Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

ΚΚΕ – Δελτίο Τύπου

Posted by koszig στο 13 Δεκεμβρίου 2017

 

Posted in ΚΚΕ | Leave a Comment »

Οι παιδικές χαρές

Posted by koszig στο 12 Δεκεμβρίου 2017

Μια φορά και ένα καιρό υπήρχαν  53 παιδικές χαρές στο Δήμο Αχαρνών, τότε που ο δήμος ήταν Ολυμπιακός Δήμος, (κλικ εδώ)   !!

Αυτές ήταν οι παιδικές χαρές επί δημαρχίας  Παναγιώτη Φωτιάδη. Ακολούθησε η περίοδος με δήμαρχο τη Σωτήρη Ντούρο. Τότε τις παιδικές χαρές είχε αναλάβει η Επενδυτική Αχαρνών.  (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)  Ακολούθησε εγκύκλιος  με προδιαγραφές ασφαλείας για τις παιδικές χαρές, επειδή είχαν γίνει αρκετά ατυχήματα, (κλικ εδώ). Έγιναν κάποιες προσπάθειες («μπαλώματα»), αλλά είχε αρχίσει η προεκλογική περίοδος

Η παρούσα δημοτική Αρχή  παράλαβε τις παιδικές χαρές και τις λειτούργησε στην κατάσταση που ήταν επί ένα χρόνο.

Μετά από την  με αρ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ.5/17602/22.05.2015 εγκύκλιο του Υπουργού κ. Νικόλαου Βούτση, όπου εκτός των άλλων αναφέρεται ότι: « … Σε κάθε περίπτωση, οσάκις ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη οφείλει να τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή να αποξηλώσει τα επικίνδυνα παιχνίδια σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο κατά καιρούς, ο δήμος Αχαρνών αποφάσισε:

2279 Αντιμετώπιση του Θέματος της Λειτουργίας των Παιδικών Χαρών του Δήμου Αχαρνών

Με την απόφαση αυτή σφραγίστηκαν 18 παιδικές χαρές και αποξηλώθηκαν 35.

Η μοναδική που λειτουργεί, χωρίς να αναφέρεται την εν λόγω απόφαση, είναι η παιδική χαρά  κοντά στο δημαρχείο.

Έτσι μετά ημερομηνία της απόφασης  του δημοτικού συμβουλίου της  26/8/2015 στο δήμο Αχαρνών  δε λειτουργούσαν παιδικές χαρές.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας:

Επισημαίνεται ότι οι Παιδικές Χαρές που θα σφραγιστούν πρέπει άμεσα σε επόμενο στάδιο να ελεγχθούν από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και στην συνέχεια να επισκευαστούν .

Το έτος 2015 στον προϋπολογισμό δεν υπήρχε κωδικός για παιδικές χαρές.

 

Τα έτη 2016 και 2017 δεν υπήρχαν ενταλματοποιηθέντες και πληρωθείσες δαπάνες για τις παιδικές.

Το έτος 2015 οι ενταλματοποιηθείσες δαπάνες ήταν 48.755.303,80  €  και οι πληρωθείσες  ήταν  48.664.482,14 €  για τις παιδικές χαρές το 2015  0 €.

Το έτος 2016 οι ενταλματοποιηθείσες δαπάνες ήταν 47.185.533,40  €  και οι πληρωθείσες  ήταν  47.185.533,35 €  για τις παιδικές χαρές το  2016  0 €.

Το έτος 2017 οι ενταλματοποιηθείσες δαπάνες ήταν 46.943.535,70  €  και οι πληρωθείσες  ήταν  39.785.389,28 €  για τις παιδικές χαρές το 2017  0 €.

Σημείωση: τα στοιχεία για το  έτος 2017 είναι μέχρι τον Οκτώβριο .

Με την με αρ. 24/2016 Μελέτη της Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάθηκαν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» προϋπολογισμού 632.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο στις 30/6/2016 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

2118 Έγκριση Μελέτης (Τεύχη Δημοπράτησης) του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Με την εν λόγω μελέτη αυτή προβλέπεται η κατασκευή των έργων διαμόρφωσης και αναβάθμισης επτά παιδικών χαρών του Δήμου Αχαρνών. Οι παιδικές χαρές στις οποίες γίνεται παρέμβαση είναι:

  • Παιδική χαρά Λεωφόρου Δημοκρατίας, Λεωφόρος Δημοκρατίας & Ι. Κονδυλάκη
  • Παιδική χαρά Καλλιά, Αγαμέμνονος και Σπετσών (Πλατεία Καλλιά)
  • Παιδική Χαρά Αγίου Πέτρου, Αγίου Πέτρου & Ιωλκού
  • Παιδική Χαρά Βαρυμπόμπης, Πλατεία Βαρυμπόμπης
  • Παιδική Χαρά Θρακομακεδόνων, Πλατεία Θρακομακεδόνων
  • Παιδική Χαρά Ποσειδώνος, Λυκότρυπα
  • Παιδική Χαρά Δημητρίου Δαμάσκου και Βίκτωρος Ουγκώ

Στις 27/9/2017 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

2217 Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Αττικής

Με την 182/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι της προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 632.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Στους όρους της σύμβασης περιλαμβάνονται:

ΑΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σύμφωνα µε τη μελέτη στο ποσό των 632.000,00 €, στο οποίο συµπεριλαμβάνεται η εκτιμώµενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, απολογιστικές δαπάνες και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί.

2.Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9729.05.005). 

  1. Τυχόν υπόλοιπο μετά τη δημοπράτηση δεν επαναδιατίθεται για την επέκταση του έργου ή για την εκτέλεση άλλου έργου.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

  1. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε 39 μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή.

Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο πρέπει να τελειώσει  σε τρία χρόνια και τρεις μήνες.

Αυτά για τις 7 παιδικές χαρές. Στον προϋπολογισμό της  Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου το έτος 2018 υπάρχει εγγραφή  100.000 €.

 

Το Νοέμβριο έγινε η Γ’ αναμόρφωση  του προϋπολογισμού.

Το ποσό των 200.000 € είναι από ίδιους  πόρους και αναμορφώθηκε σε 10.000 € για το έτος 2017.

Στις 5/12/2017 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο.  Στις εισηγήσεις  υπήρχε θέμα :

9 Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση, Ανακατασκευή και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών στο Δήμο Αχαρνών»

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση σχετικά με το θέμα αυτό.

 

Η πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος  ζήτησε τη μελέτη ανακατασκευής, Ο δήμαρχος είπε ότι υπήρχε στις εισηγήσεις.  Προφανώς δε γνώριζε  καθόλου το θέμα. Εισηγητής δεν υπήρχε. Το κείμενο της μελέτης ανευρέθη στο φάκελο του  υπαλλήλου-γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.

Τελικά ο συμπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου επέμενε να γίνει ψηφοφορία, η ώρα ήταν 2:12 της 6/12/2017.

2282 Έγκριση της με αρ 127 μελέτης του έργου Συντήρηση, Ανακατασκευή και Πιστοποίηση Παιδικών Χαρών 

Όπως φαίνεται στο βίντεο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν έκανε ονομαστική ψηφοφορία, αλλά θεώρησε ότι οι Σωτήρης Ντούρος και Μιχάλης Βρεττός ψηφίζουν κατά και άλλοι 15 ψήφισαν υπέρ

    

Που μέτρησε 17 δημοτικούς συμβούλους ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου στην αίθουσα συνεδριάσεων;

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, όπως ορίζει ο Κανονισμός Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, η απόφαση δεν είναι έγκυρη και θα γίνει προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για ακύρωσή της.

Ο ευτελισμός της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου δεν έχει όριο.

Τις πταίει;

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

ΔΗΚΕΑ – Χριστουγεννιάτικη συναυλία Βυζαντινής Μουσικής

Posted by koszig στο 12 Δεκεμβρίου 2017

Posted in ΔΗΚΕΑ | Leave a Comment »

» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» – Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

Posted by koszig στο 12 Δεκεμβρίου 2017

 

Με αφορμή τις ημέρες των Χριστουγέννων που πλησιάζουν, διοργανώνουμε εκδήλωση με τίτλο «ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ» με ομιλητή τον Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αναστάσιο Μπαστούνη. Τον ομιλητή θα πλαισιώσουν η Χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής της Λαογραφικής Εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»με Χοράρχη τον κ.Βαγγέλη Σαραντίδη και η Βυζαντινή Χορωδία «ΚΑΛΛΙΚΕΛΑΘΟΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑ» με Χοράρχη τον Πρωτοψάλτη κ.Λεωνίδα Δούκα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Θρακομακεδόνων την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 6.30μ.μ.

 

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Οικονομική Επιτροπή 7-12-2017. Στιγμιότυπα

Posted by koszig στο 11 Δεκεμβρίου 2017

Στις 7/12/2017 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή. Ένα από τα θέματα ήταν η προμήθεια οχημάτων.

Στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής, (κλικ εδώ), μεταξύ άλλων αναφέρεται και η   με αριθμ. 109/2017 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Παρακολουθείστε ένα μέρος της συνεδρίασης.

 

Σε ερώτηση του μέλους της επιτροπής Σπύρου Βρεττού για το είδος των 6 επιβατηγών αυτοκινήτων ο δήμαρχος απάντησε ότι θα είναι τύπου VAN.

Αν είχαν το κείμενο της μελέτης  θα  έβλεπαν ότι στην περιγραφή των αυτοκινήτων θα έγραφε:

Το όχημα να είναι πέντε (5) θέσεων συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

Το αμάξωμα του οχήματος να διαθέτει  τέσσερις (4) πλευρικές θύρες για το διαμέρισμα των επιβατών που κλειδώνουν με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας

Στη διακήρυξη υπάρχουν και δύο οχήματα τύπου VAN με προδιαγραφή:

Το όχημα να περιλαμβάνει την θέση του οδηγού πολλαπλών ρυθμίσεων και τουλάχιστον μια (1) θέση συνοδηγού, κατά προτίμηση αναδιπλούμενη

Το όχημα να διαθέτει δεύτερη θέση συνοδηγού, κατά προτίμηση αναδιπλούμενη

Το αμάξωμα του οχήματος να διαθέτει δυο (2) πλευρικές θύρες για το διαμέρισμα των επιβατών που κλειδώνουν με ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές και παράθυρα με κρύσταλλα ασφαλείας

Το όχημα να διαθέτει πλαϊνή πόρτα από την μεριά του συνοδηγού, κατά προτίμηση συρόμενη. Να αναφερθεί ο τρόπος ανοίγματος της πόρτας καθώς και οι διαστάσεις του ανοίγματος

Ο χώρος επιβατών να χωρίζεται από τον χώρο φορτίου με διαχωριστικό, ασφαλώς τοποθετημένο, κατά προτίμηση σταθερού υλικού , που θα εξασφαλίζει αυξημένη παθητική ασφάλεια για τους επιβαίνοντες. Αν το υλικό είναι σταθερό, να υπάρχει υποχρεωτικά τζάμι που να επιτρέπει την ορατότητα μέσω του εσωτερικού καθρέπτη.

Είναι φανερό  ότι, ή ο δήμαρχος δε γνώριζε την  109 μελέτη, που περιγράφει τα χαρακτηριστικά των 6 επιβατηγών οχημάτων  ή τα έχει μπερδέψει με τα δύο ημιφορτηγά τύπου VAN.

Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα τα σχετικά έγγραφα είναι εύκολο να γίνουν παρανοήσεις σε τεχνικά θέματα.

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Ενός κακού μύρια έπονται!!

Posted by koszig στο 11 Δεκεμβρίου 2017

Δυο μέρες μετά  την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 5/12/2ο17, της απόφασης της 6/12/2017 για την προμήθεια οχημάτων, συνεδρίασε εκτάκτως η οικονομική επιτροπή στις 7/12/2017.

Ένα από τα έκτακτα θέματα ήταν:

Εισηγητής: Δ/νση Οικον.-τμήμα προμηθειών

2  A. Έγκριση της με αριθμ. 109/2017 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την προμήθεια οχημάτων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 673.320,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά είδος, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για τα προσφερόμενα είδη.

Β. Σύνταξη των όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων.

Γ. Ψήφιση πίστωσης ποσού 75.200,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την προμήθεια οχημάτων σε βάρος του Κ.Α. 20-7132.001 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

Δ. Έγκριση διάθεσης ποσού 598.120,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για την ανωτέρω προμήθεια, από τον Κ.Α. 20-7132.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Τα θέματα αυτά ήταν αποτέλεσμα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου της προηγούμενης ημέρας για την προμήθεια οχημάτων ποσού  673.320,00 €, απόφαση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών στις 7/12/2017.

2288 Απόφαση 271 του δημοτικού συμβουλίου για την προμήθεια οχημάτων

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Η απόφαση αυτή φέρει την υπογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου

Με βάση αυτή την απόφαση συντάχτηκε η πρόσκληση για τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής. Παρακολουθείστε ένα απόσπασμα από αυτή τη συνεδρίαση.

 

Μετά το τέλος της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής  ο πρόεδρος της επιτροπής δήμαρχος Ιωάννης Κασσαβός και το μέλος της επιτροπής κατευθύνθηκαν στο γραφείο του προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων.

Η διορθωθείσα απόφαση που αναρτήθηκε στις 6/12/2017 στις 14:36:36

Διορθωθείσα απόφαση δημοτικού συμβουλίου της 5-12-2017

Και η διορθωμένη που αναρτήθηκε στις 11:50:03 στις 8/12/2017

7ΙΥΘΩΨ8-Ν75 Διορθωμένη απόφαση δημοτικού συμβουλίου της 5-12-2017

Από τα δύο κείμενα το τροποποιημένο  στην πρώτη περίπτωση ήταν:

Και η «σωστή» απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

Η δύο διορθώσεις ήταν ότι δεν θα γίνεται αναφορά πως και πότε θα αντληθούν οι δαπάνες και  ο διαγωνισμός αν είναι άνω των ορίων!!

Αντίστοιχες διορθώσεις έγιναν για την απόφαση της οικονομικής επιτροπής

Διορθωθείσα απόφαση οικονομικής επιτροπής 7-12-2017

ΩΦΖΗΩΨ8-ΡΣ3 Διορθωμένη απόφαση οικονομικής επιτροπής 7-12-2017

Η διορθωθείσα και η διορθωμένη απόφαση είναι ταυτόσημες!!!

Στη διορθωμένη απόφαση γίνεται μνεία  για την απόφαση  271/2017 του δημοτικού συμβουλίου.

13. Την με αριθμ. 271/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση της διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανωτέρω προμήθεια.

Στη διορθωμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχει ο όρος «άνω των ορίων» στον τρόπο εκτέλεση του προϋπολογισμού

Η διορθωμένη απόφαση της οικονομικής επιτροπής αναρτήθηκε στις 11:44:24 της 8/12/2017

Η διορθωμένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτήθηκε στις  11:50:03 της 8/12/2017

 

Επομένως η οικονομική επιτροπή επικαλείται τη δημοσίευση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου που αναρτήθηκε αργότερα από τη δημοσίευση της οικονομικής επιτροπής!!

Επομένως η απόφαση της οικονομικής επιτροπής στερείται νομιμότητας !!

Είναι φανερό ότι τα κόλπα των διορθώσεων του χρόνου ανάρτησης στις αναρτήσεις στη Δι@ύγεια δεν τελεσφόρησε.

 

 

Και μια και αναφερόμαστε σε οχήματα  ας δούμε την απόφαση ανάθεσης προμήθειας επιβατικού αυτοκινήτου που αναρτήθηκε στις 8/12/2017.

ΩΖ5ΞΩΨ8-ΣΗ1 Ανάθεση προμήθειας επιβατικού οχήματος

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

17. Την με αρ. πρωτ. 74096/23-11-2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
18. Την με αρ. πρωτ. 77033/05-12-2017 προσφορά της εταιρείας «Γ. Καψιώχας Α.Ε.Β.Ε. Αυτοκινήτων Μηχανημάτων».

Μια απορία. Που δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Υπήρχαν άλλες προσφορές;  Ο προϋπολογισμός ήταν 24.800 €, η προσφορά 24.797,29 €. Αντιπροσωπίες VW – AUDI – SKODA

Υπάρχει απάντηση;

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 5-12-2017. Η αθλιότητα

Posted by koszig στο 11 Δεκεμβρίου 2017

Οι τελευταίες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου της 5/12/2017, μετά από όσα έχουν γίνει προηγουμένως, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Τα πρώτα θέματα για συζήτηση στη συνεδρίαση της 6/12/2017.

14 Πρόταση για ίδρυση ή μη 37ου Νηπιαγωγείου Αχαρνών

15 Πρόταση ίδρυσης 31ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών

16 A. Έγκριση προμήθειας υλικών για τη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στα πλαίσια της βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών του Δήμου Αχαρνών 2017 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας μας.
Β. Ψήφιση πίστωσης 1.860,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις ανάγκες κάλυψης της ανωτέρω προμήθειας, σε βάρος του Κ.Α. 15-6471.001, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

17 Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού υαλοπινάκων των δύο (2) κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

18 Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια οχημάτων, συνολικού ποσού 673.320,00 € και της διαδικασίας εκτέλεσής του.

 

Το θέμα 14 αποσύρθηκε  μετά από διαφωνία για το χώρο δημιουργίας του νηπιαγωγείου.

Τα άλλα τρία ψηφίστηκαν χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας που προβλέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Το θέμα 18 αφορούσε στην προμήθεια οχημάτων αξίας 673.320,00 €. Για το θέμα αυτό υπήρξε διαφωνία αν καλύτερη ήταν η αγορά των οχημάτων η ενοικίαση με μορφή leazing.

Γενικά για το Leasing τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.  Η χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) θέλει αρκετή συζήτηση.

Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

Μετά την εκφώνηση  του θέματος ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ζήτησε ενημέρωση από τον κ. Ζητούνη, αντιδήμαρχο οικονομικών. Ο κ. Στάθης  Τοπαλίδης, αντιδήμαρχος Παιδείας φαίνεται στην οθόνη να κινείται προς την έξοδο της αίθουσας. Ο δήμαρχος φωνάζει «Στάθη μη φεύγεις». Δεν αναγράφεται που πήγαινε ο κ. Τοπαλίδης.

Οι παριστάμενοι στη συζήτηση, 2:15 της 6.12.2017, Σωτήρης Ντούρος και Μιχάλης Βρεττός ανέπτυξαν τα πλεονεκτήματα του leasing.

Προς το τέλος της συζήτησης του θέματος ακούγεται από το βάθος της αίθουσας, στη θέση του ενός δημοσιογράφου που παρακολουθούσε της συνεδρίαση, ότι για την αγορά οχημάτων, ότι στον προϋπολογισμό υπάρχουν 100.000 €, πράγμα το οποίο επαναλαμβάνει και ο κ. Βρεττός.

Ο δήμαρχος στο θέμα της ψηφοφορία υποκατέστησε τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και ρώταγε τι ψηφίζουν οι παριστάμενοι δημοτικοί σύμβουλοι.

Ποιοι ήταν οι παρόντες;

    

Αυτοί ήταν οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι με την έναρξη της συνεδρίασης

Παρόντες κατά την ψήφιση του θέματος για τα οχήματα, 4 της αντιπολίτευσης και 9 της συμπολίτευσης.

Αποτέλεσμα της ψηφοφορίας  2 κατά και τα υπόλοιπα υπέρ. Δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία.

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία να καταγραφούν όσοι είναι  υπέρ της εισήγησης  το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν είναι νόμιμο.

Η ψήφιση των επόμενων θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η επιχορήγηση του συλλόγου των εργαζομένων ενόψει των Εορτών των Χριστουγέννων, από τον αριθμό  19-58 δεν είναι νόμιμα τα αποτελέσματα γιατί οι ψηφοφορίες δεν έγιναν με ονομαστική ψηφοφορία και ο αριθμός των παρισταμένων δημοτικών συμβούλων δεν ήταν  13, ώστε και αν είχαν γίνει ονομαστικές ψηφοφορίες δε θα υπήρχε η νόμιμη πλειοψηφία

Αυτοί ήταν οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι που φέρονται να εγκρίνουν τα θέματα ως η εισήγηση!!!

 

Βασική ευθύνη για τον ευτελισμό της λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου έχει ο  πρόεδρός του  Κώστας Ρούσσας.

Την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη, έχει ο δήμαρχος Αχαρνών Ιωάννης Κασσαβός.

Φυσικά μικρότερη ευθύνη δεν έχουν τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που δεν καταγγέλλουν  στα αρμόδια όργανα των ευτελισμό των θεσμών και των νόμων.

Θα σταματήσει κάποτε η ξεφτίλα των θεσμικών οργάνων;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 5-12-2017. Η αγνόηση της νομιμότητας.

Posted by koszig στο 10 Δεκεμβρίου 2017

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 5/12/2017 μετά τη συζήτηση του πρώτου θέματος, (κλικ εδώ), η συζήτηση συνεχίστηκε.

 

Εικόνες από την αθλιότητα της συνεδρίασης  του δημοτικού συμβουλίου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι όρθιοι κατευθύνονται προς την έξοδο της αίθουσας συνεδριάσεων. Στην είσοδο ο δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος προσπαθούν να «εμποδίσουν» την έξοδο των δημοτικών συμβούλων. Ο δήμαρχος κάποια στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη. Ζητάει από του δημοτικούς συμβούλους να καθίσουν να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Ο τέως πρόεδρος του συλλόγου των εργαζομένων του δήμου, δίπλα στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, προσπαθεί να πείσει τον πρόεδρο να συζητηθεί το θέμα της επιχορήγησης του συλλόγου για τα δώρα των εορτών.

Τελικά με αυτή την πίεση ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου συνέχισε τη συνεδρίαση, μετά την αποχώρηση της δικηγόρου Αντωνίας Δημητρακοπούλου. η οποία άρχισε να κάνει την εισήγηση για το 2ο θέμα:

2 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αχαρνών.

Αναρωτιέται κάποιος με ποια θεσμοθετημένη ιδιότητα θα έκανε την εισήγηση η κα. Δημητρακοπούλου.

Το θέμα αποσύρθηκε!!

Επόμενο θέμα ήταν:
3 Αναπροσαρμογή ή μη τελών και δικαιωμάτων κοιμητηρίων – οικονομική τεκμηρίωση.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κάλεσε τον αντιδήμαρχο οικονομικών Ηλία Ζητούνη να κάνει την εισήγηση.

Στην εισήγηση που είχε δημοσιευτεί εκτός από τα τέλη και δικαιώματα των κοιμητηρίων υπήρχε «κρυμμένος» και Κανονισμός Λειτουργίας των Κοιμητηρίων.

Ο κ. Ζητούνης αρνήθηκε να κάνει την εισήγηση και το θέμα αποσύρθηκε.

Παρακολουθείστε τη συνέχιση της συνεδρίασης.

 

Στα επόμενα θέματα ήταν και το :

7 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

Η εισήγηση της υπηρεσίας που εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ήταν:

ΘΕΜΑ: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017

           Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το  2o  θέμα της ημερήσιας διάταξης και παρουσιάζει  την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που αναφέρεται   στα εξής:

         Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. Β’ και 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου.

         Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού καθορίστηκαν με την 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/9-9-2011) απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών.

         Συγκεντρωτικά οι καταστάσεις των εισπράξεων (εσόδων) και των δαπανών (εξόδων) ανά κατηγορία δαπάνης μέχρι το Γ΄ τρίμηνο 2017 έχουν ως εξής:

Στην εισήγηση γίνεται αναφορά:

Σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ. 1 εδ. Β’ και 266 παρ. 9 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93/14-4-2014), ορίζονται τα εξής:

        «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Είναι φανερό ότι η οικονομική υπηρεσία και η οικονομική επιτροπή  δε γνωρίζουν την τροποποίηση  του άρθρου 266.

Η έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Γ’ Τριμήνου του έτους 2017 (Ιανουαρίου Σεπτεμβρίου) έπρεπε σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη να έχει υποβληθεί για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο. Το θέμα συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο με ένα μήνα καθυστέρηση.

Σε δύο αναρτήσεις στις αρχές Νοεμβρίου έγινε αναφορά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού  του Γ’ Τριμήνου του έτους 2017, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Στα έσοδα οι εισπράξεις ήταν  σε ποσοστό το 69.6 % όσων είχαν προϋπολογιστεί ότι θα εισπραχθούν (στοχοθεσία).

Στα έξοδα οι δαπάνες ήταν σε ποσοστό 65,4 % όσων είχαν προϋπολογιστεί ότι θα δαπανηθούν (στοχοθεσία).

Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση:

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

Προφανώς η οικονομική υπηρεσία, η οικονομική επιτροπή και το δημοτικό συμβούλιο  είναι εκτός πραγματικότητας. Μετά απορούμε γιατί ο δήμος είναι στο παρατηρητήριο.

 

Επόμενο θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

13 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 53/2016 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου.

Είναι φανερό ότι οι παριστάμενοι στο δημοτικό συμβούλιο δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται.

Στις 23/3/2016 το δημοτικό συμβούλιο ψήφισε  να δοθούν ονόματα σε οδούς του δήμου Αχαρνών μετά από πρόταση της επιτροπής ονοματοθεσίας.

Για το θέμα αυτό είχε γίνει σχετική ανάρτηση, (κλικ εδώ), ως και ανάρτηση πριν τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ). Προφανώς  κανένας δημοτικός σύμβουλος δε διάβασε την ανάρτηση. Σε αυτή την απόφαση ο δήμαρχος πρότεινε να δοθούν τα ονόματα δύο δημοτών που σκοτώθηκαν σε τροχαία ατυχήματα.

Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε μετά από αναφορά Ενεργού Πολίτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στις 27/4/2016 και κοινοποιήθηκε στο δήμο Αχαρνών στις  7/7/2016. Ο δήμος αγνόησε αυτή την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Μετά από υπενθύμιση Ενεργού Πολίτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για μη εκτέλεση αποφάσεων της από το δήμο Αχαρνών, ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  η ανάκληση της απόφασης.

 

Τελικά μετά την ανάκληση της απόφασης θα ξηλωθούν οι πινακίδες ονομάτων οδών από τους συγκεκριμένους δρόμους; Θα γίνει ενημέρωση στον ΕΛΤΑ για τις αλλαγές. Ποιοι ευθύνονται για αυτά τα προβλήματα;

Υπάρχει ευθύνη για την μη εκτέλεση της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για καθυστέρηση ακύρωσης της απόφασης.

Σε κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη, (κλικ εδώ) αναφέρεται:

Στο πλαίσιο διερεύνησης αναφοράς, ο Συνήγορος διαπίστωσε επιφύλαξη εκ μέρους της αρμόδιας  Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως προς την ενεργοποίηση των διατάξεων περί πειθαρχικών ευθυνών σε βάρος των αιρετών οργάνων των δήμων. Συγκεκριμένα, σε υπόθεση που διερεύνησε ο Συνήγορος, η
Αποκεντρωμένη Διοίκηση υποστήριξε ότι δήμος αρνήθηκε να της αποστείλει συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν για τον έλεγχο νομιμότητας κανονιστικού περιεχομένου απόφασης και ο Συνήγορος τόνισε ότι η άρνηση αυτή συνιστά παράβαση καθήκοντος. Ο αρμόδιος Γενικός
Γραμματέας αντέταξε ότι κατά τις διατάξεις του Καλλικράτη, πειθαρχική διαδικασία δύναται να κινηθεί µόνο στην περίπτωση που οι δήμοι δεν συμμορφώνονται µε τις αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Απηύθυνε δε σχετικό έγγραφο ερώτηµα προς το Υπουργείο Εσωτερικών,
το οποίο απάντησε ότι, τόσο η υπερβολική καθυστέρηση όσο και η µη αποστολή στοιχείων για τον έλεγχο της πράξης, δύνανται να επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος των αιρετών (υπόθεση 150442/2012).

Φαίνεται ότι ο Ενεργός Πολίτης θα χρειαστεί να υπενθυμίσει τα ανωτέρω στο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Υπομονή. Μία ακόμα ανάρτηση έμεινε για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 5-12-2017. Τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας

Posted by koszig στο 10 Δεκεμβρίου 2017

Η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 5/12/2017  προβλεπόταν να αρχίσει στις 18:30. Άρχισε στις στις 19:00 η συζήτηση για το έκτακτο θέμα και τελείωσε στις 20:30. Μετά άρχισε η συζήτηση για τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης. Για τα θέματα προ της ημερήσιας διάταξης παρακολουθήσατε σε προηγούμενη ανάρτηση τις απόψεις των δημοτικών συμβούλων, του δημάρχου, παραγόντων του δήμου και κατοίκων (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Η συνεδρίαση άρχισε στις 20:30 και οι ανακοινώσεις πριν την ημερήσια διάταξη τελείωσαν  στις 11:58. Η ημερήσια διάταξη  άρχισε στις 0:05, ή καλύτερα στις 0:05 της επόμενης ημέρας  6/12/2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 7 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

Το συμβούλιο λαµβάνει τις αποφάσεις του µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά µε άλλη διάταξη.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου μετά την ώρα 24:00 ανακοίνωσε την παράταση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου κατά μία ώρα χωρίς να ζητήσει  τη γνώμη  των δημοτικών συμβούλων, αν εγκρίνουν τη συνέχιση της συνεδρίασης την επόμενη ημέρα.

Η συνέχιση της συνεδρίασης χωρίς την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας δεν είναι νόμιμη.  Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου συνέχισε τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μέχρι τις 2:30 της επόμενης ημέρας  6/12/2017.

Για παράδειγμα στην απόφαση 271 του δημοτικού συμβουλίου ως ημερομηνία απόφασης αναφέρεται η 5/12/2017 (ημέρα έναρξης της συνεδρίασης), ενώ η απόφαση για το θέμα ελήφθη στις 6/12/2017 στις 2:20 !!

Μετά την έναρξη της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανακοίνωσε ότι το αρ. 4 θέμα αποσύρεται ως και τα θέματα 11 και 12.

4 Δωρεάν παραχώρηση (δηλαδή χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση κατά πλήρη κυριότητα) οικοπέδου έκτασης 1.975,98 τμ κειμένου εντός σχεδίου στο Ο.Τ. 585
στο Δήμο Αχαρνών για την ανέγερση Ιερού Ναού κατόπιν σχετικής αίτησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.
11 «Έγκριση ή μη οικιστικών πυκνώσεων στον Δήμο Αχαρνών σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3889/10 και αποτύπωσή τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του
κτηματολογίου»
12 «Έγκριση ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 23 του Ν. 3889/10 στην διαδικτυακή εφαρμογή του κτηματολογίου»

Πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1 Καθορισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2018 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού
καθώς και άλλης δαπάνης από πάγια παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

 

 

Σε ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2014 αναφέρεται:

Κρίνεται αναγκαίο και πάλι να επισημανθεί ότι το Συμβούλιο Επικρατείας κατά πάγια νοολογία κρίνει, ότι οι κανονιστικές αποφάσεις των δήμων, που επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη πρέπει να μνημονεύουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα εκτελούμενα έργα. Η αόριστη αναφορά σε υπηρεσίες ή αγαθά που θα παρέχονται, χωρίς αυτά να προσδιορίζονται µε συγκεκριμένο τρόπο, καθιστούν αυτές τις αποφάσεις παράνομες. Επίσης, οι υπηρεσίες ή τα έργα για τα οποία επιβάλλονται τα τέλη, πρέπει να έχουν εξαιρετικό χαρακτήρα, δηλαδή να μην περιλαμβάνονται σε υποχρεωτικά παρεχόμενες υπηρεσίες ή έργα που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές.
Τέλος, το ύψος τους πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών ή εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων και να καθορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων, κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. Στην περίπτωση κατά την οποία τα κριτήρια καθορισμού του ύψους του τέλους δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, δεν πρόκειται για επιβολή ανταποδοτικού τέλους, αλλά φόρου, που επιβάλλεται κατά παράβαση της συνταγματικής διάταξης του άρθ. 78 παρ. 4, βάσει της οποίας αυτή δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, όπως εκφωνείται από τον πρόεδρο του δημοτικού   συμβουλίου Κώστα Ρούσσα είναι υπέρ 16, κατά 7 και ένα λευκό (χρόνος 46:49 στο βίντεο «Ανταποδοτικά τέλη 2»)

Για να είναι νόμιμη η απόφαση απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία,  δηλαδή πλειοψηφία  23 θετικών ψήφων.

Είναι φανερό ότι η απόφαση για την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 δεν είναι νόμιμη.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί η απόφαση στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών και στη Δι@ύγεια.

Για το περιεχόμενο της απόφασης σχολιασμός θα γίνει μετά τη δημοσίευσή της.

Από την όλη διαδικασία στη συνεδρίαση είναι φανερό ότι έγινε μια συζήτηση με αμφίβολο αποτέλεσμα. Ο δήμαρχος στην πραγματικότητα προέδρευε στο δημοτικό συμβούλιο αντί να παρίσταται ως επισκέπτης και να ζητάει το λόγο. Έπρεπε να είχε αντιληφθεί το «κλίμα» να μη συνεχίσει τη συνεδρίαση πέρα της 24:00.

Ο δήμαρχος έπρεπε να γνωρίζει ότι για την ψήφιση της πρότασης ήταν αναγκαία η απόλυτη πλειοψηφία που δεν υπήρχε. Από τους 27 δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας παρέμειναν 15 από τους οποίους 8 αντιδήμαρχοι με αντιμισθία και άλλοι με αντιμισθία από νομικά πρόσωπα.

Η αντιδήμαρχος Οικονομικών Ηλίας Ζητούνης παρέστη ως θεατής. Την εισήγηση έκανε η διευθύντρια οικονομικών και παρεμβάσεις έκανε ο Βασίλειος Λαμπρακάκης, ο οποίος δεν φέρεται να έχει θεσμοθετημένη ιδιότητα για να παρίσταται στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κωνσταντίνος Ρούσας προφανώς δεν είχε ιδέα ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έπρεπε να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων. Δεν ανακοίνωσε μετά την εκφώνηση του αποτελέσματος  ότι η εισήγηση δεν εγκρίνεται.
Προφανώς δε γνώριζε ότι έπρεπε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία για τη συνέχιση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της πρόσκλησης.

Το πιο ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι η συνέχεια της συνεδρίασης!!

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου της 5-12-2017. Οι δημότες

Posted by koszig στο 9 Δεκεμβρίου 2017

Συνέχιση της παρουσίασης της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 5/12/2017 με ομιλίες  παραγόντων του Δήμου Αχαρνών και κατοίκων, (κλικ εδώ).

 

Σε απάντηση όσων αναφέρθηκαν για το θέμα της «Αρωγής» ο πρόεδρος της Νικόλαος Γκασούκας διατύπωσε τις απόψεις του.

 

Θανάσης Κατσιγιάννης, γενικός γραμματέας Δήμου Αχαρνών

 

Κ. Τουμπακάρης, δημότης

 

Σ. Καλογράνης, δημότης

 

Καλογεράκης – Καρυδάκης

 

Κάτοικος οδού Κύπρου

 

Σε επόμενη ανάρτηση η συνέχεια του δημοτικού συμβουλίου της 5/12/2017 με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »