Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 18 Ιουνίου 2011

Συνέβη και αυτό!!

Posted by koszig στο 18 Ιουνίου 2011

Αυτή είναι μια δημοσίευση στο ΦΕΚ 789, τ.Γ’ 27/8/2008. Προφανώς είναι η μεταφορά προσωπικού από ΔΕΑΔΑ ή ΚΕΔΑ μετά την πτώχευση της. Συνολικά 101 υπάλληλοι.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 62521/19.8.2008 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών που εκδόθηκε σύμφωνα με:
1. τις διατάξεις του άρθρου 86 Δ.Κ.Κ. (3463/206 φεκ 114 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 5 του ν. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άθρου 25 του ν. 3613/2007,
κατατάσσονται σε συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι ακόλουθοι υπάλληλοι ως εξής:

51. ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Οι ανωτέρω προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου θα συμπεριληφθούν στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας στην επόμενη τροποποίηση.
Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Με το ΦΕΚ  364 τ. Γ’ /6-6-2011 δημοσιεύεται:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 590/27309/8−4−2011 απόφαση του Δημάρχου Αχαρνών διορθώνεται η με αριθ. 687/62521/19−8−2008 απόφαση Δημάρχου η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθ. 789/27−8−2008 ΦΕΚ τ.Γ΄ και αφορά στην κατάταξη σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή θέση, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, της υπαλλήλου του Δήμου ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΣ του Οδυσσέα ως προς το επώνυμο της ανωτέρω υπαλλήλου και συγκεκριμένα διορθώνεται το εσφαλμένο «ΝΙΚΑ», στο ορθό «ΠΑΓΚΑΛΟΥ»
Με εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Διεύθυνσης Διοίκησης Διαφάνειας
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ

Υπάρχει μια εύλογη απορία, σε ποιο όνομα έβγαινε η μισθοδοσία της υπαλλήλου επί τρία χρόνια; Με ποιο έγγραφο δηλωνόταν στην εφορία η μισθοδοσία της;

Η διόρθωση του επωνύμου έγινε επειδή η συγκεκριμένη υπάλληλος έφερε δύο επώνυμα και εκ παραδρομής καταχωρήθηκε το ένα από τα δύο που δεν ήταν το επιθυμητό;

Στον ιστότοπο του δήμου Αχαρνών δεν υπάρχει η 509/8-4-2011 απόφαση δημάρχου. Επίσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν υπάρχει η ανάρτηση της απόφασης, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Υπάρχει εξήγηση από τη διοίκηση γιατί έγινε η διόρθωση του επωνύμου τρία χρόνια αργότερα;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Εκδήλωση στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

Posted by koszig στο 18 Ιουνίου 2011

Την Παρασκευή 10 Ιουνίου έγινε εκδήλωση στο Ινστιτούτο Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) με τίτλο «Το Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων του ΙΓΜΕ ανοίγει τις πόρτες του στους πολίτες του δήμου Αχαρνών«. Για το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έγινε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ).

Μετά την έναρξη της εκδήλωσης και τις ενημερωτικές παρουσιάσεις το λόγο έλαβαν οι κύριοι εισηγητές.

Πρώτος εισηγητής ο Δρ. Παναγιώτης  Τσόμπος, Διευθυντής Διεύθυνσης Γενικής Γεωλογίας και Χαρτογραφήσεων με θέμα:» Αστική Γεωλογία (Πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού)»

Αστική Γεωλογία (Πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού)

Ακολούθως το λόγο έλαβε ο Δρ. Κωνσταντίνος  Λασκαρίδης, Διευθυντής Διεύθυνσης Κοιτασματολογίας με θέμα: » Η σήμανση C.E. στα διακοσμητικά πετρώματα»

Η σήμανση C.E. στα διακοσμητικά πετρώματα

Τις εισηγήσεις συνέχισε ο Δρ. Νικόλαος  Σιέμος, Διευθυντής Διεύθυνσης Υδρογεωλογίας με θέμα: «Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι της Περιοχής Αχαρνών – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού«.

Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι της Περιοχής Αχαρνών – Θρακομακεδόνων – Ολυμπιακού Χωριού

Επόμενος εισηγητής ήταν ο Msc Γεώργιος Χατζηγιάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Γεωθερμίας και Θερμομεταλλικών Υδάτων με θέμα: » Εφαρμογές Γεωθερμίας »

Εφαρμογές Γεωθερμίας

Ακολούθησε ο Αλέξανδρος . Δημητριάδης, EuroGeol – Γεωλόγος, Διευθυντής Διεύθυνσης Γεωχημείας και Περιβάλλοντος με θέμα: » Γεωχημεία- Γεωπεριβάλλον – Ποιότητα ζωής «.

Γεωχημεία- Γεωπεριβάλλον – Ποιότητα ζωής

Απόμενος εισηγητής ήταν ο Ευστάθιος  Χιώτης, Μηχανικός Μεταλλειολόγος, τέως Διευθυντής, με θέμα : » Ι.Γ.Μ.Ε. και Πολιτισμός – Το Αδριάνειο Υδραγωγείο του Ολυμπιακού Χωριού «.

Το Αδριάνειο Υδραγωγείο του Ολυμπιακού Χωριού

Σε επόμενη ανάρτηση θα παρουσιαστεί ο τελευταίος ομιλητής, Δρ. Γεώργιος Οικονόμου, Διευθυντής της Διεύθυνσης Ορυκτολογίας – Πετρογραφίας και θα γίνει παρουσίαση του Μουσείου.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »