Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Δεν είναι ικανοί να κάνουν κάτι σωστά!!

Posted by koszig στο 20 Σεπτεμβρίου 2018

Στο δημοτικό συμβούλιο της 19 Σεπτεμβρίου 2018 συζητήθηκαν 30 περίπου θέματα από σύνολο 39. τα υπόλοιπα αποσύρθηκαν.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018 άρχισαν να δημοσιεύονται θέματα που συζητήθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο.

Η επιλογή για την ανάρτηση των αποφάσεων είτε είναι επιλογή υπαλλήλου με την εντολή του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Εποπτείας Πολιτικών Οργάνων του δήμου, είτε του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, είτε του δημάρχου.

Το μοναδικό θέμα που αναρτήθηκε σήμερα ήταν η αμοιβή του δικαιούχου δικηγόρου Πέτρου Δημ. Σελέκου.

Για το θέμα αυτό έχει γίνει παλαιότερη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Με απόφαση δημάρχου, που δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου, η οικονομική επιτροπή με την απόφαση 292/2018 ανέθεσε στον δικηγόρο Πέτρο Σελέκο την εκπροσώπηση του δήμου Αχαρνών στο Εφετείο για υπόθεση με το Casino Πάρνηθας.

Μετά δεκαέξι  ημέρες  η οικονομική επιτροπή, με την απόφαση 306/2018, αποφάσισε την  καταβολή ποσού  16.321 € για την παράσταση στο δικαστήριο.

Το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής δεν εγκρίθηκε από τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για άγνωστο λόγο.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 31/8/2018 ένα από τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

15 Λήψη απόφασης για την αμοιβή του δικαιούχου δικηγόρου Πέτρου Δημ. Σελέκου ποσού 16.973,84€ πλέον ΦΠΑ για παραστάσεις σε δικαστήρια σύμφωνα με την υπ αριθ. 292/26-6-2018 Απόφαση Οικ. Επιτροπής περί ορισμού του.

Στην απόφαση 292/2018 δεν αναγράφεται ποσό για την αμοιβή του δικηγόρου.

2310 Απόφαση 292 ανάθεση στο δικηγόρο Π. Σελέκο.

Σε επόμενη απόφαση, μετά τη δίκη στο Εφετείο, η οικονομική επιτροπή με την απόφαση 306/2018 αποφάσισε την καταβολή ποσού 16.321 € για την παράσταση στο δικαστήριο.

2327 Απόφαση ψήφιση πίστωσης 16.321,00 € στο δικηγόρο Π. Σελέκο

Για τη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο του θέματος υπάρχει σχετική εισήγηση.

2183 Εισήγηση στο Δ.Σ. για αμοιβή δικηγόρου Π. Σελέκου

Τι συνέβη και το ποσό από 16.321 € ανέβηκε στο ποσό των 16.937 πλέον ΦΠΑ.

Οι ίδιοι προϊστάμενοι που φέρονται να υπογράφουν τις  εισηγήσεις με διαφορετικά ποσά τις έχουν  υπογράψει;

Από ποια παραστατικά προέκυψε αυτή η διαφορά;

Ας έρθουμε όμως στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 19/9/2018 που συζήτησε το θέμα.

 

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εκφωνεί την ανωτέρω εισήγηση μόνο στην πρώτη παράγραφο. Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στο δημοτικό σύμβουλο Πεδιαδίτη Στέργιο ο οποίος παρατηρεί ότι η αμοιβή καθορίζεται μετά την ανάθεση και εκτέλεση της εντολής. Ζητάει πληροφορίες από τον αντιδήμαρχο και μέλος της οικονομικής επιτροπής Ηλία Ζητούνη για το θέμα. Η απάντηση από μικροφώνου του κ. Ζητούνη «……».

Μετά τις μη απαντήσεις ο κ. Πεδιαδίτης λέει ότι θα καταψηφίσει το θέμα.

Μετά ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσας, χωρίς ονομαστική ψηφοφορία αναφέρει 19 Υπέρ, δύο Κατά.

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου αναρτήθηκε η εισήγηση και η απόφαση 165/19-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΚ4ΩΨ8-02Κ) του δημοτικού συμβουλίου.

2183 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για αμοιβή δικηγόρου 

Στην απόφαση, που υπογράφεται από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου  Κωνσταντίνο Ρούσσα, αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση  στο Σώμα το 15ο   θέμα της ημερήσιας  διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για  την λήψη απόφασης για την αμοιβή του δικαιούχου δικηγόρου Πέτρου Δημ. Σελέκου ποσού 16.973,84 € πλέον ΦΠΑ για παραστάσεις σε δικαστήρια σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 292/26-6-2018 Απόφαση Οικ. Επιτροπής ορισμού του.

Ο ανωτέρω δικηγόρος έχει μόνο μια παράσταση για συγκεκριμένη υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

Και η συνέχεια για την εισήγηση στο κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής και συνεχίζει:

Ο Δήμος Αχαρνών έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική κατάσταση από το 2011, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης από το Οικονομικό Παρατηρητήριο του Υπουργείου Εσωτερικών και αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι των αναφερόμενων εταιρειών για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (α) τελών διαμονής παρεπιδημούντων και (β) τελών ακαθαρίστων εσόδων κατά τα έτη 2013,2014 και 2015.

    Ως εκ τούτου κρίθηκε επιβεβλημένη η εκπροσώπηση του Δήμου από τον δικηγόρο    κ. Πέτρο Σελέκο, λόγω της μεγάλης του εμπειρίας και γνώσης σε νομικά ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Δήμων ειδικότερα. Το δε ποσό της αμοιβής του θεωρείται εύλογο των δυνατοτήτων του Δήμου μας.

Στην οικονομική επιτροπή δεν δόθηκαν στοιχεία για τα ποσά που θα έπρεπε να επιστρέψει ο δήμος αν «χάσει» την υπόθεση και πόσο το όφελος αν την κερδίσει, που η οικονομική υπηρεσία θεωρεί ότι το προτεινόμενο ποσό είναι εύλογο για τις δυνατότητες του δήμου.

Στο δημοτικό συμβούλιο, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, δεν έγινε αναφορά από τον αντιδήμαρχο οικονομικών για τα ποσά που πρέπει να επιστρέψει ο δήμος.

    Σύμφωνα με το άρθρο 281 παρ.3 του Ν. 3463/2006, για την δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 281
Αμοιβή πληρεξουσίων δικηγόρων

3. Για την εξώδικη ή δικαστική αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών τους.

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες
1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές,
ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. 
3. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
4. Η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Με ποια γνωμοδότηση δικηγόρου ο δήμαρχος αποφάσισε την ανάθεση στον συγκεκριμένο δικηγόρο που είχε  την εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία;

Γιατί ο δήμαρχος δεν ανέθεσε την υπόθεση στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή του δικηγόρου πριν αυτός αναλάβει την υπόθεση;

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου «η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία καθορίζεται υψηλότερη αμοιβή, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, διότι είναι μεταγενέστερη της παροχής των σχετικών υπηρεσιών»

Αυτά όμως σχετίζονται με τη νομιμότητα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου η οποία  θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση.

Δημιουργούνται όμως και περαιτέρω θέματα που χρήζουν εξέτασης από αρμοδίους παράγοντες.

Στο κείμενο της απόφασης το τμήμα που χαρακτηρίζεται ως εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας δεν υπάρχει στην δημοσιευμένη εισήγηση, ούτε ακούστηκε στη συνεδρίαση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Στην απόφαση επίσης αναγράφεται:

Για την απόφαση, όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, δεν υπήρξε η αναγραφόμενη εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία.

Αν υπήρχαν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης το κείμενο της απόφασης δε θα είχε καμία σχέση με τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Αρμόδια όργανα θα κρίνουν ενδεχόμενες παρατυπίες στη σύνταξη της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

 

Τελικά οι αστοχίες της διοίκησης του δήμου Αχαρνών εμπλέκουν άξιους επιστήμονες και επαγγελματίες  σε διαδικασίες που δεν έχουν την ευθύνη οι ίδιοι.

ΦΕΚ διορισμού Πέτρου Σελέκου στο Πανεπιστήμιο Θράκης

https://www.eklogika.gr/page/gov/gg-cv_anaptyxis

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οικονομικά θέματα στο δημοτικό συμβούλιο

Posted by koszig στο 20 Σεπτεμβρίου 2018

Σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 266 παρ.9 Ν.3852/2010:

9. Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 του άρθρου 175 του Κ.Δ.Κ..

Σύμφωνα με το νόμο μέχρι τις 20 Απριλίου έπρεπε να είχε υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο η έκθεση της οικονομικής επιτροπής για το Α’ τρίμηνο.

Σύμφωνα με το νόμο μέχρι τις 20 Ιουλίου έπρεπε να είχε  υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο η έκθεση της οικονομικής επιτροπής για το Β’ τρίμηνο.

Υπεύθυνος για τις εισηγήσεις τυπικά είναι ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός.

Στο δημοτικό συμβούλιο με πρόταση του δημάρχου στις 31 Αυγούστου κλήθηκε να συζητήσει το δημοτικό συμβούλιο την έκθεση του Α’ τριμήνου,  Τέσσερις μήνες αργότερα από ότι ορίζει ο νόμος.

Στο δημοτικό συμβούλιο με πρόταση του δημάρχου στις 31 Αυγούστου κλήθηκε να συζητήσει το δημοτικό συμβούλιο την έκθεση του Β’ τριμήνου,  Ένα μήνα αργότερα από ότι ορίζει ο νόμος.

Επειδή δεν κατόρθωσε το δημοτικό συμβούλιο  με την ανωτέρω πρόσκληση συνεδρίασε περίπου ένα μήνα αργότερα.

Έτσι το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε για την έκθεση Α’ τριμήνου πέντε μήνες αργότερα και για την έκθεση Β΄Τριμήνου δυό μήνες αργότερα.

Μέχρι σήμερα η οικονομική επιτροπή έπρεπε να έχει υποβάλει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση την Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου.

Τελικά η συζήτηση για τις δύο πρώτες εκθέσεις έγινε. Παρακολουθείστε την.

 

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών Ηλίας Ζητούνης διάβασε την εισήγηση. Ο πρόεδρος ρώτησε αν υπάρχουν ερωτήσεις. Δεν απάντησε κανείς και επόμενο ήταν να προχωρήσει σε ψηφοφορία.

Αυτή είναι η κατάσταση για τα έσοδα του Α’ τριμήνου.

Δεν είχε την απορία κανένα από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που ήταν παρόντα να ρωτήσει:

  • Γιατί ενώ είχαν προϋπολογιστεί ανταποδοτικά τέλη 11.182.000 € και το πρώτο τρίμηνο εισπράχθηκαν 991.806,35 €, δηλαδή ποσοστό 8% το πρώτο τρίμηνο;
  • Γιατί ενώ είχαν προϋπολογιστεί 3.734.207,86 € για επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών και εισπράχθηκαν 118.831,03 €, δηλαδή ποσοστό  3% το πρώτο τρίμηνο;
  • Γιατί ενώ είχαν προϋπολογιστεί 3.002.200 € για έσοδα παρελθόντων ετών εισπράχθηκαν 2.762.726,56 €, δηλαδή ποσοστό 92% το πρώτο τρίμηνο;
  • Γιατί ενώ είχαν προϋπολογιστεί 100.547.779,40 € για έσοδα εισπράχθηκαν  11.820.883,24 €, δηλαδή ποσοστό 11,8 % το πρώτο τρίμηνο;

Αλλά και και να ρωτούσαν θα έπαιρναν απάντηση από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Ηλία Ζητούνη ή τον δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό;

Έγινε συζήτηση αν υπάρχει απόκλιση από όσα αναγράφονται στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης;

Μη ρωτήσετε δημοτικούς συμβούλους τι είναι το ΟΠΔ που έχουν ψηφίσει.

Αποτέλεσμα ονομαστικής ψηφοφορίας 17 Ναι, δύο Όχι και τρία Λευκά.

Ακολούθησε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.

Ο λόγος δόθηκε στον αντιδήμαρχο Ηλία Ζητούνη, ο οποίος είπε: «… το ίδιο με το πρώτο. Ευχαριστώ πολύ«.

Επειδή το θέμα 2 ήταν το ίδιο με το θέμα 1 σύμφωνα με τον κ. Ζητούνη ο πρόεδρος του δημοτικού δεν έκανε ψηφοφορία για το δεύτερο θέμα:!!

Ένα στοιχείο για το πόσο σοβαρό ήταν το δημοτικό συμβούλιο με τη συγκεκριμένη σύνθεση.

Σύμφωνα με το νόμο αν στο Β’ εξάμηνο υπάρχουν αποκλίσεις της τάξης ων 10% τότε είναι αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Στον πίνακα υπάρχουν αποκλίσεις της τάξης  του 38,5%, 18 %, 17%, 16%. Τα στοιχεία αυτά ήταν γνωστά στην εισήγηση;

Μετά από αυτά άφοβα μπορεί κανείς ότι αυτό το τμήμα του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό ήταν της πλάκας!!

 

Που να δείτε τα επόμενα!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Προβλήματα με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας

Posted by koszig στο 18 Σεπτεμβρίου 2018

Για πληροφορίες σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας keraies.eett.gr.

Πως βρίσκουμε πληροφορίες για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

 

Οι πληροφορίες:

 

 

Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν μετρήσεις  από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για την μη ιοντίζουσα ακτινοβολία.

Για την άδεια εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαραίτητη είναι η έκδοση σχετικής άδειας από την ΕΕΑΕ.

1401418_Σχετική άδεια ΕΕΑΕ.

Αν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακτινοβολία ο δήμος Αχαρνών με αίτησή του με καταβολή ποσού 150 € μπορεί να ζητήσει νέα μέτρηση για ενδεχόμενη επικινδυνότητα μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας στο σχολείο.

 

Σε μικρότερη απόσταση υπάρχει κεραία του ΟΤΕ στην κεντρική πλατεία Αγίου Βλασίου. Δίπλα υπάρχου κτίρια που ζουν εργαζόμενοι και παραπέρα παίζουν παιδιά στην πλατεία.

Τι έλεγε. Τι έκανε; !!

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Αποψιλώσεις χωρίς μέτρο

Posted by koszig στο 17 Σεπτεμβρίου 2018

Είναι γεγονός ότι σε ακάλυπτες εκτάσεις όπως στο δήμο Αχαρνών το καλοκαίρι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς από τα ξερά χόρτα.

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β’) Πυροσβεστική Διάταξη, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αχαρνών, ότι πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση και απομάκρυνση των ξερών χόρτων, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και στην άμεση αποκομιδή τους με ίδια μέσα, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Για το καλοκαίρι του έτους 2015 ο δήμος με απευθείας ανάθεση, μετά από την 433/2015 απόφασή του έδωσε λύση στο πρόβλημα των ξερών χόρτων με δαπάνη 16.000 € σε ιδιώτη για την αποψίλωση.

2448 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για BOBCAT 2015

Και τα επόμενα χρόνια ο δήμος δε φαίνεται να αναθέτει εργασίες αποψίλωσης σε ιδιώτες.

Το έτος 2018 η υπηρεσίες του δήμου έκριναν ότι  έπρεπε να γίνει ανάθεση σε καταστροφέα για αποψίλωση χόρτων.

687ΑΩΨ8-54Η Σύμβαση για καταστροφέα

Προφανώς η αποψίλωση μπορούσε μόνο να γίνει σε ανοιχτούς χώρους.  Κατά την αποψίλωση ο καταστροφέας δε μπορούσε να καθαρίσει όλους τους χώρους που είχαν μπάζα.

Υπάρχουν απορίες που δε μπορεί να απαντήσουν οι υπηρεσίες.

Ποια υπηρεσία υπολόγισε ότι τα χόρτα που πρέπει να αποψιλωθούν έχουν έκταση 400 στρεμμάτων.

Με ποια δεδομένα η επιτροπή παραλαβής θα κάνει τμηματικά την παραλαβή αποψιλωμένων εκτάσεων.

Μετά από τέσσερα χρόνια οι υπηρεσίες και η δημοτική Αρχή κατάλαβαν ότι έπρεπε να προμηθευτούν τρακτέρ μικρού όγκου με καταστροφέα χόρτων.

Έτσι έγινε εισήγηση για την προμήθειά του.

Εισήγηση για προμήθεια μικρού τρακτέρ

Η προϋπολογισμένη τιμή του 23.560 €. Ποσό μικρότερο από τις αναθέσεις τα έτη 2015 και 2018.

 

Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα!!

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η Πλατεία Καράβου

Posted by koszig στο 17 Σεπτεμβρίου 2018

Η πλατεία Καράβου από αεροφωτογραφία του έτους 1953.

Η πλατεία Καράβου το έτος 2015

Η Πλατεία Καράβου το έτος 2017.

Ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης της πλατείας Καράβου, οι οποίες περιλαμβάνουν, την ενοποίηση χώρων πρασίνου, την επισκευή ή/και αντικατάσταση κυβόλιθων,  την απελευθέρωση χώρων, τον φωτισμό  της πλατείας και την ειδική κατασκευή σιντριβανιού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αχαρνών.

Γύρω από τα δέντρα υπήρχε περιβάλλον χώρος από πέτρα.

Η αισθητική του χώρου κρίθηκε ότι έπρεπε να αλλάξει.

Ξηλώθηκαν κυβόλιθοι και θα αντικατασταθούν.

Το έργο καθυστέρησε γιατί έπρεπε να αγοραστούν τα ξύλα για το καλούπωμα!!

Τελικά το έργο θα τελειώσει. Στις προθέσεις είναι να γίνει και μια παιδική χαρά. Αν ρωτήσετε πως αποφασίστηκε και πως θα υλοποιηθεί; Όταν ληφθεί απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο θα το μάθουμε.

Στα θέματα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου υπάρχει και θέμα:

12 Έγκριση παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου εντός της Πλατείας Καράβου (8Χ8) για αναψυκτήριο του κ. Σαλαχίδη Ρουστανμπεκ.

Στην εισήγηση αναφέρεται:

Παρακαλούμε όπως σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου παρθεί απόφαση για έγκριση παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου εντός της Πλατείας Καράβου (8×8) για αναψυκτήριο του κ. Σαλαχίδη Ρουστανμπεκ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ 10 του νόμου 1080/80:

10. Επί κοινοχρήστων χώρων μη ευρισκομένων προ καταστημάτων ή εις την προβολήν αυτών, η  χρήσεις αυτών επιτρέπεται εφ’ όσον δεν αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότης του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε δια την εκμετάλλευσιν αυτών η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε διατάξεων περί όρων διενεργείας δημοπρασίας δι’ εκμίσθωσιν δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων.

Σύμφωνα με αυτά πρέπει να υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα που να περιγράφει τη θέση του χώρου, να μην αναιρείται εξ ολοκλήρου η ιδιότητα του κοινόχρηστου χώρου και να γίνει δημοπρασία για την εκμίσθωσή του.

 

Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ήταν όλοι εκεί!!

Posted by koszig στο 16 Σεπτεμβρίου 2018

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Είναι για γέλια;

Posted by koszig στο 16 Σεπτεμβρίου 2018

Είναι μια τυπική ανακοίνωση  για προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στο δήμο Αγίων Αναργύρων. Γιατί την ανακοίνωση πρέπει να κάνει  ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κασσαβός  και ο Αντιδήμαρχος τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ. Δημήτριος Γιαννακόπουλος ; .

Μήπως έπρεπε να ήταν έτσι;

 

Λίγη σοβαρότητα δε βλάπτει

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Είμαστε δυό, είμαστε τρεις, είμαστε δεκατρείς …

Posted by koszig στο 16 Σεπτεμβρίου 2018

 

Είμαστε δυό, είμαστε τρεις, είμαστε δεκατρείς, και βλέπουμε!!

 

Posted in Παρατάξεις - Υποψήφιοι δήμαρχοι | Leave a Comment »

Ξύπνησαν αργά!!

Posted by koszig στο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Από τις 10 Ιουλίου 2018 άρχισαν να κατασκευάζονται διαχωριστικές νησίδες στη Λεωφόρο Ιωνίας, (κλικ εδώ).

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2018 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Θέμα της συνεδρίασης ήταν:

Έγκριση Διαμόρφωσης νησίδων και κατασκευής συμπληρωματικών νησίδων επί της Λεωφ. Ιωνίας.

Η απόφαση της Επιτροπής

6Υ95ΩΨ8-Β4Τ Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για νησίδες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Γνωμοδοτεί θετικά για τη διαμόρφωση των νησίδων & την κατασκευή των συμπληρωματικών νησίδων επί της Λεωφ. Ιωνίας, καθώς και για την απαιτούμενη σήμανση βάσει του ΚΟΚ (κατακόρυφη και οριζόντια) σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.
2. Διαβιβάζει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω απόφαση.
3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές, Αυθημερόν
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΣΣΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

Είναι μια πρωτοποριακή λογική που εφαρμόζει η δημοτική Αρχή. Πρώτα χτίζουμε ένα σπίτι και δυό μήνες μετά βγάζουμε άδεια οικοδομής !!

Στην απόφαση της Επιτροπής γίνεται ανάθεση στο δήμαρχο να διαβιβάσει προς έγκριση την απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο.

 

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου
1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

Σε μια σειρά αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής υπήρχαν εντολές να διαβιβαστούν οι αποφάσεις από το δήμαρχο-πρόεδρο της Επιτροπής στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση, (κλικ εδώ), γεγονός που δεν έγινε.

Το ίδιο δεν έγινε για την ανωτέρω απόφαση που ελήφθη στις 5/9/2018 και δεν διαβιβάστηκε στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο της 19/9/2018 για έγκριση.

Πιθανόν είναι  ότι όταν την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου συντάχτηκε η πρόσκληση για το δημοτικό συμβούλιο της 19 Σεπτεμβρίου 2018 ο δήμαρχος να είχε αναχωρήσει για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου να παρακολουθήσει την ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, που έγινε την επόμενη ημέρα.

Μέχρι σήμερα οι αλλαγές που έγιναν στη Λεωφόρο Ιωνίας δεν είναι νόμιμες

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ιστορία 21ου δημοτικού συνέχεια

Posted by koszig στο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Posted in ΚΚΕ | Leave a Comment »