Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 18 Ιουνίου 2014

Άλλοτε και τώρα. Ιστορίες συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής για γέλια!!

Posted by koszig στο 18 Ιουνίου 2014

Ανακοίνωση για την προστασία του Δήμου μας από εκδήλωση πυρκαγιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Τμήμα Περιβάλλοντος
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: κ. Κοντοθεοδώρου Μ.
Τηλ.: (+30) 213 2072304
Fax:  (+30) 213 2072386
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αρίθμ.  4/2012 ( ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β’ )  Πυροσβεστική Διάταξη, πρέπει οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
 
Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 € το τετραγωνικό μέτρο.
Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν τις παραπάνω κυρώσεις.
 
Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.
 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΣ

Αυτή είναι μια ανακοίνωση που  η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου Αχαρνών εκδίδει κάθε χρόνο. Για τυπικούς λόγους. Γιατί ποτέ δεν έγινε έλεγχος για την εφαρμογή του νόμου. Ο Δήμος Αχαρνών ποτέ δεν καθάρισε ιδιωτικούς χώρους, και φυσικά δεν έβαλε το σχετικό πρόστιμο.

Ο καθαρισμός των χώρων γίνεται είτε με χειροκίνητα μέσα, είτε με μηχανικά μέσα.

χόρτα    s220

Οι εκτάσεις με χόρτα στο Δήμο Αχαρνών είναι μεγάλες και είναι αναγκαίο να υπάρχει το σχετικό μηχάνημα ή μηχανήματα για το σκοπό αυτό. Αυτά όμως δεν υπάρχουν !! Έτσι αναγκάζεται ο Δήμος Αχαρνών να προβαίνει σε ενοικίαση όταν κρίνεται ότι υπάρχει ανάγκη.

Το έτος 2012 ο Δήμος Αχαρνών  με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε την ανάθεση σε εταιρεία την κοπή των χόρτων, (κλικ εδώ).

Το έτος 2013 η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ανάθεση σε εταιρεία τη  μίσθωση, ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT)» ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους.

2410 ενοικίαση ενός bobcat για δύο μήνες

Η μίσθωση έγινε για δύο μήνες με ποσό 15.800 € με 23% ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένου.

ΒΕΖΕΩΨ8-ΙΨΟ – Μίσθωση Bobcat

Η σύμβαση έγινε με απευθείας ανάθεση.

ΒΕΖΕΩΨ8-ΖΝΡ Απόφαση

Το έτος 2014 επαναλαμβάνεται το ίδιο σενάριο.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 10/6/2014 μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν: » Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.300,00 ενός μικρού εκσκαφέα, τύπου BOBCAT. «

——————-

7ΚΒΩΩΨ8-Π03 Ψήφιση πίστωσης για Bobcat

Το έτος 2012 ο ίδιος φορτωτής με εκείνο του έτους 2914 εκμισθώθηκε με 8.150 € το μήνα, για διάστημα 3 μηνών συνολικά 24.450 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Το έτος 2013 ο ίδιος φορτωτής με εκείνο του έτους 2914 εκμισθώθηκε με 7.900 € το μήνα, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για διάστημα 2 μηνών 15.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Το έτος 2014 ο ίδιος φορτωτής με εκείνο των προηγουμένων ετών αποφασίστηκε να εκμισθωθεί με 9.767 € το μήνα για  για 3 μήνες με 29.300,00 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Σε καμία από τις συμβάσεις  δεν αναφέρεται ότι η μίσθωση περιλαμβάνει το μηχάνημα και το χειριστή του.

Αν πρόκειται για την ενοικίαση του μηχανήματος τότε θα πρέπει ο δήμος Αχαρνών να διαθέτει χειριστή του μηχανήματος  και το έργο γίνεται με αυτεπιστασία.

Αν πρόκειται για μίσθωση μηχανήματος με το χειριστή τότε γίνεται μίσθωση έργου.

Στην απόφαση αναφέρεται:

Τα θέματα των κρατικών αυτοκινήτων των ΟΤΑ ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.2503/1997 όπου στην παρ. 3 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αλλά και με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 5100/1600/84 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, στην οποία καθορίζεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τους ΟΤΑ για οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου.

Στο άρθρο 19, παρ. 3 του ν. 2503/97  γίνεται αναφορά για μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων και όχι μηχανημάτων!!

Το άρθρο 199 του ν. 3463/2006 στις παρ. 2,3 αναφέρει:

2. H εκμίσθωση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων γίνεται με δημοπρασία. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου.
Η εκμίσθωση κινητών πραγμάτων, για χρονικό διάστημα έως τριών (3) το πολύ μηνών, γίνεται με απευθείας συμφωνία, ύστερα από απόφαση του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.
3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στη μίσθωση κινητών πραγμάτων εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων.

Εδώ ο εισηγητής της πρότασης στην Οικονομική Επιτροπή συγχέει τα κινητά πράγματα, όπως τραπέζια και καρέκλες με τα αυτοκινούμενα μηχανήματα (που δεν χαρακτηρίζονται ως αυτοκίνητα).

Έτσι λοιπόν με απόφαση δημάρχου γίνεται η εκμίσθωση για διάστημα το πολύ 3 μηνών κινητών πραγμάτων. Με την ίδια λογική ο δήμαρχος με απόφασή του θα μπορεί να εκμισθώσει και ελικόπτερο, αφού είναι κινητό πράγμα !!

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται:

6. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 29.300,00 € στον Κ.Α. 35-6233, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.

Στον προϋπολογισμό του δήμου Αχαρνών του έτους 2014 δεν υπάρχει πίστωση στον κωδικό 35-6233.

6233

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 16/4/2014 ως  13 έκτακτο θέμα ψηφίστηκε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2014

ΒΙΦ1ΩΨ8-ΞΒΕ Αναμόρφωση 2014

Στην απόφαση αυτή υπάρχει κωδικός 35-6233.

anamorfosi

Εντελώς τυχαία το ποσό που καταχωρήθηκε μετά την αναμόρφωση ήταν 30.000 €. Η απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 199 του ν. 3463/2006 για τα κινητά πράγματα είναι 29.300 €.

Ποιο «πουλάκι» είπε στην Οικονομική Υπηρεσία και ειδικά σε εκείνο που συνέταξε την αναμόρφωση ότι η προσφορά του ιδιοκτήτη του Bobcat μετά από 2 μήνες θα είναι 29.300 €;

Λογικότερο δε θα ήταν να γίνει ο υπολογισμός με την τιμή του έτους 2013 που για 3 μήνες θα ήταν  23.700 €;

Το σημαντικότερο όμως σε όλο αυτό τον αγώνα είναι ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, που μεταξύ άλλων έγινε και στον κωδικό 35-6233, θα ακυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, γιατί σε εξ αναβολής δημοτικό συμβούλιο δεν επιτρέπεται να συζητούνται και να αποφασίζεται για έκτακτα θέματα που δεν υπήρχαν στην πρόσκληση της αρχικής συνεδρίασης. (κλικ εδώ)

Και αν οι ανωτέρω λόγοι μη νόμιμης ανάθεσης δεν υπήρχαν:

  1. Το άρθρο 209 παρ. 10 του, κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (στο εξής: Κ.Δ.Κ.), που προστέθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄), ορίζει ότι: «Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 … και 60/2007 … όπως ισχύουν.». Το δε άρθρο 25 του π.δ/τος 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» …»  (ΦΕΚ 64 Α΄), στο οποίο παραπέμπει η ως άνω διάταξη του Κ.Δ.Κ., ορίζει ότι: «Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών: α) … γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού … Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. …».

6.  Από τις παρατεθείσες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις συνάγεται ότι παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στην περίπτωση, μεταξύ άλλων, που συντρέχουν λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, ο οποίοι πρέπει να οφείλονται σε απρόβλεπτα γεγονότα, συνεπεία των οποίων να μην είναι δυνατή η τήρηση των νομίμων προθεσμιών για τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού. Νοούνται δε, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, ως απρόβλεπτα γεγονότα εκείνα τα αιφνίδια ή ασυνήθη πραγματικά γεγονότα, τα οποία, ακριβώς επειδή δεν ήταν γνωστά στον αναθέτοντα δήμο, ούτε ανάγονται στη σφαίρα της ευθύνης του, καθιστούν ανέφικτο τον έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκαίων για την αντιμετώπισή τους εργασιών (βλ. Ελ.Συν., Τμ. VI αποφ. 1508/2012, 2776, 2236, 2189, 1784/2011).

Η μίσθωση Bobcat για την κοπή χόρτων τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αποτελεί απρόβλεπτο γεγονός ή αιφνίδιο γεγονός, γιατί οι αποφάσεις με απευθείας ανάθεση γίνεται κάθε χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι  ήταν εφικτός ο προγραμματισμός για την τήρηση των διαδικασιών, δηλαδή της προκήρυξης διαγωνισμού για την μίσθωση μηχανήματος για την κοπή χόρτων. Όπως προέκυψε από τη διαλογική συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή της 10/6/2014 υπήρξε συζήτηση για την προμήθεια μεταχειρισμένου Bobcat.

Αν δεν υπήρχε κατάλληλος χειριστής στο προσωπικό του δήμου θα έπρεπε στην αρχή του χρόνου να ζητηθεί πρόσληψη εργάτης – χειριστής με δίμηνη σύμβαση, πράγμα το οποίο δεν έγινε.

Ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η τιμή των μεταχειρισμένων Bobcat που με πρόσθετα εξαρτήματα στοιχίζουν όσο η εκμίσθωση ενός Bobcat για τρεις μήνες!!

Τα έργα που μπορεί να εκτελέσει ένα Bobcat φαίνονται σε σχετικό εγχειρίδιο.

Εξαρτήματα Bobcat

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο νεοεκλεγής δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός ζήτησε αναβολή της λήψης απόφασης για το ανωτέρω θέμα. Ο Σωτήρης Ντούρος επέμενε για την ψήφισή του.

Μετά από όσα αναφέρθηκαν για το θέμα ποια θα είναι η θέση του Γιάννη Κασσαβού για το θέμα;

Αυτή είναι μια όψη του λόφου των 40 Μαρτύρων. Τα χόρτα έχουν καλύψει όλο το λόφο με πολλά δέντρα ανάμεσά του. Στο μέλλον είναι μια πιθανή φωτιά, επειδή οι γύφτοι στην περιοχή θέλουν να έχουν πρόσβαση. Για τις ανάγκες τους.

——————

Αν δε γίνει η εκμίσθωση του Bobcat προκειμένου να γίνει αποψίλωση από τα χόρτα, τότε ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι μεγάλος.

Τότε ποιος θα φταίει;

———————-

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »