο, (κλικ εδώ)

Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί ορόσημο σε συμβολικό και ουσιαστικό επίπεδο για το Δήμο μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που το Ελληνικό Δημόσιο:

α) αναγνωρίζει επίσημα το καθεστώς ιδιοκτησίας του Δήμου Αχαρνών επί της έκτασης 2.521,71 στρεμμάτων στη θέση Αμυγδαλέζα (εκ των οποίων η ΕΛ.ΑΣ. καταλαμβάνει τα 363,5 στρέμματα)

β) αναγνωρίζει και προστατεύει το αναφαίρετο δικαίωμα του Δήμου να λαμβάνει από την ΕΛ.ΑΣ. μίσθωμα ύψους 550.000 ευρώ/ετησίως για τη χρήση του ακινήτου.

γ) θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός πρότυπου Αστυνομικού τμήματος με διαρκή και αποτελεσματική αστυνόμευση για την πάταξη της παραβατικότητας και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στο Δήμο Αχαρνών.

δ) δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο Αχαρνών να προβεί μονομερώς στην καταγγελία της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης του μισθίου χωρίς την σύμφωνη γνώμη του.

Στα απολογιστικά στοιχεία του  προϋπολογισμού του έτους  2015 για έσοδα από μισθώματα ακινήτων:

Υλοποίηση Δεκέμβριος 2015 Μισθώματα

Δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν:

 • Η σύμβαση με την ΕΛ.ΑΣ. δεν ισχύει.
 • Ο Δήμος Αχαρνών στις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών του έτους 2015 δεν έχει εγγράψει ως έσοδο το ποσό των 550.000 .

Το έσοδο των 361.309,42 ευρώ προέρχεται από το Καζίνο Πάρνηθας  για ετήσιο μίσθωμα του χώρου του Τελεφερίκ.

Είναι φανερό ότι το έτος 2016 έσοδα από το μίσθωμα για το χώρο που η Αστυνομία κατέχει στην Αμυγδαλέζα θα ανέρχονται σε 1.000.000 ευρώ περίπου.

Αυτά προς το παρόν για τον ελλειμματικό προϋπολογισμό του έτους 2016.

Θα υπάρξει συνέχεια με παράθεση στοιχείων για τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έτους 2016.

 

Δήμαρχε καλή η φωτογράφιση, αλλά τα χρήματα που είναι;

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Posted by koszig στο 28 Απριλίου 2016

Την 1η Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβε η νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Γιάννη Κασσαβό. Στην ομιλία του είπε:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.

Άρθρο 59
Αντιδήμαρχοι

5. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.

Φωτογραφίες αντιδημάρχων

Τα πράματα όμως αλλάζουν ραγδαία,(κλικ εδώ). Ο Ορφανίδης φεύγει. Πως;

Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ως γνήσιο πολιτικός είχα με την ανάθεση των καθηκόντων των αντιδημάρχων είχε λάβει «εν λευκώ» τις παραιτήσεις των αντιδημάρχων.

Αυτό έχει κάνει και ο Τσίπρας από τους βουλευτές που εκλέχτηκαν με λίστα;

Αναρτήσεις 1

Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 28/4/2016. Λίγα λεπτά πριν σχολάσουν οι υπάλληλοι του δήμου έγιναν αναρτήσεις στη Δι@ύγεια.

Μόλις διάβασα την παραίτηση του Μπάμπη Ορφανίδη από τη θέση του αντιδημάρχου και την  ανάρτησή της στο Ελεύθερο Βήμα είπα: Πάω πλατεία!!

Σε τραπεζάκι ήταν καθισμένοι δημοτική παράγοντες και μη. Ώρα  12:15. Μετά τη ενημέρωση για τα γεγονότα έγινε συζήτηση για την παραίτηση του κ. Ορφανίδη. Ενώ συζήτησα για τις παραιτήσεις που είχαν υποβάλει με την ανακοίνωση του ορισμού τους ως αντιδημάρχων πράγμα που μου το είχε ανακοινώσει ο ίδιος ο δήμαρχος στο  γραφείο του και αναρωτιόμουνα δημόσια αν η παραίτησή του κ. Ορφανίδη ήταν ένα έγγραφο από αυτά, ένα τηλεφώνημα από τον ίδιο τον κ. Ορφανίδη σε «κολλητό» του παρευρισκόμενο είπε ότι το άκουσε από δημοσιεύματα!! ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ.

 

Αν είναι έτσι, τότε η δημοσίευση της υποβολής παραίτησης με το παλιό «χαρτί» εν λευκώ το 2014 είναι μια πλαστογραφία εγγράφου, εφόσον δεν εκφράζει τη βούληση τη στιγμή της υπογραφής του κ. Ορφανίδη.

Με την κατάληξη αυτή, Παναγιώτη και λοιποί πηγαίνετε να πάρετε πίσω τα χαρτιά που έχετε υπογράψει για παραιτήσεις «εν λευκώ» γιατί δεν ξέρετε τι ξημερώνει αύριο.

Αυτή η μέθοδος να έχει στο χέρι ένας πολιτικός συνεργάτες του είναι μια αθλιότητα που πρέπει να τελειώσει. Σήμερα 

Πριν  την παραίτηση του κ. Ορφανίδη την Μεγάλη Τετάρτη 27/4/2016 ακολούθησε άλλη αθλιότητα.

Αλλαγή αντιμισθίας Αφουξενίδη

Πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 26/4/2016 πρωτοκολλήθηκε η ανωτέρω απόφαση του δημάρχου που φέρει ημερομηνία 25/4/2016, δηλαδή μια ημέρα πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, η αντιμισθία αντιδημάρχου από το Θεόφιλο Αφουξενίδη μεταφέρθηκε ως αντιμισθία στον αντιδήμαρχο Ευστάθιο Τοπαλλίδη.

Αυτό είναι μια λογική απάντηση για την απουσία του κ. Αφουξενίδη και της προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Μαρίας Χαριτίδη σε εκείνους τους δημοτικούς συμβούλους που αναρωτήθηκαν για την απουσία τους.

Την απουσία της Μαρίας Χαριτίδη στην προεδρία στην προεδρία του δημοτικού συμβουλίου, απόντος του κ. Χίοι και την άρνηση του αντιπροέδρου Μιχάλη Βρεττού,  κάλυψε ο Ευστάθιος Τοπαλλίδης,

Τοπαλίδης

Η ανάρτηση της απόφασης για τη μεταφορά της αντιμισθίας στο διαδίκτυο έγινε στις 28/4/2016 στις 12:33.

Λίγα λεπτά πριν ανακοινώθηκε η αντικατάσταση του κ. Ορφανίδη  από τον Γιώργο Σιδηρόπουλο στη θέση του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

αλλαγή

Αντιδήμαρχος Σιδηρόπουλος

Άντε Γιώργο για 10 μήνες αντιδήμαρχος και χωρίς αντιμισθία!!

Και μερικά ερωτήματα

 1. Αν δεν έχει υποβάλει παραίτηση στις 27/4/2016 ο κ. Ορφανίδης και θεωρηθεί διοικητικά πλαστή η απόφαση παραίτησης του, ο Γιώργος Σιδηρόπουλος θα δεχτεί τον ορισμό του ως αντιδημάρχου;
 2. Αν γίνει δεκτή αυτή η διαδικασία των εκ των προτέρων του διορισμού παραιτήσεων εν λευκώ θα την υπογράψει ο Γιώργος Σιδηρόπουλος.
 3. Όσοι έχουν υπογράψει τέτοιες παραιτήσεις εν λευκώ θα ζητήσουν να τις πάρουν πίσω. Να τις αποσύρουν εννοώ!!
 4. Αν δεν υπάρχει αίτηση παραίτησης είναι νόμιμες οι ενέργειες του δημάρχου; Συμφωνεί ο Γιώργος Σιδηρόπουλος;

 

 

Άσχετο. Η λυδία λίθος είναι η κοινή ονομασία πετρώματος μαύρου χρώματος, το όνομα του οποίου προέρχεται από τη Λυδία της Μικράς Ασίας από όπου την εισήγαγαν αρχικά κατά την αρχαιότητα οι Έλληνες. Είναι είδος βασάλτη, ενός σκληρού πετρώματος που ετυμολογικά προέρχεται από την λέξη βάσανος . Με την χρήση της Λυδίας λίθου μπορεί να εξακριβωθεί η περιεκτικότητας ενός κράματος σε χρυσό.

Εάν συρθεί ένα κομμάτι χρυσού στην επιφάνεια της λυδίας λίθου αφήνει ένα χαρακτηριστικό ίχνος. Όμως εάν συρθεί ένα κομμάτι όχι καθαρού χρυσού αλλά κράματος τότε η απόχρωση του χρώματος του ίχνους που αφήνει πάνω στην επιφάνεια της λυδίας λίθου είναι διαφορετικό. Και ανάλογα με την περιεκτικότητα ενός κράματος σε χρυσό, το ίχνος αυτό έχει διαφορετική απόχρωση. Έτσι η απόχρωση του ίχνους ενός κράματος αν συγκριθεί με τις αποχρώσεις ιχνών κραμάτων με γνωστή περιεκτικότητα, τότε μπορεί να εκτιμηθεί η περιεκτικότητά του σε χρυσό με αρκετά ασφαλή τρόπο.

Μεταφορικά η φράση λυδία λίθος λόγω της χρήσης της για πολλούς αιώνες ως εργαλείου εξακρίβωσης της καθαρότητας κραμάτων χρυσού, χρησιμοποιείται για να δηλώσει την έννοια της δοκιμασίας, του τρόπου ελέγχου, της εξακρίβωσης κτλ

 

Η θέση αντιδημάρχου είναι ως η λυδία λίθος;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Άρχισαν τα όργανα!!

Posted by koszig στο 28 Απριλίου 2016

Άρχισαν οι παραιτήσεις.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός, ως γνήσιο πολιτικός είχα με την ανάθεση των καθηκόντων των αντιδημάρχων είχε λάβει «εν λευκώ» τις παραιτήσεις των αντιδημάρχων.

Ο αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Ορφανίδης , Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, υπέβαλε χθες την παραίτησή του.

7ΚΚΥΩΨ8-ΝΟ3 Παραίτηση Ορφανίδη

Ο Χαράλαμπος Ορφανίδης ήταν απών από τη συνεδρίαση της 26/4/2016 για την πρόταση λήψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ορφανίδης

Ένας πρώην αντιδήμαρχος με παντελόνια.

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Μεγάλη Τρίτη, Μια μεγάλη ημέρα για το Δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 26 Απριλίου 2016

Σήμερα Μεγάλη Τρίτη η δημοτική Αρχή εργάζεται!!

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                 Καλείστε να προσέλθετε  στην 11η Δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 26 του μηνός Απριλίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26/4/2016

 Εισηγητής: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Λήψη απόφασης για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για λήψη δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2016.

Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνειο ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης δε δημοσιεύτηκε κανένα κείμενο για ενημέρωση των μελών της επιτροπής.

Παρακολουθείστε τι έγινε στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 26ης Απριλίου 2016.

———-

Οι εισήγηση

2257 Εισήγηση για επιλογή πιστωτικού Ιδρύματος για λήψη δανείου

Η εισήγηση φέρει ημερομηνία 26/4/2016!!

Κύριε Πρόεδρε,

        Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την Λήψη απόφασης για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για λήψη δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικονομικού  Έτους 2016.

        Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά

Ποια ήταν τα παραπάνω που έπρεπε να έχει υπόψη ο δήμαρχος να εισηγηθεί σχετικά μόνο η κ. Λέκκα και ο δήμαρχος γνωρίζουν.

Η απόφαση.

2257 Λήψη απόφασης για επιλογή πιστωτικού ιδρύματος

Στην απόφαση αναφέρεται:

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα  το 1o  θέμα της ημερήσιας διάταξης και  παρουσιάζει την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας για λήψη απόφασης για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για λήψη δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών υπηρεσιών  καθώς  και την ανάγκη του Δήμου Αχαρνών για χρηματοδότηση – δανειοδότηση για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού 2016 και

α. Το άρθρο 43 του Ν. 4325/2015

β. Την απόφαση υπ’ αριθμ 54/2016 του Δ.Σ

γ. Τα με αριθμ. Πρωτ. 22741/6-4-2016, 22743/6-4-2016, 23095/8-4-2016 και 23097/8-4-2016 έγγραφα προς τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, ΑLPHA, και EUROBANK με θέμα «Αίτημα λήψης δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού 2016», με τα οποία αιτηθήκαμε να μας απαντήσουν ως προς την πρόθεση τους και τους όρους δανειοδότησης του Δήμου.

δ. Την μέχρι σήμερα μη απάντηση από τις τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank.

ε.Την αρνητική απάντηση περί δανειοδότησης από τις τράπεζες Εθνική και Eurobank.

Στην εισήγησή της η διευθύντρια της οικονομικής υπηρεσίας Ειρήνη Λέκκα  δεν αναφέρεται στα έγγραφα με τα οποία ζητήθηκε δάνειο από τις 4 τράπεζες για ισοσκέλιση του προϋπολογισμού.

Τι έλεγαν τα έγγραφα, δώστε μας δάνειο να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό του έτους 2016; Είναι σαν να ζητάω από Τράπεζα «δώστε μου δάνειο 10.000 € να αγοράσω ένα αυτοκίνητο». Θα μου απαντήσει η Τράπεζα ή θα μου ζητάει τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να αποφασίσει αν θα συζητήσει για το δάνειο;

Τι να απαντήσει η Τράπεζα Πειραιώς, όταν υπάρχουν εκκρεμότητες με δανεισμό;

Εισήγηση για δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

2258 Εισήγηση για υποβολή αιτήματος  στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Και αυτή η εισήγηση φέρει ημερομηνία 26/4/2016!!

Κύριε Πρόεδρε,

        Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος την Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνειο ισοσκέλισης προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016.

        Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά

Εμπεριστατωμένη εισήγηση!!

Απόφαση για αίτημα  δανειοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

2258 Απόφαση λήψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

ΘΕΜΑ : Υποβολή προσφοράς στο Δήμο Αχαρνών Ν. Αττικής

Σχετικό : Το υπ΄αριθμ 22742/6-4-2016 έγγραφο σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι το Τ.Π & Δανείων …

Στην απόφαση για επιλογή Ιδρύματος  αναφέρεται:

Τα με αριθμ. Πρωτ. 22741/6-4-2016, 22743/6-4-2016, 23095/8-4-2016 και 23097/8-4-2016 έγγραφα προς τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, ΑLPHA, και EUROBANK με θέμα «Αίτημα λήψης δανείου ισοσκέλισης προϋπολογισμού 2016», με τα οποία αιτηθήκαμε να μας απαντήσουν ως προς την πρόθεση τους και τους όρους δανειοδότησης του Δήμου.

Τι έγινε;

Την ίδια ημερομηνία στείλατε το αίτημα στο Τ.Πκ.Δ.αρ. πρωτ. 22742/6-4-2016 και την ίδια ημέρα στείλατε το αίτημα στις τράπεζες να σας απαντήσουν αν δέχονται  την παροχή δανείου, προκειμένου αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε να ζητήσετε από το Τ.Πκ.Δ. την παροχή δανείου.

Τι μαϊμουδιές κάνετε και οι δημοτικοί σύμβουλοι εγκρίνουν τις μαϊμουδιές σας ομόφωνα!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Παμμέγιστων Ταξιαρχών

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2016

Θέση

Ναός Ταξιαρχών 1

σάρωση0071

Η Τελετή έγινε σύμφωνα με το τυπικό.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος  Μητροπολίτης  Ιλίου – Αχαρνών και Πετροπόλεως, ο κλήρος, οι πιστοί και κάποιοι επίσημοι,. Ο δήμαρχος απουσίαζε.

 

Μετά τα θυρανοίξια ακολούθησε χειροθέτηση αναγνώστη του Ναού

 

 

 

    

    

S    

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Διάλεξη – «Αν ξαναρχόταν ο Σωκράτης»

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2016

Tasios

«Αν Ξαναρχόταν ο Σωκράτης».  Τι θ έλεγε; Άντε να πηγαίνω;

    

    

Η ομιλία του Ομότιμου Καθηγητή του Μετσόβειου Πολυτεχνείου Θεοδόση Τάσιου

 

Η συζήτηση με τους παρευρισκόμενους.

 

Τελικά δημοσιογραφικά τι έχει σημασία; Οι παρευρισκόμενοι «επίσημοι» ή τα λόγια του ομιλητή;

Και για να αντιστρέψω το ερώτημα.

Τι θα έλεγαν οι σημερινοί πολιτικοί και διανοούμενοι την εποχή του Σωκράτη;

Posted in Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 142 της 24ης Απριλίου 2016

Posted by koszig στο 24 Απριλίου 2016

Pages from AXR_2304_001_CMYK

Φύλλο 142 της 24ης Απριλίου 2016

Τα 10 παλαιότερα τεύχη

Φύλλο 141 της 10ης Απριλίου 2016

Φύλλο 140 της 27ης Μαρτίου 2016

Φύλλο 139 της 13ης Μαρτίου 2016

Φύλλο 138 της 26ης Φεβρουαρίου 2016

Φύλλο 137 της 14ης Φεβρουαρίου 2016

Φύλλο 136 της 31ης Ιανουαρίου 2016

Φύλλο 135 της 17ης Ιανουαρίου 2016

Φύλλο 134 της 3ης Ιανουαρίου 2016

Φύλλο 133 της 20ης Δεκεμβρίου 2015

Φύλλο 132 της 6ης Δεκεμβρίου 2015

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Καστελόριζο – Γιώργος Παπανδρέου – Μνημόνιο

Posted by koszig στο 22 Απριλίου 2016

Μια συνέντευξη του Γιώργου Παπανδρέου ίσως έχει ενδιαφέρον για αυτούς που έχουν χρόνο και υπομονή για ένα κομμάτι της ιστορίας, σε μια συνέντευξη που παρουσιάστηκε στον τηλεοπτικό σταθμό SKAI (κλικ εδώ)

Papa

 

Το κείμενο της συνέντευξης (κλικ εδώ).

Η ιστορία είναι ένα κείμενο που το διαβάζει ο καθένας όπως θέλει!!

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών – Δ’ Διαγωνισμός ποίησης «Νίκος Β. Λαδάς»

Posted by koszig στο 22 Απριλίου 2016

Την περασμένη Κυριακή 17 Απριλίου έγινε στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου ο Δ’ Διαγωνισμός Ποίησης «Νίκος Β. Λαδάς».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Α3)

    

    

Ομιλίες – Μουσικό μέρος

 

Οι νικητές του διαγωνισμού

 

Απονομές βραβείων και διπλωμάτων

 

Συγχαρητήρια στους Μαθητές και του Διοργανωτές

 

 

Posted in Φιλότεχνη Λέσχη Αχαρνών | Leave a Comment »

Το καφενείο!!

Posted by koszig στο 21 Απριλίου 2016

Τρίτης 19 Απριλίου 2016. Ο καιρός αίθριος. Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Στους χώρους όλα με τη συνηθισμένη ρουτίνα.

 

Στις 12:34 η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υπογράφει τη πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και αμέσως με  email ενημερώνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι.Ώρα πρόσκλησης

Πρόσκληση

Δεν είναι γνωστό αν έγινε και τηλεφωνική επικοινωνία με τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά ηλεκτρονικά ενημερώθηκαν. Στις 13:46 ενημερώθηκαν και οι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα  με το άρθρο 3 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:
 τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλισή του,

9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Πριν από τη συζήτηση το Συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Στην πρόσκληση δεν αναφέρεται ο λόγος για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. Πριν τη συζήτηση ο προεδρεύων αντιπρόεδρος  του δημοτικού συμβουλίου δε ζήτησε από το δημοτικό συμβούλιο  να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος που επρόκειτο να συζητηθεί.

Τα ανωτέρω αποτελούν τυπικό λόγο ακυρότητας της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον αυτό ζητηθεί αρμοδίως.

Εισήγηση δε δημοσιεύτηκε.

Ιστοσελίδα για 19-4-2016

Στις 19:00 της Τρίτης οι δημοσιογράφοι είχαν πάρει θέση. Στις 19:25 άρχισαν να εμφανίζονται ο πρώτοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Στις 20:21 εμφανίστηκε ο δήμαρχος.

Στις 20:28 ήταν 21 παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι. Για απαρτία απαιτούνται 23 φυσικές παρουσίες.

    

Στις 20:59 συμπληρώθηκε η απαρτία με τηλεφωνικές προσκλήσεις των τελευταίων δημοτικόν συμβούλων. Ο αντιδήμαρχος Θεόφιλος Αφουξενίδης  φαίνεται δεν είδε το email και δεν τον ενημέρωσε η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδη. Απουσίαζε και όλη η αντιπολίτευση, πλην του Παναγιώτη Γρηγοριάδη και των «προσαρτημένων».

Η συνεδρίαση άρχισε με προεδρεύοντα τον αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη Βρεττό.

Την εισήγηση έκανε ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας για το ΕΣΠΑ Κωνσταντίνος Ματζετάκης.

 

Στην εισήγηση έγινε λόγος για έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής με ημερομηνία 19/2/2016.

Pages from ΞΕΝΩΝΕΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ-ΔΗΜΟΙ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μετά το τέλος της συζήτησης ο προεδρεύων αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος, που αντικατέστησε τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο Μιχάλη Βρεττό, προτείνει να ψηφίσουν και οι 24 παρόντες ομόφωνα. Ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Γρηγοριάδης ζητάει να γίνει ονομαστική ψηφοφορία «γιατί εδώ γίνονται πράγματα και θάματα«. Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία.

Πριν λήξει η συνεδρίαση ο προεδρεύων Αναστάσιος Χίος ανακοινώνει ότι υπάρχει ένα έκτακτο θέμα:Τοποθέτηση εμπορικών πάγκων μικροπωλητών για το πανηγύρι της Ζωοδόχου Πηγής έτους 2016 κατά το τριήμερο 4, 5 και 6 Μαΐου 2016.

Τότε έγινε ένας μικρός χαμός. Ο προεδρεύων ρώτησε «εγκρίνουμε να το διαχειριστεί η Επενδυτική;». Μετά από λίγα σχόλια και την παρέμβαση του δημάρχου ο κ. Χίος δηλώνει «Ομόφωνα;» και απαντάει Ομόφωνα!!

Σήμερα αναρτήθηκαν και οι αποφάσεις.

Για τον ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Η εισήγηση που δημοσιεύτηκε σήμερα.

2071 Εισήγηση για κακοποιημένες γυναίκες

Η εισήγηση φέρει ημερομηνία 13 Απριλίου. Την εισήγηση φέρεται να υπογράφει  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ   & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Προϊστάμενοι

Διαλέξτε το όνομα.

65Ζ1ΩΨ8-5ΗΕ Απόφαση για κακοποιημένες γυναίκες

Εκτός από αυτή για τις κακοποιημένες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου ποιος θα φροντίσει;

Για την τοποθέτηση εμπορικών πάγκων για το πανηγύρι.

Στην εισήγηση που δημοσιεύτηκε:

Παρουσίαση για πάγκους

2072 Εισήγηση για πάγκους Επενδυτικής

Η εισήγηση του προέδρου της Επενδυτικής φέρει ημερομηνία 28/3/2016. Απευθύνεται στο δήμο Αχαρνών και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ο δήμαρχος  και η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και το αρμόδιο Τμήμα «κοιμόντουσαν» επί 20 μέρες και θυμήθηκαν ότι έπρεπε να το περάσουν ως έκτακτο θέμα!!

Για τα έκτακτα θέματα ισχύει:

Δε μπορούν να τεθούν έκτακτα θέματα για συζήτηση σε συνεδριάσεις που έχουν συγκληθεί για συζήτηση έκτακτου θέματος. Δε μπορούν να  τεθούν σε συνεδρίαση θέματα που δεν αναφέρεται ο ο λόγος του κατεπείγοντος.

Πριν τη συζήτηση έκτακτου θέματος στο δημοτικό συμβούλιο ερωτώνται οι δημοτικοί σύμβουλοι αν συμφωνούν να συζητηθεί. Αν συμφωνούν  τότε πριν συζητηθούν τα τακτικά θέματα συζητούνται τα έκτακτα.

Επειδή η ανάθεση στην Επενδυτική της  διαχείρισης  των πάγκων συνοδεύεται  με εισπράξεις τελών και ενδεχομένως ενστάσεων και ποινών για παραβάσεις, δημιουργούνται προβλήματα διαχείρισης που ενδεχομένως αν εμπλακούν ανώτερα όργανα ελεγκτικών μηχανισμών μπορεί να καταλήξουν σε εμπλοκή δημοτικών συμβούλων, όπως έγινε με τη διαχείριση του νεκροταφείου, καλό είναι οι διαδικασίες ψήφισης εισαγομένων θεμάτων να μη στερούνται νομιμότητας.

ΩΖΓΨΩΨ8-0Ρ7 Απόφαση για το πανηγύρι.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α)Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
Β)Κατά τον φετινό (2016) εορτασμό της Πανηγύρεως της Ζωοδόχου Πηγής η τοποθέτηση πάγκων μικροπωλητών να πραγματοποιηθεί το τριήμερο Τετάρτη 4 Μαΐου, Πέμπτη 5 Μ α ΐ ο υ κ α ι Παρασκευή 6 Μ α ΐ ο υ . Κατά τα λοιπά η λειτουργία της Πανηγύρεως παραμένει ως έχει και όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ)Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Σύμφωνα με το πόρισμα των Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης :

Μη σύννομα η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. ενίσχυσε οικονομικά τη ΔΗΚΕΑ, με το ποσό των 30.750,00€, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 259 του ν.3463/2006

Ενδεχομένως η εκχώρηση τελών και δικαιωμάτων του πανηγυριού στην Επενδυτική  συνιστά έμμεση επιχορήγηση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. από το Δήμο Αχαρνών κατά
παράβαση του άρθρου 265 παρ . 3 του ν. 3463/2006.

Αυτά πρέπει να έχει υπόψη της η Επενδυτική, γιατί το πανηγύρι έχει έξοδα και μερικά σε ρευστό χρήμα και ενδεχομένως η ΔΗ.Κ.Ε.Α δε μπορεί να επιχορηγηθεί από το δήμο Αχαρνών για επετειακές εκδηλώσεις.

Αυτά και να παρακαλάνε να μη γίνει καμία προσφυγή κατά της νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Κατά τα άλλα:

 Καφενείο ο «ΔΗΜΟΣ», με καφετζή, γκαρσόνια και θαμώνες.

(Τους ρόλους τους  διακρίνετε εσείς)

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

 
Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 26 ακόμα followers