Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η ιστορία με τα δάνεια

Posted by koszig στο 29 Δεκεμβρίου 2013

Το  Δάνειο του 2004.

Ο τότε αντιδήμαρχος Οικονομικών Χρήστος Ντούρος πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 12-1-2004 τη σύναψη δανείου 50 εκατομμυρίων ευρώ για :

  • Έργα οδοποιίας, αποχέτευσης, προμήθεια μηχανολογικού και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  25 εκατομμύρια ευρώ
  • Αποπληρωμή δανείων που είχε συνάψει ο δήμος  15 εκατομμύρια ευρώ
  • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των δημοτικών επιχειρήσεων ΔΕΤΕΔΑ, ΔΕΑΔΑ και ΔΕΝΔΑ κατά 7 εκατομμύρια  ευρώ
  • Αποπληρωμή χρεών για αποζημιώσεις και οφειλές προμηθευτών  3 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό είναι το πρακτικό της συνεδρίασης.

Πρακτικό συνεδρίασης της 21-1-2004

Και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου:

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου της 12-1-2004

Όπως φαίνεται η πρόταση απορρίφθηκε γιατί δε συγκέντρωσε την πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των δημοτικών συμβούλων.

Το θέμα επανήλθε σε επόμενη συνεδρίαση της 19/2/2004. Διαβάστε τα πρακτικά της συνεδρίασης. Έχουν ενδιαφέρον.

Πρακτικά συνεδρίασης της 19-2-2004

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

Απόφαση δημοτικού συμβουλίου της 19-2-2004

Στην απόφαση μειοψήφησαν ο πρώην δήμαρχος Τάκης Παπανίκας, ο Γιάννης Γρηγοριάδης και ο Θάνος Τραβασάρος.

Συνοπτικά οι όροι του δανείου.

Δάνειο έως 40.000.000 €

Επιτόκιο  κυμαινόμενο Euribor +1,4% ανά έτος.

euribor 6m

Αυτή είναι η διακύμανση του euribor μέχρι σήμερα. Για την εποχή τού 2004 ήταν ένα καλό επιτόκιο το 2+1,4 = 3,4 %

Περίοδος χάριτος 3 χρόνια

Περίοδος 15 χρόνια από την αρχική ανάληψη.

Κατανομή του δανείου:

  • Έργα οδοποιίας, αποχέτευσης, προμήθεια μηχανολογικού και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού  15 εκατομμύρια ευρώ
  • Αποπληρωμή δανείων που είχε συνάψει ο δήμος  15 εκατομμύρια ευρώ (Τελευταίο δάνειο 1.2 εκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 7,85%)
  • Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των δημοτικών επιχειρήσεων ΔΕΤΕΔΑ(2.500.00 €) , ΔΕΑΔΑ (1.500.000 €)  και ΔΕΝΔΑ (3.000.000€) κατά 7 εκατομμύρια  ευρώ
  • Αποπληρωμή χρεών για αποζημιώσεις και οφειλές προμηθευτών  3 εκατομμύρια ευρώ.

Στις 22/7/2004 το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει για να τροποποιήσει όρους του δανείου.

Πρακτικό συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου της 22-7-2004

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 22-7-2004

Στις 19/11/2004 έγινε έκτακτο δημοτικό συμβούλιο γιατί δόθηκε η Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο (βλέπε Δούκας).

Πρακτικά συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου της 19-11-2004

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Απόφαση συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου της 19/11/2004

Αυτό είναι τα ποσά που διακινήθηκαν και υπολείπονται

Ποσά

Πως κινήθηκαν τα δάνεια;

Όπως φαίνεται  στην έκθεση τακτικού ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010:

Απολογισμός 2010

Στις 19/11/2004  η τράπεζα Goldman Sachs μεταβίβασε στην τράπεζα DEXIA CREDIT LOCAL και την KA FINANZ  AG το ποσό του δανείου των 40.000.000 €, όπως είχε δικαίωμα από τη σύμβαση.

Την 1/12/2004 υπογράφτηκαν συμβάσεις ανάληψης 20.000.000 € και 12.000.000

Στις 18/1/2006 υπογράφτηκε σύμβαση με την KA FINANZ  AGγια ποσό 3.000.000 €, το  οποίο κατατέθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς σε λογαριασμό του δήμου.

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου  ΦΕΚ τ.Α’ 183/2011

ΦΕΚ 183_2011

Φυσικά για αυτό το γεγονός ο ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος δεν υπέγραψε καμία σύμβαση, αλλά το δάνειο πληρώνεται με κρατήσεις από τους ΚΑΠ.

Τα τοκοχρεολύσια κρατούνται από τους ΚΑΠ. Η επόμενη δημοτική Αρχή θα πρέπει να εξοφλήσει μέχρι το τέλος της θητείας της, τον Δεκέμβριο 2019, 23.200.000 €.

Την 1/12/2004 η δημοτική Αρχή πήρε και άλλο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  12.801.776,52 € για εξόφληση κύριων οφειλών σε ΔΕΤΕΔΑ, ΔΕΑΔΑ και ΔΕΝΔΑ  με έναρξη πληρωμών την 1/1/2007 και λήξη 31/12/2018. Τα τοκοχρεολύσια παρακρατούνται από τους ΚΑΠ.

Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή με δήμαρχο τον Παναγιώτη Φωτιάδη   ξεκαθαρίστηκε  πως ο Δήμος δε θα  αναγνωρίσει  παράνομες πράξεις  όπως   το δάνειο των  8,7  εκατομμυρίων  που λήφθηκε χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε τους κρυφούς λογαριασμού της Τράπεζας  Πειραιώς,  μέσα από τους  οποίους διακινήθηκε του σύνολο του δανείου των  τριάντα πέντε  χιλιάδων ευρώ. Κι αυτό γιατί έτσι αποφάνθηκαν  όλοι  οι  νομικοί κύκλοι  που εξέτασαν  την περίπτωση του Δήμου Αχαρνών.

Σήμερα στους προϋπολογισμούς του δήμου υπάρχει ένα χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα της τάξης των 10.000.000 € περίπου που προέρχεται από τα ανωτέρω ελλείμματα.

Κατά την θητεία του Παναγιώτη Φωτιάδη ελήφθησαν τα παρακάτω δάνεια:

Στις 15/1/2008 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε: » τη σύναψη Δανείου ποσού ύψους 18.732.000,00€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων – απαλλοτριώσεων ακινήτων στον Δήμο Αχαρνών

Έγκριση της υπ’ αριθ. 1187_30-12-2008 Απόφασης σύναψη Δανείου ποσού ύψους 18.732.000 € από το ΤΠΔ με σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων – απαλλοτριώσεων στον Δήμο Αχαρνών

Στις 20/3/2009 ο δήμος συνήψε το δάνειο με έναρξη 1/1/2010 και λήξη 31/12/2019 και επιτόκιο 5,9%. Για ασφάλεια του δανείου ο δήμος εκχώρησε στο ΤΠΔ όλα τα έσοδά του τακτικά και έκτακτα, εκτός από εκείνα που δεν εκχωρούνται (μισθοί εργαζομένων).

Στις 29/7/2010 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη δανείου ύψους 10.000.000,00 € από το ΤΠΔ για την πληρωμή οφειλών σε ΔΟΥ και ΙΚΑ των δημοτικών επιχειρήσεων του δήμου. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

2262 Λήψη δανείου ύψους 10.000.000,00 €

Δεν έχει δημοσιοποιηθεί η σύμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση ελήφθη, αλλά το δάνειο τελικό δεν ελήφθη.

Αντίθετα ένα δάνειο από την PROBANK  ελήφθη το έτος 2007  με ποσό 10.000.000 €. Η διάρκεια του δανείου ήταν15 έτη , με 180 τοκοχρεολυτικές δόσεις.   Το επιτόκιο ήταν κυμαινόμενο σε συνάρτηση με το Euribor.

Στις 19/10/2010 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη λήψη δανείου    1.190.400,46 € για την εξόφληση του υπολοίπου της τοκοχρεολυτικής δόσης έτους 2010 από δάνεια που έχει χορηγήσει το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η διάρκεια του δανείου ορίστηκε από 1/1/2011 έως  31/12/2020.

Στον απολογισμό του έτους 2010 σχετικά με τα δάνεια, (δεύτερη σελίδα), υπάρχει ένας συγκεντρωτικός πίνακας όπου οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του δήμου Αχαρνών στις 31/12/2010 είναι 60.962.978,95 €

Στο πρόγραμμα Αποκατάστασης οικονομικής Λειτουργίας που συνέταξε η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου  για το μέγεθος του χρέους έδειξε:Χρέος 2010Τελικά πόσο ήταν το χρέος του δήμου Αχαρνών στο τέλος του έτους 2010 από δάνεια, χρέη σε προμηθευτές, σε αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις, σε χρέη που ανέλαβε ο δήμος για τις δημοτικές επιχειρήσεις;

Μήπως ο δήμος Αχαρνών πρέπει να δημοσιεύσει στη δικτυακή του πύλη ένα γράφημα παρόμοιο με εκείνο που δημοσιεύει το Υπουργείο Οικονομικών και δείχνει τα τοκοχρεολύσια κάθε έτους απο τα δάνεια που έχει και τις άλλες υποχρεώσεις σε πιστωτές και αποζημιώσεις για απαλλοτριώσεις;

Τοκοχρεολύσια

Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους

(Λαϊκή παροιμία)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: