Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Αστική ευθύνη σε δημοτικούς άρχοντες

Posted by koszig στο 21 Δεκεμβρίου 2009

Σε συζήτηση που είχα σήμερα με παρέα δημοτών, δέχτηκα «παρατήρηση» για τις ενέργειες που κάνω για τη ρύπανση του λόφου των 40 Μαρτύρων. Με τις αναφορές μου στη Νομαρχία, που έχουν ως συνέπεια την επιβολή προστίμων, τελικά στρέφομαι εναντίων του Δήμου μου είπαν. Το ίδιο μου είχε πει πριν από καιρό αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες στα οικονομικά του Δήμου. Ενώ δίνεται η εντύπωση ότι «χτυπάς» τη δημοτική αρχή, στην πραγματικότητα χτυπάς το Δήμο και τους δημότες, αφού σε αυτούς θα μεταφερθεί το οικονομικό πρόβλημα του Δήμου.

Τα πράγματα φαίνονται έτσι αλλά δεν είναι. Το λένε αυτοί που δεν γνωρίζουν το νόμο που ισχύει για την τοπική αυτοδιοίκηση, το νόμο 3463/2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 3463:

Αστική ευθύνη

1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, τα μέλη της δημαρχιακής επιτροπής, οι πρόεδροι Κοινοτήτων, τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, καθώς και οι σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, οι τοπικοί σύμβουλοι και οι πάρεδροι οφείλουν να αποζημιώσουν το Δήμο ή την Κοινότητα για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν εις βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.

2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχίας με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του νομού ή της νομαρχίας ή τον αναπληρωτή του που ορίζει ο ίδιος.

β) Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή όπου δεν υπηρετεί Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και

γ) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού αναπληρούμενο σε περίπτωση κωλύματος από τον αντιπρόεδρο αυτής. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ διοικητικού της Περιφέρειας που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η επιτροπή εξετάζει τις υποθέσεις ύστερα από αίτηση του Δήμου ή της Κοινότητας ή με εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που ενεργεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη, και αποφασίζει, αφού κάνει έρευνα και καλέσει τα πρόσωπα που θεωρούνται υπεύθυνα για την πρόκληση της ζημίας, να δώσουν εξηγήσεις, μέσα σε εύλογο διάστημα.

Κατά των πράξεων της επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή στο τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο Δήμος ή η Κοινότητα.

Κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου επιτρέπεται να ασκηθεί έφεση στο διοικητικό εφετείο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξεως της επιτροπής.

Επειδή σε εμάς τους δημότες που είμαστε άσχετοι (καλώς ή κακώς) με νόμους και ορισμούς παρατίθενται επεξηγήσεις για ενημέρωσή μας που έχουν διατυπώσει ειδικοί.  Με τέτοιες γνώσεις, που για μερικούς μπορεί να φαίνονται ακαταλαβίστικες ή βαρετές, μπορούμε να γίνουμε ενημερωμένοι ενεργοί πολίτες.

Θετική ζημία είναι η μείωση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του δήμου ή της κοινότητας. Η εκτίμηση της ζημίας πρέπει να γίνεται υποκειμενικά, να λαμβάνεται, δηλαδή, υπόψη η αξία που είχε το πράγμα γι’ αυτόν που ζημιώθηκε και όχι η αντικειμενική του αξία. Στην έννοια δε της περιουσίας περιλαμβάνεται κάθε ενσώματο ή ασώματο Πράγμα π.χ. απαιτήσεις του Δήμου ή Κοινότητας έναντι τρίτων. Οι λόγοι που θεμελιώνουν την ευθύνη για τη αποκατάσταση της ζημίας που προέκυψε, είναι: α) πράξη ή παράλειψη, β) συνάφεια της πράξης ή παράλειψης με τη άσκηση καθηκόντων του αιρετού οργάνου που προκάλεσε τη ζημία, γ) πράξη που Περιέχει άσκηση δημόσιας εξουσίας, δ) παράβαση του νόμου που σημειώθηκε με την πράξη ή παράλειψη, ε) παράβαση νόμου που δεν θεσπίσθηκε προς χάρη του γενικού συμφέροντος, και στ) η διαφορά μεταξύ των δύο περιουσιακών καταστάσεων του οργανισμού, δηλ. της αξίας που υπήρχε πριν από τη ζημία και της αξίας που απέμεινε μετά από τη ζημία. Οι Δήμαρχοι και Πρόεδροι κοινοτήτων που δεν προβαίνουν στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων ή δεν τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις και ζημιώνουν από αυτή την αιτία τους δήμους και τις κοινότητές τους με τόκους υπερημερίας κ.λπ. πρέπει να καταλογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 του Κώδικα (Εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 68870/ 284/1954). Επίσης, καταλογιστέος κρίθηκε ο πρόεδρος Κοινότητας που ζημίωσε θετικά την κοινότητά του από την αγορά υλικών σε υπερβολική τιμή και σε αδικαιολόγητη ποσότητα με υπέρβαση αυτής που αναφέρετο στη μελέτη και που πλήρωσε ημερομίσθια τεχνίτη, ενώ έπρεπε να πληρώσει ημερομίσθια εργάτη (Ελεγκτ. Συνεδρ. 29/1956).

Δόλος, είναι τη βούληση για την Παραγωγή παράνομου αποτελέσματος με σκοπό την ιδία ωφέλεια ή βλάβη άλλου. (Αρ. Παγ. 422/1958 Νομ. Β. 6. 1130).
Κατά την ορθή έννοια του δόλου, πρέπει να συντρέχουν αφενός μεν, παράνομο αποτέλεσμα, αφετέρου δε, θέληση που κατευθύνεται στο αποτέλεσμα αυτό και επί πλέον απαιτείται αυτός που ενεργεί δόλια, να τελεί σε πλήρη γνώση, όχι μόνο των πραγματικών και νομικών όρων του παράνομου αποτελέσματος, αλλά και του παράνομου χαρακτήρα των ενεργειών του. (Πρωτ. Αθ. 6998/1958 ΔΕΝ 15.412). Για να συντρέξει δηλ. η περίπτωση δόλου, δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα στοιχεία του δόλου κατά τον Ποιν. Κώδικα, ήτοι, σκοπός ίδιου πλουτισμού ή κέρδους για τον δόλιο ή τρίτον, αλλά αρκεί και η Κακή προαίρεση. Οι συμμετέχοντες σε δόλια πράξη εν γνώσει τους ότι βλάπτουν άλλον, υπόκεινται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο στην αποζημίωση του ζημιωθέντος, απαλλάσσονται δε της ενοχής εφόσον ο ένας απ’ αυτούς ικανοποίησε τον ζημιωθέντα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 926 του Αστ. Κώδικα. Αν κατά τη διεξαγωγή δικαστικού αγώνα δεν διαπιστωθεί δόλος ή βαρεία αμέλεια σε βάρος του προέδρου κοινότητας, θεωρείται απαλλαγμένος από την κατηγορία (Ελεγκτ. Συνεδρ. 9/1955).
Σχετικές με το ανωτέρω Θέμα είναι και η υπ’ αριθ. 7862/1957 απόφ. του Πρωτ. Αθην. (ΑΝΘ. 81 και οι 8, 118, και 1918/1978 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών και Αιγ. Νομ. Β. 26, 1412 και 27.101).

Βαρεία αμέλεια είναι η παράλειψη του οργάνου να καταβάλει την επιμέλεια κοινού ανθρώπου. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει βαρεία αμέλεια είναι πιο πολύ συνηθισμένες από το δόλο, γιατί όταν η ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη είναι αντίθετη προς το νόμο, είναι πολύ πιθανό ότι το όργανο που ενήργησε, δεν εξήντλησε όλη την απαιτούμενη επιμέλεια του κοινού ανθρώπου για ν’ αποφύγει την παραβίαση του νόμου. Το κριτήριο της αμέλειας δεν πρέπει να είναι υποκειμενικό. 1•! έννοια της αμέλειας σαν στοιχείο υπαιτιότητας κατά το άρθρο 105 του Εισαγ. Νόμου Αστ. Κωδ. δεν ταυτίζεται με την έννοια της βαρείας παράβασης καθήκοντος που συνιστά πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα. Ορθά καταλογίστηκαν μέλη του κοινοτ. συμβουλίου με το ποσό της ζημιάς που προέκυψε σε βάρος της Κοινότητας, γιατί από βαρεία τους αμέλεια δεν πήγαιναν στις συνεδριάσεις του κοιν. συμβουλίου για την επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας ενοικίασης κοινοτ. αγρού (Ελ. Συνεδρ. 392/1955), κλπ.
4. Με τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του άρθρου 141 του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», άλλαξε τελείως το νομικό καθεστώς που ίσχυσε με τις διατάξεις του άρθρου 129 παρ. 2 και 3 του Παλαιού Δημοτ. και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.Δ. 2888/1954) που καταργήθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 291 του νέου Κώδικα. Κατά το νομικό εκείνο καθεστώς ο καταλογισμός της ζημίας σε βάρος των υπευθύνων οργάνων του δήμου ή Κοινότητας ύστερα από αίτησή τους ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ετών από τη λήξη της δημοτικής ή Κοινοτικής περιόδου και γινόταν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Με το νέο νομικό καθεστώς ο καταλογισμός αυτός γίνεται με απόφαση Τριμελούς Επιτροπής που συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του δήμου ή της κοινότητας ή αυτεπάγγελτη ενέργεια του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε δημότη. Η διαφορά τώρα είναι ότι, ο Δήμος και η Κοινότητα υποβάλλουν την αίτηση και ο Γενικός Γραμματέα της Περιφέρειας πρέπει να δώσει την εντολή στην επιτροπή να επιληφθεί της αιτήσεως αυτής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών, που αρχίζει αφότου έληξε η δημοτική ή κοινοτική περίοδος.

Τώρα οι αιρετοί, μη νομομαθείς άρχοντες γνωρίζουν, εφόσον ο Δήμαρχος τους κοινοποιήσει το έγγραφο με αρ. πρωτ. 109529/14-12-09, με το οποίο μπορούν να ενημερώνονται από τον ιστότοπο (εφόσον γνωρίζουν ελληνικά και διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυο). Αυτοί έχουν προβλήματα αστικής ευθύνης για παραλήψεις ή ενέργειες που ζημιώνουν το Δήμο.

Οι ενεργοί πολίτες τώρα γνωρίζουν, εφόσον διαβάζουν τα κείμενα αυτά στον ιστότοπο, ότι με αναφορές για ζημίες που προκαλούν στο Δήμο οι δημοτικοί άρχοντες, με τους όρους που λέει ο νόμος, δηλ δόλο ή βαρεία αμέλεια, δε ζημιώνουν οικονομικά το Δήμο, αλλά αυτούς που ευθύνονται για αυτό.

Ο κάθε δημότης, οφείλει να γίνει ενεργός δημότης. Δεν πρέπει να λέει αν δε βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά οι αιρετοί άρχοντες που τους ψηφίζουμε για το λόγο αυτό, εγώ θα το κάνω!!

θα αναφέρω  κάτι από την Ασκητική του Ν. Καζαντζάκη:

Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.

Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: