Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα μισοκαθαρισμένα χόρτα

Posted by koszig στο 18 Ιουλίου 2012

Ένα σοβαρό πρόβλημα στο δήμο Αχαρνών είναι το χορτάρι στους κοινόχρηστους χώρους, που εγκυμονεί κίνδυνο πυρκαγιάς. Κάθε χρόνο πρέπει  να γίνεται ο καθαρισμός των χώρων από τα χόρτα.

       

       

Εικόνες από το λόφο των 40 Μαρτύρων

Επειδή το πρόβλημα είναι πάγιο, λογικό είναι να προμηθευτεί ο δήμος ένα μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων, μια από τις οποίες είναι η αποψίλωση των εκτάσεων από τα χόρτα. Στον προϋπολογισμό του δήμου για το 2012 υπάρχουν ποσά για την προμήθεια μηχανημάτων.

Αντί για την προμήθεια του μηχανήματος, ακούστε τι έγινε στην Οικονομική Επιτροπή στην  συνεδρίασης της 6/7/2012.

ηγηξγηξ

γγφη

Η συζήτηση έγινε για ένα μηχάνημα, το bobcat s200, όπως αργότερα έγινε γνωστό.

Το μηχάνημα αυτό, όπως είπαν, θα το αγοράσει μεταχειρισμένο η Επενδυτική Αχαρνών, Μονομετοχική εταιρεία του δήμου, και θα το ενοικιάσει ο δήμος για χρήση. Μαϊμουδιές που κάνουν  οι ιδιωτικές εταιρείες με τις θυγατρικές τους για «λαμογιές».

Όπως αναφέρθηκε στο βίντεο, η τιμή του μεταχειρισμένου μηχανήματος με κατάλληλα εξαρτήματα ελέχθη ότι είναι περίπου 25.000 €. Ο Κώστας Σαββίδης έκανε σχετική παράσταση σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής για απόκτηση του μηχανήματος.

Το άρθρο 252 του νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) αναφέρει:

γ. Για την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνον από έναν Δήμο ή μία Κοινότητα, η οποία καλείται δημοτική ή κοινοτική ανώνυμη εταιρεία.

Η Επενδυτική σύμφωνα με το καταστατικό της δημιουργήθηκε για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων (πλην Νεκροταφείων).

ΦΕΚ Επενδυτικής Αχαρνών

Η διοίκηση της Επενδυτικής ασκεί μια σειρά από δραστηριότητες παράνομα, όπως εκμετάλλευση χώρων και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων του Νεκροταφείου, επισκευή ηχητικών μηχανημάτων του δήμου, πληρώνει μεταφραστές σε εκδηλώσεις που γίνονται παράλληλα με το Agrofestival και όχι μόνο. Με αυτή τη δραστηριότητα επιβεβαιώνεται ότι δεν είναι εταιρεία του δήμου, αλλά παραμάγαζο του δήμου.  Δε μπορεί να ασκεί δραστηριότητες που φέρνουν χρήμα στην εταιρεία πέρα από εκείνες που προβλέπονται στο καταστατικό ίδρυσής της και το νόμο.

Ας γυρίσουμε όμως στο θέμα. Δεν επικεντρώθηκεί η συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή  στην ουσία του θέματος:

6  Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις

Γραπτή αναλυτική εισήγηση για την δαπάνη 25.000 € δεν υπάρχει παρά την αναγραφή του τίτλου του θέματος.

Στο βίντεο  ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φυτάς δεν αναφέρεται  ποια υπηρεσία ζητάει τον εκσκαφέα. Η αναφορά γίνεται για την προμήθεια από την Επενδυτική Αχαρνών. Ο δήμαρχος αναφέρεται σε άλλα άσχετα πράγματα με το θέμα, που είναι ποιο θα είναι το συγκεκριμένο έργο που ζητείται η δαπάνη των 25.000 €.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση θα γίνει  προμήθεια  μικρού εκσκαφέα, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους.

Β41ΚΩΨ8-ΘΧ7-Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Στην απόφαση του δημάρχου για ανάθεση έργου γίνεται η ΥΑ 5100/1600/84 που αναφέρεται στην μίσθωση αυτοκινήτων για χρήση σε έργα με αυτεπιστασία και έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχου Πολεοδομίας και
Τεχνικών Υπηρεσιών, του οποίου οι υπηρεσίες δεν εμπλέκονται στην κοπή χόρτων. Η αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος δεν είχε γνώση.

Β41ΚΩΨ8-ΚΓ9-Απόφαση δημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απευθείας μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα, ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις, από την εταιρεία STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. επειδή πληροί όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών.
2. Καθορίζουμε το συνολικό μίσθωμα του μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα, ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις, στο ποσό των 24.450 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.. Αναλυτικότερα 8.150 € Χ 3 μήνες = 24.450 €.

Η STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι μια σοβαρή εταιρεία που έχει κάνει σημαντικά έργα

Το συνολικό ποσό της ανάθεσης, 24.450 € είναι κατά 122 € μικρότερο από το ποσό των 20.000 € χωρίς ΦΠΑ που επιτρέπεται απευθείας ανάθεση. Με τι κριτήριο ο δήμαρχος έκανε την ανάθεση για το ποσό αυτό;

Μια μέρα μετά την απόφαση ανάθεσης του έργου υπογράφτηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου.

Β41ΞΩΨ8-ΔΤ7-Σύμβαση

Άρθρο 1 – Σκοπός – Αντικείμενο
Σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η εκμίσθωση στον «ΜΙΣΘΤΗ» από τον «ΕΚΜΙΣΘΤΗ», ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα, ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης, ο οποίος θα
χρησιμοποιηθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους διαφόρων περιοχών του Δήμου.
Άρθρο 2 – Διάρκεια μίσθωσης
Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες (15/07/12-15/10/12), με ωράριο εργασίας 7:30 –14:30 και αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης μίσθωσης.

Στη σύμβαση δεν αναφέρονται η διαδικασίες παρακολούθησης του έργου και η παραλαβή του.

Αν ο καθαρισμός των χόρτων τελειώσει σε δύο μήνες δεν προβλέπεται αναθεώρηση της σύμβασης. Δεν προβλέπεται σχεδιάγραμμα των χώρων που θα γίνει ο καθαρισμός των χόρτων. Δεν προβλέπεται πως θα γίνεται η παρακολούθηση εκτέλεσης του έργου. Θα γίνεται με την τήρηση του ωραρίου; Θα γίνεται απομάκρυνση των κομμένων ξερών χόρτων;

Σίγουρα το πρόβλημα του καθαρισμού των ξερών χόρτων είναι σημαντικό και εξαιρετικά επείγον, προκειμένου να προληφθούν εκδηλώσεις πυρκαγιάς. Από το Μάιο είχε εκδοθεί η ανακοίνωση που προβλέπει ο νόμος για τον καθαρισμό ξερών χόρτων. Σε παλαιότερη ανάρτηση στις 20 Ιουνίου 2012 έγινε αναφορά για μικρή πυρκαγιά στο λόφο των 40 Μαρτύρων, (κλικ εδώ).

Για την απόφαση ανάθεσης του έργου δεν είχε ενημερωθεί η υπηρεσία περιβάλλοντος του δήμου.  Ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος κάνει εποπτεία του έργου. Σε τυχαία συνάντηση έξω από το δημαρχείο, όπου τυχαία πέρναγε και ο υπεύθυνος της εταιρείας και οι δύο είπαν ότι ο καθαρισμός των ξερών χόρτων έχει  αρχίσει και για να προλάβουν τον καθαρισμό την περίοδο του καλοκαιριού δεν εργάζονται 7 ώρες την ημέρα αλλά πολύ περισσότερες.

Η εκτίμηση τους είναι ότι θα καθαριστούν τα 100 στρέμματα που θεωρούν συμβατική υποχρέωση αλλά η εταιρεία προσφέρθηκε να καθαρίσει 130 στρέμματα.

Όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Χρύσανθος Κόνταρης μέχρι σήμερα έχουν καθαριστεί κοινόχρηστοι χώροι:

Λόφος 40 Μαρτύρων

Λόφος Προφήτη Ηλία

Λαθέα στην περιοχή Πλήθωνος Γεμιστού

Ολυμπιακό Χωριό προς το μέρος των Αθλητικών εγκαταστάσεων

Μεσονύχι

Λεκάνες.

Αυτά θα έγραφα αν ήμουνα καλόπιστος, αλλά πρέπει να είμαι;

18 Ιουλίου 2012 . Λόφος 40 Μαρτύρων.

με πράσινο χρώμα είναι η περιοχή που μισοκαθαρίστηκε από ξερά χόρτα. Με κόκκινη γραμμή είναι η περιοχή που δεν έγινε κανένας καθαρισμός. Με καφέ χρώμα είναι η περιοχή που δε χρειάζεται καθαρισμό γιατί είναι καμένη. Με μοβ χρώμα είναι η περιοχή που ήταν το φυτώριο του δήμου Αχαρνών. Με μπλε χρώμα είναι η περιοχή με τα γύφτικα.

Δημαρχία Φωτιάδη. Φυτώριο. Αυτή είναι η εικόνα στις 14/4/2010

   

Δημαρχία Ντούρου. Φυτώριο. Αυτές είναι η εικόνες στις 18/7/2012

Υπάρχει εξήγηση για αυτή την κατάσταση;

   

   

Τα τμήματα που καθάρισαν με το bobcat.

       

       

       

Αυτό το χορτάρι είναι στην περιοχή με το κόκκινο χρώμα.

   

   

Αυτές είναι φωτογραφίες από την περιοχή με το καφέ χρώμα.

Σε μερικούς ίσως δημιουργηθεί η απορία πως μπαίνουν οι φωτιές. Τη φωτιά τη βάζουν οι γύφτοι να καούν τα χορτάρια που μπορεί να κρύβονται φίδια. Πρέπει να είναι ασφαλής ο χώρος που χρησιμοποιούν για τουαλέτα.

Ο καθαρισμός έγινε  και στον Λόφος Προφήτη Ηλία

   

Δεν έγινε όμως σε μεγάλη έκταση

   

Έγινε και στην Λαθέα στην περιοχή Πλήθωνος Γεμιστού

       

Έτσι καθάρισαν στις παραπάνω περιοχές. Μετά χάλασε το μηχάνημα και είναι για επισκευή!!

Με όποιο ψεύτη κι’ αν καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις !!

(Λαϊκή Παροιμία)

//

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: