Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Κοινωνικό παντοπωλείο – Ο μεγάλος χορηγός

Posted by koszig στο 18 Μαΐου 2012

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 17 Μαΐου 2012 θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν :

7  «Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου»

Η εισήγηση για το θέμα.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ: «Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου»

 κ. Πρόεδρε,

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα  έχει οδηγήσει εκατοντάδες συμπολίτες μας στην ανεργία και στην φτώχεια. Το ποσοστό των κατοίκων του Δήμου μας που κινδυνεύει από τη φτώχεια σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στην Κοινωνική Υπηρεσία ξεπερνά το 20% και παρουσιάζει τάση αυξητική.

Ο Δήμος σ’ αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία καλείται  να ανταποκριθεί στην πρόκληση αναλαμβάνοντας  δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, εκείνες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με το Ν.3463/2006(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)  προβλέπεται ότι οι Δήμοι μπορούν να ενισχύουν οικονομικά κατοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης(Άρθρο 75 παρ 3 και Άρθρο 202 παρ 2),δίνοντας έτσι τη δυνατότητα οργάνωσης υποστηρικτικών δράσεων για τους δημότες που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση.. Επίσης με το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 θεσμοθετείται η λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων. Ορίζεται ότι 1. τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για τη σίτιση και την ένδυση απόρων κατοίκων. Τα παρεχόμενα είδη προέρχονται από δωρεές και χορηγίες και, εφόσον διαπιστώνεται ανεπάρκεια ειδών, είναι δυνατή η προμήθειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (υ.α. 11389/1993, Β’ 185).
Στο πλαίσιο των παντοπωλείων οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού μπορούν να διοργανώνουν και συσσίτια για τη διανομή φαγητού σε απόρους και αστέγους. Μπορούν επίσης, να λαμβάνουν κάθε άλλο μέτρο υποστήριξης αστέγων και απόρων.
2.Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Η λειτουργία τους εποπτεύεται από επιτροπή διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιδήμαρχος. Η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται   η Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου μέσα από τη λειτουργία του οποίου θα γίνει προσπάθεια ενίσχυσης των οικονομικά αδύνατων πολιτών μας.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγαστεί σε μισθωμένο χώρο, επί της οδού Αγ. Τριάδος 62 και θα παρέχει στους δικαιούχους:

  • Τρόφιμα και είδη παντοπωλείου συσκευασμένα, είδη ατομικής υγιεινής κατεψυγμένα προϊόντα
  • Είδη ένδυσης και υπόδησης χρησιμοποιημένα σε πολύ καλή κατάσταση και μη, είδη οικιακού εξοπλισμού, παιχνίδια.
  • Είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd- dvd, για την κάλυψη αναγκών μάθησης και πολιτισμού.

Οι προμήθειες των παραπάνω προϊόντων θα γίνονται  από το Δήμο σε βάρος   του Δημοτικού προϋπολογισμού και από Δωρεές ευαισθητοποιημένων Δημοτών, Συλλόγων, Σωματείων και Εταιρειών.

Μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα εξυπηρετούνται, όσοι δημότες βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας, με τακτική επιχορήγηση σε τρόφιμα

Ο έλεγχος λειτουργίας του παντοπωλείου θα γίνεται από επιτροπή που θα αποτελείται από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, δύο Δημοτικούς Συμβούλους, το   Δ/ντη της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής  και την Κοινωνική Λειτουργό του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.

Η υποστήριξη λειτουργίας της παραπάνω δομής θα γίνεται από το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής, αλλά και από προσωπικό που θα προσληφθεί μέσα από την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι κατάλογοι των δικαιούχων θα καταρτίζονται  από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό που θα στελεχώσει τη δομή.

Οι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Αχαρνών, θα επιβαρυνθούν από την δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι οι 15_7134.001, 15_7134.002 και 00_6733.

Ο καθορισμός των λεπτομερειών για τη λειτουργία του παντοπωλείου θα γίνει μέσα από τον ‘Κανονισμό Λειτουργίας’, ο οποίος αμέσως μετά την έγκριση ίδρυσης που θα δοθεί θα κατατεθεί  στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική έγκριση.

Μετά τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει την ‘Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου’ στο Δήμο Αχαρνών.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Ο Γενικός Γραμματέας

     

Ντούρου Μαρία

Χαραλαμπίδης Θεόδωρος

Κρημνιανιώτης Νικόλαος

Παρακολουθείστε σχετικό απόσπασμα από τη συζήτηση

Μόλις τελείωσε η συζήτηση του θέματος η δημοτική σύμβουλος Μαρία Χαριτίδου ζήτησε να διαβάσει μια επιστολή.

Σχετικά τελευταίες  αναρτήσεις με τον κ. Αφουξενίδη, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Ο κ. Αφουξενίδης, πρόεδρος ΚΕΠΕΔΑ σήμερα!! Τι με λες υπάρχει η ΚΕΠΕΔΑ ακόμα, δεν λύθηκε;

Στις 12/12/2011 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τη λύση της ΚΕΠΕΔΑ, που κοινοποιήθηκε στο δήμο Αχαρνών. Μέχρι σήμερα, τέσσερις μήνες μετά δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η απόφαση αυτή.

Νόμος 4071/2012, τ. Α΄ ΦΕΚ 85/11 Απριλίου 2012

Άρθρο 10
Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ

3. Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, λύση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων λαμβάνονται στο εξής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου νομιμότητας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο. Νομίμως έχουν εκδοθεί αποφάσεις περί σύστασης, τροποποίησης και λύσης δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που έχουν ληφθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως από τον οικείο δήμο ή με σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 254 και 262 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) πριν από τη δημοσίευση του παρόντος.

Ένα μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου 4071, και ενώ έχει λυθεί η ΚΕΠΕΔΑ ο κ. Αφουξενίδης παραχωρεί το μισθό του ως προέδρου της ΚΕΠΕΔΑ από τις 17 Μαΐου, ημέρα που ψηφίστηκε η δημιουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου!!

Από τους δημοτικούς συμβούλους που το άκουσαν δε άρθρωσε λέξη. Φαίνεται ότι από το μέγεθος της προσφοράς έμειναν άφωνοι. Αυτά για το δημοτικό συμβούλιο.

Άλλο για γέλια,  άλλο το γελοίο

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: