Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Posted by koszig στο 23 Φεβρουαρίου 2018

 


Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Παρουσίαση βιβλίου

Posted by koszig στο 22 Φεβρουαρίου 2018

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Οικονομική επιτροπή 20-2-2018

Posted by koszig στο 22 Φεβρουαρίου 2018

Ο ξεπεσμός της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων συνεχίζεται. Σειρά είχε η οικονομική επιτροπή της 20/2/2018.

Η ημερήσια διάταξη:

5η Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018 

Κατά πάγια τακτική της δημοτικής Αρχής οι εισηγήσεις δε δημοσιεύονται για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων, εκτός των μελών της οικονομικής επιτροπής.

Στους δημοτικούς συμβούλους-μέλη της οικονομικής επιτροπής εστάλη το κείμενο της  της πρόσκλησης  για τη συνεδρίαση!!

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση. Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής τα προερχόμενα εκ της αντιπολίτευσης δεν εμφανίστηκαν!!!

 

Πρώτο θέμα:

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχα αναφερθεί  στο ανωτέρω θέμα, (κλικ εδώ). Τα αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017 μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί κατά παράβαση του νόμου.

Όπως φαίνεται στο ανωτέρω βίντεο. η διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας αναφέρει: «Τα οικονομικά στοιχεία είναι για το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2017, που αυτά θα λάβουμε υπόψη μας για να φτιάξουμε και τον προϋπολογισμό του 2018. Τα στοιχεία τα έχετε πάρει, οι εισηγήσεις έχουν δοθεί σε όλους. Είναι αυτά που περνάμε κάθε τρίμηνο»

Αυτή είναι η εισήγηση και ο δήμαρχος αναφωνεί: «Υπάρχει καμία ερώτηση; Πάμε ψηφοφορία; Ψηφίζουμε; Ομόφωνα«. Τα παρόντα μέλη της οικονομικής επιτροπής, όπως φαίνεται στο βίντεο, είναι αλλού!!

Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), για το τρίτο τρίμηνο του έτους 2017 υπήρξε τεκμηρίωση ότι δεν είχαν επιτευχθεί οι στόχοι του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, (ΟΠΔ).

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.4,5 του νόμου 4111/2013 που ισχύουν ακόμα

5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. και διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο με βάση μηναία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει, εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον Ο.Τ.Α. και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.

Είναι φανερό ότι η παρουσία  των περισσοτέρων μελών της οικονομικής επιτροπής ήταν τυπική, η οικονομική υπηρεσία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό;

Αυτοί αποφασίζουν πλειοψηφικά για την οικονομική κατάσταση του δήμου.

Τα επόμενα πέντε θέματα ήταν κατακυρώσεις σε διαγωνισμούς. Στους μετέχοντες της οικονομικής επιτροπής δεν ήταν γνωστά τα έγγραφα των φακέλων που περιέχουν τα τις προκηρύξεις, τα πρακτικά των επιτροπών.

Ποιος από τους ανωτέρω θα μπορούσε να κρίνει αν ήταν σωστή η απόφαση για την κατακύρωση του διαγωνισμού για Hardware και αν ο προσφέρων πληρούσε τους όλους της προκήρυξης; (κλικ εδώ)

17REQ002344137

Σειρά  είχε: Εισηγητής: Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Για τις αποφάσεις για ορισμό δικηγόρου, με μόνη πληροφορία το δικαστήριο και την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης, ανακοινώθηκε το όνομα του δικηγόρου. Καμία αναφορά για την υπόθεση που εκδικάζεται, για την αμοιβή του δικηγόρου, αν έγινε προσπάθεια συμβιβασμού.

Στις 9 πρώτες υποθέσεις η γραμματέας της οικονομικής επιτροπής διάβαζε το κείμενο των δύο σειρών που αναγραφόταν στην πρόσκληση και κάθε υπόθεση και το όνομα του δικηγόρου. Μετά ο δήμαρχος έκρινε ότι αυτά ήταν περιττά και έδωσε εντολή στη γραμματέα να ανακοινώνει τον αριθμό του θέματος και το όνομα του δικηγόρου!!

Σε ενάμιση λεπτό έγιναν 15 αναθέσεις σε δικηγόρους!! Τα παρόντα μέλη της επιτροπής  ψήφισαν ομόφωνα μη διαφωνούντες!!

Στο 23 θέμα ανατέθηκαν 4 γνωμοδοτήσεις, χωρίς να καθοριστεί η αμοιβή του δικηγόρου για τον κόπο του, δεδομένου ότι η αμοιβή καθορίζεται με την ώρα απασχόλησης!!

Οι εικονιζόμενοι και μη διαχειρίζονται τα οικονομικά θέματα του δήμου Αχαρνών.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Θα βάλουν μυαλό;

Posted by koszig στο 22 Φεβρουαρίου 2018

Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για το αναψυκτήριο στην Πλατεία Θρακομακεδόνων. Έκλεισε   ένας χρόνος από την ημέρα που συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε για την προκήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση  του αναψυκτηρίου στην Πλατεία Θρακομακεδόνων.

2052 Απόφαση για διαγωνισμό εκμίσθωσης

Ένα χρόνο μετά, μετά από τρεις ακυρώσεις της δημοπρασίας, η εκμίσθωση είναι σε εκκρεμότητα. Ο προηγούμενος ενοικιαστής καταβάλει στο δήμο Αχαρνών το ποσό που προέβλεπε η προηγούμενη σύμβαση.

Ο δήμος Αχαρνών εισπράττει τα ποσά χωρίς να υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για παράταση της προηγουμένης σύμβασης, μέχρι να υπογραφεί η επόμενη. Είναι νόμιμη αυτή η διαδικασία;

Για τη σύνταξη της διακήρυξης επιφορτίσθηκαν δύο έγκριτοι δικηγόροι. η διακήρυξη ακυρώθηκε δύο φορές για καταχρηστικούς όρους. Την τρίτη φορά δεν προχώρησε η προκήρυξη γιατί η επιτροπή του διαγωνισμού, που είχε οριστεί από το δημοτικό συμβούλιο δεν είχε νόμιμη σύνθεση. Συγκεκριμένα τα δύο από τα τρία μέλη της επιτροπής το έτος 2016 δεν είχαν επιλεγεί με κλήρωση.

Το έτος 2017 πάλι το δημοτικό συμβούλιο ακολούθησε την ίδια τακτική με το έτος 2016 για την σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών. Μετά από την παρόμοια απόφαση το έτος 2017  μόνος τρόπος «συνετισμού» ήταν η προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Αναφορά για την Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών έτους 2018

Όταν οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν καταλαβαίνουν τι ψηφίζουν δημότες αναλαμβάνουν να ζητήσουν την τήρηση των νόμων από τα αρμόδια όργανα.

 

Αναμονή για τα αποτελέσματα της αναφοράς

Μια δεύτερη αναφορά είχε γίνει την ίδια ημερομηνία που αφορούσε στη μη νόμιμη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών.

Πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19-12-2017

Αναφορά για ακύρωση αποφάσεων τουδημοτικού συμβουλίου της 19-12-2017.

Η Ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Αναμονή για τα αποτελέσματα της αναφοράς

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Μια επιτροπή θα σώσει την κατάσταση;

Posted by koszig στο 19 Φεβρουαρίου 2018

Οι Ρομά όχι μόνο αντέδρασαν, αλλά έσπασαν τα τζάμια δύο περιπολικών και προκάλεσαν ζημιές ακόμα και στον προφυλακτήρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν μόλις την τελευταία στιγμή να ακινητοποιήσουν μόνο έναν από τους δράστες, ενώ οι υπόλοιποι εξαφανίστηκαν.

Αυτό είναι ένα ακόμη περιστατικό της κατάστασης που επικρατεί στη δυτική Αττική, ενώ δεν ακολούθησε καμία επιχείρηση στον καταυλισμό από αστυνομικές δυνάμεις που απλώς μετέφεραν το περιπολικό στο συνεργείο.

Ρομά επιτέθηκαν σε αστυνομικό και του έκλεψαν το όπλο

Επίθεση από τέσσερις Ρομά δέχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στο Μενίδι.

Στόχος των Ρομά, που δεν γνώριζαν ότι το υποψήφιο θύμα τους ήταν αστυνομικός, ήταν το τσαντάκι που φορούσε στη μέση του.

Όταν οι Ρομά άνοιξαν το τσαντάκι και είδαν το όπλο και την ταυτότητα του αστυνομικού, πέταξαν τη λεία τους σε κάδο απορριμμάτων με αστυνομικούς λίγη ώρα αργότερα να βρίσκουν το όπλο.

Αν και ο αστυνομικός ενημέρωσε την Άμεση Δράση, οι άνδρες της ΔΙΑΣ που βρέθηκαν στο σημείο και έκαναν κάποιες προσαγωγές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δράστες.

Πηγή: protothema.gr

 

Δυό περιστατικά που καταγράφηκαν σε σελίδες εφημερίδων και σε αναρτήσεις  στο διαδίκτυο. Πολλοί αναρωτιόνται αν επιτρέπεται στους αστυνομικούς να ρίξουν ένα πυροβολισμό στον αέρα, προκειμένου να προστατέψουν τον εαυτό και την αξιοπρέπειά τους;

Πεδίο μάχης το Πολυτεχνείο – Πέταξαν μολότοφ κατά των ΜΑΤ

Επίθεση κατά ανδρών των ΜΑΤ στην περιοχή του Πολυτεχνείου σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Αυτή τη φορά οι άγνωστοι νεαροί έβαλαν στο στόχαστρο τη διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών Τοσίτσα και Στουρνάρα.

Από την επίθεση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ούτε και κάποια προσαγωγή.

 

Αυτή  είναι εκείνοι που έχουν καθήκον να διαφυλάσσουν την τάξη και να προστατεύουν τους πολίτες. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Νίκος Τόσκας, Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη – Νίκος Παρασκευόπουλος,  Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  Κίνησαν  διαδικασίες να συλλάβουν τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Πανούση γιατί τους ξεσκέπασε!!

Δεν είναι τυχαίοι άνθρωποι, αλλά δεν υπάρχει η βούληση από την εξουσία να πατάξουν την παρανομία.

Ο δεύτερος αποφάσισε οι ανήλικοι να μη συλλαμβάνονται και να κρατούνται και ο πρώτος τους συλλαμβάνει και τους αφήνει.

Όταν η Πολιτεία δεν προστατεύει τον πολίτης τότε ο πολίτης θα αναλάβει μόνος του την αυτοπροστασία του με όποιες συνέπειες.

Τελικά στις Αχαρνές γίνεται επιτροπή κατά της παραβατικότητας!!!

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΝ. ΤΖΕΡΕΜΕ ΚΑΙ ΠΑΝ. ΚΟΣΜΙΔΗ 

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 13-2-2018. Μια από τα ίδια!! -1

Posted by koszig στο 19 Φεβρουαρίου 2018

Η συνέχεια στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23-2-2018.

Συζητήθηκαν δύο έκτακτα θέματα

Ορθή επανάληψη της απόφασης 371/2017 του δημοτικού συμβουλίου για συμπλήρωση της απόφασης που όριζε τα ονόματα των υπαλλήλων της Επενδυτικής που θα μεταφερθούν στο δήμο Αχαρνών.

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς σταθμούς της ΔΗΦΑ.

Αναρτήθηκε μόνο το 10 θέμα την ημερήσιας διάταξης!! Δε θεώρησε η διοίκηση του δήμου, δήμαρχος και πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ότι το πρώτο θέμα ήταν να αναγραφούν στην απόφαση τα επώνυμα των 11 υπαλλήλων της Επενδυτικής, από τους οποίου 8 έχουν απολυθεί!!

Το δεύτερο έκτακτο θέμα που ελήφθη απόφαση δεν θεωρήθηκε ότι έπρεπε άμεσα να αναρτηθεί για να κινηθεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο.

Η συνεδρίαση συνεχίστηκε για το θέμα της  «ΑΡΩΓΗ» σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης.

Παρακολουθείστε τη συνέχεια της συνεδρίασης.

Η συζήτηση για θέματα που αφορούσαν στην «ΑΡΩΓΗ».

 

 

 

 

 

 

 

Ποια είναι η εντύπωση ενός δημότη που άκουσε όλες τις απόψεις.

Ο τρόπος συμπεριφοράς του προέδρου της Αρωγής κ. Γκασούκα είναι απαράδεκτος απέναντι στους δημοτικούς συμβούλους και κυρίως στους γονείς των παιδιών της Αρωγής. Η λογική της εξουσίας που προκύπτει από τη θεσμική του θέση, η κάλυψη από το δήμαρχο για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου και οι ειδικές  ανάγκες διαχείρισης οικονομικών και καθημερινότητας προσωπικού και παιδιών κάνουν τον κ. Γκασούκα ευάλωτο σε κάθε είδους κριτική.

Η αντιπολίτευση κάνοντας χρήση του θεσμικού της ρόλου, αφού δε μπορούσε να λύσει, εσωτερικά στο διοικητικό συμβούλιο, τα προβλήματα που υπάρχουν σωστά έφερε το θέμα για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Εκεί φάνηκε από τη συζήτηση ένα μέρος των προβλημάτων που υπάρχουν στη διοίκηση.

Η συμπολίτευση δε συζήτησε για τα προβλήματα που υπάρχουν και αντέδρασε αμυντικά  στα θέματα που τέθηκαν. Μοιραίο ήταν να τεθεί το πρόβλημα αλλαγής της διοίκησης.

Αν ο δήμαρχος είχε την ευστροφία να ζητήσει από την αντιπολίτευση πρόταση για νόμιμη αλλαγή προσώπων που να έχουν την ικανότητα να διαχειριστούν τα ειδικά οικονομικά και παιδαγωγικά θέματα της Αρωγής θα τους έφερνε σε δύσκολη θέση, γιατί δεν υπήρχε έτοιμη πρόταση. Έτσι το θέμα έμεινε στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο δήμαρχος, με πολιτικό ελιγμό πρότεινε και διαχειριστικό έλεγχο από το έτος 2010, πράγμα που είχε κάνει και για την Επενδυτική  και δεν το προχώρησε γιατί θα είχαν φανεί και οι δικές του ευθύνες. Φαίνεται ότι δεν έχει αντιληφθεί ο δήμαρχος ότι είναι επικεφαλής του δήμου τριάμισι χρόνια, όσα χρόνια ήταν και η προηγούμενη δημοτική Αρχή.

Τελικά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για το θέμα αλλαγής της διοίκησης της Αρωγής ήταν  15 υπέρ, 13 κατά και ένα παρόν. Στις 15  ψήφους υπέρ περιλαμβάνεται και η θετική ψήφος της κ. Χριστοπούλου. Με το ζόρι κρατούσαν την δημοτικό σύμβουλο κ. Μηλιώρη που είχε πρόβλημα με το ασθενές παιδί της να συνεχίσει να παρίσταται.

Σε ένα χρονικό διάστημα στο τελευταίο βίντεο,  (9:40 – 14:56), ακούγεται να ρωτάει ο δήμαρχος  αν πρέπει να γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες και να ζητάει τη γνώμη

«Παρακαλώ διαδικαστικά να πει η υπηρεσία αν προβλέπονται να  γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες.» Και συνεχίζει απευθυνόμενος σε παρακείμενο δημοτικό υπάλληλο: «Κύριε προϊστάμενε του δημοτικού συμβουλίου παρακαλώ πολύ πέστε μας αν κινείτε το δημοτικό συμβούλιο σε αυτές τις ψηφοφορίες που ζητείται αυτή τη στιγμή από το σώμα αν πρέπει να γίνεται έτσι η διαδικασία,  Αν πρέπει, εγώ την εισήγησή μου την έχω κάνει»,  (13:32 – 14:10).

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει!! Ο δήμαρχος να ρωτάει διαδικαστικά αν πρέπει να γίνονται ονομαστικές ψηφοφορίες. Αν δε γνωρίζει, η θέση του δεν είναι δίπλα στον πρόεδρο του δημοτικού που στέκεται άφωνος!!  Ο δήμαρχος δε ρωτάει τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου για τη διαδικασία, αλλά τον προϊστάμενο του Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων!!

Μετά από αυτό δε χρειάζεται κανείς να αναρωτιέται ποιος ευθύνεται για τον ευτελισμό του δημοτικού συμβουλίου.

Παρακολουθείστε το τελευταίο μέρος της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.

 

Αυτοί διαχειρίζονται τις τύχες του τόμου μας.

Η ξεφτίλα δεν έχει τέλος.

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου 13-2-2018. Μια από τα ίδια!!

Posted by koszig στο 16 Φεβρουαρίου 2018

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με τα πρώτα δύο θέματα που ήταν πρόταση της αντιπολίτευσης

1 Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ»
2 Συζήτηση σχετικά με την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας.

και τα επόμενα 10 θέματα με εισηγήσεις της δημοτικής Αρχής.

2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Η συζήτηση άρχισε μισή ώρα μετά την καθορισμένη ώρα έναρξη των συνεδριάσεων, στις 19:30, με ανακοινώσεις

Βρεττός Σπύρος, (09:02-14:32)

Ντούρος Σωτήρης, (14:34-16:21)

Γρηγοριάδης Παναγιώτης, (18:40-22:09)

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος,  (22:25-26:34)

Τσάτσης Νικόλαος,  (26:46-28:57)

Κοσμίδης Παναγιώτης,   (29:01-30:30)

 

Βρεττός Μιχάλης,  (00:00-02:46)

Σαχσανίδη Ελένη,  (02:48-05:27)

Χριστοπούλου Σοφία,  (05:29-10:08)

Αφουξενίδης Θεόφιλος,   (10:16-13:38)

Κατσιγιάννης Θανάσης, Γενικός Γραμματέας,  (13:54-17:35)

Πολυμενέας Παναγιώτης,  (17:47-30:43)

 

Τοπαλίδης Ευστάθιος,  (00:00-00:48)

Ιωάννης Κασσαβός, Δήμαρχος, (00:51-13:20)

 

Ιωάννης Κασσαβός, Δήμαρχος, (00:00-00:48)

Έκτακτα θέματα. (00:00-03:30)

Έκτακτο θέμα για Επενδυτική,  (04:51-08:32)

Έκτακτο θέμα για ΔΗ,Φ.Α. , (08:32-30:44)

 

Αυτό είναι το πρώτο μέρος της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 13/2/2018..

Παρακολουθώντας τη συνεδρίαση, στο μυαλό μου ήρθαν εικόνες από ένα έργο 50 χρόνια πριν

Αποτέλεσμα εικόνας για χτυπα η καμπανα

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Ο εορτασμός του Αγίου Βλασίου έτους 2018

Posted by koszig στο 15 Φεβρουαρίου 2018

Ο εορτασμός του Αγίου Βλασίου στις Αχαρνές άρχισε  συλλειτουργούντων των Σεβασμιότατων Μητροπολιτών, Ηλιουπόλεως κ. Θεοδώρου και Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιου.

        

        

        

        

Η προσέλευση των επισήμων

 

Η Θεία Λειτουργία

 

 

 

Η  Λιτάνευση Ιερών Λειψάνων και της Σεπτής Εικόνας του Αγίου Βλασίου,

 

Ακολούθησε η καθιερωμένη δεξίωση με καφέ!!

        

        

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23-1-2018

Posted by koszig στο 14 Φεβρουαρίου 2018

Στις 23 Ιανουαρίου 2018 στις 19:00 ήταν να αρχίσει η συνεδρίαση.  Άρχισε στις 20:14.

Κοπή πίτας 00:-10:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ντούρος Σωτήρης. (10:56 – 16:29)

Βρεττός Σπύρος. (16:39 – 29:33)

Γρηγοριάδης Παναγιώτης. (00:00 – 30:43)

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης. (29:55- 04:32)

Τσάτσης Νικόλαος,  (04:35 – 05:04)

Τοπαλλιανίδης Βασίλειος. (05:26 – 14:17)

Καμπόλης Οδυσσέας. (14:20 – 18:45)

Βρεττός Μιχάλης. (18:56 – 28:38)

Θεόφιλος Αφουξενίδης, (20:40: – 30:36)

 

Θεόφιλος Αφουξενίδης, (00: – 04:36)

Αναστάσιος Χίος. (04:39 – 10:58)

Χριστοπούλου Σοφία. (11:00 – 17:08)

Τοπαλίδης Ευστάθιος.  (17:11 – 20:03)

Αγγελοπούλου Παναγιώτα. (20:05 – 21:28)

Χαριτίδη Μαρία.  (21:31 – 24:07)

Κατάρας Αναστάσιος.  (24:09 – 28:07)

Γιαμαρέλος Γεώργιος.   (28:09 – 29:07)

Πεδιαδίτης Στέργιος. (29:10 – 30:42)

 

Πεδιαδίτης Στέργιος. (00:00 – 04:25)

Σαχσανίδη Ελένη. (04:46 – 08:09)

Συρινίδης Θεόδωρος. (08:45 – 14:42)

Ναυροζίδου Μαρία.  (14:44 – 16:48)

Πολυμενέας Παναγιώτης. (17:10 – 23:00)

 

Πολυμενέας Παναγιώτης. (00:00 – 01:28)

 

Γκασούκας Νικόλαος, (01:30 – 06:11)

Εκπρόσωπος ομάδας κατοίκων Θρακομακεδόνων. (06:14 – 14:14)

 

Εκπρόσωπος ομάδας κατοίκων Θρακομακεδόνων. (00:00 – 01:16)

 

Ιωάννης Κασσαβός. Δήμαρχος Αχαρνών. (00:00 – 25:26)

 

Ιωάννης Κασσαβός. Δήμαρχος Αχαρνών. (00:00 – 12:12)

 

Αγγελής Φίλιππας. Πρόεδρος Συλλόγου εργαζομένων δήμου Αχαρνών. (00:00 – 09:29)

 

Προβλήματα με την λύση και εκκαθάριση Επενδυτικής Αχαρνών. (00:00 – 14:37)

 

Η ώρα ήταν 01:35 της Τετάρτης 24/1/2018. Συνολικά 6,5 ώρες μέχρι να αρχίσει η συνεδρίαση για την ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση έληξε τρεις ώρες μετά!!

Από το σύνολο της παρουσίασης των ανωτέρω θεμάτων σημαντικά είναι ο θέμα της «ΑΡΩΓΗΣ» με την ομιλία του κ. Γκασούκα και του δημάρχου για το θέμα των επιταγών. Τα θέματα αυτά θα συζητηθούν σε επόμενη η επόμενες συνεδριάσεις.

 

Ο καιρός γαρ εγγύτατος!!

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Δημοτικό συμβούλιο 23-1-2018. Μια από τα ίδια και χειρότερα!!

Posted by koszig στο 12 Φεβρουαρίου 2018

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε για πρώτη φορά το έτος 2018 στις 23/1/2018. Ώρα συνεδρίασης σύμφωνα με τα καθιερωμένα η 19:00. Η συνεδρίαση άρχισε στις 20:14, όπως τα καθιερωμένα!!

    

    

    

    

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων  έκοψαν κομμάτια από την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα με τις σχετικές ευχές.

Ακολούθησαν οι ομιλίες των δημοτικών συμβούλων πριν την έναρξη της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησαν παρεμβάσεις δημοτών.

Στις  23:01 το λόγο έλαβε ο  δήμαρχος που απάντησε στις παρατηρήσεις των δημοτικών συμβούλων.

Μετά το λόγο πήραν εργαζόμενοι του δήμου με προβλήματα  που εκκρεμούν στη δικαιοσύνη και ζήτησαν να ληφθεί σχετική απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο.  Έγινε το έλα να δεις και προσωρινά ο πρόεδρος διέκοψε τη συνεδρίαση.

Στις 11:33 άρχισε η συνεδρίαση με έκτακτο θέμα το πρόβλημα των εργαζομένων του δήμου. Αυτή είναι η σχετική απόφαση.

2034 Η αναγνώριση και συνομολόγηση αγωγής των υπαλλήλων αορίστου χρόνου για την καταβολή οφειλουμένων προς αυτούς των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων αδείας παρελθόντων ετών και Β) Την αναγνώριση οφειλής σε κάθε εργαζόμενο δικαιούχο των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος παρελθόντων ετών και απόδοση της οφειλής ( σε 36 δόσεις), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.

Ακολούθησε συζήτηση για το συλλαλητήριο στην Αθήνα για τη Μακεδονία και έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

2035 Ψήφισμα για το ζήτημα του Μακεδονικού.

Στις 0:17 (12:17) συζητήθηκε το θέμα  της εκκαθάρισης της Επενδυτικής και της λειτουργίας  των καταστημάτων στο νεκροταφείο.

Στις 1:30 της Τετάρτης 24 Φεβρουαρίου 2017 (επόμενη ημέρα της συνεδρίασης) συνεχίστηκε η ημερήσια διάταξη!!

Επειδή η συνεδρίαση συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα από εκείνη της πρόσκλησης χωρίς σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας  του δημοτικού συμβουλίου, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι νόμιμη.

Οι παρόντες στη συνεδρίαση της 23/1/2018  στις  10:54.

 

Οι παρόντες στη συνεδρίαση την Τετάρτη 24/1/2018 στις 2:34 !!

Τα κενά έδρανα των δημοτικών συμβούλων  της συμπολίτευσης συμπλήρωσαν και άλλοι δημότες!!

Όλη η συνεδρίαση της 23/1/2018 προσεχώς

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »