Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ανακατασκευάσαμε το γήπεδο, θα χάσουμε τον αγώνα;

Posted by koszig στο 26 Δεκεμβρίου 2013

Στις 20/06/2013 συνεδρίασαν τα μέλη του Περιφερειακού  Συμβουλίου  της Περιφέρειας Αττικής με θέμα : « Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων Περιφέρειας Αττικής έτους 2013»

Έγκριση έργων από Περιφέρεια

Και συμπληρωματικά κάτι ψιλά!!

Έγκριση έργων από Περιφέρεια 2

23-1-2013

Στις 18/7/2013, δεκαπέντε μέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης της Περιφέρειας για την έγκριση των έργων δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας για την  διαχείρισης και παρακολούθησης του έργου με αυτεπιστασία.

ΒΛ43ΩΨ8-ΧΡΦ-Ομάδα εργασίας παρακολούθησης έργου Αχαρναϊκού

Στις 19/7/2013 έγινε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού.

2274 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 19-7-2013

Σε αυτόν δεν περιλαμβάνονται κωδικοί εσόδων – εξόδων για τα έργα του γηπέδου του Αχαρναϊκού και των κόμβων.

Την 1/8/2013 το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε την μελέτη για τα έργα.

2297 Έγκριση Μελέτης

Στις 4/9/2013 συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή σχέδιο προϋπολογισμού για το έτος 2014.

2624 Οικονομική Επιτροπή Σχέδιο προϋπολογισμού 2014

Στο σχέδιο προϋπολογισμού που συζητήθηκε στη Οικονομική Επιτροπή για έγκριση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών εμφανίστηκε ως εγγραφή εσόδου, για το έτος 2013, στον κωδικό  1321.038 και δαπάνες στον κωδικό 30-7326.204 ποσό 250.000 € για έργο  με τίτλο «Χρηματοδότηση από περιφέρεια για αποκατάσταση ζημιών αγωνιστικού χώρου και ενίσχυση – επαύξηση του υφιστάμενου ηλεκτροφωτισμού του Δημοτικού Γυμναστηρίου (Γήπεδο Αχαρναϊκού) λόγω μακροχρόνιας χρήσης«

Στις 13/9/2013 στο δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε και έγινε δεκτό το κείμενο της σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και δήμου Αχαρνών.

2333 Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αχαρνών για 250.000 €

Ο δήμος Αχαρνών στην αίτησή του για χρηματοδότηση  επικαλέστηκε το λόγο «… Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για την επομένη αγωνιστική περίοδο«. Η αγωνιστική περίοδος για τον Αχαρναϊκό, ομάδα Β΄Εθνικής οι αγώνες άρχιζαν στις 29/9/2013

Στις 2/10/2013 δημοσιεύτηκε η Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης δαπάνης 250.000 € (δηλ. η δυνατότητα η Περιφέρεια να κάνει δαπάνη).

ΒΛΛΘ7Λ7-Ω2Λ-Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 250.000

Σε  αναμορφώσεις των προϋπολογισμών στις 3/10/2013 και 7/11/2013 δεν περιλαμβάνονται κωδικοί για το ανωτέρω έργο.

Αυτή ήταν η κατάσταση του γηπέδου πριν την αναμόρφωση.

Στη συνεδρίαση της 31/10/2013 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή και αποφάσισε να προτείνει σχέδιο προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Στις 17/11/2013  ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014. Δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια  στις 4/12/2013.

Προϋπολογισμός Διαύγεια

Από την ημέρα αυτή επίσημα (και με το νόμο) υπήρχαν αναγεγραμμένοι στον προϋπολογισμό του 2013 έσοδα και δαπάνες 250.000 €. Από εκείνη την ημέρα, (4/12/2013) μπορούσαν να αποφασιστούν οι εκτελέσεις των έργων!!

Στις 20/12/2013 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε απευθείας αναθέσεις για μια σειρά έργων και προμηθειών, μεταξύ των οποίων και για κατασκευή χλοοτάπητα.

ΒΛΓ1ΩΨ8-Ν0Σ-Απόφαση ανάθεσης προμήθειας χλοοτάπητα

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής πάσχουν από μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής που πήρε τις αποφάσεις αυτές.(κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Στις 20/12/2013 ο δήμαρχος Αχαρνών αποφάσισε να κάνει  απευθείας ανάθεση για χλοοτάπητα.

ΒΛΓ1ΩΨ8-Ν0Σ-Απόφαση ανάθεσης προμήθειας χλοοτάπητα

Και στις 23/12/2013 υπόγραψε τη σχετική σύμβαση.

ΒΛΓΦΩΨ8-07Δ-Σύμβαση για χλοοτάπητα

 Αυτές τις Άγιες μέρες έγινε το ΘΑΥΜΑ!!

Το βίντεο είναι από αγώνα που έγινε στο γήπεδο του Αχαρναϊκού στις 20/12/2013!!

——————

Στις 20/12/2013 είχε φυτρώσει ο χλοοτάπητας πριν τον σπείρουν!!

IMAGE 1

Ο χλοοτάπητας ήταν έτοιμος από πριν. Γιατί από τις Αρχές Σεπτεμβρίου 2013  είχαν αρχίσει έργα για την προετοιμασία του γηπέδου προκειμένου να είναι έτοιμο για την έναρξη του πρωταθλήματος που άρχιζε στο τέλος Σεπτεμβρίου. Λίγο η καθυστέρηση των διαδικασιών στην Περιφέρεια Αττικής, λίγο από τις καθυστερήσεις στο δήμο Αχαρνών λόγω φόρτου εργασίας των υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας τα έργα δε μπορούσαν να προχωρήσουν με την αρχή του πρωταθλήματος.

Η δημοτική Αρχή πήρε το ρίσκο να αρχίσει χωρίς την τήρηση των τύπων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επιχορήγησης του έργου.

Σε κάθε ρίσκο υπάρχουν κέρδη και ζημίες.

Το πέρας των έργων σημαίνει ότι η δημοτική Αρχή παράγει έργο για τον τόπο, άλλα φέρνει και ψήφους λόγω επικείμενων εκλογών.

Η μη τήρηση των διαδικασιών δημιουργεί προβλήματα έγκρισης των δαπανών γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εγκρίνει δαπάνες  για έργα που είχαν εκτελεστεί πριν τις αποφάσεις ανάθεσης εκτέλεσης των έργων. Και τα καταλογίζει.

Στο άρθρο 10 της σύμβασης μεταξύ Περιφέρεια και Δήμου Αχαρνών προβλέπονται:

ΑΡΘΡΟ 10:  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας σύμβασης συγκροτείται Κοινή Επιτροπή, αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη, τα οποία είναι:

 • Δύο (2) εκπρόσωποι του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής με το νόμιμο αναπληρωτή του.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής με το νόμιμο αναπληρωτή του.
 • Ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών με το νόμιμο αναπληρωτή του.

10.1     Αντικείμενο και αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής
 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων αυτής, η παρακολούθηση της απορρόφησης των πιστώσεων και η εισήγηση στα συμβαλλόμενα μέρη για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Ενδεικτικά, η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
10.1.1     Παρακολουθεί την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής και ειδικότερα συμφωνεί με έγγραφη απόφασή της για την δαπάνη κάθε εντολής πληρωμής.
10.1.2     Εισηγείται στους συμβαλλόμενους για κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης.
10.1.3     Εισηγείται στους συμβαλλόμενους με αιτιολογημένη και έγγραφη απόφασή της, την παράταση υλοποίησης του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας της προγραμματικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους αυτής.

10.2    Συνεδριάσεις – Λειτουργία – Αποφάσεις
10.2.1   Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής ορίζεται ένας από τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Συμβουλίου με σχετική απόφασή του.
10.2.2   Η επιτροπή συγκαλείται το αργότερο σε 15 μέρες από την υπογραφή της παρούσας με ευθύνη του προέδρου της και με γραπτή πρόσκληση, η οποία επιδίδεται τρεις τουλάχιστον μέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης.
10.2.3    Η επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όταν το ζητήσουν τουλάχιστον τρία από τα μέλη της.
10.2.4    Η επιτροπή συνεδριάζει στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής και κατά περίπτωση του Δήμου Αχαρνών.
10.2.5   Η επιτροπή συνεδριάζει νομίμως όταν είναι παρόντα τα τρία από τα πέντε μέλη της και αποφασίζει για κάθε θέμα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των παρόντων μελών.

Τα μέλη της επιτροπής θα συμφωνήσουν για τις ενέργειες που έχουν γίνει και δεν ήταν «με το γράμμα του νόμου;»

Υπάρχει και ένα άλλο σημείο που δεν ελήφθη υπόψη. Η δημοτική Αρχή δεν έκανε κοινωνό των ενεργειών της συμβούλους της αντιπολίτευσης. Οι αδιαφανείς διαδικασίες, λόγω των συνθηκών και των εργασιών δίνουν το δικαίωμα σε κάθε δημότη καλόπιστο ή κακόπιστο να υποθέτει βολέματα ημετέρων, προμηθευτών, εργολάβων, μηχανικών.

Η δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει αναλυτικό κατάλογο δαπανών και προσώπων και να κάνει μια επιτόπια παρουσίαση του έργου, προκειμένου να προλάβει αιτιάσεις. Θα το κάνει;

μάτι

Ένα Σχόλιο to “Ανακατασκευάσαμε το γήπεδο, θα χάσουμε τον αγώνα;”

 1. Μπράβο κ. Ζίγκηρη,
  έπιασες …. λαβράκι.
  Καλή χρονιά

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: