Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 27 Ιουνίου 2011

Η Δημοτική Αρχή σε πλήρη σύγχυση

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2011

Η Δημοτική Αρχή, δηλαδή ο γενικός γραμματέας του δήμου Νικόλαος Κρημνιανιώτης και ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος είναι  σε πλήρη σύγχυση.

Στον ιστότοπο του δήμου δημοσιεύεται το σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικού Κανονισμού του δήμου Αχαρνών:

Νέος Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών

Σε μια δημοκρατική τοπική κοινωνία, ο καθορισμός των αναπτυξιακών δράσεων και η εφαρμογή τους θα πρέπει να εντάσσεται σε διαδικασία συμμετοχικών διαδικασιών και διαφάνειας. Οι συμμετοχικές διαδικασίες κατά την διάρκεια σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτικών ανάπτυξης περιλαμβάνουν τόσο την στενή συνεργασία των εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου, όσο και την ενσωμάτωση της άποψης της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας μέσα στην οποία θα κληθούν να υλοποιηθούν.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλούμε όλους τους φορείς, δημότες και υπαλλήλους του Δήμου Αχαρνών όπως συμμετάσχουν στην διαδικασία σύστασης του Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών στέλνοντας τις απόψεις – προτάσεις σας ηλεκτρονικά στο email: press1@acharnes.gr .

Το σχέδιο του Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αχαρνών μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

Από το Φεβρουάριο του 2011 είχε κυκλοφορήσει προσχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) για το δήμο Αχαρνών,

ΟΕΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Φεβρουάριος 2011

το οποίο βασιζόταν στο σχέδιο ΟΕΥ που είχε συντάξει η ΕΕΤΑΑ, με εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Σχέδιο ΟΕΥ από ΕΕΤΑΑ

Το σχέδιο ΟΕΥ για διαβούλευση που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι μισό, γιατί δεν αγγίζει το κομμάτι του προσωπικού του δήμου.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ-2

Αυτά είναι τα δεδομένα.

Γιατί η Δημοτική Αρχή σε πλήρη σύγχυση; Στο άρθρο 15 του κανονισμού αναφέρεται

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

1.3. Τµήµα Κοιμητηρίων

  1. i.      Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δηµοτικών κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου. 
  2. ii.      Μεριµνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. 
  3. iii.      Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τµήµατος. 
  4. iv.      Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δηµοτικών κοιµητηρίων.
  5. v.      Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονοµικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιµητηρίων και συνεργάζεται µε τις οικονοµικές υπηρεσίες του ∆ήµου για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών.
  6. vi.      Μεριµνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων καθώς, για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιµητηρίων και για την εκτέλεση εργασιών ταφής – εκταφής
  7. vii.      Συνεργάζεται με την Οικονομική Υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου και την απόδοση των εισπραττομένων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου.Μεριμνά για τη σύνταξη ή συμμετοχή στη σύνταξη κανονισμών λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου

Την ίδια περίοδο και συγκεκριμένα στις 14/6/2011 στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου παραχωρεί αρμοδιότητες του δήμου Αχαρνών σε Ανώνυμη Εταιρεία του δήμου, την Επενδυτική Αχαρνών!! (κλικ εδώ)

Τι να υποθέσει κανείς. Ή Δημοτική Αρχή είναι σε πλήρη σύγχυση ή με κάθε τρόπο επιχορηγούν παράνομα την Επενδυτική Αχαρνών, (κλικ εδώ), προκειμένου να γίνεται «ειδική» διαχείριση. Τους διαφεύγει όμως την προσοχή ότι οι δαπάνες της Επενδυτικής υπόκεινται στον προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 275 και 276 του Ν. 3852/2010.

Άρθρο 275
Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Οι δαπάνες των δήμων, των περιφερειών, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών ανωνύμων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσμού, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 1 έως 3 του άρθρου169 του Κ.Δ.Κ..

Άρθρο 276
Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου

1.   Από το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγεται υποχρεωτικά  κατασταλτικός  έλεγχος  των  λογαριασμών  των  δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δημοτικών  ανωνύμων  εταιρειών  του  άρθρου  266  του Κ.Δ.Κ.. Ο έλεγχος είναι ετήσιος τακτικός και δειγματοληπτικός,  εκτός  εάν  από  το  δειγματοληπτικό  έλεγχο προέκυψαν λόγοι που επιβάλλουν τη γενίκευση του κατασταλτικού ελέγχου και διενεργείται μετά το τέλος κάθε οικονομικής χρήσης ή είναι έκτακτος γενικός ή ειδικός ή θεματικός και συνίσταται στον έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης.

2. Κατά τον κατασταλτικό έλεγχο ελέγχονται, ιδίως:

α) η τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης

β) η ορθή τήρηση του κατά περίπτωση ισχύοντος λογιστικού ή διαχειριστικού συστήματος, σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές που το διέπουν,

γ) η τήρηση και ενημέρωση των λογαριασμών, ώστε να απεικονίζουν με ακρίβεια το περιεχόμενο των οικονομικών πράξεων και δημοσιονομικών ενεργειών,

δ) η νόμιμη καταβολή του μεριδίου τυχόν συμμετοχής ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. σε κάθε φύσεως νομικά πρόσωπα αυτών ή σε προγραμματικές συμβάσεις,

ε) η νόμιμη λήψη δανείων, η παροχή εγγυήσεων και η τήρηση των όρων των σχετικών συμβάσεων,

στ) η νόμιμη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας και

ζ) η έγκαιρη και κανονική απόδοση των υπέρ τρίτων εισπραττόμενων νομίμων δικαιωμάτων και η είσπραξη και η διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων ή των εσόδων από δάνεια  ή  των  βεβαιωθέντων  εσόδων  από  οφειλές  και πρόστιμα σε βάρος τρίτων.

3. Αρμόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο, είναι ο ίδιος Επίτροπος, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των υπόχρεων φορέων.

 

Στην ανακοίνωση του δήμου για τη διαβούλευση με την κοινωνία αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Οι συμμετοχικές διαδικασίες κατά την διάρκεια σχεδιασμού και προγραμματισμού των πολιτικών ανάπτυξης περιλαμβάνουν τόσο την στενή συνεργασία των εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου, όσο και την ενσωμάτωση της άποψης της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας μέσα στην οποία θα κληθούν να υλοποιηθούν.

Ο δήμαρχος ξέχασε να συγκαλέσει να διατυπώσει γνώμη και ένα θεσμικό όργανο του δήμου, που είναι η «Επιτροπή Διαβούλευσης». Πάντα την ξεχνάει. Γιατί;

 

 

Σχετικά με την Επενδυτική Αχαρνών για θέματα νομιμότητας σε επόμενη ανάρτηση.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »

Μνήμες και Στοχασμοί από τη Δικτατορία & τη Μεταπολίτευση

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2011

Το βιβλίο «Μνήμες  και Στοχασμοί από τη Δικτατορία & τη Μεταπολίτευση» του Στάθη Γιώτα μπορεί να το βρει κανείς και στο βιβλιοπωλείο «Ορίζοντες», στην οδό Ιωάννη Θηβαίου, απέναντι από την Εφορεία.

  

Η παρουσίαση του βιβλίου του Στάθη Γιώτα

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Η “ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ” κυκλοφόρησε – Φύλλο 23 της 26ης Ιουνίου 2011

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2011

 

Φύλλο 23 της 26ης Ιουνίου 2011

Παλαιότερα τεύχη

Δημοσιεύθηκε στο ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Επεξεργασία | Αφήστε Σχόλιο »

Posted in ΑΧΑΡΝΑΪΚΗ | Leave a Comment »

Αριστοφάνεια 2010 – «Αχαρνής» του Αριστοφάνη

Posted by koszig στο 27 Ιουνίου 2011

Το Σεπτέμβριο του 2010 η «τεως» ΚΕΠΕΔΑ είχε αναλάβει την οργάνωση των εκδηλώσεων  «Αριστοφάνεια». Ένα από τα έργα που παρουσιάστηκαν ήταν και η κωμωδία του Αριστοφάνη «Αχαρνής».

Πληροφοριακά για τον Αριστοφάνη και την κωμωδία, (κλικ εδώ). Για όσους ενδιαφέρονται το αρχαίο κείμενο της κωμωδίας (κλικ εδώ).

Η τελευταία παράσταση του Κρατικού Θεάτρου  Βορείου Ελλάδος δόθηκε στις Αχαρνές στις 14 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα των παραστάσεων και οι συντελεστές του έργου (κλικ εδώ).

Η μετάφραση του αρχαίου κειμένου από τον Κώστα Γεωργουσόπουλο ( Κ.Χ. Μύρης).

Αχαρνής του Αριστοφάνη

Για όσους θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους για τον Πελοποννησιακό  Πόλεμο που γίνεται αναφορά στο έργο (κλικ εδώ)

Παρακολουθείστε την παράσταση. Προσφορά του Ελεύθερου Βήματος των Αχαρνών στους Αχαρνείς και μόνο σε αυτούς.

aaaaaa

dfgdfgdf

ddgdgdf

dgdfgd

gfghfghfg

dgfgdgfg

Πολλοί παρουσιάζουν το Διακαιόπολη ως αγωνιστή για την ειρήνη. Στην πραγματικότητα ήθελε ατομική ειρήνη για το ατομικό του συμφέρον, ως γνήσιος Έλληνας.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »