Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Μαϊμού συνεδριάσεις!!

Posted by koszig στο 23 Μαρτίου 2014

Την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 έγιναν από αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Αχαρνών τηλεφωνήματα σε αρχηγούς παρατάξεων για έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου και στη συνέχεια από το δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο που βρισκόταν στην Ιταλία, ο οποίος μάλλον ζητούσε από τους αρχηγούς των παρατάξεων να γίνει «δια περιφοράς» συνεδρίαση με θέμα την επίσκεψη καθηγητών και σπουδαστών Πανεπιστημίου της Ρώμης, οι οποίοι σε συνεργασίας με καθηγητές και σπουδαστές του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου θα έπαιρναν μέρος σε workshop για Πολιτιστικά Τοπία.

Επικεφαλής παρατάξεων δε συμφώνησαν με τη διαδικασία. Άλλοι επικεφαλής παρατάξεων δεν ενημερώθηκαν και άλλοι συμφώνησαν να γίνει έκτακτη συνεδρίαση με το θέμα που προτάθηκε.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης πιθανόν κάποιοι να ειδοποιήθηκαν για έκτακτη συνεδρίαση.

Ας δούμε όμως την πρόσκληση που κυκλοφόρησε στη δικτυακή πύλη του δήμου.

8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2014

Στην πρόσκληση αναφέρεται:

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ                                                                                                  

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην 8η ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια συνεδρίαση του  Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου) την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014 και ώρα 12:00  για να πάρουμε απόφαση στο παρακάτω θέμα:

1.  Συμμετοχή του Δήμου  Αχαρνών στο Διαπανεπιστημιακό Εργαστήριο (workshop) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ρώμης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με τίτλο: «Πολιτιστικά Τοπία: Περιβάλλον, Φύση, Ιστορική Μνήμη

Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο για τις έκτακτες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Στην πρόσκληση γίνεται αναφορά στο άρθρο 67 του νόμου 3852/2010

Άρθρο 67

Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

 1.  Το  δημοτικό  συμβούλιο  συνεδριάζει  ύστερα  από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.

Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται  στην  αμέσως  μεγαλύτερη  μονάδα  εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5).

Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του.

3. Αν ο πρόεδρος παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνεχείς φορές να καλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του προέδρου με απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας, σύμφωνα με την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 234 του παρόντος.

4.Ηπρόσκλησηδημοσιεύεταιστηνιστοσελίδατουδήμου. 4. Η πρόσκληση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση.

Δημοτικός σύμβουλος, που δεν κατοικεί στη διοικητική περιφέρεια του δήμου, οφείλει αμέσως μετά την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών να δηλώσει στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου τη διεύθυνση κατοικίας του και να ορίσει με την ίδια δήλωση αντίκλητο στην έδρα του δήμου, στον οποίο επιδίδονται οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και να ορίσει με την ίδια δήλωση οποιοδήποτε, κατά την επιλογή του, πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω  προσκλήσεων.  Αν  δεν  ορίζεται  αντίκλητος  ή πρόσφορο μέσο για τη γνωστοποίηση, αρκεί η δημοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου.

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου(ΦΕΚ 661/204-2011, τ. Β’):

Άρθρο 3
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού.
Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται:
α) τουλάχιστον μία φορά το μήνα,
β) όποτε το απαιτούν οι τοπικές υποθέσεις, καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν την άμεση σύγκλισή του,
γ) όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,

7. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει τακτικό μέλος το οποίο είτε δεν έχει προσκληθεί είτε δεν έχει προσκληθεί εγκαίρως η συνεδρίαση είναι μη νόμιμη εκτός και αν το μέλος που δεν προσκλήθηκε είναι παρόν και συμμετέχει στη συνεδρίαση.

9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

10. Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της.

Στην ανωτέρω αναφερόμενη πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν αναφέρεται ο λόγος που η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.

Το νόμο φαίνεται ότι τον τηρούν άλλοι δήμοι, όπως για παράδειγμα ο δήμος ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ του νομού Ευβοίας.

ΒΙΕΕΩ92-ΣΛΣ-Δήμος ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ νομού Ευβοίας

Σε αυτό το πρακτικό συνεδρίασης αναφέρεται:

Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθούν, εκτός ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτα και κατεπείγοντα, τα παρακάτω θέματα:
1ο ΕΚΤΑΚΤΟ : « Περί ανάκλησης των αποφάσεων σχετικά με την μεταφορά του προσωπικού των
πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων του τέως Δήμου Μεσσαπίων ( ΔΕΥΑΜ και ΔΗΚΕΜΕ)»

Το Συμβούλιο, στη συνέχεια κατά πλειοψηφία ( 11 υπέρ έναντι 4 ) αποφάσισε την συζήτηση του 1 ου έκτακτου και κατεπείγοντος θέματος λόγω του εγγράφου …..

Στις προσκλήσεις για έκτακτες συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων οι Δήμοι εξηγούν γιατί καλούν τους σε έκτακτη συνεδρίαση, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Αυτές οι διαδικασίες είναι άγνωστες στο δήμο Αχαρνών.

Στο διάστημα μεταξύ 19/3/2014 και 20/3/2014 δεν εστάλησαν προσκλήσεις σε δημοτικούς συμβούλους για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20/3/2014.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν για τις 12:00.

Την άλλη ημέρα  εμφανίστηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Διαύγεια Ιταλία α

Αυτή είναι η απόφαση.

ΒΙΞΒΩΨ8-ΡΛ6-Απόφαση δημοτικού συμβουλίου

Μερικές παρατηρήσεις στο κείμενο της απόφασης:

Συντάκτης

Ποιος είναι ο συντάκτης της πρότασης που δεν αναφέρει το όνομά του; Είναι διαφορετικός από το γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου;

Παρόντες

Παρών την Πέμπτη 20 Μαρτίου ο κ. Σωτήρης Ντούρος στις 12:00 στη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου, αλλά ταυτόχρονα και στην Ιταλία εκπροσωπώντας το Δήμο Αχαρνών. Άξιος, Άξιος!!

Για πρώτη φορά το μεσημέρι της Πέμπτης εμφανίζονται 26 παρόντες, ενώ συνήθως με το ζόρι γίνεται απαρτία τις προηγούμενες φορές!! Δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίως από τη σημερινή αντιπολίτευση, διευκρινίζουν ότι συμφώνησαν να γίνει έκτακτη συνεδρίαση, αλλά δεν έδωσαν την άδεια να φέρονται παρόντες και να ψηφίζουν ομόφωνα ένα κείμενο που δε γνωρίζουν, εφόσον δεν υπάρχει δημοσιευμένη εισήγηση στο διαδίκτυο.

ΕισηγήσειςΗ συνεδρίαση  της 20/3/2014 είναι η 8η.

Στο κείμενο της απόφασης επιπλέον αναφέρεται:

Εισηγητής

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του νόμου 3852/2010 που αναφέρεται στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση:

5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Αυτό επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 3, παρ. 9. του κανονισμού λειτουργίας το δημοτικού συμβουλίου (ΦΕΚ 661/204-2011, τ. Β’):

9. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα.
Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων.

Αυτό δεν φαίνεται να έγινε στη συνεδρίαση.

Στο κείμενο της απόφασης φέρεται να εισηγείται το θέμα ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος που την ημέρα αυτή βρισκόταν στην Ιταλία εκπροσωπώντας το Δήμο Αχαρνών, (κλικ εδώ)

Η «εισήγηση» προτείνει πίστωση 10.000 € για φιλοξενία Ιταλών σπουδαστών και καθηγητών.

Τέλος ο προεδρεύων προτείνει…. Δεν ήταν πρόεδρος ο Νικόλαος Μπουζιάνης, προεδρεύων ήταν άλλος; Μήπως η συντάκτρια της απόφασης έκανε copy-paste από παλαιότερη απόφαση που άλλος ξεκίναγε ως πρόεδρος και τελικά άλλος ήταν στη συνέχεια ο προεδρεύων;

Απόφαση

Ο κωδικός στον προϋπολογισμό για  «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» είναι ο 00-6441.001. Υπάρχει και ο 00-6442.001 που αναφέρεται σε «Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων«. Από ποιο κωδικό είναι σωστή η ανάληψη των δαπανών; Από τη διατύπωση φαίνεται σωστότερη η δεύτερη περίπτωση, όμως διάλεξαν την πρώτη περίπτωση γιατί είναι διαθέσιμα στον κωδικό 25.000 €, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 5.000 € !!

Ο κωδικός 00-6441 δεν είναι για κάλυψη αναγκών μετακίνησης και φιλοξενίας του συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού από σήμερα (20/3/20140)  μέχρι το τέλος Ιουνίου 2014.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σεμιναρίων σύμφωνα με την εισήγηση  είναι από 26/3/2014 μέχρι 1/4/2014.

Η πρόσκληση της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου πρωτοκολλήθηκε στις 19/3/2014 για σύγκληση δημοτικού συμβουλίου στις 20/3/2014. Υπήρχε αρκετός χρόνος να σταλούν προσκλήσεις στους δημοτικούς συμβούλους, πράγμα το οποίο δεν έγινε.

Υπήρχε χρόνος να γίνει τηλεφωνική ενημέρωση και να αναρτηθεί στη δικτυακή πύλη του δήμου και η πρόσκληση και η εισήγηση, πράγματα τα οποία εν έγιναν.

Υπήρχε αρκετός χρόνος να ειδοποιηθούν οι υπάλληλοι για τη μαγνητοσκόπηση της συνεδρίασης πράγμα το οποίο δεν έγινε, αφού ένα εκ των δύο υπαλλήλων που χειρίζονται το σύστημα τον συνάντησα στο τρίγωνο των οδών Φιλαδελφείας και Λαϊκών Αγώνων για εκτέλεση υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή την ώρα της υποτιθέμενης συνεδρίασης.

τρίγωνο

Για τους παρακάτω λόγους η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου είναι παράνομη:

  • Ο πρόεδρος δεν κάλεσε το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 2 του ν. 3852/2010.
  • Στην πρόσκληση δεν αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010.
  • Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο δεν αποφάνθηκε  για το κατεπείγον του  θέματος.
  • Ψευδώς αναφέρεται ότι ο δήμαρχος ήταν παρών στη συνεδρίαση και μάλιστα ήταν και ο εισηγητής της πρότασης, αφού εκείνη την ημέρα ήταν αποδεδειγμένα στην Ιταλία εκπροσωπώντας το Δήμο Αχαρνών σε συνέδριο.
  • Ο σημαντικότερος των λόγων για την παράνομη συνεδρίαση είναι ότι η συνεδρίαση δεν έγινε στην πραγματικότητα!! Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι δεν υπάρχει μαγνητοσκοπημένη η συνεδρίαση.

Υπάρχουν όμως και άλλα διαδικαστικά θέματα. Ας δούμε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες οργάνων, όπως καθορίζονται στο νόμο 3852/2010 («Καλλικράτης»).

Άρθρο 58

Αρμοδιότητες του δημάρχου

 1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Ειδικότερα, ο δήμαρχος:

α) Εκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.

β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.

δ) Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

στ) Υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δήμος.

ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του δήμου.

η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών, καθώς και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.

θ) Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, υπαλλήλους του δήμου, υπαλλήλους του δημόσιου τομέα ή ιδιώτες για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων του δήμου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.

2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα  της  οικονομικής  ή  της  επιτροπής  ποιότητας  ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.

3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συμφέροντα του δημάρχου ή συγγενή του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται με τα συμφέροντα του δήμου, ο δήμαρχος υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί αντιδήμαρχος ή σύμβουλος του επιτυχόντος  συνδυασμού  που  ορίζεται  από  το  δημοτικό συμβούλιο. Η μη τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.

4. Στις περιπτώσεις που ο δήμαρχος εκτελεί αποφάσεις σύμφωνα με τη ρύθμιση του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, δεν υπέχει αστική, ποινική και πειθαρχική ευθύνη, εφόσον αυτές δεν έχουν ακυρωθεί, ανακληθεί ή ανασταλεί.

5. Ο δήμαρχος δεν θεωρείται υπόλογος κατά την έννοια του άρθρου 25 του π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, και σε βάρος του επιτρέπεται καταλογισμός μόνο για δόλο ή βαριά αμέλεια.

6. Οι ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 ισχύουν και για τους αντιδημάρχους  όταν σε αυτούς ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων του δημάρχου.

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου:

Άρθρο 1
Διοίκηση Δήμου

Όργανα διοίκησης του Δήμου είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Δήμαρχος. Πέραν των ανωτέρω, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης και το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών λειτουργούν ως νέα συμμετοχικά και διαμεσολαβητικά όργανα του Δήμου.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γενική αρμοδιότητα να αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Δημάρχου, των άλλων οργάνων του Δήμου, των συμβουλίων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων και του προέδρου τους ή του εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κατά το άρθρο 65 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 ή σε συμβούλιο δημοτικής κοινότητας κατά το άρθρο 83 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 ή σε συμβούλιο τοπικής κοινότητας κατά το άρθρο 84 παρ. 6 του Ν. 3852/2010.
2. Το Δημοτικό Συμβούλιο διατηρεί πάντα το δικαίωμα να συζητεί και να δίνει κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα όργανα του Δήμου επί θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και επί θεμάτων που σχετίζονται γενικότερα με τη διοίκηση του Δήμου, την οικονομική του πορεία και την εν γένει λειτουργία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοτικών επιχειρήσεων.
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των νόμων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζει το ίδιο. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του λαμβάνει υπόψη: ……………

Στο άρθρο 65 παρ. 1β. αρμοδιότητα του δημάρχου είναι να εκτελεί τις αποφάσεις  του δημοτικού συμβουλίου και των άλλων οργάνων.

Στο άρθρο 3, παρ. 1 του κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου αναφέρεται:

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού.

Με βάση τα ανωτέρω τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου έπρεπε να κάνει ο Πρόεδρος αυτού Δρ. Νικόλαος Μπουζιάνης και όχι να συνδιαλέγεται ο δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και μάλιστα τηλεφωνικά από την Ιταλία.

Ερευνητέο είναι ποιος έδωσε την εντολή, σε ποιο υπάλληλο να συντάξει την πρόσκληση, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ή ο δήμαρχος; Η πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου φέρει την υπογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου;

Επίσης ερευνητέο είναι αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου υπογράφει την πλαστή απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή στο κείμενο που δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια δε υπάρχει υπογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Για αυτά αρμόδιοι είναι οι ανώτερες Διοικητικές Αρχές και η Ποινική Δικαιοσύνη, προκειμένου να καταλογίσουν ευθύνες  για ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος, ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πλαστογραφία απόφασης ανύπαρκτου δημοτικού συμβουλίου.

Παράνομες αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου έχουν γίνει και στο παρελθόν, έστω για τυπικά θέματα, που όμως έχουν και οικονομικό υπόβαθρο.

2226 Ψήφισμα για το θάνατο του Ματθαίου Θεοδωρίδη

2391 Ψήφισμα για το θάνατο του Ιωάννη Γάκη

Παράνομες συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου έχουν γίνει και στο παρελθόν, χαρακτηριστική περίπτωση αυτή που έχει αναρτηθεί και στο διαδίκτυο, (κλικ εδώ)

Αλλά και παράνομες αποφάσεις Οικονομικών Επιτροπών έχουν γίνει στο παρελθόν, αλλά και προσφάτως, (κλικ εδώ) :

η ώρα γαρ εγγύς

 

Το σήμερα χειρότερο απ’ το χτες.

Εικόνα σου είμαι, κοινωνία, και σού μοιάζω.

Αυτοί είμαστε; Αυτοί θέλουμε  να είμαστε;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: