Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η επίσκεψη της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γεννηματά στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 25 Οκτωβρίου 2016

pasok

Επίσκεψη στο Κέντρο ΑΜΕΑ «Αρωγή»

 

Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση στο Ολυμπιακό Χωριό

 

Συνάντηση με το δήμαρχο και σύσκεψη με φορείς του Δήμου Αχαρνών

 

 

Posted in ΠΑΣΟΚ | Leave a Comment »

«Αριστοτέλης» – Τα ρακοκαζανέματα το έτος 2016

Posted by koszig στο 24 Οκτωβρίου 2016

%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1

Η μεγάλη ώρα έφτασε!!

Η προετοιμασία για το ρακοκάζανο.

 

    

οο

    

    

Οι γκαρσόνες και η ορχήστρα

Και ο διαγωνισμός  παραδοσιακής φασολάδας.

Πάντα τέτοια. Και του χρόνου !!

 

 

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Οι νόμοι ισχύουν για το δήμο και τα ΝΠΔΔ;

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2016

Ένας σημαντικός νόμος που αναφέρεται στη διαφάνεια σε δημόσιους φορείς είναι και η Δι@ύγεια. Με βάση το νόμο 3861/2010, άρθρο 2:

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. .

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:

«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»

«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών
1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.

Ας δούμε πως εφαρμόζεται ο νόμος.

Δήμος Αχαρνών.

Οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016 (Τεύχος Α’ 145/05.08.2016)

(Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.)

Άρθρο 2

Ανάληψη υποχρέωσης

4. Ειδικά, όσον αφορά στις δαπάνες για την πραγματοποίηση προμηθειών, παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση δημόσιων έργων, η απόφαση ανάληψης  υποχρέωσης εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής διακήρυξης όπου απαιτείται, από το αρμόδιο όργανο του οικείου φορέα

Άρθρο 3

Τύπος και περιεχόμενο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης

3. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με τη σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, αναρτάται στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ») και λαμβάνει μοναδικό αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) που αναγράφεται επί του σώματος αυτής.

 

Ας δούμε τη διαδικασία αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για μία περίπτωση.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 2/9/2016 ένα από τα θέματα συζήτησης ήταν:

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, σε βάρος των Κ.Α. 10-6142.012, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Η εισήγηση για την απόφαση:

%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7

Η απόφαση (2 Σεπτεμβρίου 2016)

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82

Στην απόφαση δεν αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης, που σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 4 του  Π.Δ.80/2016 έπρεπε να προϋπήρχε της απόφασης δαπάνης.

 

Η Πράξη Ανάληψης υποχρέωσης φέρεται να έχει ημερομηνία 30/8/2016.

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7

Στη Δι@ύγεια δεν έχει αναρτηθεί αυτή η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.5 του νόμου 3861/2010:

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2:

«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»

Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον η Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης δεν ισχύει, εφόσον δεν έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια και οι επόμενες αποφάσεις που την επικαλούνται δεν ισχύουν.

Αν η Οικονομική Υπηρεσία έχει διαφορετική άποψη μπορεί να μας την αποστείλει για διόρθωση.

Υπάρχουν και μερικά γεγονότα πριν από τα ανωτέρω.

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af

Στον προϋπολογισμό του έτους 2016 που συζητήθηκε στις 18/12/2016, (κλικ εδώ), είχε αναγραφεί ποσό 60.000 € για τις «δικλείδες ασφαλείας».

Στον προϋπολογισμό μετά το Παρατηρητήριο το ποσό μειώθηκε στις 40.000 €.

Η μελέτη 46/2016 για την εισήγηση στις 2/9/2016 έγινε μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Η απευθείας ανάθεση ήταν για 20.000 €, γιατί έτσι μπορεί να γίνει χωρίς πρόχειρο διαγωνισμό.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι με τι στοιχεία η Οικονομική Υπηρεσία κοστολόγησε αρχικά στο ποσό των 60.000 € και αργότερα το διόρθωσε στο ποσό των 24.800 €;

Πολλές παρόμοιες αντιστοιχίες υπάρχουν για τον προϋπολογισμό του έτους 2016. Αναρωτιέται κανείς πως φτάσαμε στο Παρατηρητήριο;

 

Στο άρθρο 2, παρ. 2 εδάφιο 6α) του νόμου 3861/2016  αναφέρεται:

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.

Η Οικονομική Υπηρεσία πριν λίγο καιρό άρχισε να αναρτά στη Δι@ύγεια τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, αλλά όχι για όλες τις δαπάνες.

Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών

Τι πράττουν;  Ανάλυση σε επόμενη Ανάρτηση.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Τα νέα του δήμου Αχαρνών που δε φαίνονται στις εφημερίδες

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2016

Σήμερα στις 10:32 π.μ.

Φανταστείτε  να αποδειχθεί ότι η Κοινωνική Υπηρεσία δεν παρέλαβε τα κουπόνια !!

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Posted by koszig στο 23 Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 154 της 23ης Οκτωβρίου 2016

 

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 153 της 9ης Οκτωβρίου 2016

Φύλλο 152 της 25ης Σεπτεμβρίου 2016

Φύλλο 151 της 10ης Σεπτεμβρίου 2016

 

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Λαογραφικός Σύλλογος «Αριστοτέλης» – Ρακοκαζανέματα

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2016

%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%b6%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Επίσκεψη Φώφης Γεννηματά στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2016

pasok

Posted in ΠΑΣΟΚ | Leave a Comment »

Στηρίξτε την «Αρωγή»

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2016

euro2004_axarnaikoslow

 

Στηρίζουμε την «Αρωγή». Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές στηρίζουμε του γονείς που έχουν τα παιδιά τους στην Αρωγή και  όπου αλλού.

Στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας στις δύσκολες στιγμές που περνάνε.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Δείγμα Δημοκρατίας η Διαβούλευση

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2016

Νέοι θεσμοί διαβούλευσης

Καθιερώνεται, ως νέος θεσμός διαβούλευσης, η Επιτροπή Διαβούλευσης, τόσο σε δήμους µε πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων όσο και στις περιφέρειες. Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων µε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναζητούσαν μεμονωµένα την πρόσβαση και επιρροή στην ηγεσία του Ο ΤΑ. Τα µέλη του συμβουλίου της Επιτροπής Διαβούλευσης προέρχονται από τους παραγωγικούς φορείς του ∆ήµου ή της Περιφέρειας (Εκπρόσωποι Εργαζομένων, Επιχειρήσεων, Επιστημονικούς Συλλόγους, Ομάδες Πολιτών) οι οποίοι επιλέγονται από το Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο µε την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των µελών του και από δημότες, οι οποίοι κληρώνονται από το σύνολο των εγγεγραμμένων στους οικείους εκλογικούς καταλόγους. Ειδικότερα:

– Ο συνολικός αριθμός των µελών της επιτροπής μπορεί να είναι από 25 έως 50 µέλη.

– Σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθμού των µελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον µέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Αυτά στην εισηγητική έκθεση για το νόμο 3852/2010.

Στο δήμο Αχαρνών δεν τηρήθηκε ακριβώς ο νόμος. 8 έως 16 δημότες έπρεπε να εκλεγούν με κλήρωση από τους εκλογικούς καταλόγους των δημοτών. Αυτό δεν έχει γίνει.

Αυτό όμως είναι λεπτομέρεια. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα όργανο δημόσιου διαλόγου και πρέπει να ανακοινώνονται οι συνεδριάσεις της, τουλάχιστον στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν έγινε για την Επιτροπή Διαβούλευσης της 12/10/2016.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων δε γνώριζαν για τη συνεδρίαση της 12/10/2016.

%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-12-10-2016

 

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3)
μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης της 12/10/2016 ήταν:

  1. «Κανονισμό κοιμητηρίου»
  2. «Κανονισμό κοινοχρήστων χώρων»

Αυτές είναι κανονιστικές αποφάσεις του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. Εισηγήσεις δε φαίνεται να υπήρχαν. Αποφάσεις 8 ημέρες μετά δεν έχουν δημοσιευτεί. Υπήρχε απαρτία για να γίνει η συνεδρίαση; Έγινε τελικά η συνεδρίαση την επομένη ημέρα;

Ο νόμος λέει ότι η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες. Όπως φαίνεται το έτος 2016 δεν είχε προηγηθεί άλλη συνεδρίαση.

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο ΥΠΑΡΧΟΥΝ; Ενημερώθηκαν;

 

Άφησαν το Κοιμητήριο να κοιμάται χωρίς νέο Κανονισμό;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Uncategorized | Leave a Comment »

Διαχρονικές συνεργασίες

Posted by koszig στο 20 Οκτωβρίου 2016

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή προσπάθησε να καλύψει τις ανάγκες τις για την οικονομική διαχείριση του δήμου με τις συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες,  που ασχολήθηκαν με τα οικονομικά θέματα των Νομικών Προσώπων, των Σχολικών  Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Παιδείας και του Νομικού Προσώπου «Αρωγή».

Το έτος 2011  η λογιστική κάλυψη και των δύο επιτροπών έγινε από την εταιρεία LOFT A.E.

Έτος 2011

Β44ΗΩΨ8-ΩΘΨ-Πρωτοβάθμια

Β440ΩΨ8-8V2-Επιτροπή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης. Απόφαση ανάθεσης σε LOFT Α.Ε.

 

Ποια είναι η Ανώνυμη Εταιρεία LOFT A.E.;

Οικογένεια

Ο Κωνσταντίνος Λαμπρακάκης ήταν  Λογιστής Ανωνύμων Εταιρειών του γενικού γραμματέα του δήμου Αχαρνών Νικολάου Κρημνιανιώτη.

%ce%ba%ce%b5%ce%ba-%ce%bc%ce%b9%cf%84

 

Η αντιπρόεδρος της εταιρείας LOFT A.E. είναι η Ελισάβετ Βερυκίου ή Λαμπρακάκη, σύζυγος του Κωνσταντίνου Λαμπρακάκη, που κατοικεί στην ίδια οικία στους Θρακομακεδόνες.

Η κυρία Λαμπρακάκη ήταν Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του δήμου Αχαρνών. Η κυρία Λαμπρακάκη ήταν ταυτόχρονα και γραμματέας στο Σύνδεσμο Πάρνηθας.

Τον επόμενο χρόνο οι αναθέσεις έγιναν στο Βασίλειο Λαμπρακάκη, γιο της Οικογένειας Κωνσταντίνου Λαμπρακάκη.

Έτη 2012 – 12014

ΒΕΦΔΩΨ8-Ρ22-Απόφαση Πρωτοβάθμιας

ΒΕΦΔΩΨ8-2Ω9-Απόφαση Δευτεροβάθμιας

ΒΕΦΔΩΨ8-90Ι-Απόφαση Πρωτοβάθμιας 2012 -2013

ΒΕΦΔΩΨ8-ΛΙΛ- Σύμβαση Δευτεροβάθμιας για 1012-2013

ΒΛ1ΛΩΨ8-Λ53- Απόφαση Πρωτοβάθμιας για 2013-2014

ΒΛ1ΛΩΨ8-ΟΕ4-Απόφαση δευτεροβάθμιας για 2013-2014

 

Το Μάιο του έτος 2014 δημοσιεύτηκα άρθρο με τίτλο «Γιατί δε στηρίζω το Σωτήρη Ντούρο – 6», (κλικ εδώ).

Στην ανάρτηση αυτή  φαίνεται η παρουσία της οικογένειας Λαμπρακάκη στο δήμο Αχαρνών.

Θα αναρωτηθεί κανείς γιατί αυτή η αναφορά στο παρελθόν. Δεν τελείωσε; Μάλλον όχι.

 

Στη συνεδρίαση της 18/6/2015 ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης παρουσίασε την Α’ αναμόρφωση του Προϋπολογισμό της ΔΗΦΑ.

 

Ατή την περίοδο δεν ευρέθη σχέση εργασίας με το δήμο Αχαρνών ή τη ΔΗΦΑ.

 

Στις 26/11/2015 προσλήφθηκε με απευθείας ανάθεση στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων ο Κωνσταντίνος Βασ. Λαμπρακάκης:

«Ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών (Λογιστική Κάλυψη) με απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας αξίας 3.000,00  € + ΦΠΑ 23%.»

7ΩΘΤΟΞ30-ΗΒΗ Σύμβαση Κ. Λαμπρακάκη με Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων για το έτος 2015

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/ 12 2015 μεταξύ των θεμάτων της συνεδρίασης ήταν:

6 Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2016.

7 «Κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων»

8 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΦΑ οικονομικού έτους 2015

9 Διαμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΦΑ οικονομικού έτους 2016 και κατάρτιση του (Ο.Π.Δ)

Τα δύο πρώτα θέματα για το Πνευματιό Κέντρο Θρρακομακεδόνων τις εισηγήσεις έκανε  ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης

 

Τη σύμβαση με το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων είχε υπογράψει ο Κωνσταντίνος Βασ. Λαμπρακάκης.

Στις 30/7/2015 με απόφαση του προέδρου της ΔΗΦΑ Γιώργου Δασκαλάκη προσλαμβάνεται ο « ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ» και υπογράφεται σύμβαση για την παροχή «Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία – Εφαρμογή
Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής», συνολικού ποσού 12.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Απόφαση 30-7-1015 για πρόσληψη Κ. Λαμπρακάκη – Οικονομοτεχνική σε ΔΗΦΑ

Σύμβαση με Κ. Λαμπρακάκη-31-7-2015

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18/12/2015 για τα θέματα 8, 9 την παρουσίαση έκανε ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης.

 

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στις 15/4/2016 ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης εμφανίστηκε ως Τεχνικός Σύμβουλος του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ).

Σε ερώτησή μου με ποια ιδιότητα κάνει εισηγήσεις ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης  ο δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός δεν απάντησε.

Στις 26/4/2016 έκανε αντίστοιχη εμφάνιση στην Οικονομική Επιτροπή, (κλικ εδώ)

Στο δημοτικό συμβούλιο  της 26/4/2016 στην απόφαση αναφέρεται :

 

O Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου Κος Πολυμενέας Παναγιώτης φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και δίνει τον λόγο στον Οικονομικό Σύμβουλο του Δήμου Κο Λαμπρακάκη Βασίλειο ο οποίος παρουσιάζει την υπ’ αριθμ. 242/26-04-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για δάνειο ισοσκέλισης προϋπολογισμού  Οικονομικού Έτους 2016.

 

Στις 4/8/2016, με αρ. πρωτ. 89, στο Σύνδεσμο Πάρνηθας δημοσιεύτηκε απόφαση απευθείας ανάθεσης:

«Αναθέτει στον ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ την παροχή υπηρεσιών για την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝ ΠΑ για ένα έτος (από 01/08/2016 έως 31/07/2017) , στο ποσό των 19.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α),

Ω5ΑΧΟΕ04-ΥΜ9 Ανάθεση σε Κων. Λαμπρακάκη στο ΣΥΝΠΑ

 

Στις 4/8/2016, με αρ. πρωτ. 88, στο Σύνδεσμο Πάρνηθας δημοσιεύτηκε απόφαση απευθείας ανάθεσης: «Αναθέτει στην εταιρεία ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ την παροχή υπηρεσιών για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝ ΠΑ για ένα έτος (από 01/08/2016 έως 31/07/2017), στο ποσό των 19.500,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

7ΘΗΒΟΕ04-Ι9Υ Ανάθεση σε Βασ. Λαμπρακάκη στο ΣΥΝΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΠΑ είναι:

%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%80%ce%b1-%ce%b1

Στη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της  2/9/2016 αποφασίστηκε:

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, σε βάρος των Κ.Α. 10-6142.012, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2016.

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,

Ακολούθησε απευθείας ανάθεση:

 

6%ce%bb%ce%b3%ce%b2%cf%89%cf%888-%ce%b5%ce%b9%ce%b6-%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%ba-%ce%bb%ce%b1%ce%bc%cf%80%cf%81

Ακολούθησε σύμβαση

6ΤΚΝΩΨ8-9Ξ9 Σύμβαση Κ. Λαμπρακάκης

Συμπέρασμα

Ο Βασίλειος Κων. Λαμπρακάκης έχει ασχοληθεί με τα οικονομικά του δήμου Αχαρνών, τα γνωρίζει καλά και τελικά φαίνεται είναι αναγκαία η παρουσία του στην οικονομική υπηρεσία. Υπάρχουν δύο δυνατότητες στο δήμο Αχαρνών ή να προσληφθεί από το δήμαρχο ως ειδικός  σύμβουλος χωρίς  ωράριο εργασίας και αντιμισθία της τάξης των 1.700 € το μήνα ή να γίνει ανάθεση για Αναλυτική Λογιστική με φυσική παρουσία και αμοιβή 20.000 €.

Τα άλλα κόλπα της διοίκησης να πληρώνεται ο πατέρας για εργασία που κάνει ο γιος και να πληρώνεται ο γιος για εργασία που κάνει ο ίδιος σε άλλα νομικά πρόσωπα του δήμου ή στο «παραμάγαζο» που είναι ο Σύνδεσμος Πάρνηθας είναι έξω από τη λογική αν λάβει κανείς ότι ο δήμος Αχαρνών είναι υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου και ίσως αργότερα ο δήμος να διοικείται από το Παρατηρητήριο.

Ο ορισμός του κ. Λαμπρακάκη ως οικονομικό σύμβουλο του δήμου Αχαρνών από το δήμαρχο χωρίς περιγραφή του ρόλου του, χωρίς τις περιγραφή των προσβάσεων σε έγγραφα του δήμου μπορεί να δημιουργήσει διοικητικά προβλήματα στο δήμο.

Και ένα σχόλιο για την ανάθεση με 20.000 € στον Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών. Τώρα ανακάλυψαν οι οικονομικές υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών αυτή την ανάγκη; Τέσσερα σχεδόν χρόνια ασχολείτο ο Κωνσταντίνος Βασ. Λαμπρακάκης με την Αναλυτική Λογιστική, με το ίδιο προσωπικό στην οικονομική υπηρεσία.

ΒΛ1ΓΩΨ8-8ΗΔ- 14-11-2013 Σύμβαση για Ο.Π.Δ. 2013

ΒΙΞΠΩΨ8-ΔΥΨ-18-3-2014 Συμβαση Αναλυτικής Λογιστικής 2012

ΒΙΞ6ΩΨ8-5ΞΞ-21-3-2014 Αναλυτική Λογιστική 2013 Απόφαση Κατακύρωσης

ΒΙΦ5ΩΨ8-7ΓΦ- 15-5-2014 Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής 2014 Υπογραφή σύμβασης

Η οικονομική υπηρεσία που έκανε τη μελέτη και την εισήγηση για την ανάθεση για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών τώρα αντιλήφθηκε την ανάγκη;

2491 Εισήγηση για δικλίδες ασφαλείας

Έτσι λοιπόν ο δήμος Αχαρνών και ο Σύνδεσμος Πάρνηθας καλύπτουν τις ανάγκες του σε λογιστικές υπηρεσίες από τον πατέρα Κωνσταντίνο Βασ. Λαμπρακάκη και το γιο Βασίλειο Κων. Λαμπρακάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες και η μητέρα Ελισάβετ Βερυκίου-Λαμπρακάκη ασχολείται, όπως παλαιότερα, στο Σύνδεσμο Πάρνηθας.

Οι ανωτέρω είναι επαγγελματίες και κάνουν τη δουλειά τους. Οι διοικούντες τι κάνουν;

loft

Ο Σωτήρης Ντούρος έφυγε. Ο Ιωάννης Κασσαβός ήρθε.

Η κατάσταση στην Οικονομική Υπηρεσία άλλαξε;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »