Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 2 Ιουνίου 2014

Δήμος Αχαρνών. Καταλληλότητα Προϊσταμένων Διευθύνσεων

Posted by koszig στο 2 Ιουνίου 2014

Με τ0 8ο πρακτικό της 10/4/2012  του Υπηρεσιακοί συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής.

Η επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων γίνεται με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3584/2007 και σύμφωνα με τους κλάδους των υπαλλήλων που προβλέπονται στο άρθρο 28 του Ο.Ε. Υ. του Δήμου Αχαρνών δηλαδή :
Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ.
Μεταξύ υπαλλήλων του ιδίου κλάδου και βαθμού προηγούνται οι υπάλληλοι κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

 Γ) Με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υποψηφίων υπαλλήλων (ικανότητα διοίκησης, λήψης αποφάσεων, ανάληψης πρωτοβουλιών, διοίκηση ομάδων, επίλυση προβλημάτων, ικανότητα ομαδικής συνεργασίας, ικανότητα επικοινωνίας) και κατά την εκτίμηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίνονται καταλληλότεροι ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων οι
ακόλουθοι υπάλληλοι για τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ως ακολούθως:

Στην Α’ Ομάδα Διευθύνσεων:
α) Τεχνικών Υπηρεσιών,
β) Υπηρεσίας Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών,
γ) Περιβάλλοντος και Πρασίνου,
δ) Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
ε) Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής:
1. Φίλιππος Αγγελής του Δημητρίου, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Γ.
2. Νικόλαος Γεωργακόπουλος του Ματθαίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β’.
3. Ησαϊα Λεμονίδου του Κοσμά, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β’.
4. Μαριάννα Νάνου του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ6 Τοπογράφων Μηχανικών με βαθμό Β’.
5. Νικόλαος Νίκας του Βασιλείου, κλάδου ΠΕ14 Δασολόγων με βαθμό Β’.

Στην Β’ Ομάδα Διευθύνσεων:
α) Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού και
β) Οικονομικών Υπηρεσιών,
1. Σοφία Αλιμπέρτη του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β’,
2. Δέσποινα Μαρκουτσάκη του Ιωσήφ, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ’.

Στην Γ Ομάδα Διευθύνσεων :
α) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,
β) ΚΕΠ,
γ) Κοινωνικής Πολιτικής και
δ) Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:
1. Βασίλειος Βαλκάνος του Ιωάννη, κλάδου ΤΕ13 Τεχνολόγων Γεωπόνων με βαθμό Β’,
2. Δημήτριος Καλομοίρης του Σταύρου, κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού με βαθμό Γ.
3. Σπυριδούλα Κεφάλα του Δημητρίου, ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β’,
4. Ειρήνη Λέκκα του Αναστασίου, ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Γ.

(Η κατάταξη των υπαλλήλων που αναφέρονται είναι με ονομαστική κατάταξη και όχι με τα μόρια που αξιολογείται ο καθένας.)

Τα περισσότερα μόρια, 1074,64, συγκέντρωσε ο Νικόλαος Γεωργακόπουλος κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β’.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 2 του Ν.3584/07 οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων που έχουν κριθεί από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο τοποθετούνται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, εντός δύο (2) μηνών από την επιλογή τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ανάλογα με τα προσόντα, την εμπειρία και την ειδίκευση που διαθέτουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 3 και 4 του Ν.3584/07 η επιλσyή προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του παρόντος, το αργότερο μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της θητείας τους. Όσοι επιλέγονται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για τρία (3) έτη. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους έως την τυχόν επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3584/2007 το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. Επίσης έχει γνωμοδοτήσει σχετικά και το Συμβούλιο της Επικρατείας (Γνωμοδότηση αριθ. 235/2005) «Σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, είναι μεν, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με τον Υπαλληλικό Κώδικα κατηγορίας, μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας».

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Λειτουργεί ο δήμος Αχαρνών;

Posted by koszig στο 2 Ιουνίου 2014

Ο δήμαρχος είναι ένα ταξίδι στην

ΒΙΙ9ΩΨ8-ΟΦ5-Αναπλήρωση δημάρχου

Ο δήμαρχος μεταβαίνει στην Πάλμα της Ισπανίας  που θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του Προγράμματος «Έξυπνα Υλικά» MED.

ΒΙΗ3ΩΨ8-2ΩΩ-Συνάντηση στην Πάλμα Ισπανίας

Σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 2 Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 20 παρ. 8 του Ν. 3731/2008 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνεται η μετακίνηση και προσδιορίζεται ο τόπος μετάβασης, ο σκοπός και το μέσο της μετακίνησης.

Για την μετακίνηση του δημάρχου δεν υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ούτε της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίνει τη δαπάνη, εφόσον υπάρχει απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και όχι από ποιο κωδικό θα εκταμιευτούν τα χρήματα.

Παρακολουθείστε πως ελήφθη η απόφαση.

——————–

Σύμφωνα με το νόμο:

Ειδικότερα, όσον αφορά στη μετάβαση των αιρετών στο εξωτερικό απαιτείται η προηγούμενη απόφαση, για μεν τους ΟΤΑ α’ βαθμού, του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 140 του ΚΔΚ, για δε τους ΟΤΑ β’ βαθμού, της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.3852/2010.

Περαιτέρω, όσον αφορά στη μετακίνηση των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στο εξωτερικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού εκδίδονται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο ή τα ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένα όργανα, δηλαδή από τον οικείο δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη ή πρόεδρο ΝΠΔΔ.

Στην απόφαση δεν φαίνεται ποιοι θ α πάνε στην Πάλμα της Ισπανίας και ειδικά ο δήμαρχος. Η υπάλληλος ορίζεται με απόφαση του οργάνου που την διορίζει, δηλαδή το δήμαρχο.

Η συνεδρίαση που έγινε στο γραφείο του δημάρχου η Σοφία Χριστοπούλου διατυπώνει απορίες. Προεδρεύει ο αντιδήμαρχος Κώστας Σαββίδης, αφού ο δήμαρχος ήταν απασχολημένος.

Οικ

Στη συνεδρίαση απόντες ήταν 4 δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν εκλεγεί με την παράταξη του νέου δημάρχου!!

 

Να δούμε αν η επίτροπος θα εγκρίνει τη δαπάνη.

 

Αυτά γινόντουσαν στο παρελθόν. Να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »