Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Και για τα ΝΠΔΔ πρέπει να τηρείται ο νόμος

Posted by koszig στο 18 Οκτωβρίου 2017

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είναι φορείς που η λειτουργία τους  καθορίζεται από κανόνες.

Με την ψήφιση του νόμου 3852/2010, «Καλλικράτης» τα διάφορα Νομικά Πρόσωπα που είχαν δημιουργηθεί υποχρεώθηκαν να συγχωνευτούν σε ένα ή να κλείσουν (λυθούν).

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών συνεδρίασε στις 17/3/2011 και με βάση το άρθρο 103 το νόμου 3852/2010  αποφάσισε τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ΚΑΠΗ Δήμου Αχαρνών, Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Αχαρνών, Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αχαρνών (ΑΟΔΑ) και  Αθλητικό Κέντρο Κοινότητας Θρακομακεδόνων Αττικής σε ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μα το όνομα «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» με συνοπτικό τίτλο ΔΗ.Φ.Α.

  1. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ NEOY ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Α. Το νέο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αχαρνών διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και συγκεκριμένα:

  1. Εννέα (9) Δημοτικοί Σύμβουλοι με τους νόμιμους αναπληρωτές τους από τους οποίους δύο (2) τακτικοί και δύο (2) αναπληρωματικοί ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων του Νομικού Προσώπου.
  • Πέντε (5) δημότες Αχαρνών .

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο, δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 1722/2 Αυγούστου 2011, τ.Β’.

Μέχρι και την τελευταία συνεδρίαση της ΔΗ.Φ.Α. στις 29/8/2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.Φ.Α. είχε πρόεδρο και αντιπρόεδρο.

7ΤΑΙΟΞΤΩ-0Β7 Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Φ.Α. . 29-8-2014

Στις 1/9/2014 άλλαξε η δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19/9/2014 αποφασίστηκε η αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

2214 Πρώτη Συγκρότηση Διοικητικού συμβουλίου ΔΗΦΑ 19-9-2014

Σύμφωνα με το άρθρο 240 του νόμου 3463/2006

Άρθρο 240
Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2)
τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τoν ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2014 την πρόταση για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α. έκανε ο δήμαρχος.

 

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο δήμαρχος προτείνει τον κ. Σασσαρίδη ως αντιπρόεδρο και τον κ. Ρούσσα ως αντιπρόεδρο.

Στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  της 19/9/2014 εμφανίζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Σύμφωνα με το άρθρο 240 δεν προβλέπεται Δεύτερος Αντιπρόεδρος στη Διοίκηση των ΝΠΔΔ.

Από τη νέα δημοτική περίοδο με πρόταση του δημάρχου διορίζεται και Β’ αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗ.Φ.Α.

69ΚΟΟΞΤΩ-ΑΛΞ Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Φ.Α. 17-10-2014

Ο τίτλος, και τα όποια καθήκοντα, του Β’ αντιπροέδρου δεν είναι σύννομος και πρέπει στο μέλλον να απαλειφθεί.

2197 Εκλογή ως αντιπροέδρου της Αφροδίτης Μηλιώρη

Ω931ΟΞΤΩ-56Β Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Φ.Α.

Δύο σχόλια.

  1. Η πρόταση-ορισμός τιμητικού τίτλου Β’ Αντιπροέδρου είναι για κατ’ όνομα δημοτικό σύμβουλο, εφόσον δεν τιμά με την παρουσία του τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που αν τηρείται η νομιμότητα θα έπρεπε να έχει διαγραφεί πριν δύο χρόνια.
  2. Για τον ορισμό της οικογενειακού βοηθού μήπως θα πρέπει να οριστεί το όνομα της οικογένειας ή των οικογενειών που θα παρέχει βοήθεια για 8 μήνες για να μην υπάρχουν κακόβουλα  σχόλια;

 

Posted in ΔΗΦΑ, Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Περιοχή Αγίου Πέτρου. Ένα πολεοδομικό πρότυπο!!

Posted by koszig στο 17 Οκτωβρίου 2017

Περιοχή Αγίου Πέτρου. Ένα πολεοδομικό πρότυπο!!

Αυτός ήταν ο χώρος της «Πλατείας» το έτος 2014.

Και δρόμοι δίπλα στην πλατεία.

Με κόκκινο χρώμα η οριοθέτηση τς οδού Αγίου Σπυρίδωνος. Με πράσινο χρώμα η οριοθέτηση της πλατείας.

Το έτος 2017 έγινε η πλακόστρωση της πλατείας.

    

    

Η πλατεία εφαπτόμενη της οδού Αγίου Σπυρίδωνος.

Αν ένα φορτηγό έχει σταθμεύει αριστερά του δρόμου, τότε ο υπόλοιπος δρόμος (πορεία δυτικά) καταλήγει πάνω στην πλατεία.

Αντίστοιχη είναι η κατάληξη του δρόμου (πορεία ανατολικά) στην κολόνα της ΔΕΗ και το χωράφι!!

Μήπως αυτή η διευθέτηση με μεταφορά του ορίου της πλατείας βόρεια και με ένα μεταλλικό τείχος (μαύρη γραμμή) θα μπορούσε να προλάβει ενδεχόμενο ατύχημα;

Την πλακόστρωση της πλατείας επιθεώρησε ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός, (κλικ εδώ)

Εκδηλώνοντας την ικανοποίησή του για την πορεία των εργασιών διαμόρφωσης της πλατείας στην περιοχή του Αγίου Πέτρου ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός δήλωσε:
«Η συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα μας δίνει τη δυνατότητα μικρών και μεγαλύτερων παρεμβάσεων, με εργασίες πεζοδρόμησης και διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών και μάλιστα χωρίς να επιβαρύνεται ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αχαρνών

 

Ερώτηση: Αν γίνει κάποιο τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της πλατείας ποιος θα έχει την ευθύνη;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Έτσι ψηφίζουν στην Οικονομική Επιτροπή

Posted by koszig στο 17 Οκτωβρίου 2017

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε η με αριθμό 665/22-9-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Το κείμενο της απόφασης

ΩΦΖΩΩΨ8-ΣΙΣ Απόφαση 665 Οικονομικής Επιτροπής για αντλιοστάσια

Αυτό είναι το κείμενο της απόφασης.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης
Οικονομµικών Υπηρεσιών, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ), όπως ισχύουν.
2. Τις Διατάξεις του άρθρου 58 & 72, του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 22, του Ν. 4441/2016.
6. Το µε αριθµ. πρωτ. 79289/4622/04-07-2017 (και µε αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 44991/13-07-2017) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Το µε αριθµ. πρωτ. 53407/01-09-2017 έγγραφο του Τµήματος Εξωτερικών Συνεργείων Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, που αφορά στην ανάγκη των εργασιών ελέγχου και επισκευής αντλιών γεωτρήσεων του ∆ήµου.
8. Το µε αριθµ. πρωτ. 53955/05-09-2017 έγγραφο προς το Τµήµα Σύνταξης Μελετών & Τευχών ∆ημοπράτησης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης.
9. Την µε αριθµ. 102/2017 μελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Το µε αριθµ. πρωτ. 57064/15-09-2017 αίτημα στο Τµήµα Προϋπολογισμού – Απολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 4.960,00 €, συµπεριλαμβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, για τις εργασίες ελέγχου και επισκευής αντλιών γεωτρήσεων του ∆ήµου, σε βάρος του Κ.Α. 30-6262.002, προϋπολογισμού εξόδων του ∆ήµου, οικονομικού έτους 2017.
Β. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήμαρχο.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση «Ακολούθησε διαλογική συζήτηση». Παρακολουθείστε την.

 

Διάρκεια της συζήτησης και της ψηφοφορίας 1 λεπτό!!

Η ενημέρωση του δημάρχου μετά από ερώτηση του δημοτικού συμβούλου Σπύρου Βρεττού. «Η αντλία στην πλατεία. Αυτή που πετάει νερό είναι και νερό και τώρα πετάει. Για να πετάξει νερό πρέπει να υπάρχει αντλία. Σίγουρα αυτό είναι το ένα, είναι και κάποιες άλλες. Ψηφίζουμε ομόφωνα. πάμε και σε κάποιες άλλες.»  !!!

Αυτή είναι η διαλογική συζήτηση.

Η οικονομική επιτροπή «Αφού έλαβε υπόψη της το θέμα και την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: »

Η οικονομική επιτροπή, δηλ. ο δήμαρχος οι κ.κ. Η. Ζητούνης, Θ. Συρινίδης, Π.Παπαδόπουλος, Κ. Σασσαρίδης και Γ. Δασκαλάκης αφού έλαβαν υπόψη τους τη σχετική νομοθεσία και το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής…

Αν τους ρωτήσετε σήμερα τι έλεγε το έγγραφο αυτό και γιατί εμπλέκεται η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής σίγουρα δε θα πάρετε απάντηση.

Για ενημέρωση των ανωτέρω παραγόντων η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής χορηγεί άδειες χρήσης νερού από γεωτρήσεις.

Δε ρώτησαν ο ανωτέρω δημοτικοί παράγοντες πόσες γεωτρήσεις υπάρχουν και από αυτές πόσες είναι ενεργές και έχουν άδεια λειτουργίας, ποια η χρήση τους, αν το νερό που προμηθεύεται από την ΕΥΔΑΠ μπορεί για ορισμένες χρήσεις να αντικατασταθεί από το νερό των γεωτρήσεων, αν υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα  για τη μεταφορά του για πότισμα ή άλλες χρήσεις.

Δε ζήτησαν να πληροφορηθούν  τι  αναφέρει η μελέτη 102/2017 της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία αναφέρεται σε τρεις γεωτρήσεις στο Ολυμπιακό Χωρίο και όχι για την πλατεία την αντλία που πετάει νερό κατά το δήμαρχο!!!

Έτσι οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα από τη συμπολίτευση «μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λάβουν υπόψη την εισήγηση του προέδρου» !!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Επενδυτική Αχαρνών. Ένα βήμα πριν …

Posted by koszig στο 16 Οκτωβρίου 2017

Φαίνεται ότι η δημοτική Αρχή δε διαβάζει το μέλλον της. Ένα από τα δεκάδες προβλήματα που έχει είναι και η διαχείριση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για την Επενδυτική Αχαρνών  έχουν γίνει δεκάδες αναρτήσεις,  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ) (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2017  κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων τέθηκε θέμα από τη δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου  για την κατάσταση που βρίσκεται η Επενδυτική Αχαρνών.

 

Ποιο το τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημοτικές Ανώνυμες Εταιρείες.

Με το νόμο  4443/9 Δεκεμβρίου 2016.

Άρθρο 76

Η παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το ενενήντα τοις εκατό (90%) του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., το προσωπικό της με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτού, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τη λύση της εταιρείας ή της επιχείρησης ή ύστερα από ειδική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η απόφαση για τη λύση της και εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.3.2017….

Η κατάσταση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. ήταν γνωστή στη δημοτική Αρχή, αλλά δεν έκανε καμία συζήτηση για εφαρμογή του  ανωτέρω άρθρου του νόμο 4443.

Στις  31/07/2017 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4483  με αντικείμενο: «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων …»

Στο άρθρο 15 αναφέρεται:

Άρθρο 15

 Θέματα λύσης επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

  1. Οι παράγραφοι 7, 7α, 7β, 8 και 9 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

……………..

1 γ. Οι ρυθμίσεις της περίπτωσης β΄ εφαρμόζονται αναλόγως και για οφειλές των:

αα. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών, των οποίων οι εταίροι είναι αποκλειστικά Ο.Τ.Α. και νομικά τους πρόσωπα ή

ββ. ανωνύμων και αναπτυξιακών εταιριών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. και οι λοιποί φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατέχουν την πλειοψηφία του εταιρικού τους κεφαλαίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι τις 31.10.2017. Το ύψος των οφειλών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε φορέας προκύπτει από το λόγο συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο. Αν μέτοχος είναι περιφέρεια ή ήταν τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας αυτή έχει υπεισέλθει, η αναδοχή και η καταβολή των οφειλών που της αναλογούν γίνεται, έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.».

2.α. Σε περίπτωση λύσης ανώνυμης εταιρίας Ο.Τ.Α., περιλαμβανομένων των ανωνύμων αναπτυξιακών εταιρειών πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον 90% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ή τους οικείους φορείς Τοπικής  Αυτοδιοίκησης ή ενώσεις αυτών, το προσωπικό της με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου μπορεί να μεταφέρεται σε έναν εκ των οικείων Ο.Τ.Α., ένωση ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. με την ίδια σχέση εργασίας, με την απόφαση λύσης της εταιρίας ή με ειδική απόφαση του οικείου Δημοτικού, Περιφερειακού ή Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον τελούν υπό εκκαθάριση κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή λυθούν και τεθούν υπό εκκαθάριση μέχρι 31.10.2017. Ο χρόνος λύσης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος της έναρξης ισχύος του ν. 3852/2010.

 β. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες των τυπικών προσόντων του, με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας του για τη μισθολογική και βαθμολογική του κατάταξη.

γ. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο Ο.Τ.Α., μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Στις 13/10/2017  αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση 206/27-9-2017 του δημοτικού συμβουλίου με θέμα: » Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» από τον ∆ήµο Αχαρνών για το Ι.Κ.Α. και την εφορία. »

Ω3ΚΣΩΨ8-Ζ53 Αναδοχή των οφειλών της εταιρίας µε την επωνυμία ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ Α.Ε. στη ΔΟΥ και το ΙΚΑ

Αιτία για αυτή την απόφαση ήταν οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών διοικούντων της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε.

Για οφειλές σε εργαζομένους της Επενδυτικής καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλάκιση πρόεδρος της για θέμα του παρελθόντος που δεν έφερε καμία ευθύνη ο ίδιος.

Επειδή η Επενδυτική έχει σοβαρά οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που προμηνύουν ένα αβέβαιο μέλλον.

Επειδή δεν έχουν γίνει νόμιμες διαδικασίες για καταχωρήσεις στο ΓΕ.Μ.Η.

Επειδή, το σημαντικότερο, δεν έχει εγκεκριμένους τρεις ισολογισμούς και οικονομικές καταστάσεις.

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

8. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. συγχωνεύονται, διασπώνται ή λύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Λύονται υποχρεωτικώς, αν για τρεις συνεχείς εταιρικές χρήσεις μετά διετία από την ίδρυσή τους είναι ζημιογόνες ή, αν για ισάριθμες φορές εντός δεκαετίας τα ίδια αυτών κεφάλαια, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνουν κατώτερα του πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Τελευταία ευκαιρία για το αξιοπρεπές τέλος της Επενδυτικής η λύση της εταιρείας μέχρι 31/10.2017.

Αν χαθεί αυτή ευκαιρία το τέλος θα είναι οδυνηρό για πολλούς.

 

Ο καιρός γαρ εγγύς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Επενδυτική Αχαρνών | Leave a Comment »

Κωλοτούμπα και στις Αχαρνές;

Posted by koszig στο 15 Οκτωβρίου 2017

Στο δημοτικό συμβούλιο της 19/9/2017 στις προ ημερήσιας διάταξης ανακοινώσεις δημιουργήθηκε ένα θέμα για την Επενδυτική Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός  για να αποφύγει την ουσία του θέματος που ήταν η λύση και εκκαθάριση της Επενδυτικής Αχαρνών Α.Ε. έκανε ένα ελιγμό και ζήτησε από το  δημοτικό συμβούλιο να λάβει  απόφαση «για ανάθεση έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για την Επενδυτική.»

Αργότερα φαίνεται ότι ξανασκέφτηκε το θέμα και  διευκρίνισε ότι η πρόταση είναι να ληφθεί πολιτική απόφαση για το θέμα, γιατί κανονικά την απόφαση  πρέπει να λάβει το διοικητικό συμβούλιο της Επενδυτικής.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσσας  άρχισε την ονομαστική ψηφοφορία για το θέμα, το οποίο ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα.

Την επομένη από το γραφείο τοπυ δημάρχου εκδόθηκε Δελτίο Τύπου.

Από τότε  κανένα νέο δεν υπήρξε για την υλοποίηση τής απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για «Έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείριση Επενδυτική Αχαρνών από της Ιδρύσεώς της το 2010 μέχρι σήμερα.»

Με το Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.Ε.Δ.Δ/Φ.l/ΕΜΠ 1246/8 Οκτωβρίου 2015  έγγραφό του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης γνωστοποίησε μτο πόρισμά του την έκθεση επιθεώρησης ελέγχου για την Επενδυτική Αχαρνών, το δήμο Αχαρνών σχετικά με τα Νεκροταφεία του δήμου Αχαρνών. Μοναδικό έσοδο της Επενδυτικής Αχαρνών ήταν από τη διαχείριση των Νεκροταφείων. Ο διαχειριστικός έλεγχος  αφορούσε στα έτη 2011, 2012 και 2013.

Η Επενδυτική ιδρύθηκε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 16/3/2010. Το καταστατικό της εγκρίθηκε τον Ιούνιο του έτους 2010. Ακολούθησε η προεκλογική περίοδος  για τις δημοτικές εκλογές 2010  και τυπικά η Επενδυτική δε λειτούργησε κανονικά για το διάστημα μέχρι το έτος 2011.

Για τα έτη 2011, 2012 κι 2013 έγινε διαχειριστικός έλεγχος από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Διοικητικά δημοσιεύτηκαν οι οικονομικές καταστάσεις των ετών αυτών.

Αν γίνει διαχειριστικός  έλεγχος  αυτός θα γίνει για τα έτη 2014, 2015, 2016 και 2017.

Η διοίκηση Σωτήρη Ντούρου και του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής  έγινε τα έτη 2011, 2012,2013 και το έτος 2014 από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο, γιατί μετά μέχρι το τέλος Μαΐου ήταν προεκλογική περίοδος και το διάστημα Ιουνίου-Αυγούστου 2014 υπολειτουργούσε ο δήμος  λόγω της διάλυσης της δημοτικής παράταξης  του δημάρχου Σωτήρη Ντούρου και των προβλημάτων που μεταφέρθηκαν και στην Επενδυτική Αχαρνών.

Για την διαχείριση των Νεκροταφείων σε συνδυασμό με τη λειτουργία της Επενδυτικής  από 1/9/2014 μέχρι  26-8-2015, όπου το δημοτικό συμβούλιο απεφάνθη ότι η διαχείριση του νεκροταφείου από την Επενδυτική δεν είναι σύννομη, την ευθύνη έχει η δημοτική Αρχή υπό τον Ιωάννη Κασσαβό.

Διαχειριστικός έλεγχος για την Επενδυτική πρέπει να διαταχθεί από το δημοτικό συμβούλιο για τα έτη 2014,2015,2016 και 2017.

Διοικητικά έλεγχος πρέπει να διαταχτεί για τη νομιμότητα των ενεργειών και των διοικητικών παραλείψεων από τα όργανα διοίκησης της Επενδυτικής, που ορίστηκαν από το διοικητικό συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, που είναι ο ίδιος ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

Η Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών, που είναι ο δήμαρχος Αχαρνών, δεν ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2014,2015,2016, γιατί δεν υπήρξαν.

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920

(Με την υπ΄αριθµ. Κ2-17998/02 (ΦΕΚ 23 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Υφυπουργού Ανάπτυξης, ορίζεται ότι:
«1. Η υπό των άρθρων 54, 55, 56, 57, 58, 58α, 59, 60, 61, 62, 62α, 63β και 63γ του Κωδ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προβλεπόμενη χρηματική
ποινή ορίζεται, κατ’ ελάχιστον, στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.»)

Αρθρο 57 :
Τιμωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής μέχρις «300.000» δραχμών ή δια της ετέρας των ποινών τούτων:
α) όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την σύνταξιν του ετησίου ισολογισμού πέραν της υπό του καταστατικού οριζομένης προθεσμίας,
β) όστις εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν ισολογισμόν εναντίον των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του καταστατικού,
γ) όστις δολίως άνευ ισολογισμού ή εναντίον του ισολογισμού ή δυνάμει ψευδούς ή παρανόμου ισολογισμού επεχείρησε την διανομήν κερδών ή τόκων προς τους μετόχους, µη ληφθέντων εκ πραγματικών κερδών,
δ) όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να συγκαλέσει Γενικήν Συνέλευσιν κατά παράβασιν του παρόντος Νόμου ή καταστατικού,

Μέχρι σήμερα δεν έγινε γνωστή καμία ενέργεια του δημάρχου να εφαρμόσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για  «Έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο στη Δημοτική Επιχείριση Επενδυτική Αχαρνών από της Ιδρύσεώς της το 2010 μέχρι σήμερα.» που είναι δική του ευθύνη ως Γενική Συνέλευση της Επενδυτικής Αχαρνών.

Παλαιότερα ο λαός έλεγε: «Το στρίβειν δια του αρραβώνος»

Σήμερα καθιερώθηκε πανευρωπαϊκά : «kolotumba» α λα Τσίπρα

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Το Παράρτημα Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας παρουσιάζει

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2017

 

 

Οι εκδόσεις του Παραρτήματος Αχαρνών της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος και τα συμπεράσματα από δύο έρευνες που έγιναν  για την πόλη των Αχαρνών αποτυπωμένα στα συνημμένα έντυπα.

Νέοι, κοινωνία και εκπαίδευση στην πόλη των Αχαρνών

Γυναίκαες και Κατανάλωση

 

 

Posted in Ένωση Γυναικών Ελλάδας | Leave a Comment »

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού – Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2017

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Πως να εκφέρουν γνώμη με λάθος δεδομένα; -1

Posted by koszig στο 13 Οκτωβρίου 2017

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε σχολιασμός για την εισήγηση στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης σχετικά με την «Αναπροσαρμογή ή µη τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-Οικονομική τεκμηρίωση», (κλικ εδώ).

Σήμερα σχολιασμός του δεύτερου μέρους της εισήγησης για τα έξοδα.

Στον κωδικό 45-6011  μπερδεύουν τους  μόνιμους υπαλλήλους με τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)

Στον Κ.Α. 45-6011 υπάρχει αναφορά για αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΑΧ το έτος 2017 με ποσό 132.161,24 € και με τον ίδιο Κ.Α., τρεις γραμμές παρακάτω στο πίνακα,για αποδοχές συμβασιούχων ΙΔΟΧ (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)  το έτος 2017 με ποσό 13.298,16 €. 

Το έτος 2017 στο νεκροταφείο δεν απασχολούνται μόνιμοι δημοτικοί υπάλληλοι.

Ποιος είναι ο μόνιμος υπάλληλος που μισθοδοτείται με 1.232 € το μήνα;   Για ποιους υπαλλήλους είχαν προβλεφτεί  τα 26.013,96 €;

Το ποσό των 76.070,24 € είναι μέχρι σήμερα για τη μισθοδοσία 9 υπαλλήλων ΙΔΑΧ. Προφανώς στους 9 υπαλλήλους του δήμου δεν περιλαμβάνονται εκείνοι που έχουν τα κλειδιά της εισόδου του παλαιού Νεκροταφείου, γιατί ασχολούνται ιδιωτικά με την αφή των καντηλιών!! Φύλακας για το παλαιό Νεκροταφείο δεν υπάρχει!!

Σήμερα το βράδυ άνθρωπος που ανάβει καντήλια στο Παλαιό Νεκροταφείο έναντι αμοιβής, είναι ένα από τα δύο άτομα, ιδιώτες, που έχουν τα κλειδιά της εξώπορτας του Παλαιού Νεκροταφείου, κλείδωσε μέσα στο Νεκροταφείο άλλο άτομο μέλος της Κοιν.Σ.Επ. («Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση») που δραστηριοποιείται νομίμως στο Νεκροταφείο για την αφή των καντηλιών.

Η δημοτική Αρχή τι λέει για το γεγονός αυτό;

Η Οικονομική Υπηρεσία προκειμένου να ισοσκελίσει τα έσοδα εισάγει στον προϋπολογισμό δαπάνη 180.000 € για αγορά γης για επέκταση των Νεκροταφείων. Αν το ποσό αυτό δε δαπανηθεί για αγορά γης και οι εισπράξεις των εσόδων είναι μεγαλύτερες των δαπανών, τότε το επιπλέον ποσό αποτελεί φορολογία και δεν επιτρέπεται!!

Για το τέλος Αυγούστου οι εισπράξεις  ήταν  234.825,26 € , ενώ οι δαπάνες  129.587,61 € . Υπήρχε πλεόνασμα εσόδων   105.237,65 €.

Το ποσό των 105.237,65 € αποτελεί φορολογία των δημοτών για υπηρεσίες των Νεκροταφείων. 

Για το έτος 2018 πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες των δημοτών για τις υπηρεσίες των δημοτικών Νεκροταφείων.

Με το παγκάρι του Ιερού Ναού του Νέου Νεκροταφείου τι γίνεται;

Αυτά για τα έσοδα, έξοδα και τα συμβαίνοντα στα Νεκροταφεία, που καλούνται να εκφέρουν γνώμη για το ύψος και το είδος των δημοτικών τελών για τα Νεκροταφεία τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης !!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πως να εκφέρουν γνώμη με λάθος δεδομένα;

Posted by koszig στο 12 Οκτωβρίου 2017

Για τις 19/10/2017 υπάρχει πρόσκληση για σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

Θέματα για συζήτηση και έκφραση γνώμης:

1. «Αναπροσαρμογή ή µη τελών και δικαιωμάτων Νεκροταφείων οικ. Έτους 2017-Οικονομική τεκμηρίωση»
2. «Κανονισμός κοινοχρήστων χώρων»

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής υπάρχει ένσταση για την απόφαση συγκρότησής της, (κλικ εδώ).

Ας υποθέσουμε ότι η συνεδρίαση θα γίνει σύμφωνα με το νόμο. Ενδιαφέρον έχει να δούμε την εισήγηση για το πρώτο θέμα. Υπάρχει ένας πίνακας για τα έσοδα του Νεκροταφείου. Αναφέρεται στα έσοδα που βεβαιώθηκαν το έτος 2016 μέχρι 30/6/3016 και εκείνα που προϋπολογίστηκαν  για το έτος 2017.

 

Έσοδα έως 30/6/2016  Προϋπολογισθέντα 274.680 € . Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα 352.071 €.  

Εισπράχτηκαν  77.391 € περισσότερα από όσα είχαν προϋπολογιστεί.

Ο πίνακας της εισήγησης που έχει ως βεβαιωθέντα έσοδα μέχρι 30/6/2016 το ποσό των 215.048,06 € δεν είναι ακριβής!!!

Για τον προϋπολογισμό του έτους 2017  προϋπολογισθέντα έσοδα  328.200 €,

Έσοδα έως 30/6/2017. Προϋπολογισθέντα 328.200 € . Βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα 175.914 €.

Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 εισπράχτηκαν 176.157 € περισσότερα  από όσα εισπράχτηκαν το πρώτο εξάμηνο το έτους 2017

Το αντίστοιχο διάστημα το έτος 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το έτος 2016 είχε τις μισές εισπράξεις!!

Το μόνο θετικό σημείο για τις εισπράξεις είναι οι πωλήσεις οικογενειακών τάφων. Το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016   δεν «πουλήθηκαν» τάφοι, ενώ το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017  «πουλήθηκαν» 9 τάφοι!!

Αν θεωρήσουμε αναλογικά ότι το δεύτερο εξάμηνο  του έτους 2017 θα έχει περίπου τα ίδια  έσοδα με το πρώτο εξάμηνο  του έτους 2017, τότε τα έσοδα για το έτος 2017 θα είναι της τάξης των 350.000 €.

Πως προκύπτει το ποσό των 548.648,08 € για είσπραξη το έτος 2017, που αναφέρεται στον  πίνακα της εισήγησης;

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τον ανωτέρω πίνακα εξόδων που υπάρχει στην εισήγηση.

Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού  για τον Αύγουστο του έτους 2017 υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία

Τον Αύγουστο του έτους 2017 υπήρξε έσοδο 60.280.71 € από την «πώληση» 14 τάφων. Το ποσό των 215.722,50 € , που αναφέρεται ως προϋπολογιζόμενο έσοδο, που αναφέρεται στον πίνακα με τίτλο «ΕΣΟΔΑ», αντιστοιχεί στην «πώληση» 48 τάφων. Με ποια απόφαση δημοτικού συμβουλίου λογαριάζει η δημοτική Αρχή να «πουλήσει» πάνω από 20 τάφους πέρα από εκείνους που έχει αποφασιστεί από το δημοτικό συμβούλιο να «παραχωρηθούν» ;

Για τη μόρφωση γνώμης των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με την αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων των νεκροταφείων είναι η γνώση των σχετικών δαπανών για τη συντήρηση των νεκροταφείων. Για αυτά στην επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 178 της 8ης Οκτωβρίου 2017

Posted by koszig στο 10 Οκτωβρίου 2017

Φύλλο 178 της 8ης Οκτωβρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 177 της 24ης Σεπτεμβρίου 2017

Φύλλο 176 της 10ης Σεπτεμβρίου 2017

Φύλλο 175 της 27ης Αυγούστου 2017

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »