Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Κανονισμός Νεκροταφείου.

Posted by koszig στο 2 Ιουλίου 2011

Πέρα από τις διαδικασίες έγκρισης του κανονισμού του νεκροταφείου είναι άξιο σχολιασμού και το περιεχόμενο του κανονισμού.

Πριν από αυτό μια ενημέρωση ο αναγνώστης μπορεί να έχει από παλαιότερες αναρτήσεις. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων

Στο άρθρο 3 του κανονισμού αναφέρεται:

Άρθρον 3ον

α) Απαγορεύεται η ταφή παντός νεκρού εκτός της περιοχής των Κοιμητηρίων και σε ιδιωτικούς χώρους, με  εξαίρεση των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων.

 β) Ο Δήμος Αχαρνών είναι ο κύριος, διοικεί και διαχειρίζεται τα δύο Κοιμητήρια και η περιουσία τους παραμένει στην  κυριότητα του.

Στο τέλος της απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης αναφέρεται:

Β) Η Επενδυτική Αχαρνών αναλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:

– Άρθρο 22 ια

– Άρθρο 25, παρ. 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21

– Άρθρο 26

– Άρθρο 28

– Άρθρο 29

Είναι φανερό ότι η διατύπωση είναι πονηρή, γιατί η Επενδυτική Αχαρνών δεν αναλαμβάνει τα ανωτέρω άρθρα, αλλά τη διαχείριση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ψήφισε στο άρθρο 3 την ίδια στιγμή το δημοτικό συμβούλιο!!

Στο άρθρο 5 του κανονισμού μεταξύ άλλων αναφέρεται:

β) Από τα υπό στοιχεία τετράγωνα τριετούς χρήσης Α’ και Β΄ ζώνης.

Ο διαχωρισμός των ζωνών έχει ως εξής :

Α΄ ζώνη: Κλασικοί τάφοι.

Β΄ ζώνη: Νέου τύπου τάφοι.

γ) Από τα υπό στοιχεία τμημάτων των τετραγώνων που περιλαμβάνουν γήπεδα τάφων διαρκούς χρήσεως Α΄ και Β΄ κατηγορίας και του τετραγώνου που περιλαμβάνει τάφους διαρκούς χρήσεως διακεκριμένων δημοτών.

δ) Από τον νεκροθάλαμο υπό στοιχείο Ε’.

ε) από τα οστεοφυλάκια (Α΄ και Β΄) υπό το στοιχείο.

στ) Από το γραφείο της Υπηρεσίας Δημοτικού Κοιμητηρίου υπό στοιχείο Β΄.

ζ) Από το κυλικείο υπό στοιχείο Γ΄.

η) Από το ανθοπωλείο που βρίσκεται έξωθεν αυτού και επί του μπροστινού κοινόχρηστου πεζοδρομίου και κατά την ανατολική πλευρά αυτού υπό στοιχείο Ν΄.

θ) Από τα χωνευτήρια υπό στοιχείο Ξ΄.

ι) Από τις μαρμάρινες οστεοθήκες υπό στοιχείο Χ΄.

ΚΛΚ υπό στοιχείο ως ταύτα εμφαίνονται με τα  αυτά στοιχεία εις το τοπογραφικό διάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αχαρνών.

Είναι φανερό ότι οι νεόκοποι διαχειριστές του νεκροταφείου  αντέγραψαν στο σημείο αυτό τον παλαιό κανονισμό του νεκροταφείου και δεν  έχουν  υπόψη τους ότι αυτά τα στοιχεία αναφέρονται σε τοπογραφικό διάγραμμα του νεκροταφείου (ταφολόγιο) το οποίο υπήρχε όταν εγκρίθηκε η λειτουργία του νεκροταφείου, αλλά σήμερα δεν υπάρχει!!

   

Ενημερωτικά για το χώρο του ψυγείου. Δε λειτουργεί (21/6/2011)!!

  

Άρθρον 6ον

Ενταφιασμός νεκρών

   α) Η ταφή των νεκρών ενεργείται υποχρεωτικά μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια και στους χώρους που παραχωρούνται γι’ αυτό το σκοπό.

……………………………..

Όσοι αποβιώνουν  από λοιμώδη νοσήματα, ενταφιάζονται σε συγκεκριμένο ταφικό τετράγωνο σε ξεχωριστό σημείο – ταφώνα, τηρούμενων αυστηρώς  των υγειονομικών διατάξεων

Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο ταφικό τετράγωνο. Σήμερα θάβουν όπου μπορούν, στο νόμιμο ή στο παράνομο τμήμα του νεκροταφείου.

Στο άρθρο 7 του κανονισμού αναφέρεται:

Άρθρον 7ον

Κατηγορίες

  α) Οι χώροι (τάφοι) που παραχωρούνται μέσα στα Δημοτικά Κοιμητήρια για την ταφή των νεκρών καθορίζονται με σχεδιαγράμματα (τοπογραφικά – ταφολόγια) που εκπονούνται ή τροποποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

   β) Η πιστή εφαρμογή των σχεδιαγραμμάτων αυτών από την Υπηρεσία των Δημοτικών Κοιμητηρίων είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση από αυτά.

   γ) Επίσης δεν επιτρέπεται καμία προσθήκη τάφου, εκτός εγκεκριμένου ταφολογίου, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για ταφολόγιο ούτε συζήτηση. Πιστή εφαρμογή ανύπαρκτου πράγματος πρώτη φορά ψηφίζεται στο δημοτικό συμβούλιο!!

     

     

Τάφοι κατασκευασμένοι σε κοινόχρηστο χώρο, εκτός εγκεκριμένου ταφολογίου.

Εκεί που είναι για γέλια είναι εκεί  που γίνεται αναφορά στις διαστάσεις και τον τρόπο ταφής.

Διαστάσεις

α) Οι οικογενειακοί τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,80μ. μήκος και πλάτος 2,40μ. για τους ενήλικες καθώς και γενικό βάθος 1,80μ. περίπου.

Τα στοιχεία των τάφων δε θα υπερβαίνουν το ύψος των 70 εκατοστών πλην του σταυρού.

β) Σε τάφους τριετούς χρήσης νέου τύπου δικαίωμα ταφής έχουν συγγενείς εξ αίματος και εξ αγχιστείας του αρχικού δικαιούχου ή τρίτου προσώπου με έγγραφη συγκατάθεση των συγγενών του α’ βαθμού του αρχικού δικαιούχου. Συγκεκριμένα επιτρέπεται η φιλοξενία μέχρι 2 ακόμα θανόντων και ο χρόνος φιλοξενίας είναι μόνο 3 χρόνια από την ημερομηνία θανάτου του φιλοξενούμενου με τον όρο καταβολής ποσού βάσει του άρθρου 25 του παρόντος Κανονισμού. Η ταφή (φιλοξενία) επιτρέπεται μόνο και εάν δεν έχει παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος αναμονής του αρχικού δικαιούχου, δηλ. τα 3 χρόνια.  Οι  νέου τύπου τάφοι τριετούς ταφής έχουν διαστάσεις 1,10 x 2,20μ.

Στους παλαιότερους κανονισμούς οι διαστάσεις των οικογενειακών τάφων ήταν:

Κατηγορία Διαστάσεις(m)
Διακεκριμένη 2,50 x 3,00
Α΄ 2,50 x 2,50
Β΄ 2,50 x 2,50
Γ΄ 2,50 x 1,25
Γ΄(τριετούς ταφής) 2,50 x 1,25

Σε ένα νεκροταφείο που δεν  έχει δυνατότητα κατασκευής νέων οικογενειακών τάφων πως θα «μακρύνουν»  τους τάφους από 2,50  σε 2,80;

Σε ερώτηση εισηγητή στο δημοτικό συμβούλιο πως εξηγείται αυτό το γεγονός η απάντηση ήταν θα ισχύει για νέο νεκροταφείο! Για το θέμα αυτό νεώτερα προσεχώς!!

Για το θέμα της «φιλοξενίας» τριών νεκρών με συγγενική σχέση στον ίδιο τάφο, στην ουσία είναι δυνατότητα οικογενειακού τάφου για διάστημα έως 9 ετών.

Να πως θα κατασκευάζονται οι νέοι τάφοι.

Άρθρον 8ον

Στα Κοιμητήρια του Δήμου Αχαρνών δύναται να παραχωρούνται χώροι για τη σύσταση οικογενειακού τάφου με την καταβολή τέλους ως ανταλλάγματος, το οποίο καθορίζεται κάθε έτος με τις σχετικές περί τελών και δικαιωμάτων αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η σύσταση του οικογενειακού τάφου γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/νσης Κοιμητηρίων. Πραγματοποιείται μόνο υπέρ φυσικών προσώπων και στο όνομα του αιτούντος αποκλειστικά. Η παραχώρηση σε δύο ή περισσότερα πρόσωπα απαγορεύεται.

Οικογενειακός τάφος με δύο ιδιοκτήτες σε κοινόχρηστο χώρο!

Στο άρθρο 17 του κανονισμού αναφέρεται:

ΤΑΦΗ ΑΔΙΑΛΥΤΩΝ

Άρθρον 17ον

Με την ταφή του νεκρού στους χώρους αδιάλυτων εισπράττεται δικαίωμα χρήσης για ένα έτος που ορίζεται στο άρθρο 25 του παρόντος Κανονισμού.

Η αθλιότητα σε όλο της το μεγαλείο!! Ιδού οι τάφοι αδιαλύτων που θέλουν να εισπράττουν και δικαίωμα χρήσης.

     

     

Στο άρθρο 18 του κανονισμού αναφέρεται στη φύλαξη των οστών:

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΗ

Άρθρον 18ον

Η φύλαξη των οστών στο απλό οστεοφυλάκιο γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων συγγενών του νεκρού και με ταυτόχρονη καταβολή των αντιστοίχων δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο του παρόντος Κανονισμού.

[ Δικαίωμα Φύλαξης Οστών σε μεταλλικές Οστεοθήκες για 15 έτη, ορίζεται για δημότες 20,00 ευρώ και για ετεροδημότες 40,00 ευρώ ανά έτος. Δικαίωμα χρήσης κιβωτίου οστών για δημότες 15,00 ευρώ και για ετεροδημότες 35,00 ευρώ. ]

[ Μίσθωση Μαρμάρινων Οστεοθηκών για 15 έτη:

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ

Α΄ ΘΕΣΗ        1045,00 ευρώ, Β΄ ΘΕΣΗ          945,00 ευρώ, Γ΄ ΘΕΣΗ           845,00 ευρώ, Δ΄ ΘΕΣΗ           745,00 ευρώ, Ε΄ ΘΕΣΗ           645,00 ευρώ

ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

Α΄ ΘΕΣΗ        1350,00 ευρώ , Β΄ ΘΕΣΗ        1250,00 ευρώ, Γ΄ ΘΕΣΗ         1150,00 ευρώ, Δ΄ ΘΕΣΗ         1050,00 ευρώ, Ε΄ ΘΕΣΗ           950,00 ευρώ]

Αυτές είναι οι μαρμάρινες οστεοθήκες:

  

Στο άρθρο 2 παρ. 2ι αναφέρεται!

ι) Από τις μαρμάρινες οστεοθήκες υπό στοιχείο Χ΄.

Ταφολόγιο που να προσδιορίζει το στοιχείο Χ’ δεν υπάρχει. Πως προσδιορίζονται οι θέσεις Α’, Β’ Γ’, Δ’ και Ε’; Η διαφοροποίηση είναι ανά όροφο, ισόγειο, ρετιρέ κλπ.;

7. Η φύλαξη των οστών σε μαρμάρινες οστεοθήκες γίνεται με απόφαση Δημάρχου, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και την ταυτόχρονη καταβολή των αντιστοίχων δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο του παρόντος. Η φύλαξη είναι για 15 έτη. Ως ημερομηνία έναρξης της φύλαξης λαμβάνεται η ημερομηνία της πρώτης καταβολής φυλάκτρων.

Όποιος θέλει μαρμάρινη οστεοθήκη θα πληρώσει το μάρμαρο από 1045-645 € για δημότες και 1350-950 για ετεροδημότες!!. Αν στα 15 χρόνια κάποιος δικαιούχος γίνει δημότης θα γίνεται διακανονισμός; Αυτό δεν το προέβλεψαν οι συντάκτες του κανονισμού.

9. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση παντός αντικειμένου στην μαρμάρινη οστεοθήκη όπως καντηλιών, ανθοδοχείων, γλαστρών κλπ εκτός μικρής φωτογραφίας. Σε περίπτωση  που τοποθετούνται τέτοια ή παρόμοια αντικείμενα παρά την απαγόρευση, θα αφαιρούνται και οι συγγενείς θα καταβάλλουν το πόσο που αντιστοιχεί για την αντικατάσταση του μαρμάρου.

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση οστεοθήκης σε δύο ή περισσότερα ταυτοχρόνως πρόσωπα.  

Βλέπετε κάτι τέτοιο στις μαρμάρινες οστεοθήκες;

ΝΗΠΙΑ

Άρθρον 19ον

1. Βρέφη και νήπια μέχρι 5 ετών ενταφιάζονται δωρεάν για τρία χρόνια στους ταφώνες των νηπίων του Κοιμητηρίου.

Οι ταφές έγιναν την εποχή που συντάχθηκε ο κανονισμός του νεκροταφείου. Είναι σε ταφώνα νηπίων;

Αξιοσημείωτοείναι και το άρθρο 20 του κανονισμού.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ  – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρον 20ον

 1.Η Διοίκηση των Κοιμητηρίων ασκείται από τον Δήμο δια των υπηρεσιών που προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Λειτουργίας.  Υπεύθυνος για την λειτουργία τους και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος στο οποίο υπάγονται οργανικά τα Κοιμητήρια.

2. Η είσπραξη των τελών και των δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους από τον Δήμαρχο.

Η Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε. που τις ανέθεσαν τα άρθρα(!!)

Β) Η Επενδυτική Αχαρνών αναλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:

– Άρθρο 22 ια, – Άρθρο 25, παρ. 2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21, – Άρθρο 26, – Άρθρο 28, – Άρθρο 29

τι θα εισπράττει, αφού για τα τέλη, τα δικαιώματα και τα λοιπά έσοδα η είσπραξη θα γίνεται από υπαλλήλους του δήμου;

ΒΙΒΛΙΑ

Άρθρον 22ον

 1.  Για  τη  διοίκηση  και  διαχείριση  των Δημοτικών Κοιμητηρίων  τηρούνται  τα  παρακάτω βιβλία: 

……………..

    ια) βιβλίο μητρώου κατασκευαστών – μαρμαρογλυπτών

Όπως αναφέρεται προηγουμένως, στην ίδια απόφαση, το άρθρο 22 ια) ανατίθεται στην Επενδυτική Αχαρνών!!

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρον 24ον

 Επιβολή, βεβαίωση  και

Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα Κανονισμό τέλη και δικαιώματα των Δημοτικών Κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του άρθρου 19 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 «περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει του Ν.Δ. 318/69, «περί βεβαιώσεις και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και των άρθρων 3-5 του Β.Δ. της 17/5-15/61959. «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», και διατίθενται για την συντήρηση και λειτουργία των Κοιμητηρίων και των Ιερών Ναών.

Είναι φανερό ότι από το άρθρο αυτό που ψηφίστηκε δεν αφήνει περιθώρια για  είσπραξη τελών και δικαιωμάτων από την Επενδυτική Αχαρνών, προκειμένου να έχει έσοδα να συντηρεί τη διοίκηση και τους υπαλλήλους της.

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

Άρθρον 25ον

 Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών καταβάλλονται τα παρακάτω δικαιώματα και τέλη:

1.α. Δικαίωμα για την παραχώρηση τάφου προς σύσταση διαδοχικού τάφου διαρκούς χρήσης ορίζεται ως εξής:

ΔΗΜΟΤΕΣ

1. Ζώνη Α      15.00,00 ευρώ , 2. Ζώνη Β        7.500,00 ευρώ , 3. Ζώνη Γ        4.500,00 ευρώ , 

Οι ζώνες δεν αντιστοιχούν σε κάτι συγκεκριμένο, αφού δεν υπάρχει ταφολόγιο. Η τιμή του τάφου στην Α’ ζώνη είναι 15.00,00 €!! Αν ζητήσει κάποιος να αγοράσει ένα τάφο σε ποια τιμή θα τον πάρει, 15 €, 1500 €; Ένα λάθος στη δακτυλογράφηση της εισήγησης αντί για 15.000,00 € εγράφη 15.00,00 €. Κανένας δε διάβασε την εισήγηση και ψήφισε «ομόφωνα» μεν άφωνα δε.

4. Δικαιώματα παράτασης σε τάφους τριετούς ταφής:

Όταν δεν έχει αποσυντεθεί το σώμα του νεκρού στην τριετία μεταφέρεται στα ταφεία αδιάλυτων. Δύο είναι οι αιτίες για το γεγονός αυτό. Πρόβλημα με το νεκρό ή πρόβλημα με το έδαφος που δεν είναι κατάλληλο. Ποιος θα κρίνει την αιτία; Επομένως για ποιο λόγο θα πρέπει οι συγγενείς του να πληρώνουν επιπλέον τέλος φύλαξης;

6. Δικαίωμα Φιλοξενίας σε τάφους νέου τύπου τριετούς χρήσης 695,00 ευρώ ανά φιλοξενούμενο.

Στους τάφους αυτούς οι νεκροί τοποθετούνται ο ένας πάνω στον άλλο μέχρι τρεις ταφές, αν δεν έχει παρέλθει τριετία από την τελευταία ταφή. Συνεπώς μέγιστος χρόνος παραμονής είναι τα εννιά έτη.  Ο κάτω νεκρός πληρώνει τέλος 965 € για 9 χρόνια, ο επάνω του το ίδιο ποσό για 6 χρόνια και ο τελευταίος το ίδιο ποσό για τρία χρόνια. Ένας που ενταφιάζεται σε κοινό τάφο τριετούς ταφής πληρώνει 110 €. Υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας; Οι νεκροί στους τάφους νέου τύπου έχουν δικαίωμα παράτασης φιλοξενίας; Αν το ζητήσει ο επάνω και γίνει δεκτή η παράταση το ποσό θα χρεώνεται και στους τρεις νεκρούς ή θα κατανέμεται όπως τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας;

Στο άρθρο 7 αναφέρονται λεπτομέρειες για το ύψος των οικογενειακών τάφων:

Διαστάσεις

α) Οι οικογενειακοί τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,80μ. μήκος και πλάτος 2,40μ. για τους ενήλικες καθώς και γενικό βάθος 1,80μ. περίπου.

Τα στοιχεία των τάφων δε θα υπερβαίνουν το ύψος των 70 εκατοστών πλην του σταυρού.

Στο άρθρο 25 που έγινε παραχώρηση εσόδων στην Επενδυτική Αχαρνών στην παράγραφο 15 αναφέρεται:

15. Δικαίωμα κατασκευής μνημείου στους οικογενειακούς τάφους:

α) Μονός τάφος                                               360,00 ευρώ

β) Κάθε κατασκευή εκτός μονού τάφου         710,00 ευρώ

γ) Τάφου τύπου σπιτάκι                               1.410,00 ευρώ

Οι τάφοι τύπου σπιτάκι δεν απαγορεύονται, ή θα είναι χαμόσπιτα με ύψος μέχρι 70 εκατοστά ύψος;

ΜΝΗΜΕΙΑ

Άρθρον 26ον

2. Τα μνημεία τριετούς ταφής νέου τύπου έχουν κατασκευασθεί και παραδίδονται έτοιμα προς χρήση από τον Δήμο σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Τεχνικής Υπηρεσίας. Για την παραχώρηση των τάφων αυτών καταβάλλεται ποσό καθοριζόμενο σε 1.350,00 ευρώ στο οποίο εμπεριέχεται η προεργασία – κόστος δαπανών φιλοξενίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7. Το ποσό αυτό θα καταβάλλεται εφάπαξ ή τμηματικά ως εξής:

–          την ημέρα παραχώρησης 50% και  το υπόλοιπο θα εξοφλείται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις και το αργότερο μέχρι τρεις μήνες.

Στο άρθρο 7 δεν περιγράφεται το κόστος δαπανών φιλοξενίας! Το ποσό των 1.350 € θα το πληρώνει ο πρώτος ενταφιαζόμενος; Αν δεν ενταφιαστεί άλλος συγγενής στην τριετία που θα γίνει η εκταφή θα έχει πληρώσει 1.350 €, έναντι 100 € που θα έχει πληρώσει ένας άλλος που θα ενταφιαστεί σε κοινό τάφο τριετούς ταφής;

Αν ενταφιαστούν και οι άλλοι δύο το ποσό κατασκευής θα το πληρώσουν και αυτοί ή θα πληρώσουν  τα 695 €;

5.  Η τοποθέτηση μνημείου επί του τάφου είναι υποχρεωτική.

Στον τάφο αυτό είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση μνημείου;

   

Αν δεν υπάρχουν πλησιέστεροι συγγενείς  ή δεν έχουν οικονομική δυνατότητα, τότε τι θα γίνει; Θα κατασκευάσει το μνημείο ο δήμος;

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Άρθρον 29ον

Οι ιδιώτες μαρμαράδες για να έχουν δικαίωμα εισόδου πρέπει να καταβάλουν ετησίως 2.000 €. Αυτό αποκλείει μαρμαράδες που δεν έχουν μαρμαράδικο έξω από το νεκροταφείο, αλλά κατασκευάζουν περιστασιακά ταφικά μνημεία.

Η Επενδυτική Αχαρνών θα δημιουργήσει εκτός του νεκροταφείου μαρμαράδικο ως Ανώνυμη Εταιρεία;

Θα έχει προϋποθέσεις:

Ο κατασκευαστής του έργου προκειμένου να έχει την δυνατότητα εργασιών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μητρώου Κατασκευαστών – Μαρμαρογλυπτών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι:

α. Βεβαίωση ότι είναι μέλος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου.

β. Βεβαίωση ότι είναι μέλος του Σωματείου Μαρμαροτεχνιτών.

γ. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δημόσιο.

δ. Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.

ε. Βεβαίωση ασφάλισης στο Ο.Α.Ε.Ε.

στ. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία να περιλαμβάνει τους εργαζόμενους που θα απασχολήσει σε κάθε έργο.

ζ. Έγγραφο με αναλυτικά στοιχεία για τον κάθε εργαζόμενο στο οποίο θα επισυνάπτονται:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη.
  • Βεβαίωση Ι.Κ.Α. ότι είναι εν ενεργεία ασφαλισμένος του.
  • Φωτογραφία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Άρθρον 30ον

Εργατοτεχνικό προσωπικό

Η τιμιότητα, το ήθος και η επίγνωση του έργου που αναλαμβάνουν πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά κριτήρια της επιλογής τους. Οι εργάτες ταφής είναι υπεύθυνοι για το άνοιγμα τάφων με την υπόδειξη των υπευθύνων διοικητικών υπαλλήλων των Κοιμητηρίων.

 

Ρε δε ντρεπόσαστε, εισηγητές του κανονισμού, δημοτικοί σύμβουλοι που τον ψηφίσατε, που ζητάτε τιμιότητα, ήθος και επίγνωση του έργου που αναλαμβάνουν οι νεκροθάφτες και δε ζητήσατε ποτέ τιμιότητα και ήθος από αυτούς που διαχειρίστηκαν το νεκροταφείο μέχρι σήμερα, υπαλλήλους, επικεφαλής ΔΕΝΔΑ, Επενδυτικής, Δημοτικής Αρχής και δημοτικού συμβουλίου;

Στο τέλος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου αναγράφεται:

Γ) Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Να δούμε τι ενέργειες θα κάνει ο δήμαρχος (που ήταν παρών στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου) για την εκτέλεση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου μετά από όσα έχουν αναγραφεί σε αυτή την ανάρτηση και σε προηγούμενη, (κλικ εδώ)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: