Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

L’État, c’est moi, σε μετάφραση «Το κράτος (δήμος) είμαι εγώ !!

Posted by koszig στο 5 Ιουλίου 2012

Μεγάλο πρόβλημα για το δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο φαίνεται ότι αποτελεί η βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής. Γιατί;

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για τη βιντεοσκόπηση των δημοσίων συνεδριάσεων των οργάνων του δήμου;

Στο άρθρο 67 του νόμου 3852/2010 του γνωστού ως «Καλλικράτης»  προβλέπονται βασικά στοιχεία για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 67

Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

1.  Το  δημοτικό  συμβούλιο  συνεδριάζει  ύστερα  από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

……………

4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ….

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

6. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. Με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, για τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

9.   Με απόφα­ση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης» μετά  από πρόταση  της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, μπορεί να εκδίδεται πρότυπος κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αυτά λέει ο νόμος.

Με την Υπουργική Απόφαση 16852/6 Απριλίου 2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 661/Β/2011 ο Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

Στον κανονισμό αυτό εξειδικεύεται ο τρόπος που λειτουργεί το δημοτικό συμβούλιο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις  όσων εμπλέκονται σε αυτό. Εκείνο που ενδιαφέρει κυρίως τον δημότη είναι το άρθρο 4 του κανονισμού που αναφέρεται λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 4

Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου


Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα  που ορίζεται στην πρόσκληση.
Πριν την έναρξη  της συνεδρίασης,  ο Γραμματέας   του Δημοτικού Συμβουλίου εγγράφει τους υποψήφιους  ομιλητές,  είτε αυτοί είναι ειδικοί αγορητές ανά θέμα που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους είτε δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα.
Στη συνέχεια, ο  Γραμματέας  εκφωνεί τον κατάλογο των παρόντων, καταγράφει τους απόντες από τη συνεδρίαση και σημειώνει αν η απουσία τους είναι δικαιολογημένη ή όχι.
 Αφού διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διευθύνει τη συζήτηση.  Αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως  από τον Αντιπρόεδρο. Αν απουσιάζει ή κωλύεται και ο Αντιπρόεδρος, ασκεί καθήκοντα Προέδρου  όποιος από τους παρόντες συμβούλους του επιτυχόντος συνδυασμού έχει εκλεγεί  με τις περισσότερες ψήφους και,  σε περίπτωση  ισοψηφίας,  όποιος είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση του δικαστηρίου.
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος  ανακοινώνει στο σώμα κάθε έγγραφο που απευθύνεται στο Συμβούλιο. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος, εφόσον παρίσταται στη συνεδρίαση, μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, ενημέρωση ή πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
Μετά το Δήμαρχο, εκφράζουν τις απόψεις τους κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών δημοτικών συμβούλων οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας,  σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού των εδρών που διαθέτει κάθε παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη συνέχεια  λαμβάνουν το λόγο οι λοιποί δημοτικοί σύμβουλοι και οι συμμετέχοντες πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών κοινοτήτων ή  Εκπρόσωποι  Τοπικής Κοινότητας (όταν συζητούνται  θέματα της  αντίστοιχης Δημοτικής ή Τοπικής κοινότητας), προκειμένου  να προβούν σε ανακοινώσεις ή προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο ή να απευθύνουν ερωτήσεις ή να ζητούν συγκεκριμένα στοιχεία, χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων τους, από τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, την Οικονομική Επιτροπή ή την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 Ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων, χωρίς διάλογο, με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών εντός ενός μηνός.  Ο χρόνος για κάθε ανακοίνωση, πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο λεπτά.  
Οι προτάσεις που τυχόν υποβλήθηκαν  δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός αν χαρακτηρισθούν ως κατεπείγον θέμα, οπότε και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και η συζήτηση προηγείται των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα, το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Ο χρόνος για τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων δεν μπορεί να ξεπερνά τη μία ώρα.
Ακολουθεί η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που θα  εισηγηθεί το θέμα,  και αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να υποδείξουν κάποιον δημοτικό σύμβουλο ή  υπηρεσιακό παράγοντα που θα  το  αναλύσει. Ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να καλεί στη συνεδρίαση δημοτικούς υπαλλήλους, εκπροσώπους φορέων ή ιδιώτες προκειμένου να συμβάλλουν με τις τοποθετήσεις τους στην καλύτερη διαμόρφωση της απόφασης.
Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις έπονται της εισήγησης και προηγούνται των τοποθετήσεων των ομιλητών.
Ο Δήμαρχος, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές έχουν κατά τη συζήτηση δικαίωμα για πέντε λεπτά ομιλίας ανά θέμα με δυνατότητα δευτερολογίας διάρκειας τριών λεπτών. Κατά τη δευτερολογία, ο Δήμαρχος ομιλεί τελευταίος, εφόσον το επιθυμεί. Με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων είναι δυνατή, μετά από πρόταση του Προέδρου, η παράταση ή η σύντμηση του ανωτέρω προβλεπόμενου μέγιστου χρόνου ομιλίας κατά δύο λεπτά.  Τον ίδιο χρόνο ομιλίας έχουν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και ο Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας,  όταν καλούνται και συμμετέχουν στη συνεδρίαση για θέματα της κοινότητας τους.  Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι   έχουν χρόνο ομιλίας δύο λεπτών το πολύ, χωρίς δυνατότητα δευτερολογίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της συζήτησης μπορεί να λαμβάνει το λόγο κατά προτεραιότητα απέναντι σε κάθε άλλον και να εκφράζει τις απόψεις του.
Οι διαλογικές συζητήσεις  δεν επιτρέπονται. Διακοπή ομιλητή μπορεί να γίνει αν το επιτρέψει ο ίδιος και αν συμφωνεί ο Πρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η διακοπή δεν  μπορεί να υπερβεί το ένα λεπτό,  χωρίς ισόχρονη παράταση του χρόνου της ομιλίας.
Ο ομιλητής δεν μπορεί να απομακρύνεται από το υπό συζήτηση θέμα, διαφορετικά  ο Πρόεδρος τον καλεί να επανέλθει σε αυτό. Αν δεν συμμορφωθεί, ο Πρόεδρος τον προειδοποιεί ότι θα του αφαιρέσει το λόγο. Αν και μετά τη νέα αυτή επισήμανση ο ομιλητής δεν επανέλθει στο θέμα, ο Πρόεδρος του αφαιρεί το λόγο.  Ο Πρόεδρος αφαιρεί το λόγο και από όποιον  μιλά χωρίς να έχει  εγγραφεί  στον κατάλογο των ομιλητών ή χωρίς τη σχετική άδεια. Στις περιπτώσεις  παραβάσεων αυτής της παραγράφου, ο Πρόεδρος δίνει εντολή να μην γίνεται καταχώρηση των αντίστοιχων ομιλιών στα πρακτικά.
Αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δημιουργηθούν θόρυβοι που παρακωλύουν την ομαλή συνέχισή της, ο Πρόεδρος οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα  για την ομαλοποίησή της  και αν η ίδια κατάσταση συνεχιστεί, ο Πρόεδρος  διακόπτει τη συνεδρίαση για ορισμένη ώρα, που την ανακοινώνει στο σώμα. Κατά τη διακοπή οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εξέρχονται της αίθουσας συνεδρίασης.  Μετά την παρέλευση του χρόνου διακοπής, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη συνέχιση της συνεδρίασης και, αν ο θόρυβος συνεχιστεί, δικαιούται να τη λύσει.
Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών, ο Πρόεδρος διατυπώνει την οριστική πρόταση προς ψήφιση του θέματος, όπως διαμορφώθηκε  με τις τροπολογίες που πιθανόν έχουν επέλθει. Ο Γραμματέας καταγράφει την ψήφο των συμβούλων καθώς και όσους συμβούλους αποχωρούν από τη συνεδρίαση.
Ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι κατά το νόμο συμμετέχοντες στις συζητήσεις μπορούν να επικαλεστούν παρεμπίπτοντα ζητήματα που αφορούν ιδίως την τήρηση του παρόντος κανονισμού, τη σειρά της ημερήσιας διάταξης και την πρόταση για αναβολή της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να επικαλεστούν προσωπικό ζήτημα, όπως η  μομφή σε βάρος τους ή η  υβριστική εκδήλωση εναντίον τους κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης  ή  η  απόδοση διαφορετικής γνώμης από εκείνη που εξέφρασαν.
 Ο επικαλούμενος οποιοδήποτε παρεμπίπτον ή προσωπικό ζήτημα οφείλει να το προσδιορίσει μέσα σε ένα λεπτό της ώρας και να το στηρίξει σε συγκεκριμένη διάταξη του παρόντος κανονισμού ή της νομοθεσίας, διαφορετικά ο Πρόεδρος απορρίπτει την επίκληση. Για παρεμπίπτοντα και προσωπικά ζητήματα αποφαίνεται ο Πρόεδρος. Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις αποφασίζει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο με ανάταση ή έγερση,  χωρίς άλλη συζήτηση. Επίκληση παρεμπίπτοντος ή προσωπικού ζητήματος δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη της ψηφοφορίας για κύριο ζήτημα.
Αφού εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και όλοι οι σύμβουλοι προσέρχονται και υπογράφουν τα πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.

Αυτοί είναι οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την ομαλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Πρώτα οι ανακοινώσεις, ακολουθεί η συζήτηση των θεμάτων που θεωρούνται έκτακτα και τέλος συζητούνται τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι σήμερα τα έκτακτα θέματα, που εισάγονται χωρίς εισηγήσεις και μερικές φορές έχουν «πονηρό» περιεχόμενο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτης Ντούρος τα αφήνει τελευταία, όταν οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι κουρασμένοι ή οι περισσότεροι έχουν αποχωρήσει.

Στην συνεδρίαση της Τρίτης 3 Ιουλίου θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν:

1. Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 470/30-9-2010 απόφασης Δ.Σ. (έγκριση Γ.Π.Σ.)

 2.  Τροποποίηση του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αποσαφήνιση της ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής κάλυψης των συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Δήμου.

Η εισήγηση για το πρώτο θέμα δεν έχει δημοσιευτεί και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι λίγοι που ενδιαφέρθηκαν, δε μπόρεσαν να την βρουν, μια και τα σχετικά CD δεν ήταν αναγνώσιμα!!

Το δεύτερο θέμα ήταν ένα θέμα που ενδιέφερε ιδιαίτερα το δήμαρχο. Το πρόβλημά του ήταν ότι από τις βιντεοσκοπήσεις αποσπάσματα που αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα συνόδευαν αναφορές μου για δημοσίευση δύο πλαστών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής από το δήμαρχο. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Σε αυτή τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προσπαθεί ο δήμαρχος να δικαιολογήσει τη δημοσίευση της πλαστής απόφασης με την επίκληση κάποιας άλλης έκτακτης συνεδρίασης που έγινε.

Με βάση αυτές τις βιντεοσκοπήσεις έκανα αναφορές στον Ελεγκτή Νομιμότητας για δημοσίευση αποφάσεων που θεωρήθηκαν ότι έγιναν αλλά όπως αποδεικνύεται οπτικά δεν έγιναν.

Αναφορά για δημοσίευση απόφασης ανύπαρκτης συζήτησης θέματος

Υπενθύμιση αναφοράς για Τσιμκέντ

Αναφορά για Παράνομη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Καθυστέρηση ενεργειών της υπηρεσίας σε σχέση με αναφορά μου

Επίσης μια άλλη αναφορά για ασυμβίβαστα με τη θέση του γενικού γραμματέα του δήμου ήταν οι αιτίες, κατά τη γνώμη μου, που οδήγησαν στην απόφαση του δημάρχου να απαγορεύσει τις βιντεοσκοπήσεις των δημοσίων συνεδριάσεων οργάνων του δήμου Αχαρνών.

Γενικός Γραμματέας Αναφορά στον ελεγκτή νομιμότητας για ασυμβίβαστα

Αναφορά για καθυστέρηση αποφάσεων

Ο δήμαρχος αποφάσισε να προμηθευτεί διάταξη για τηλεδιάσκεψη. Αυτή η διάταξη θα είχε τη δυνατότητα να δείχνει «ζωντανά» τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα έγινε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της  3/7/2012. Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση και τα σχόλια που ακολουθούν.

Με την έναρξη της συνεδρίασης που ένα από τα θέματα ήταν η τροποποίηση του άρθρου 5, εδάφιο 3 του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Άρθρο 5
Δημοσιότητα των συνεδριάσεων
«Αναφορές – Προτάσεις – Πληροφόρηση Πολιτών

3.   Στους δημοσιογράφους και γενικά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παρέχεται κάθε διευκόλυνση. Επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Με την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ζήτησε να σταματήσει η λειτουργία της βιντεοκάμερας, αγνοώντας το ανωτέρω άρθρο του κανονισμού. Στη συνέχεια αφού αυτό  δεν έγινε αποδεκτό ο δήμαρχος ζήτησε  να προταχθεί για συζήτηση το δεύτερο θέμα που αναφερόταν στην απαγόρευση βιντεοσκόπησης και να συζητηθούν οι ανακοινώσεις στο τέλος μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αυτή η απαίτησή του δημάρχου ήταν κατάφωρη παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 4).

Μάλιστα ο δήμαρχος ζήτησε σε δύο λεπτά να συζητηθεί το θέμα και να προχωρήσουν σε ψηφοφορία!!

Όπως παρακολουθήσατε στο πρώτο μέρος της συζήτησης ο δήμαρχος αναφέρεται σε συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου της Αθήνας που συζητάει τις ανακοινώσεις στο τέλος. Αυτό είναι εντελώς αναληθές!!

Συνέχισε να λέει ότι υπάρχουν γνωματεύσεις δύο δικηγόρων που λένε ότι δεν χρειάζεται βιντεοσκόπηση όταν γίνεται εκπομπή σήματος. Αν υπήρχαν αυτές οι γνωμοδοτήσεις ο δήμαρχος θα τις είχε προσκομίσει η θα τις είχε ενσωματώσει στην έγγραφη εισήγησή του.

οξ΄κξ΄κ

ασφδφδφ

Μερικές παρατηρήσεις στο δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης που αποτυπώθηκε στο ανωτέρω βίντεο.

Ο κ.  δήμαρχος δήλωσε ότι η συνεδρίαση είναι στον  αέρα και δε χρειάζεται καμία άλλη λήψη. Ότι άλλο γίνεται είναι εκ περισσού.

Αν παρατηρήσατε τη συνεδρίαση στον αέρα θα παρατηρήσατε ότι στην ψηφοφορία η κάμερα του δήμου ήταν μονίμως στραμμένη στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και δεν προλάβαινε να στραφεί στον κάθε σύμβουλο που έλεγα ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της πρότασης!! Το υπέρ ή κατά εκφωνούσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και προς στιγμή δημιουργήθηκε θέμα αν πράγματι ήταν παρών ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κόνταρης γιατί ήταν σε άλλη θέση από την ορισμένη θέση του. Επίσης για τον δημοτικό σύμβουλο κ. Μπουζιάνη, που όπως είπαν ήταν κάπου εδώ, αλλά δεν φαίνεται αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου σημείωσε υπέρ ή κατά αφού δεν ακούγεται τι κατέγραψε. Επειδή αυτά είναι σημαντικά και δεν καταγράφονται από τις δύο κάμερες του δήμου δεν είναι η καταγραφή από άλλη κάμερα εκ περισσού.

Στην ονομαστική ψηφοφορία, όπως ορίζεται από το άρθρο 7, εδ. 11.

11. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή  ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και  γίνεται με ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου, ο οποίος  δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας  πρότασης.

Από την ονομαστική ψηφοφορία το αποτέλεσμα ήταν 17 υπέρ, 7 κατά και 2 λευκά, δηλ. 17 υπέρ και κατά 9, μια και τα λευκά καταμετρώνται ως κατά. (άρθρο 7, εδ. 9)

9. Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν.

Σήμερα δε μπορεί κάθε δημότης που δεν είχε την δυνατότητα να παρακολουθήσει υποτιθέμενη εκπομπή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου να την παρακολουθήσει στον ιστότοπο του δήμου. Αυτή όμως η συζήτηση είναι διαθέσιμη στο Ελεύθερο Βήμα όποτε τη ζητήσει.

Στη συνεδρίαση αυτή ακούστηκαν και πολλά απαράδεκτα πράγματα.

Μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Παναγιώτης Ντούρος ζήτησε να κλείσει  η κάμερα. Όταν ο δημοτικός σύμβουλος Χρήστος Γκίκας εξήγησε ότι οι αποφάσεις εκτελούνται όταν δεν εγκριθούν ή δεν δημοσιευτούν. Ο κ. δήμαρχος είπε το εξής αμίμητο!!: » Θέλετε εσείς που ψηφίζετε θέλετε να περιμένετε την έγκριση του οποιουδήποτε από την Περιφέρεια, ή θέλετε να εφαρμοστεί σήμερα και αν μας έρθει πίσω να μην είναι…»

Μετά από σύντομο διαξιφισμό του κ. δημάρχου με τον κ. Γκίκα ο κ. δήμαρχος διαβάζει το άρθρο 15 του κανονισμού.

» Η τροποποίηση του κανονισμού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου». Δεν του είπε κανείς από τους παρισταμένους  δημοτικούς συμβούλους. Δήμαρχε είσαι απαράδεκτος γιατί διάβασες τα μισά για να μας παραπλανήσεις. Αυτά λέει το άρθρο 15.

Άρθρο 15

Ισχύς – Εφαρμογή άλλων διατάξεων – Τροποποίηση Κανονισμού

3. Η τροποποίηση του κανονισμού αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του.

Η απόλυτη πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου των 41 δημοτικών συμβούλων είναι 21 θετικές ψήφοι.

Επομένως έπρεπε και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και ο δήμαρχος και ο παριστάμενος γενικός γραμματέας του δήμου που διάβασαν τη διάταξη να ζητήσουν συγνώμη από το δημοτικό συμβούλιο για όσα είπαν και έκαναν.

Μετά από αυτό ο δήμαρχος γύρισε και είπε στον κ. Γκίκα. «… Και σήμερα έχετε μια απόφαση ως ηττημένος ... » .  Φαίνεται ότι έχει χαθεί το μέτρο!!

Στη συνέχεια ο δήμαρχος δήλωσε ότι όταν δεν μιλάει δε θέλει καμία κάμερα να δείχνει του  μούρη του !!!  «Δε χάνει τίποτα ο τόπος να βλέπει τη μούρη μου.»  Αργά το κατάλαβες κ. δήμαρχε.

Όταν παρατήρησα στον κ. πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ότι οι αποφάσεις, σύμφωνα με το νόμο,  είναι εκτελεστές μετά τη δημοσίευσή τους ο κ. πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου είπε: «Εντάξει κ. Ζϊγκηρη αναλαμβάνουμε την ευθύνη, ας το νόμο ρε παιδί μου».

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης δεν ακούν, δε βλέπουν, δεν παίρνουν θέση; Τόσο εντυπωσιάστηκαν από την ηγεσία τους που έμειναν άφωνοι;

Με αυτή τη λογική αυτοί είναι επικίνδυνοι για το δήμο Αχαρνών.

 

Ας ευθυμήσουμε για λίγο.

 

Ποιο είναι το σλόγκαν της διαφήμισης;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: