Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι αδιάβαστοι είναι επικίνδυνοι

Posted by koszig στο 24 Μαΐου 2011

Την Κυριακή 22 Μαΐου 2011 έγινε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τη δημιουργία «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στην οποία θα έχουν προσωρινή φιλοξενία οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται παράνομα στη χώρα».

Αφορμή έδωσε ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη για αντιμετώπιση του προβλήματος των λαθρομεταναστών (κλικ εδώ).

Εξειδικεύοντας τη θέση των Κέντρων Υποδοχής ο υπουργός προσδιόρισε τις θέσεις των Κέντρων (κλικ εδώ).

Μία από τις θέσεις ήταν: Αμυγδαλέζα – Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Ανηλίκων .

Με την έναρξη της συνεδρίασης ο δήμαρχος διάβασε το ανωτέρω δελτίο τύπου, στο οποίο ο Υπουργός εξειδίκευσε τη θέση των Κέντρων Υποδοχής. Στη συνέχεια διάβασε το παρακάτω έγγραφο που είχε παραδώσει σε επίσκεψη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στον Υφυπουργό  Μ. Όθωνα.

Έγγραφο δημάρχου για Αμυγδαλέζα

Επειδή στο έγγραφο αυτό υπάρχουν σημεία που θα συζητηθούν και από  άλλους ομιλητές καλό είναι να γίνει μια αναφορά στο κτήμα Αμυγδαλέζα, προκειμένου στο μέλλον να μη γίνουν ενέργειες που θα είναι για γέλια!!

Για πρώτη φορά η διαμάχη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Αμυγδαλέζας μεταξύ δημοσίου και Κοινότητος  Αχαρνών ξεκινάει το 1956.

  

Επειδή στην πρώτη σελίδα το κείμενο είναι δυσανάγνωστο το κείμενο αναφέρει:

Θέμα: Περί δασοκτήματος Αμυγδαλέζας.

Κατόπιν της ως άνω αναφοράς σας, κοινοποιηθείσης και στο Υπουργείο Εσωτερικών ως και εις την Νομαρχίαν Αττικής  προς εκτέλεσιν της προς υμάς υπ’ αριθ. 52076/58 διαταγής της, σχετικώς με το δασοκτήμα «Αμυγδαλέζα», γνωρίζομεν υμίν, ότι ως  σας εγνωρίσαμεν επανειλημμένως  το εν λόγω δασόκτημα ως προκύπτει εκ των στοιχείων των παρ’ ημίν τηρουμένου οικείου φακέλλου ήτο έκπαλαι και από Τουρκοκρατίας και μέχρι του έτους 1918 πευκοδάσος και ως τοιούτον ανέκαθεν ομού μετά του  συνεχόμενου δημοσίου δάσους Πάρνηθος διαχειρίζετο και διαχειρίζεται υπό της δασικής υπηρεσίας ως ανήκον κατά κυριότηταεις το δημόσιον εκ διαδοχής του Τουρκικού Δημοσίου.

Το τοιούτον ενισχύεται και εκ οτυ γεγονότος ότι η Κοινότης  Αχαρνών παλαιότερον διεξεδίκησε  δικαιώματα μόνον επί της δασικής θέσεως «Κορομηλιά», ήτις αποτελεί τμήμα του όλου δημοσίου δάσους Πάρνηθος και κατόπιν δικαστικού αγώνος μεταξύ του δημοσίου και της κοινότητος συνήφθη κατά το έτος 1890 το υπ’ αριθ. 598/1890 συμβιβαστικόν συμβόλαιον δι’ ου ανεγνωρίσθη αναπιφυλάκτως εκ μέρους της  τότε κοινότητος Αχαρνών η κυριότης του δημοσίου επί της εκτάσεως ταύτης , παραχωρηθέντος εις την Κοινότητα περιορισμένου μόνο δικαιώματος, και ότι ουδέποτε διεξεδικήθη το υπόλοιπον δάσος Πάρνηθος, εις  ό περιλαμβάνεται και η δασική  έκταση «Αμυγδαλέζα».

Εν τούτοις πολλάκις σας εγνωρίσαμεν καισας υποδείξαμεν όπως, εάν εμμένεται αξιούντες διακαιώματα κυριότητος επ’ αυτής, συμμορφούμενοι προς το άρθρον 1 του 1747/1939 ως έπραξαν μέχρι σήμερον πλήστοι όσοι Δήμοι και Κοινότητες επί τοιούτου είδους αμφιβητήσεων δύνασθε να υποβάλλετε σχετικήν  αίτησην μετά των τίτλων σας, όπως αποφανθή το υπό του νόμου αρμόδιον Γνωμοδοτικόν Συμβούλιον Δημοσίων Δασών, όπερ αποτελούμενον κυρίως εξ ανωτάτων Δικαστικών παρέχει  όλα τα εχέγκυα της αμερολήπτου κρίσεως. Η μέχρι σήμερον άρνησή σας, δηλαδή να μην θέλετε να ακολουθήσετε την δια της νομίμου οδού αναγνώρισιν των επικαλούμενων δικαιωμάτων σας, μας προξενεί την απορίαν και την κατάπληξιν , το δε γεγονός τούτο μας άγει εις την πλήρη βεβαιότητα ότι ουδέν, αποδεικτικόν στοιχείον κέκτησθε προς απόδειξιν των ισχυρισμών σας, ότι δήθεν έχετε δικαιώματα κυριότητας επί της ειρημένης δασικής εκτάσεως.

Εμείς ουδέποτε σας εζητήσαμεν, ως αναφέρετε εις το ως άνω έγγραφον

Στις 20-1-1968  Με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας παραχωρήθηκε έκταση 350 στρεμμάτων για ανέγερση συγκροτήματος κτιριακών εγκαταστάσεων για τις Ανάγκες της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής.

Απόφαση παραχώρησης έκτασης 350 στρεμμάτων

Όπως φαίνεται από την απόφαση, εκτός των άλλων προβλέπεται η κατασκευή τυπογραφείου και συνεργείου επισκευής Οχημάτων και μέσων Τηλεπικοινωνίας!!

Στις 30-6-1969 ο Δήμος Αχαρνών έκανε αγωγή κατά του δημοσίου για την κυριότητα της Αμυγδαλέζας που απέκτησε με έκτακτη χρησικτησία. Το 1980 μα την 4157/1980 απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του δήμου Αχαρνών.

Κατά της απόφασης αυτής  ο Δήμος Αχαρνών άσκησε Έφεση που έγινε δεκτή με την 4848/1984 απόφαση του δικαστηρίου, χωρίς να εξαφανιστεί η προηγούμενη απόφαση και διατάχθηκε πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί ότι η Αμυγδαλέζα αγροδασόκτημα 2.600 στρεμμάτων ανήκει στο δήμο.

Το Εφετείο Αθηνών με την 849/1991 απόφασή του δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση, εξαφανίζει την 4157/1980 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναγνωρίζει το δήμο Αχαρνών κύριο ενός αγροδασοκτήματος με το όνομα «Αμυγδαλέζα» εκτάσεως 2.600 στρεμμάτων.

Στο σκεπτικό όμως της απόφασης αναφέρεται:

   

Στις 22 Ιουλίου 1998 δημοσιεύτηκε η 1404 απόφαση του Αρείου Πάγου, όπου το δημόσιο ζήταγε την ακύρωση της Απόφασης του Εφετείου για την Αμυγδαλέζα και ο δήμος Αχαρνών την ακύρωση του μέρους της απόφασης του Εφετείου, με την οποία η νομή των 350 στρεμμάτων ανήκει στην Αστυνομία.  Ο Άρειος Πάγος απέρριψε και τις δύο αιτήσεις για αναίρεση της απόφασης 848/1991 του Εφετείου.

Απόφαση1404_1998 του Αρείου Πάγου.

Έτσι σήμερα ο Δήμος Αχαρνών έχει την κυριότητα της έκτασης των 350 στρεμμάτων, ως μέρος του αγροδασοκτήματος 2600 στρεμμάτων της «Αμυγδαλέζας».

Τι είπε ο δήμαρχος στην εισήγησή του;

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κασσαβός.

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Παναγιώτης Γρηγοριάδης

Έπειτα μίλησε ο Θέμης Οικονόμου

Μετά μίλησαν ο κ. Τραβασάρος, η κα. Χριστοπούλου, ο κ. Γκίκας, ο κ. Καλαγιαλης, ο κ. Ξαγοράρης, ίσως και κάποιοι άλλοι και από την περιφέρεια ο Περιφερειακός σύμβουλος Χάρης Δαμάσκος και ο πρώην Βουλευτής Θανάσης Κατσιγιάννης.

Όλοι έμειναν στο δε θέλουμε άλλες υπερτοπικές χρήσεις. Πως θα αντιδράσουμε να μη γίνουν οι Χώροι υποδοχής.

Άλλοι είπαν να βρούμε πολεοδομικές παραβάσεις και η πολεοδομία  να επιβάλει πρόστιμα! Πρόστιμα στο κράτος  που θα εισπράξει το κράτος. Δε διανοήθηκε κανείς να πει ότι θα ζητήσουμε κατεδάφιση των υπερβάσεων!!

Άλλοι είπαν να μη μαζεύει ο δήμος τα σκουπίδια τους για να πιεστεί ο υπουργός. Αν και ο Υπουργός  είχε την ίδια σοβαρότητα με αυτούς που πρότειναν αυτές τις λύσεις θα «πίεζε» το δήμο δίνοντας άδεια στους αστυνομικούς να μην έχουμε αστυνόμευση!!

Εκτός από το δήμαρχο και την κυρία Χριστοπούλου κανένας δεν είχε διαβάσει το νόμο για τα κέντρα υποδοχής, κανένας δεν είχε διαβάσει την πράξη παραχώρησης και τις αποφάσεις των δικαστηρίων για την Αμυγδαλέζα, η οποία αναφέρει για τυπογραφείο και χώρο επισκευής αυτοκινήτων, κανένας δε γνώριζε  το νόμο που καθόριζε τη μέγιστη κάλυψη για έργα σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Νόμος 2947/2001 για τα Ολυμπιακά έργα

Ειδικά για την Αμυγδαλέζα αναφέρει στο άρθρο 2 εδάφιο στ΄:

στ. Η έκταση των εγκαταστάσεων της Σχολής Αστυνο­µίας στην Αµυγδαλέζα του Δήµου Αχαρνών Αττικής. Στην έκταση αυτή επιτρέπεται η επισκευή, µετασκευή και ο εκ­συγχρονισµός των υφιστάµενων µόνιµων κτιριακών εγκα­ταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των αναγκαίων έργων υποδοµής. Εφόσον απαιτηθεί η ανέγερση νέων µόνιµων κτιριακών εγκαταστάσεων ή η επέκταση των υφισταµέ­νων, ο συνολικός συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,3 και το ποσοστό κάλυψης το 20%. Η πε­ριοχή αυτή, µετά την τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων, θα λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής εκπαιδευτικών λει­τουργιών και λοιπών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Δη­µόσιας Τάξης.

Εσείς βλέπεται κάλυψη 20% ;

Τη λογικότερη, κατά τη γνώμη μου,  εμφάνιση έκανε ο δήμαρχος. Ακούστε μερικά σημεία των παρεμβάσεών του:

Όπως ακούγεται θα κάνει ο Σωτήρης Ντούρος ένδικα μέσα για αποβολή των εγκαταστάσεων και της Αστυνομίας!!

Όπως θα πληροφορηθείτε σε επόμενη ανάρτηση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου ο δήμαρχος και μερικοί από τους ανωτέρω δημοτικούς συμβούλους συμφώνησαν για τις κατασκηνώσεις της Αρχιεπισκοπής στο Μετόχι της Πάρνηθας!!

Ίσως η επίσκεψη του Μητροπολίτη στο δήμαρχο να διαφοροποίηση τη στάση του.

Τώρα η πόλη μας ΕΧΕΙ δήμαρχο, όπως γράφουν μερικοί!!


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: