Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Μαΐου 2011

Λίγη προσοχή δε βλάπτει

Posted by koszig στο 31 Μαΐου 2011

Μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23 Μαΐου έγινε σχολιασμός σε μια ανάρτηση, (κλικ εδώ). Παρότι η Δημοτική Αρχή τη διάβασε δεν τις έδωσε τη δέουσα σημασία.

Δημοσιεύτηκαν 4 αποφάσεις, μια από τις οποίες είναι η παρακάτω (κλικ εδώ).

Απόσπασμα της απόφασης φαίνεται εδώ:

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όσον αφορά την αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς απαλλοτριωμένης ιδιοκτησίας της κας Ελένης Μαυρίδου συζ. Χαράλαμπου Τουλκαρίδη στο Ο.Τ Γ205 Κ.Α 154208 Π.Ε ΝΕΑΠΟΛΗ¨.
2.Την υποβολή προς το Δ.Σ της ανωτέρω απόφασης
3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κο Δήμαρχο

Τι αναφέρει το άρθρο 75;

 Άρθρο 75

Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια και αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση είναι το δημοτικό συμβούλιο.

2. Αν απουσιάζει ή κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου το μέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται τακτικά μέλη, καλούνται  τα  αναπληρωματικά  με  τη  σειρά  της  εκλογής τους.

3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

4. Αν ένα μέλος της επιτροπής απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς συνεδριάσεις, το δημοτικό συμβούλιο με πράξη του το αντικαθιστά.

5. Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα μέλη της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος  ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθει δίμηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονομική ή την επιτροπή ποιότητας  ζωής  αποτελεί  σοβαρή  παράβαση  καθήκοντος.

6. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

7. Οι συνεδριάσεις των επιτροπών είναι δημόσιες και γίνονται στο δημοτικό κατάστημα. Η επιτροπή με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών της   και με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή μπορεί με την πλειοψηφία του συνόλου των μελών της να αποφασίζει να συνεδριάζει κατά περίπτωση σε άλλο κατάλληλο οίκημα της έδρας, αν κρίνει ότι το δημοτικό κατάστημα είναι ακατάλληλο.

8. Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι. Τα μέλη της επιτροπής που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία ακόμα και αν αποχωρήσουν λογίζονται ως παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία. Για τις συνεδριάσεις της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής τηρούνται πρακτικά.

9. Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας.

10. Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του δήμου με ευθύνη του προέδρου τους.

Αναφέρεται πουθενά αποδοχή συμβιβαστικής τιμής αγοράς;

Στο άρθρο 72 αναφέρεται (Οικονομική Επιτροπή):

ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

Στην απόφαση δεν αναφέρεται η τιμή συμβιβασμού προκειμένου να τεκμηριωθεί αν επιτρέπεται ο συμβιβασμός.

Οι τέσσερις αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως διατυπώνονται στις αποφάσεις τυπικά δεν είναι νόμιμες και θα πρέπει να ακυρωθούν και να γίνει η διαδικασία έγκρισης τους από την Οικονομική Επιτροπή πριν υποβληθούν στο δημοτικό συμβούλιο για ψήφιση.

Να αναφερθώ πάλι σε θέματα διαδικασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                 Εκχωρούμε  στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Κρημνιανιώτη Νικόλαο του Περικλή τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 161 του Ν. 3584/07  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3801/09 οι οποίες είναι :

δ. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, των Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο α­πό τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή των αντίστοιχων Συμβουλίων και επιτροπών.

ε. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων, των Επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής,  από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου

Αυτές είναι οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου.

Ο κ. Κρημνιανιώτης ήταν παρών στη συνεδρίαση, αλλά προετοίμαζε την παρουσίαση του προγράμματος CYCLO της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ!!

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Πολλή φασαρία, για το τίποτα;

Posted by koszig στο 31 Μαΐου 2011

Πολλή φασαρία έγινε τις προηγούμενες μέρες για τη δημιουργία Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Ανήλικων Μεταναστών. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο Δήμαρχος επικοινώνησε με το  Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να συναντήσει τον Υπουργό, πράγμα που δεν έγινε δυνατό  γιατί ο Υπουργός  απουσίαζε στο εξωτερικό. Τελικά σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός με το δήμαρχο, που τον βρήκε στο Τελεφερίκ, ορίστηκε συνάντηση για την Παρασκευή 27 Μαΐου.

Αυτό είναι το δελτίο τύπου που δημοσιεύτηκε για τη συνάντηση τού δήμαρχου με τον Υπουργό.

Δελτίο τύπου,Συνάντηση Δημάρχου Αχαρνών με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Την Παρασκευή 27 Μάιου ο Δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος επισκέφθηκε τον Υπουργό Προστασίας  του Πολίτη Χρήστο Παπουτσής, προκειμένου να ενημερωθεί για  το Κέντρο Υποδοχής Ανήλικων Μεταναστών, αλλά και να του θέσει άλλα ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις της Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα και την εγκληματικότητα στην πόλη μας.
Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να δημιουργηθεί, πέραν των υπαρχουσών  καμιά νέα εγκατάσταση στην Αμυγδαλέζα. Υπογράμμισε  ότι η δυναμικότητα της συγκεκριμένης εγκατάστασης είναι έως 40 άτομα  και μέχρι σήμερα δεν έχει ξεπεράσει τα εκατό άτομα ετησίως, δεδομένου ότι η διαδικασία της απέλασης  στις περιπτώσεις των ανηλίκων προχωρά ταχύτατα. Υπενθύμισε επιπλέον, ότι η χώρα μας απέσπασε  συγχαρητήρια για την ποιότητα στις συνθήκες διαβίωσης των ανηλίκων
Ο Δήμαρχος στη συνέχεια εξέθεσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της  Αμυγδαλεζας και το γεγονός ότι στον Δήμο μας βρίσκονται οι σχολές της αστυνομίας, ένας πανεπιστημιακός χώρος,  για τον οποίο ο Δήμος μεριμνά για την καθαριότητα του χωρίς να υπάρχουν αντισταθμιστικά οφέλη όλα αυτά τα χρόνια.
Ο Υπουργός αντέτεινε ότι το θέμα αφόρα το Υπουργείο Οικονομικών, συμφώνησε όμως   με το αίτημα για ανταποδοτικά οφέλη από  την αποκομιδή των απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της Αμυγδαλέζας.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε επίσκεψη στενού συνεργάτη του Υπουργού ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου, του Δήμου και αρμόδιων φορέων για την  αναβάθμιση της αστυνόμευσης με σκοπό την μείωση της παραβατικότητας στην περιοχή.
Στην συνάντηση παραβρέθηκε και ο γ.γ. του Δήμου κος Νίκος Κριμνιανιωτης, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Φυτας και ο πρώην Δήμαρχος Παναγιώτης Φωτιάδης
Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να μην λειτουργήσει το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής.
Το αποτέλεσμα ήταν να γίνει παραπομπή στο Υπουργείο Οικονομικών για ανταποδοτικά οφέλη για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Για το λόγο αυτό φαίνεται ότι ο δήμαρχος συνοδευόταν από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο του δήμου.

Τελικά το Κέντρο θα  γίνει, η αστυνομία δε θα αποβληθεί από το χώρο!

Πολύ περίεργοι είναι μερικοί που ρωτούν ποιο ήταν το υπόμνημα που υποβλήθηκε, αν υποβλήθηκε, που αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο.

Ένα ενημερωτικό κείμενο που κυκλοφόρησε δίνει άλλη διάσταση στο θέμα:

ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών και η ασφυξία που προκαλεί η εγκατάσταση χιλιάδων από αυτούς στο λεκανοπέδιο βρίσκεται σήμερα στην κορύφωσή του. Η κατάσταση οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη δολοφονία του συμπολίτη μας από μετανάστες που είχε ως αποτέλεσμα το κέντρο της Αθήνας να μετατραπεί σε πεδίο τυφλής αντεκδίκησης και αυτοδικίας από μερίδα πολιτών.

Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε στις 18 Μαΐου, ότι σχεδιάζει την δημιουργία 14 Κέντρων υποδοχής μεταναστών σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Μεταξύ των χώρων που ανακοίνωσε το Υπουργείο, είναι και η Αμυγδαλέζα, την  οποία προορίζει για κέντρο υποδοχής των ανηλίκων μεταναστών.

Δεν γνωρίζουμε με ποια κριτήρια επελέγη η Αμυγδαλέζα ως ένα από τα κέντρα.

Είναι λάθος γενικά να δημιουργούνται τέτοιοι χώροι σε κατοικημένες περιοχές.

Θέλοντας να προλάβει το αρμόδιο Υπουργείο τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των φορέων και των κατοίκων των περιοχών που κατά το σχεδιασμό του θα εγκατασταθούν τα κέντρα, δηλώνει ότι «όλα τα κέντρα θα λειτουργούν με σύγχρονες προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων, ενώ θα ληφθούν όλα τα μέτρα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Επίσης πρόκειται να δοθούν κίνητρα για έργα υποδομής στις περιοχές, με χρηματοδότηση είτε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλοντος, είτε από το Πράσινο Ταμείο».

Οι διαβεβαιώσεις αυτές του υπουργείου δεν πείθουν κανένα. Ακόμη και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. (FRA), επισημαίνει σε έκθεσή του τις «ανησυχητικές» συνθήκες διαβίωσης των λαθρομεταναστών σε ήδη λειτουργούντα κέντρα κράτησης στον Έβρο και υπογραμμίζει παράλληλα, την ανεπαρκή αντιμετώπιση του προβλήματος από τις Ελληνικές Αρχές. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ανέφερε τη κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο κράτησης Σουφλίου, όπου144 άτομα κρατούνταν σε ενιαίο χώρο εμβαδού περίπου 110 τετραγωνικών μέτρων. (Η έκθεση βασίζεται σε επιτόπια έρευνα στην περιοχή του Έβρου τον Ιανουάριο 2011).

Το πρόβλημα δεν αναμένεται να λυθεί με την δημιουργία των κέντρων υποδοχής μεταναστών, αν αυτά εγκατασταθούν μέσα σε πόλεις. Το πιθανότερο είναι ότι και άλλα προβλήματα θα προκύψουν. Είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες, βίαιες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει σε πολλά από τα κέντρα κράτησης μεταναστών της Αυστραλίας, ενώ κοινό φαινόμενο έχουν καταστεί οι απόπειρες αυτοκτονίας. Οι κρατούμενοι διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες διαβίωσης και για τον μεγάλο χρόνο που απαιτεί η εξέταση των αιτήσεών τους.

Το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα γίνει και στα υπό δημιουργία Κέντρα. Εξεγέρσεις, αυτοκτονίες, διαδηλώσεις και εγκληματικές ή απεγνωσμένες κινήσεις απελπισμένων ανθρώπων αναμένονται με μεγάλη συχνότητα.

Επί πλέον, η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι θα πολλαπλασιαστούν στην ευρύτερη περιοχή οι κλοπές, οι φόνοι, το δουλεμπόριο, η πορνεία, η παράνομη διακίνηση μεταναστών, η διακίνηση ναρκωτικών και η διάπραξη άλλων εγκληματικών πράξεων.

Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε περισσότερο.

Είναι μεγάλο λάθος η δημιουργία κέντρου υποδοχής μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αχαρνών.

 Ο Δήμος Αχαρνών έχει σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος- το μεγαλύτερο αναλογικά μεταξύ όλων των Δήμων της χώρας- για την «φιλοξενία» ή ανάπτυξη ιδιαιτέρως οχλουσών δραστηριοτήτων.

Και είναι βέβαια γνωστό ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή του οργανωμένου εγκλήματος, αφού με την ανοχή πολλών παραγόντων, εδώ κατοικοεδρεύουν οι «κεφαλές».

Οι κάτοικοι του Καλλικρατικού  Δήμου Αχαρνών δεν αντέχουμε άλλες επιβαρύνσεις. Δεν αντέχουμε ούτε καν στη σκέψη ότι μπορεί η εγκληματικότητα  στην περιοχή μας να αυξηθεί και άλλο. Φοβούμαστε σήμερα να κυκλοφορούμε στις πόλεις μας. Δεν αντέχουμε αύριο να μην τολμούμε να βγαίνουμε και από τα σπίτια μας.

Με την δημιουργία του Κέντρου, διαφωνεί και η Δημοτική Αρχή, απ΄ ότι μαθαίνουμε, ομόφωνα. Είναι θετικό. Όμως δεν φτάνει. Πρέπει στην όποια απόφαση του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, να προσθέσουμε και τη δική μας φωνή διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Και αν είναι δυνατόν η φωνή αυτή διαμαρτυρίας να προέρχεται από το σύνολο των κατοίκων. Των Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων. Μόνο τότε, αν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συνοδεύει ένα ψήφισμα άρνησης και διαμαρτυρίας που θα φέρει την  υπογραφή χιλιάδων κατοίκων, είναι βέβαιο ότι η δημιουργία του Κέντρου στην Αμυγδαλέζα, ή όπου αλλού στην περιοχή μας, θα αποτραπεί.

Την πρόταση αυτή την καταθέσαμε και σε μια πρώτη συγκέντρωση κατοίκων που έγινε στους Θρακομακεδόνες. Ενώ όμως έγινε ομόφωνα αποδεκτή, δεν προχώρησε σε άμεση υλοποίηση.

Γι’ αυτό επαναφέρουμε την πρόταση. Και ήδη κυκλοφορούμε για υπογραφές το σχετικό ψήφισμα.

ΒΑΣΙΛΗΣ   ΠΗΤΤΑΣ

Πολλά είναι τα σημεία του κειμένου που βάζουν κάποιο σε πειρασμό να τα σχολιάσει:

Το ίδιο είναι βέβαιο ότι θα γίνει και στα υπό δημιουργία Κέντρα. Εξεγέρσεις, αυτοκτονίες, διαδηλώσεις και εγκληματικές ή απεγνωσμένες κινήσεις απελπισμένων ανθρώπων αναμένονται με μεγάλη συχνότητα.

Επί πλέον, η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι θα πολλαπλασιαστούν στην ευρύτερη περιοχή οι κλοπές, οι φόνοι, το δουλεμπόριο, η πορνεία, η παράνομη διακίνηση μεταναστών, η διακίνηση ναρκωτικών και η διάπραξη άλλων εγκληματικών πράξεων.

Από που προκύπτει ότι θα συμβούν αυτά σε ένα χώρο που υπάρχει έντονη αστυνόμευση. Στην ευρύτερη περιοχή του Πανοράματος και των Θρακομακεδόνων θα αναπτυχθεί το δουλεμπόριο, η πορνεία κ.α.!!

Και το σημαντικότερο.

Με την δημιουργία του Κέντρου, διαφωνεί και η Δημοτική Αρχή, απ΄ ότι μαθαίνουμε, ομόφωνα. Είναι θετικό. Όμως δεν φτάνει. Πρέπει στην όποια απόφαση του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, να προσθέσουμε και τη δική μας φωνή διαμαρτυρίας και αντίδρασης. Και αν είναι δυνατόν η φωνή αυτή διαμαρτυρίας να προέρχεται από το σύνολο των κατοίκων. Των Αχαρνών και των Θρακομακεδόνων. Μόνο τότε, αν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη συνοδεύει ένα ψήφισμα άρνησης και διαμαρτυρίας που θα φέρει την  υπογραφή χιλιάδων κατοίκων, είναι βέβαιο ότι η δημιουργία του Κέντρου στην Αμυγδαλέζα, ή όπου αλλού στην περιοχή μας, θα αποτραπεί.

Την πρόταση αυτή την καταθέσαμε και σε μια πρώτη συγκέντρωση κατοίκων που έγινε στους Θρακομακεδόνες. Ενώ όμως έγινε ομόφωνα αποδεκτή, δεν προχώρησε σε άμεση υλοποίηση.

Γι’ αυτό επαναφέρουμε την πρόταση. Και ήδη κυκλοφορούμε για υπογραφές το σχετικό ψήφισμα.

Την ομόφωνη απόφαση των κατοίκων στους Θρακομακεδόνες ποιος δεν την υλοποίησε;

Τώρα που, όπως φαίνεται για το δήμο, το πρόβλημα έληξε το ψήφισμα με τις υπογραφές ποια τύχη θα έχει;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Ανέγνωσε και ενήργησε

Posted by koszig στο 31 Μαΐου 2011

Σχετικά με την ανοιχτή επιστολή στο δήμαρχο. (κλικ εδώ).

Η δημοτική Αρχή διάβασε την ανοιχτή επιστολή και ενήργησε γρήγορα. Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που δεν έπρεπε να υπάρχει.

Με την ευκαιρία τη δημοσίευσης σε ΦΕΚ του διορισμού της ασχολούμενης με το Γραφείο Τύπου του Δήμου Μαρίας Δέδε :

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 330/26 Μαΐου 2011

Με την αριθ. 108/27−01−2011 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 και 101 του Ν. 3584/07, το άρθρο 280 του Ν.2852/2010, διορίζεται σε θέση μετακλητού Ιδιαίτερου Γραμματέα του Δημάρχου η ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου.
(Αρ. βεβ Δήμου Αχαρνών: 31173/21−04−2011).
(Αρ. απόφ. Αποκ. Διοίκ. Αττικής 12887/9818/21−4−2011).

εύχομαι καλή συνεργασία.

 

Τέλος καλό. Όλα καλά

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Σχόλια σε Δελτίο Τύπου του Δήμου Αχαρνών

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το πρόγραμμα CYCLO συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με σκοπό να βοηθήσει τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναπτύξουν Πολιτικές  και Στρατηγικές που θα ευνοήσουν την χρήση του ποδήλατου από τους πολίτες – κατοίκους.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα CYCLO  συμμετέχουν ο Δήμος Αχαρνών(ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ), οι Δήμοι των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας από την χώρα μας καθώς και Δήμοι από την Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και Σλοβενία.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι να αναπτυχθούν στρατηγικές  στους Δήμους για δημιουργία υποδομών και ποδηλατοδρόμων ευνοώντας τους πολίτες να βελτιώνουν την φυσική τους κατάσταση, τη σχέση τους με την πόλη και φυσικά με το περιβάλλον.

Μέρος των στόχων του προγράμματος CYCLO, είναι η καταγραφή αξιόλογων παραδειγμάτων και η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από τους Ευρωπαίους Εταίρους μας.

Για το σκοπό γίνεται καταρχήν καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε δήμο εταίρο. Από τα πρώτα συμπεράσματα δυστυχώς είναι εμφανές ότι ο Δήμος Αχαρνών βρίσκεται σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο από πλευράς ποδηλατικών υποδομών συγκριτικά με τους άλλους εταίρους. Δευτερευόντως δημιουργείται το Master Plan το οποίο θα βοηθήσει στον σχεδιασμό τέτοιων πολιτικών.

Μέσω του προγράμματος επίσης, θα γίνουν ενέργειες ευαισθητοποίησης και υποκίνησης των πολιτών για την χρήση του ποδήλατου, με επίκεντρο μεταξύ άλλων τα νέα παιδιά.

 Από τις Πιλοτικές Εφαρμογές  που υλοποιηθούν στους Δήμους του προγράμματος, θα γίνει περαιτέρω καταγραφή των καλών πρακτικών. Αυτές οι πρακτικές σε συνδυασμό με την συνεχή ανταλλαγή απόψεων κατά την διάρκεια των συναντήσεων μεταξύ των εταίρων, θα αποτελέσουν παράλληλα ένα επιπλέον σημαντικό αποτελέσματα του έργου CYCLO.

Μέρος αυτών των συναντήσεων ήταν και η 2ήμερη συζήτηση η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών στις 22-24 Μαίου.

 Σε αυτήν, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα από την καταγραφή των υποδομών σε όλους τους συμμετέχοντες Δήμους σε ότι αφορά τους ποδηλατοδρόμους.

Επίσης έγινε η παρουσίαση του αρχικού Master Plan  για τους ποδηλατοδρόμους το οποίο και θα υλοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο.

Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Δήμαρχος κος Σ. Ντόυρος και ο Γ.Γ. του Δήμου μας Δρ. Ν. Κρημνιανιώτης.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης μας καθώς και τις εγκαταστάσεις του Mountain Bike στην Πάρνηθα που έλαβε χώρα το αντίστοιχο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Για το θέμα του προγράμματος CYCLO έχει γίνει αναφορά σε προηγούμενη ανάρτηση,(κλικ εδώ).

Δύο παρατηρήσεις στο κείμενο του δελτίου τύπου.

Πρώτη παρατήρηση.

Υπάρχει παράγραφος:

Ειδικότερα στο πρόγραμμα CYCLO  συμμετέχουν ο Δήμος Αχαρνών(ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ), οι Δήμοι των Ιωαννίνων και της Πρέβεζας από την χώρα μας καθώς και Δήμοι από την Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, και Σλοβενία.

Εκεί ο συντάκτης του κειμένου έχει αποδώσει την πραγματικότητα. Ταύτισε το Δήμο Αχαρνών με την ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ. Εκείνο που θέλει διευκρίνηση είναι αν κάνει κουμάντο ο Δήμος Αχαρνών στην  ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ ή το αντίθετο.

Από το Εταιρικό σχήμα του έργου: Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με ακρωνύμιο “CYCLO”

 ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CYCLO
Επικεφαλής εταίρος:
1. Δήμος Chiaravalle (Ιταλία)
Εταίροι:
2. Δήμος του Pesaro (Ιταλία)
3. Marche Region Culture,Tourism and Commerce Unit (Ιταλία)
4. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (Ελλάδα)
5. Δήμος Ιωαννίνων(Ελλάδα)
6. Νομός Πρέβεζας (Ελλάδα)
7. Δημαρχείο του Soller (Ισπανία)
8. Ινστιτούτο Κοινωνικής Ανάπτυξης (Πορτογαλία)
9. Κέντρο Ανάπτυξης (Σλοβενία)
10.Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Κύπρος)

Συμμετέχουν  από την Ελλάδα ένας δήμος (Ιωαννιτών)  και ένας νομός (Πρέβεζας). Η πρόταση για συμμετοχή εταίρων έγινε στις αρχές του 2010, πριν η δημοτική παράταξη «Για την Πόλη μας» εμφανίσει την υποψηφιότητά της για το δήμο Αχαρνών. Ο Δήμος Αχαρνών δεν είναι εταίρος του έργου!  Το «στρατηγείο» της ΕΥΞΕΙΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ήταν στα Άνω Λιόσια, παρότι η έδρα της φέρεται να είναι στις Αχαρνές.

Στο έργο εμπλέκεται ο Δήμος Αχαρνών ως ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ;

Δεύτερη παρατήρηση.

Ο συντάκτης του δελτίου τύπου γράφει:

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πόλης μας καθώς και τις εγκαταστάσεις του Mountain Bike στην Πάρνηθα που έλαβε χώρα το αντίστοιχο άθλημα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Αυτές είναι οι εγκαταστάσεις του Mountain Bike στην Πάρνηθα.

     

      

     

Που είδε ο συντάκτης του δελτίου τύπου τις εγκαταστάσεις;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Ανοιχτή επιστολή

Posted by koszig στο 30 Μαΐου 2011

Προς το δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο

 

Δήμαρχε,

Διάβασα σε blog δελτίο τύπου του δήμου Αχαρνών σχετικό με το πρόγραμμα CYCLO. Αυτό το δελτίο τύπου δεν είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου.

Στον κατάλογο του Γραφείου Τύπου του δήμου δεν περιλαμβάνεται το «Ελεύθερο Βήμα των Αχαρνών», από το οποίο καθημερινά ενημερώνονται πάνω από 300 χρήστες. Από εκεί ενημερώνεστε καθημερινά και εσείς και συνεργάτες σας.

Με δική σας εντολή το γραφείο τύπου δεν μου κοινοποιεί ενημερωτικά δελτία. Αυτό είναι απαράδεκτο για ένα δήμαρχο, που διακηρύσσει την ενημέρωση ως ύψιστο καθήκον. Η ενημέρωση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου είναι καθήκον, ανεξάρτητα από την προσωπική συμπάθεια ή αντιπάθεια του δημάρχου προς το μέσο ή τους διαχειριστές του.

Ελπίζω να αναθεωρήσετε την απόφασή σας, προκειμένου να υπάρχει ισονομία στην ενημέρωση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Όσο οι άνθρωποι προσπαθούν υπάρχει ελπίδα

Posted by koszig στο 29 Μαΐου 2011


Πρώτα ήρθε η καταστροφή

Μετά η αναζήτηση ευθυνών

Οι συγκεντρώσεις στην πλατεία Συντάγματος

Ένα από τα συνθήματα: Δεν υπάρχει πράσινο από ‘δω και μπρος!

Μετά ήρθαν τα μυαλά στη θέση τους

Άρχισαν να αντιμετωπίζουν οργανωμένα το πρόβλημα

Εργάστηκαν ομαδικά. Με στόχο

Με τον καιρό  τα πράγματα θα γίνουν όπως πρώτα

Το όραμα μερικών αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα

Οι τότε αγανακτισμένοι, δεν ξαναπήγαν στην Πάρνηθα. Ίσως δεν είχαν πάει ποτέ.

Οι τότε αγανακτισμένοι είναι σήμερα συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα. Επειδή τους το υπέδειξαν οι Ισπανοί. Μια ζωή τα μυαλά στα κάγκελα!

… Για να γυρίσει  ο Ήλιος θέλει δουλειά πολλή …

Posted in Uncategorized | 2 Σχόλια »

Ενημέρωση για την υγεία και πολιτιστική εκδήλωση

Posted by koszig στο 28 Μαΐου 2011

Να είμαστε εκεί

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Κυκλοφόρησε η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” – Φύλλο 21 της 29ης Μαΐου 2011

Posted by koszig στο 28 Μαΐου 2011

Φύλλο 21 της 29ης Μαΐου 2011

Παλαιότερα τεύχη

Φύλλο 20 της 15ης Μαΐου 2011

Φύλλο 19 της 1ης Μαΐου 2011

Φύλλο 18 της 17ης Απριλίου 2011

Φύλλο 17 της 3ης Απριλίου 2011

Φύλλο 16 της 20ης Μαρτίου 2011

Φύλλο 15 της 6ης Μαρτίου 2011

Φύλλο 14 της 20ης Φεβρουαρίου 2011

Φύλλο 13 της 6ης Φεβρουαρίου 2011

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Τα “Αχαρναϊκά Νέα” της 26ης Μαΐου 2011 (και της 19ης Μαΐου 2011)

Posted by koszig στο 28 Μαΐου 2011

Φύλλο 1803 της 26ης Μαΐου 2011

Φύλλο 1802 της 19ης Μαΐου 2011

Παλαιά τεύχη

Φύλλο 1801 της 12ης Μαΐου 2011

Φύλλο 1800 της 5ης Μαΐου 2011

Φύλλο 1799 της 28ης Απριλίου 2011

Φύλλο 1798 της 21ης Απριλίου 2011

Φύλλο 1796 της 7ης Απριλίου 2011

Φύλλο 1795 της 30ης Μαρτίου 2011

Φύλλο 1794 της 24ης Μαρτίου 2011

Φύλλο 1793 της 17ης Μαρτίου 2011

Φύλλο 1792 της 9ης Μαρτίου 2011

Φύλλο 1791 της 3ης Μαρτίου 2011

Φύλλο 1790 της 24ης Φεβρουαρίου 2011

Φύλλο 1789 της 17ης  Φεβρουαρίου 2011

Φύλλο 1788 της 10ης  Φεβρουαρίου 2011

Φύλλο 1789 της 3ης  Φεβρουαρίου 2011

Καθημερινές πληροφορίες και στο http://acharnaikanea.gr/

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

Αμυγδαλέζα. Τα χαλάσματα είναι εκεί

Posted by koszig στο 27 Μαΐου 2011

Ένα χρόνο μετά τη «Σωτήρια Επανάσταση» της 21ης Απριλίου η χούντα  άρχισε να ικανοποιεί ανθρώπους του περιβάλλοντός της. Άρχισε από τη Βασιλική Χωροφυλακή που στις 20-1-1968 παραχώρησε στην περιοχή Αμυγδαλέζα 350 στρέμματα για τις εγκαταστάσεις της. (κλικ εδώ).

Δεκαπέντε μήνες αργότερα, στις 14-5-1969 παραχώρησε άλλα 300 στρέμματα στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης προκειμένου να δημιουργηθεί κτιριακό συγκρότημα για την εγκατάσταση των Κέντρων Ερευνών της Εθνικής Αμύνης.

Αυτή είναι η απόφαση παραχώρησης.

    

Επειδή το κείμενο είναι δυσανάγνωστο υπάρχει η μεταφορά του σε ευανάγνωστο κείμενο.

Απόφαση παραχώρησης 300 στρεμμάτων στο Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α

Στην απόφαση αναφέρεται ότι » παραχωρούμεν κατά χρήσιν και άνευ τιμήματος στο Υπουργείον Εθνικής Αμύνης δημόσια δασικήν έκτασιν 300 στρεμμάτων …».

Στο κείμενο αναφέρονται οι προϋποθέσεις που υπάρχουν για την παραχώρηση. Μια από αυτές είναι:

Γ) Η παραχωρούμενη έκτασις θέλει επανέλθει κατά νομήν και κατά κυριότητα εις το δημόσιον και υπό την διαχείρισιν της Δασικής Υπηρεσίας εκ νέου και άνευ τινός διατυπώσεως, άμα ως ήθελεν εκλείψει ή μεταβληθεί ο σκοπός της παραχωρήσεως  ή δεν ήθελεν εκπληρωθεί ούτος (εγκατάστασις Κέντρων Ερευνών Εθνικής Αμύνης) εντός πενταετίας από της εγκαταστάσεως που παραχωρησιούχου.

Η περιοχή παρελήφθη και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημιούργησε εγκαταστάσεις για τα Κέντρα Ερευνών του.

Με το σεισμό του Σεπτεμβρίου του 1999 το κτίριο έπαθε ανεπανόρθωτες ζημιές και εγκαταλείφθηκε.

  

Η είσοδος στο «στρατόπεδο» και μια αμυγδαλιά, ίσως η μόνη σε σε μια έκταση που λέγεται «Αμυγδαλέζα»

  

  

 

  

 

  

  

Παρακολουθείστε τον περιβάλλοντα χώρο.

Στην απόφαση παραχώρησης αναφέρεται επίσης:

» Το Δ/γ’ (αναδασώσεων) προς ο  κοινοποιείται η παρουσα παρακαλείται όπως χωρήση εις περαιρετέρω ενεργείας δια την άρσιν της αναδασώσεως , ο οριστικός αποκερματισμός και η οριοθέτηση της παραχωρούμενης εκτάσεως γενήσεται μερίμνη του Δασαρχείου Πάρνηθος…»

Με την απόφαση1404/1998 του Άρειου Πάγου η περιοχή της Αμυγδαλέζας ανήκει κατά κυριότητα  και νομή στο Δήμο Αχαρνών, εκτός από την  Ανθαγορά που βρίσκεται μέσα στην περιοχή της Αμυγδαλέζας και ο χώρος των 70 στρεμμάτων της ανήκει κατά κυριότητα και νομή και των 350 στρεμμάτων της Αστυνομίας που έχει μόνο την νομή.

Η περιοχή των 300 στρεμμάτων με τα χαλάσματα του συγκροτήματος ανήκει στο Δήμο Αχαρνών και δεν είναι δασική έκταση, επομένως μπορεί να αξιοποιηθεί. Ποια θα είναι η αξιοποίηση θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες.

Σκέψεις για την αξιοποίηση του χώρου αργότερα. Πριν από όλα πρέπει να γίνει η κατεδάφιση του συγκροτήματος. Για το λόγο αυτό πρέπει να γίνει νομική διερεύνηση αν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει την υποχρέωση να παραδώσει το χώρο στο Δήμο Αχαρνών, όπως τον παρέλαβε πριν την οικοδόμηση. Άλλωστε υπάρχει το μηχανικό του Στρατού που μπορεί να αναλάβει το έργο. Εκεί θα πρέπει να είναι οι πρώτες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για να ακολουθήσουν σχέδια αξιοποίησης του χώρου.

Κινηθείτε πριν το «βγάλουν στο σφυρί» για να ελαττωθεί το δημόσιο χρέος.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »