Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ώρα για λουκέτο στις παιδικές χαρές!!

Posted by koszig στο 1 Μαρτίου 2013

Πέρασαν δύο χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου από την παράταξη «Για την Πόλη μας» με επικεφαλής το δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο. Είναι καιρός να κάνουμε ένα «μίνι» απολογισμό στα πεπραγμένα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή του δημότη.

Πριν από καιρό έγιναν ορισμένες παρουσιάσεις από τη δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών και στον ιστότοπο της Επενδυτικής Αχαρνών, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Η ανακαίνιση ή η αποκατάσταση λειτουργίας των παιδικών χαρών έγιναν από την Επενδυτική Αχαρνών Α.Ε.

Στο ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθορίζονται και οι σκοποί της Εταιρείας.

ΦΕΚ Επενδυτικής Αχαρνών

στους σκοπούς της αναφέρεται:

3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:
• Κτίριο Ανθοπωλείου
• Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
• Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
• Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
• Πλατεία Βαρυπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)
• Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
• Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
• Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν αξιοποίηση και εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε.
δια του Δ.Σ. της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.

Με καμία απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο δεν παραχώρησε τις παιδικές χαρές για «αξιοποίηση και πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση«, γιατί πουθενά δεν αναφέρεται ότι μπορεί να γίνει εκμετάλλευση των παιδικών χαρών. Επομένως η Επενδυτική Αχαρνών προέβη στην ανακαίνιση και στην αποκατάσταση λειτουργίας των παιδικών χαρών με διαδικασίες που δεν προβλέπονται στους σκοπούς της.

Ας υποθέσουμε όμως ότι έκανε παρατυπία για το καλό του τόπου. Είναι έτσι;

Σε παλαιότερες αναρτήσεις σχολιάστηκαν αυτές οι δραστηριότητες, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ). Τελικό συμπέρασμα είναι ότι η διοίκηση της Επενδυτικής Αχαρνών έκανε αυτές τις δραστηριότητες μάλλον για ψηφοθηρικούς  λόγους.

Ας δούμε όμως το νομικό καθεστώς που ισχύει για τις παιδικές χαρές.

Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των παιδικών χαρών

Στο νόμο αυτό, στο άρθρο 2, καθορίζεται τι πρέπει να διαθέτει η παιδική χαρά:

2. Η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει:
− Είσοδο κοινού με ελάχιστο άνοιγμα 1,00 μ. Στην περίπτωση που προβλέπονται είσοδοι υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, θα χωροθετούνται μακριά από την είσοδο κοινού για λόγους ασφαλείας.
− Ζώνη όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ.
− Κατάλληλο και επαρκή φωτισμό.
− Επαρκή αριθμό καθισμάτων για τους συνοδούς.
− Βρύση με πόσιμο νερό.
− Σημεία σκίασης προστατευμένα από τον ήλιο και τη βροχή προκειμένου για παιδικές χαρές άνω των 400 τμ.
− Εξωτερικές και εσωτερικές προσβάσεις για ΑΜΕΑ.
− Καλάθια απορριμμάτων.
− Σύστημα αποτροπής εισόδου ζώων συντροφιάς.
− Ζώνες πρασίνου.
− Πινακίδα εισόδου η οποία φέρει το σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς και τις εξής τουλάχιστον πληροφορίες:
− Διάγραμμα διάταξης εξοπλισμού της παιδικής χαράς (στην περίπτωση που είναι μεγάλη).
− Απαγόρευση εισόδου σε άτομα που δεν συνοδεύουν  παιδί.
− Απαγόρευση εισόδου για ζώα συντροφιάς, με εξαίρεση σκύλους −συνοδούς ατόμων με αναπηρία.
− Τις ηλικιακές ομάδες παιδιών για τις οποίες προορίζεται η παιδική χαρά.
− Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.
− Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.
− Πληροφόρηση για τον τρόπο υποβολής παραπόνων.
− Προτροπή για διατήρηση της καθαριότητας.
− Τις ώρες λειτουργίας της παιδικής χαράς.
3. Το έδαφος στο οποίο εγκαθίσταται η παιδική χαρά πρέπει να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής των υδάτων.
Οι διαδρομές πρόσβασης στη παιδική χαρά πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και τα σημεία της παιδικής χαράς να είναι προσβάσιμα σε υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης.
Σε περίπτωση που οι είσοδοι έχουν πρόσβαση σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα ώστε να περιορίσουν την ταχύτητα με την οποία εξέρχονται οι
χρήστες.
4. Για το σχεδιασμό της εγκατάστασης και χρήσης των εξοπλισμών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πρότυπα του ΕΛΟΤ με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4, αναφορικά με: α)τον καλυπτόμενο από τον εξοπλισμό χώρο, β) την απαιτούμενη ελεύθερη επιφάνεια πτώσης, γ) τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο μεταξύ των εξοπλισμών για την ασφάλεια των παιδιών, δ) την προστασία του χρήστη από πτώση (μπάρα, φράγμα κ.τλ.) και την καταλληλότητα των προσβάσεων στον εξοπλισμό (σκάλες, ράμπες κ.λπ.).
5. Για τον σχεδιασμό της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία θα ακολουθούνται οι Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ.
6. Στην παιδική χαρά πρέπει:
α. η σχεδίαση του χώρου να αποσκοπεί στη βέλτιστη σωματική και πνευματική ανάπτυξη και κοινωνικοποίηση των παιδιών.
β. να επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των περιοχών δραστηριοποίησης των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων χρηστών,
γ. να προβλέπεται σε κάθε παιδική χαρά μία θέση τουλάχιστον χρήστη ΑμεΑ ανά 10 τουλάχιστον θέσεις χρηστών, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης κάθε οργάνου σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (ASTM κ.λπ.). Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπονται θέσεις ΑμεΑ στο σύνολο των θέσεων χρηστών όλων των παιδικών
χαρών της περιφέρειας του Δήμου ή κοινότητας,
δ. να λαμβάνονται πρόσφορα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η όχληση των περιοίκων.

Στις παιδικές χαρές που πηγαίνετε τα παιδιά σας τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις;

Μερικά σημεία του νόμου:

Άρθρο 6
Λειτουργία παιδικής χαράς
1. Η παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Η δημοτική ή η κοινοτική αρχή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς και γενικά για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Ιδίως:
α) Ορίζει τον υπεύθυνο λειτουργίας της παιδικής χαράς.
β) Ελέγχει την τήρηση του προγράμματος συντήρησης και γενικά τη σωστή λειτουργία της παιδικής χαράς.
γ) Λαμβάνει μέτρα για τη φύλαξη της παιδικής χαράς.
δ) Καθορίζει το ωράριο λειτουργίας της παιδικής χαράς.

Άρθρο 7
Συντήρηση παιδικής χαράς
1. Συντήρηση νοείται κάθε εργασία από ειδικευμένο προσωπικό, η οποία έχει σκοπό να διατηρήσει ή να επαναφέρει τον εξοπλισμό της παιδικής χαράς στο επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας που είχε κατά το
στάδιο της αρχικής εγκατάστασης του, καθώς και του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Άρθρο 8
Υπεύθυνος λειτουργίας παιδικής χαράς
Ο υπεύθυνος λειτουργίας της παιδικής χαράς έχει την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και τη συντήρησή της.

Άρθρο 9
Πιστοποίηση καταλληλότητας του χώρου και της λειτουργίας της παιδικής χαράς
1. Για τη δημιουργία παιδικής χαράς απαιτείται η πιστοποίηση της καταλληλότητας του χώρου που αυτή θα εγκατασταθεί καθώς και της σχεδίασης και οργάνωσης της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3 της
παρούσας. Για το σκοπό αυτό ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας συγκροτεί σε κάθε νομό τριμελή επιτροπή με την ονομασία «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών», η οποία αποτελείται από:
α) ένα αιρετό εκπρόσωπο της οικείας ΤΕΔΚ, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, και
β) δύο μηχανικούς υπαλλήλους του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., εκ των οποίων ο ένας θα πρέπει να είναι αρχιτέκτονας με τους αναπληρωτές τους. Ο Γενικός Γραμματέας της περιφέρειας μπορεί να συγκροτεί περισσότερες από
μια επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες.
2.α. Κάθε ενδιαφερόμενος ΟΤΑ προκειμένου να δημιουργήσει παιδική χαρά, αφού καθορίσει το χώρο στον οποίο επιθυμεί αυτή να εγκατασταθεί, υποβάλλει αίτηση στην οικεία Επιτροπή, η οποία συνοδεύεται από όλα τα
στοιχεία προσδιορισμού του χώρου. Η Επιτροπή εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την υποβολή της αίτησης διενεργεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει την συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 2 της παρούσας και εκδίδει σχετική πράξη. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγουμένου εδαφίου τεκμαίρεται η καταλληλότητα του χώρου.

Άρθρο 10
Διαδικασία Ελέγχου−Κυρώσεις

2. Αν διαπιστωθεί ότι μια παιδική χαρά λειτουργεί χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας, τότε, η ανωτέρω Επιτροπή διακόπτει τη λειτουργία αυτής σύμφωνα με τα ανωτέρω, έως ότου αυτό εκδοθεί.

΄Αρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Μέχρι τις 31.12.2012 οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές οφείλουν, να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές, που λειτουργούν ήδη στην περιφέρειά τους, στις διατάξεις της παρούσας. Η προσαρμογή πιστοποιείται από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών με την έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας και χορήγησης του ειδικού σήματος. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής ή σε περίπτωση που μετά από τον έλεγχο της Επιτροπής διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η προσαρμογή, διακόπτεται η λειτουργία.

Ο νόμος ισχύει από 18 Μαΐου 2009. Οι δήμαρχοι Παναγιώτης Φωτιάδης και Σωτήρης Ντούρος δεν έκαναν καμία ενέργεια, ώστε οι παιδικές χαρές να λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) σχετίζονται με τι παιδικές χαρές και έχουν τις αντίστοιχες ευθύνες:

Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.

Η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας είναι αρμόδια για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί με το άρθρο 1 του Νόμου 3731 / 2008, όπως αυτό ισχύει. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό η Δημοτική Αστυνομία :

i. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την ύδρευση, την άρδευση και την αποχέτευση, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές και στις αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης.

ii. Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδουν οι δημοτικές αρχές, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων.

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

2.2. Τμήμα Συντήρησης Έργων και Κατασκευής Έργων με Αυτεπιστασία.

 2.2.1 Γραφείο Ελέγχου Υποδομών.

i. Μεριμνά για την πραγματοποίηση περιοδικών και έκτακτων ελέγχων για το σύνολο των υποδομών ανά κατηγορία για τον εντοπισμό των βλαβών και αναγκών συντήρησης και συγκεκριμένα:

α) Κτιρίων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδ. Σταθμοί) και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά (π.χ. Δημοτ. Γυμναστήρια). Συνεργάζεται με τις σχολικές Επιτροπές για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων έτσι ώστε πάντοτε αυτά να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση λειτουργικότητας.

β) Οδικό δίκτυο, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση στα Διοικητικά όρια του Δήμου.

γ) Κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών.

δ) Φρεατίων επίσκεψης, φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων υδάτων.

 

2.2.2 Γραφείο Συντήρησης Έργων και Διανοίξεων.

i. Σε συνεργασία με το τμήμα ελέγχου υποδομών καθορίζει τις ανάγκες συντήρησης ανάλογα με τη φύση, την έκταση, το είδος και τον τρόπο εκτέλεσης.

ii. Οργανώνει το προσωπικό συντηρήσεων και μεριμνά για μεμονωμένες επισκευές μικρής κλίμακας, που έχουν σχέση με την ασφάλεια και άρτια λειτουργία:

α) Κτιρίων υπαγομένων στην αρμοδιότητα του Δήμου (Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Παιδ. Σταθμοί) και όποιων άλλων η αρμοδιότητα περιέλθει στον Δήμο μελλοντικά (π.χ. Δημοτ. Γυμναστήρια).

β) Οδικό δίκτυο, κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση στα Διοικητικά όρια του Δήμου. Εποπτεύει το συνεργείο τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης το οποίο εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δ.Σ. και φροντίζει για την συντήρηση της υπαρχούσης σήμανσης.

γ) Κοινοχρήστων χώρων και παιδικών χαρών.

 

 2.5 Τμήμα Σύνταξης Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης.

 2.5.2 Γραφείο σύνταξης μελετών κτιριακών και κοινοχρήστων.

i. Καταρτίζει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης κατασκευής − συντήρησης κτιριακών έργων, μελετών διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων και ειδικότερα των πλατειών, χώρων πρασίνου, παιδικών χαρών και πάρκων, με πλήρη στοιχεία τεχνικά (σχέδια, λεπτομέρειες κ.λπ.) και οικονομικά (προμετρήσεις, τιμές μονάδος, προϋπολογισμός).

ii. Μεριμνά για την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών.

iii. Επικαιροποιεί τα τεύχη δημοπράτησης σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και καθορίζει τις Τεχνικές

Προδιαγραφές των έργων.

iv. Εισηγείται για τον καθορισμό των προδιαγραφών των κοινοχρήστων χώρων και του εξοπλισμού τους (πχ παιδικές χαρές).

Αυτοί θα την πληρώσουν αν γίνει κάποιο ατύχημα.

Και στο παρελθόν, ένας τραυματισμός παιδιού σε παιδική χαρά επί δημαρχίας Σπύρου Στριφτού, στοίχισε στον αρμόδιο αντιδήμαρχο 8 μήνες φυλάκιση και άλλους τόσους μήνες στον επικεφαλής του τμήματος υπάλληλο του δήμου Αχαρνών.

Για τα ατυχήματα έχουν ποινική ευθύνη οι εντεταλμένοι υπάλληλοι και αστική ευθύνη ο δήμος Αχαρνών.

Καμία παιδική χαρά σήμερα δεν έχει πιστοποίηση και πρέπει να κλείσουν όλες. Μια παιδική χαρά στη Δημοτική Κοινότητα Αχαρνών και μια στη Δημοτική Κοινότητα Θρακομακεδόνων έχουν προδιαγραφές που με μερικές βελτιώσεις μπορούν να πάρουν πιστοποίηση.

Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του πριν είναι αργά.

Τώρα όλοι όφειλαν να γνωρίζουν, και γνωρίζουν.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: