Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

«Προεκλογική συγκέντρωση» στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 24 Οκτωβρίου 2021

Οι πρώτες εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις  5 Δεκεμβρίου 2021 ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί 2ος γύρος θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου. Θα οριστεί ο πρόεδρος του κόμματος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Μέχρι στιγμής οι υποψήφιοι είναι έξη.

Οι 6

Νίκος Ανδρουλάκης, Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Λοβέρδος, Παύλος Γερουλάνος, Χάρης Καστανίδης και Παύλος Χρηστίδης

Ο Ανδρέας Λοβέρδος εμφανίστηκε χτες, 23 Οκτωβρίου 2021, στις Αχαρνές.

Ένας μήνας και κάτι έμεινε μέχρι την πρώτη κάλπη. Να δούμε μέχρι εκείνη την ημέρα αν θα είναι 6 οι υποψήφιοι.

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Πολιτική Ομιλία Ανδρέα Λοβέρδου στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2021

Λοβέρδος

Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 στις 19:30 ο υποψήφιος Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα απευθύνει στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Αχαρνών (Αίθουσα Εκδηλώσεων «Μάριος-Δημήτριος Σουλούκος», Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα) ομιλία στους πολιτικούς τους φίλους. Με κεντρικό σύνθημα «Για Πάντα ΠΑΣΟΚ» ο Ανδρέας Λοβέρδος στέλνει μήνυμα νίκης και όπως χαρακτηριστικά δηλώνει «κοιτάμε μπροστά με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, ενότητα και κάνουμε την παράταξη μεγάλη ξανά». 

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα!!

Posted by koszig στο 22 Οκτωβρίου 2021

Πριν 22 ημέρες, στις 30 Σεπτεμβρίου, αναρτήθηκε στο Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών άρθρο για δημοσίευση νόμου για τις συνεδριάσεις οργάνων διοίκησης, (κλικ εδώ).

Ο νόμος 4441 αναρτήθηκε στις 25-9-2021, ΦΕΚ 4441 τ, Β’ 25-9-2021.

Από τη δημοσίευση του νόμου έγιναν στις 29-9-2021, 5-10-2021, 12-10-2021 και σήμερα 22-10-2021 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Στον ανωτέρω νόμο αναγράφεται για τις συνεδριάσεις οργάνων:

Συνεδριάσεις οργάνων

Απόφαση 4441

Στην ημερομηνία εφαρμογής του νόμου περιλαμβάνεται και η 29-9-2021, ημερομηνία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Επομένως η συνεδρίαση δεν είναι σύννομη, αφού έγινε δια περιφοράς, διαδικασία που δεν προβλέπεται στο νόμο.

Στις 30-9-2021 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών η εγκύκλιος 62 (ΑΔΑ:ΩΞΡΜ46ΜΤΛ6-Φ3Π). Σε αυτήν για τις συνεδριάσεις οργάνων αναφέρεται:

Εγκύκλιος 62 για συνεδριάσεις

Και συνεχίζει:

  1. Όσον αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων υπενθυμίζεται ότι εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στις συνεδριάσεις των οργάνων προβλέπεται η διαδικασία είτε με τηλεδιάσκεψη. είτε με συμμετοχή μέχρι 7 ατόμων μεταξύ τους με απόσταση 1,5 μέτρου. Με φυσική παρουσία στις συνεδριάσεις για πλήρως εμβολιασμένους με απόσταση 1,5 μέτρου.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 5-10-2021 φέροντα παρόντα 7 μέλη. Ο χώρος των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

Σύμπραξη

Επειδή δεν προβλέπεται διαδικασία συνεδριάσεων οργάνων δια περιφοράς και η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής έγινε στις 5-10-2021 δια περιφοράς με παρουσία 7 ατόμων δεν είναι σύννομη.

Στις 8 Οκτωβρίου 2021 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4674 τ.Β :

ΦΕΚ 4674 τ. Β’ 8 Οκτωβρίου 2021

Φύλλο 4674

Στην εγκύκλιο 63 (ΑΔΑ:9ΙΑΩ46ΜΤΛ6-5Ι1) για το διάστημα 9 Οκτωβρίου έως 25 Οκτωβρίου 2021 ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις συνεδριάσεων οργάνων διοίκησης με το ΦΕΚ 4441/25 -9-2021.

Στις 12-10-2021 και 22-10-2021 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή δια περιφοράς.

Πρόσκληση για 22-10-2021

Στο νόμο 4830/ ΦΕΚ A 169 – 18.09.2021

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 48.Έννοια «φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4674/2020

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4674/2020 (Α’ 53) με τη διαγραφή της αναφοράς στους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων γίνεται αναφορά σε «φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης», εφεξής νοούνται η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Σύνδεσμοι και τα Δίκτυα Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού.».

Άρθρο 67.Τρόπος λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα:

α) είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)

β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών

γ) είτε δια ζώσης

δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.

Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα. Συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της παρ. 1, που ήδη έλαβαν χώρα με έναν από τους ανωτέρω τρόπους θεωρούνται νόμιμες.».

Σύμφωνα με το νόμο 4830 τ. Α’ 18-9-2021:

Οι δήμοι και τα Νομικά τους Πρόσωπα συνεδριάζουν δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις του άρθρου 67, παρ. 5 του νόμου 3852/2010. :

Νόμος 4555/2018. Άρθρο 74

Σύγκληση δημοτικού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010

Το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 67. Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου«

  1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Ας επανέρθουμε στην πρόσκληση για συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής.

Το άρθρο 10 της ΠΝΠ  (ΦΕΚ 55 τ. Α’. 11-3-2020) καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με το νόμο 4830/18-9-2021.

Για την ισχύουσα ΠΝΠ του ν. 4830 γίνεται αναφορά στο άρθρο 67, που αναφέρεται σε συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, που ισχύει κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα  και δια περιφοράς. Αυτό ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 5 για έκτακτες περιπτώσεις συνεδριάσεων.

Το άρθρο 75 του νόμου 3852, και το άρθρο 77 του νόμου 4555/2018 που τροποποίησε το άρθρο αυτό, πουθενά δεν αναφέρεται για συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δια περιφοράς.

Με βάση τους ανωτέρω νόμους και εγκυκλίους καμία από τις αποφάσεις των συνεδριάσεων 29-9-2021, 5-10-2021, 12-10-2021 και 22-10-2021 δεν είναι σύννομη.

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 279 της 24ης Οκτωβρίου 2021

Posted by koszig στο 21 Οκτωβρίου 2021

Πρώτη σελίδα

ΑΧΑΡΝΑΙΚΗ Φύλλο 279  της 24 Οκτωβρίου 2021

 Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 278  της 10ης Οκτωβρίου 2021

 Φύλλο 277 της 26 Σεπτεμβρίου 2021

 Φύλλο 276 της 12ης  Σεπτεμβρίου 2021

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Κίνημα Αλλαγής. Λίγο πριν ….

Posted by koszig στο 18 Οκτωβρίου 2021

ΠΑΣΟΚ

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821

Posted by koszig στο 16 Οκτωβρίου 2021

Μητρόπολη

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την εκδήλωση στο διαδίκτυο, μέσω του orthodoxtv.gr, καθώς και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών acharnes.gr

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή 15-10-2021

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2021

Mε εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, σε όλη την Αττική τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν τις απογευματινές και βραδινές ώρες, για προληπτικούς λόγους ασφάλειας εξαιτίας της κακοκαιρίας

245268419_719871296074603_3006609585845439064_n

Αύριο Παρασκευή τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω έντονων καιρικών φαινομένων.

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Έπιασε βροχή, έπιασε μπόρα. Ήρθε ο Μπάλλος !!

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2021

Δεν υπάρχει όμως φόβος. Έχουν γίνει έργα.

Το πρώτο έργο

Ο καιρός γαρ εγγύς

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Rapid Test σήμερα στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 14 Οκτωβρίου 2021

ΕΟΔΥ

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »

Εγκαίνια Κοινωνικού Φαρμακείου στις Αχαρνές

Posted by koszig στο 13 Οκτωβρίου 2021

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021. Η μεγάλη ημέρα έφτασε!!

Χάρτης

Κοινωνικό φαρμακέιο

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Κοπή

 Το Κοινωνικό Φαρμακείο αποτελεί υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών» -Υποέργο (2) «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής «Αττική 2014 – 2020».

Posted in Uncategorized | Με ετικέτα: | Leave a Comment »