Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 26 Ιουνίου 2011

Κανονισμός Λειτουργίας νεκροταφείων

Posted by koszig στο 26 Ιουνίου 2011

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Αχαρνών της 14ης Ιουνίου 2011 θα μείνει στην ιστορία ως η συνεδρίαση με τις περισσότερες παράνομες αποφάσεις. Προς το παρόν!!

Μια από αυτές αφορούσε στον κανονισμό λειτουργίας των νεκροταφείων.

Η σειρά της συζήτησης του κανονισμού ήταν:

3  Κανονισμός λειτουργίας Νέου Νεκροταφείου.

Δηλαδή ώρα συζήτησης περί τις 8:30 – 9:00 το βράδυ. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου για ειδικό λόγο, όπως είπε, το πήγε στο τέλος της συνεδρίασης. Τελικά το θέμα συζητήθηκε στις 2:00 τη νύχτα!!

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση:

Αυτό είναι το κείμενο της εισήγησης του κανονισμού λειτουργίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 2011

Ο κανονισμός παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής επιτροπής στις 6/6/2011. Δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο η πρόσκληση για τη συνεδρίαση και δεν υπήρχε η σχετική εισήγηση. Συζητήθηκε ως έκτακτο θέμα!

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για Κανονισμό Λειτουργίας Νεκροταφείου

Όπως όλα τα θέματα ψηφίστηκε ομόφωνα!!

Στις εισηγήσεις του δημοτικού συμβουλίου για τη συνεδρίαση της 14/6/2011 δεν υπάρχει ανάρτηση για την εισήγηση του κανονισμού λειτουργίας του νεκροταφείου.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 2011

Η εισήγηση της υπηρεσίας στο δημοτικό συμβούλιο έγινε στις 14/6/2011, όπως φαίνεται στην πρώτη σελίδα της ανωτέρω εισήγησης. Προφανώς κανένας δημοτικός σύμβουλος, εκτός από το δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, το γενικό γραμματέα του δήμου και τους αρχηγούς των παρατάξεων δεν είχε γνώση του κειμένου.

Την ώρα της συζήτησης έλλειπαν οι αρχηγοί των παρατάξεων!

Κατά τη συνεδρίαση δε διαβάστηκε το κείμενο του Κανονισμού.

Από την αντιπολίτευση παρόντες έμειναν ο Χρήστος Γκίκας και Στέλιος Ελευθεριάδης. Ο Δεύτερος συμφώνησε και είπε ότι ο κανονισμός κινείται στη σωστή κατεύθυνση!!

Την εισήγηση ανέλαβε να κάνει ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Χαραλαμπίδης, αλλά τη σκυτάλη πήρε ο Σταύρος Κοπαλάς, αντιπρόεδρος της Επενδυτικής Αχαρνών.

Αυτό είναι το κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου:

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

Η απόφαση που πήρε το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Αχαρνών είναι καθ’ ολοκληρία παράνομη διότι:

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (ΦΕΚ 661, τ.Β’, 20 Απριλίου 2011) (κλικ εδώ)

• Θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες θέτει κανόνες και καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για τα θέματα που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις εκδίδονται μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τη διατύπωση παρατηρήσεων από τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείου είναι κανονιστική απόφαση, που αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής. Επίσης καθορίζει τέλη, όπως ο τίτλος του άρθρου 25 του κανονισμού (Τέλη και δικαιώματα δημοτικών Κοιμητηρίων). Συνεπώς έπρεπε να υπάρχει εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως καθορίζει το το άρθρο 2, παρ. 4 του κανονισμού:

• Ορίζει τους φόρους τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72, παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010).

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού:

Άρθρο 7
Απαρτία − Λήψη αποφάσεων

5. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης (κατά την εκφώνηση των ονομάτων) και με την παρουσία τους διαπιστώθηκε απαρτία, και αν ακόμα αποχωρήσουν στη συνέχεια, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης ως προς την ύπαρξη της απαρτίας.
Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

7. Το συμβούλιο λαμβάνει τις αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν ορίζεται διαφορετικά με άλλη διάταξη.

11. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Με βάση το άρθρο αυτό, όπως φαίνεται στη βιντεοσκόπηση της συνεδρίασης δεν έγινε ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου  προκειμένου να διαπιστωθεί η πλειοψηφία των συμβούλων που τάχθηκε υπέρ,  ώστε να είναι έγκυρη η απόφαση. Παρόντες 7 , όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο!!

Στο τέλος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται:

Β) Η Επενδυτική Αχαρνών αναλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:

– Άρθρο 22 ια

– Άρθρο 25, παρ. 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21

– Άρθρο 26

– Άρθρο 28

– Άρθρο 29

Συντακτικά θα μπορούσε κανείς να πει η Επενδυτική Αχαρνών ας τα πάρει τα άρθρα!!

Αν όμως το νόημα είναι να αναλάβει τη διαχείριση όσων περιλαμβάνονται στα ανωτέρω άρθρα, τότε το πράγμα διαφέρει.

Η τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του κοιμητηρίου και η διαχείρισή του δεν είναι  νόμιμο να ανατεθεί στην Επενδυτική Αχαρνών διότι:

Κατά το άρθρο 82 του Ν. 3852/2010,

Άρθρο 82

Αρμοδιότητες  προέδρου τοπικής κοινότητας –  εκπροσώπου τοπικής κοινότητας

 Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

στ) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της τοπικής κοινότητας, προεγκρίνει  την  κατασκευή  οικογενειακών  τάφων  και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες ταφής, παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών,

Στο Ν. 3463/2006 (Νόμος Δήμων και Κοινοτήτων)  στο άρθρο 254 αναφέρεται:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Άρθρο 254
Σύσταση

1. Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συστήσει δημοτική ή κοινοτική κοινωφελή επιχείρηση με σκοπό την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές τους, που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού και του περιβάλλοντος, με εξαίρεση την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών.

Σχετικά με τις Ανώνυμες Εταιρείες ΟΤΑ που αναφέρονται στον ανωτέρω νόμο:

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Τ.Α.
Άρθρο 265
Σύσταση – Λειτουργία

1. Δήμοι ή Κοινότητες, μόνοι ή με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τρίτους, δύνανται να συνιστούν ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας και τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.

3. Οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν επιχορηγούνται άμεσα ή έμμεσα από Ο.Τ.Α..

Η παραχώρηση είσπραξης τελών από το Νεκροταφείο (άρθρο 25 του Κανονισμού) στην Επενδυτική Αχαρνών δεν είναι νόμιμη, γιατί αποτελεί έμμεση επιχορήγηση της.

Στον προϋπολογισμό του δήμου στους κωδικούς 041 (Έσοδα νεκροταφείων) αναγράφονται προβλεπόμενα έσοδα 490.000 €, μέρος των εσόδων αυτών με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μεταβιβάζεται στην Επενδυτική Αχαρνών, πράγμα που είναι παράνομο.

Για τους ανωτέρω λόγους, επειδή:

  • Στο δημοτικό συμβούλιο  δεν υπήρχε εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  • Στο δημοτικό συμβούλιο  δεν υπήρχε εισήγηση της Επιτροπής Διαβούλευσης
  • Στο δημοτικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας  για έγκριση του Κανονισμού  Λειτουργίας των Νεκροταφείων δεν έγινε ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου, ο οποίος να δηλώσει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.
  • Το δημοτικό συμβούλιο έδωσε το δικαίωμα να εισπράττει η Επενδυτική Αχαρνών τέλη από τη λειτουργία του νεκροταφείου
  • Η λειτουργία του νεκροταφείου ανήκει στις αρμοδιότητες του προέδρου της τοπικής κοινότητας, επομένως δε μπορεί το δημοτικό συμβούλιο να αναθέτει την   τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του νεκροταφείου και τη διαχείρισή του στην Επενδυτική Αχαρνών.

η απόφαση του δημοτικού  συμβουλίου είναι παράνομη και πρέπει να ανακληθεί.

Αυτά σχετικά με τη συζήτηση και την απόφαση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας νεκροταφείων.

Λεπτομερής ανάλυση των διατάξεων και σχολιασμός σε επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | 1 Comment »