Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πόθεν έσχες Δημάρχου Αχαρνών.

Posted by koszig στο 24 Ιανουαρίου 2017

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010:

Άρθρο 61
Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπών

1. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα πρέπει:
α) να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος,
β) να σέβονται και να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος,
γ) να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχουν σε σχέση με θέματα του δήμου,
δ) να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του δήμου.
2. Με ευθύνη των δημοτικών συμβουλίων σε κάθε δήμο:
α) καταρτίζονται κώδικες δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους τους εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄),
β) διασφαλίζεται ότι οι κώδικες δεοντολογίας διανέμονται στους αιρετούς εκπροσώπους, τις κεντρικές αρχές, άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και στο κοινό, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας.
3. Ο δήμαρχος και ο αντιδήμαρχος υποχρεούνται να απαντούν εγγράφως ή προφορικώς, στα ερωτήματα που τους υποβάλλουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου μέσα σε ένα (1) μήνα.
4. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Μερικά παραδείγματα δήμων:

Δήμος Αθηναίων, (κλικ εδώ)

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%8c%ce%b8%ce%b5%ce%bd-%ce%ad%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%82-1

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%ac%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bc%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%82

 

Δήμος Θεσσαλονίκης, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7%cf%82

Δήμος Ιλίου, (κλικ εδώ)

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b9%ce%bb%ce%af%ce%bf%cf%85

Δήμος Αμαρουσίου, (κλικ εδώ)

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85

Η Βουλή των Ελλήνων. Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης, (κλικ εδώ)

%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%ae

 

Αυτά για την εφαρμογή των νόμων, που στοχεύουν στη διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων των δημάρχων και λοιπών.

Στο δήμο Αχαρνών ο Δήμαρχος δεν έχει αναρτήσει τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης των ετών 2014 και 2015 στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών. ως ο νόμος ορίζει.

Πως χαρακτηρίζει ο Ελεγκτής Νομιμότητας ( ο σχετικός έλεγχος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) τη μη τήρηση του νόμου;

Στο άρθρο 120, ακροτελεύτια διάταξη του Συντάγματος αναφέρεται:

2. O σεβασμός στο  Σύνταγμα και τους  νόμoυς πoυ συμφωνoύν με αυτό και η αφoσίωση στην Πατρίδα και τη Δημoκρατία απoτελoύν θεμελιώδη υπoχρέωση όλων των Eλλήνων.

Στις Αχαρνές υπάρχουν Έλληνες;

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Που βρισκόμαστε;

Posted by koszig στο 23 Ιανουαρίου 2017

Ο νέος δεν είναι σαν τον παλιό.

Ο παλαιός αντιδήμαρχος οικονομικών (εσόδων και προϋπολογισμού) Θεόφιλος Αφουξενίδης, τυπικά εφάρμοζε το νόμο 4305/2014 και την εγκύκλιο Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΔ/Φ. 40/ 17742.

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρα 15 του ν. 4305/2014

Στην εγκύκλιο αυτή γίνεται μνεία του νόμου  4305/2014:

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο Πρόγραμμα Διαύγεια αναρτώνται οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3861/2010 (άρθρο 2 παράγραφος 4, περίπτωση 6) και οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ιδίου νόμου (ν. 3861/2010) (άρθρο 2 παράγραφος 4, περίπτωση 6). Με την προσθήκη της διάταξης του άρθρου 10Α συμπληρώνεται η εικόνα που εμφανίζεται ήδη στο Πρόγραμμα Διαύγεια για τα οικονομικά στοιχεία κάθε υπόχρεου φορέα, προσθέτοντας την περιοδική απεικόνιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του με την πρόβλεψη της αμελλητί δημοσίευσης των σχετικών στοιχείων ή, εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικά εφικτό, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. 

Ο  παλίος φρόντιζε να τηρείται ο νόμος

%ce%bc%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%b1%ce%af%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%ce%b1

 

Ο νέος (Ηλίας Ζητούνης) ανέλαβε αντιδήμαρχος  στις 9 Δεκεμβρίου 2016. Αν είχε προλάβει να ενημερωθεί για τα καθήκοντα της θέσης του θα έπρεπε σε λίγες μέρες να δημοσιεύσει τον προϋπολογισμό του μηνός Νοεμβρίου 2016. Το πρώτο δεκαήμερο του έτους 2017 έπρεπε να έχει δημοσιεύσει τον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου του έτους 2016. Επίσης έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί τα τριμηνιαία απολογιστικά στοιχεία του τετάρτου τριμήνου του έτους 2016. Αν δεν είχε προλάβει να ενημερωθεί θα έπρεπε τα στοιχεία αυτά να ανακοινώσει η  οικονομική υπηρεσία του δήμου.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 20 Δεκεμβρίου 2016 κατά τον κ. Ζητούνη αντιδήμαρχο Οικονομικών (μόνο των εσόδων και του προϋπολογισμού)  υπερψηφίστηκε το  Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του δήμου Αχαρνών με 16 θετικές ψήφους. Κανονικά έπρεπε να είχε  ψηφιστεί με  23 θετικές ψήφους.

Με την Αρ. πρωτ. 110794/40133/30-12-2016 αναφορά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητήθηκε η μη έγκριση της απόφασης για το  Σχέδιο Οικονομικής Εξυγίανσης του δήμου Αχαρνών.

Μη τήρηση των νόμων σε αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου

Πέρασαν 25 ημέρες, Ακόμα δεν έγινε γνωστό αν η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου  εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Στις 3/1/2017 Κοινοποιήθηκε η αναφορά που έγινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο Παρατηρητήριο.

Κοινοποίηση αναφοράς που έγινε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στο Παρατηρητήριο για ακύρωση απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών

Πέρασαν 20 ημέρες. Καμία απάντηση.

Όλα αυτά, ενώ ο δήμος δεν έχει συντάξει προϋπολογισμό για το έτος 2017. Για το θέμα αυτό ποια είναι η άποψη του αρμόδιου αντιδημάρχου Οικονομικών υπεύθυνου για τον προϋπολογισμό; Ποια είναι η άποψη του δημάρχου;

Η συμπολίτευση τι λέει;

Η αντιπολίτευση τι λέει;

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Πέρασαν δυόμισι χρόνια!!

Posted by koszig στο 22 Ιανουαρίου 2017

Ιανουάριος. μήνας απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής. Στα όργανα του δήμου Αχαρνών περιλαμβάνεται και  η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Τι είναι αυτή;

Σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 που ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του δήμου Αχαρνών.

Άρθρο 76
Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα  χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημο-
τικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.
3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση.
Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.
4. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Είναι σημαντική αυτή η επιτροπή ή είναι ένα όργανο που έχει μικρή σημασία, αφού δεν αποφασίζει αλλά εκφράζει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο;

Από τη σύνθεσή της φαίνεται ότι είναι ένα όργανο στο οποίο η δημοτική Αρχή διατυπώνει προβλήματα που αφορούν το δήμο και ζητάει τη γνώμη των εκπροσώπων των δημοτών.

Υπάρχουν όμως θέματα που αναγκαστικά συνεδριάζει η επιτροπή για να διατυπώσει γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο, όπως είναι Το Πενταετές Πρόγραμμα Δράσης, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου, το προσχέδιο του Προϋπολογισμού και όσα άλλα θέματα εισάγονται προς συζήτηση. Για παράδειγμα η Επιτροπή Διαβούλευσης θα έπρεπε να συζητήσει το θέμα της μη ισοσκέλισης του προϋπολογισμού του έτους 2016 και την ένταξη του δήμου Αχαρνών στο πρόγραμμα Οικονομικής Εξυγίανσης του δήμου Αχαρνών.

Η επιτροπή πρέπει να καλείται  να συνεδριάσει τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες. Πόσες φορές συνεδρίασε τα δυόμισι χρόνια της δημοτικής Αρχής με δήμαρχο τον Ιωάννη Κασσαβό;

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf

 

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, (κλικ εδώ),  η επιτροπή διαβούλευσης συνεδρίασε μια φορά το έτος 2014 για το Τεχνικό Πρόγραμμα και το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Μια φορά το έτος  2015 για τον κανονισμό καθαριότητας και μια φορά για το σχέδιο προϋπολογισμού του έτους 2016.

Η συνεδρίαση για το έτος 2015  έχουν γίνει σχετικές αναρτήσεις,(κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Το έτος 2016 δεν έγινε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης. Έτσι για το έτος 2017 δεν υπάρχει Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, Τεχνικό Πρόγραμμα για το έτος 2017 και σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017.

Το έτος 2017 ο δήμος Αχαρνών δεν έχει προϋπολογισμό Εσόδων – Δαπανών. Πως θα λειτουργήσει;

Θα ρωτήσω τους δημοτικούς συμβούλους της συμπολίτευσης.

Θα ρωτήσω τον Σωτήρη Ντούρο και τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής του ομάδας

Θα ρωτήσω τον Σπύρο Βρεττό και  τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής του ομάδας

Θα ρωτήσω τον Παναγιώτη Γρηγοριάδη και όσοι από τη δημοτική του ομάδα έχουν απομείνει

Θα ρωτήσω τον Βασίλη Τοπαλλιανίδη  και τη δημοτική σύμβουλο της παράταξής του

Θα ρωτήσω τον Οδυσσέα Καμπόλη  και τη δημοτική σύμβουλο της παράταξής του

Θα ρωτήσω τον Νικόλαο Τσάτση

Θα ρώταγα τον υποψήφιο δήμαρχο Θανάση Κατσιγιάννη, αν δεν είχε γίνει γενικός γραμματέας του δήμου, και τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξής του

Το δήμαρχο Αχαρνών Ιωάννη Κασσαβό δε χρειάζεται να τον ρωτήσω γιατί δεν περιμένω απάντηση.

Όταν ορκιστήκατε ως δημοτικοί σύμβουλοι δεν δώσατε τον ακόλουθο όρκο : «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».;

Ζητήσατε μέχρι σήμερα η Δημοτική Αρχή να εφαρμόζει τους νόμους. Αν δεν τους εφαρμόζει ποιο είναι το καθήκον σας;

 

Αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε!!

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Το Βαμβακάρειο Είναι Εδώ

Posted by koszig στο 21 Ιανουαρίου 2017

 

ΒαμΒακάριο 2011

%ce%b2%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%b1%ce%ba%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%bf-2011-%ce%b2

Το Βαμβακάρειο Ίδρυμα το έτος 2011

1599-%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%b3%ce%b7-%ce%b1%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b6%ce%b1

         Το Βαμβακάρειο Ίδρυμα το έτος 2017

    

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA    

    

    

    

    

   

Και η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Αντικαρκινικής Εταιρείας Αχαρνών – Φυλής.

    

    

    

Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας από τον  Παναγιώτη Καζανά, πρόεδρο της Αντικαρκινικής

 

Η Αρωγή. Ο πρόεδρος Νίκος Γκασούκας.

 

Οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων.

 

Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Εξουσίας

 

Οι εκπρόσωπου της Τέταρτης εξουσίας και τοπικοί φορείς.

 

Και οι γειτονιά!!!

 

Δυο κόσμοι. Θα συνυπάρξουν;

 

Και λίγο Μάρκο  Βαμβακάρη, να μην τον ξεχνάμε.

 

 

 

 

 

 

Posted in Αντικαρκινική Αχαρνών | Leave a Comment »

Η Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων

Posted by koszig στο 21 Ιανουαρίου 2017

Η Βιβλιοθήκη άνοιξε και περιμένει.

pages-from-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-1_page_1

pages-from-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-1_page_2

pages-from-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-1_page_3

pages-from-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-1_page_4

pages-from-%ce%b5%ce%bd%ce%b1%cf%81%ce%be%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-1_page_4

Posted in Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων | Leave a Comment »

Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων

Posted by koszig στο 20 Ιανουαρίου 2017

Στο δήμο Αχαρνών υπάρχουν δύο Δημοτικές Κοινότητες, Η Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών, που στην πραγματικότητα  εκφράζει τον προ «Καλλικράτη» δήμο Αχαρνών και η Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων, που στην πραγματικότητα  εκφράζει τον προ «Καλλικράτη» δήμο Θρακομακεδόνων.

Σύμφωνα με το άρθρο 90:

Άρθρο 90
Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και
δημοτικών κοινοτήτων

1. Οι σύμβουλοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του συμβουλίου και όλων των επιτροπών στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως προβλέπει ο νόμος.
Έχουν, επίσης, υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο σύμβουλος της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των κατοίκων της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας.
3. Οι σύμβουλοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων έχουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των δημοτικών συμβούλων. Η παραβίαση των σχετικών διατάξεων επιφέρει τις αντίστοιχες συνέπειες.

 Στις σύμφωνα με το νόμο το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Η επικεφαλής πρόεδρος τηρεί αυτό τον κανόνα.

synedriaseiw-2016

Στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών δημοσιεύονται οι αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου, (κλικ εδώ).

Από ότι φαίνεται σχεδόν σε όλες τις συνεδριάσεις υπάρχουν εισηγήσεις. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ).

%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%84%ce%af%cf%84%ce%bb%ce%bf

Από αυτή την ανάρτηση είναι φανερό ότι οι τελευταίες αποφάσεις ήταν τον Οκτώβριο του έτους 2015 και η επόμενη και τελευταία και μοναδική για το έτος 1016 έγινε το Μάιο του έτους 1016.

Όπως φαίνεται από τον πίνακα των προσκλήσεων για συνεδριάσεις υπήρχε και μια συνεδρίαση στις 25/4/2016.

Πρόσκληση_25_04_2016

η πρόσκληση αναφέρει:

«…ώστε να εκφέρουμε γνώμη και να προβούμε στη λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

1 Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα που αφορούν τη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων

2 Έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων «

Η εισήγηση που υπήρχε ήταν:

Εισήγηση_25_04_2016

%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7

Είναι δυνατόν εισήγηση με ημερομηνία 8/12/2015 να συζητείται σε συνεδρίαση του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων στις 24/5/2016.  Είναι δυνατόν να συνεδριάζει κάθε μήνα το συμβούλιο τοπικής κοινότητας και  να εισάγεται για ψήφιση κοπή δένδρου και να μην υπάρχει απόφαση μέχρι σήμερα;

Αυτά είναι τα τυπικά θέματα. Σε εκείνη τη συνεδρίαση κυκλοφόρησα φήμες για έντονες αντιπαραθέσεις.

Μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων είναι:

ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες
Δουρίδα Χρύσα
Κουρέπη Ελένη
Παπαδήμας Δημήτριος

«Για την Πόλη μας»
Χρηστάκος Χρήστος

Αχαρνείς Αυτόνομη Ριζοσπαστική Κίνηση
Χαριτίδη-Γκιολή Παρασκευή

Στη συνεδρίαση της 25/4/2016 οι αντιπαραθέσεις ξέφυγαν.

Ποιος από τους παρισταμένους συμβούλους, θεσμικούς παράγοντες και δημότες απευθύνθηκε σε δημοτικό σύμβουλο του τοπικού συμβουλίου και του  είπε:

«Άντε γαμήσου ρε μαλάκα, σήκω φύγε από εδώ, μας έχεις πρήξει τα αρχίδια. Αρκετά σε ανέχτηκα, μέχρι εδώ ήταν. Μαλάκα, ηλίθιε, θα σε σκοτώσουν με αυτά που λες και κάνεις»

Ποιος επανέλαβε αρκετές φορές τις φράσεις: «Μαλάκα, θα σε σκοτώσουν».

Είναι αλήθεια ότι ελέχθησαν αυτές οι φράσεις; Από ποιόν;

Στις 30/5/2016 συνεδρίασε το συμβούλιο της Δημοτικής κοινότητας Θρακομακεδόνων. Πρόσκληση για συνεδρίαση:

Πρόσκληση_30-05-2016

Θέματα ημερήσιας διάταξης τα ίδια με την πρόσκληση της 25/4/2016. Εισήγηση η ίδια.

Η απόφαση:

Απόφαση για το Steki

Αποφασίζει ομόφωνα τη Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Πως γίνεται ένα θέμα που δεν υπάρχει στην πρόσκληση, να μη χαρακτηρίζεται ως έκτακτο και να ψηφίζεται ομόφωνα μόνο στις Αχαρνές μπορεί να συμβαίνει!! Τυπικά η απόφαση δεν είναι έγκυρη για τους λόγους αυτούς.

Στην πρόσκληση για το Steki

%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bf-steki

Δεν υπάρχει ημερομηνία πρωτοκόλλησης της εισήγησης, δε φέρει το όνομα του συντάκτη της εισήγησης.

%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ae%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-steki

Ποιος τμηματάρχης και διευθυντής έχει αναλάβει για την εγκυρότης του φακέλου με τα δικαιολογητικά; Ο δήμαρχος έχει υπογράψει την εισήγηση; Αν την έχει υπογράψει δεν παρατήρησε αυτές τις ουσιώδεις ελλείψεις;

Συζητήθηκε και έκτακτο θέμα:

«Λήψη απόφασης που αφορά την ηχογράφηση (μαγνητοφώνηση) των πρακτικών των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.»

Την εισήγηση έκανε η πρόεδρος.

Πρόεδρος:   Σας θέτω υπ΄ όψη σας, το 2o θέμα ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης που αφορά τη λήψη απόφασης σχετικά με την ηχογράφηση (μαγνητοφώνηση) των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων.

Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα και  το συμβούλιο:

Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Έχω μια απορία με τη διατύπωση της απόφασης.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων είναι κείμενα που καταγράφουν όσα λέγονται στη συνεδρίαση. Πως θα μαγνητοφωνούν τα κείμενα αυτά;

Η σωστή διατύπωση είναι » μαγνητοφώνηση των συζητήσεων των συνεδριάσεων και απομαγνητοφώνηση με καταγραφή των λεχθέντων σε κείμενο».

Υπάρχει μια δεύτερη απορία. Γιατί θυμήθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση την ανάγκη μαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων. Μήπως για καταγράφονται τα όσα λέγονται στις συνεδριάσεις και ενδεχομένως να αποτρέπουν κάποιους να χρησιμοποιούν τη φρασεολογία που αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της 25/4/2016.

 

Τελικά θα αποφασιστεί «η έγκριση ή µη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Θρακομακεδόνων »

Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα της εισήγησης. Τελικά όταν αποφασιστεί τι θα γίνει θα έχουν ξεραθεί τα σέντρα;

 

Τελικά θα εξηγήσει κανένας γιατί παραιτήθηκαν δυο σύμβουλοι από το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων;

Καλή χρονιά στους Θρακομακεδόνες. Υπομονή.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 160 της 15ης Ιανουαρίου 2017

Posted by koszig στο 17 Ιανουαρίου 2017

axr_1401_001_cmyk

Φύλλο 160 της 15ης Ιανουαρίου 2017

Τα τρία προηγούμενα τεύχη

Φύλλο 159 της 1ης Ιανουαρίου 2017

Φύλλο 158 της 18ης Δεκεμβρίου 2016

Φύλλο 157 της 4ης Δεκεμβρίου 2016

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Η Δευτέρα της κατάθλιψης

Posted by koszig στο 16 Ιανουαρίου 2017

Να μην ξεχάσω… τη Δευτέρα να έχω κατάθλιψη…

%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%bb%ce%b9%cf%88%ce%b7

 

Πηγή:http://nonews-news.blogspot.gr/2017/01/blog-post_6905.html#more

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Αύριο Τρίτη 10 Ιανουαρίου τα σχολεία κλειστά

Posted by koszig στο 9 Ιανουαρίου 2017

%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ac

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Πέμπτη, παραμονή Παρασκευής

Posted by koszig στο 9 Ιανουαρίου 2017

mega-%cf%80%ce%ad%ce%bc%cf%80%cf%84%ce%b7

Άρχισε να χιονίζει. Θα δούμε άσπρη μέρα;

Αργία μήτηρ πάσης κακίας

(Γνωμικό)

Posted in Γενικά | Leave a Comment »