Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι γίνεται με τις Κοιν. Σ.Επ. ;

Posted by koszig στο 21 Νοεμβρίου 2014

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 14 Νοεμβρίου μια δημότης ζήτησε το λόγο , σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, να εκθέσει ένα θέμα που απασχολεί αρκετούς δημότες των Αχαρνών.

————–

Σε αυτό το θέμα υπάρχουν τρεις όροι, που για κάποιο που δεν έχει ξανακούσει, χρειάζεται πλήρης ενημέρωση.

Στα χρόνια της οικονομικής κρίσης που περνάμε υπάρχουν κάποια προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ΕΣΠΑ, που σκοπό έχουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και κατάρτιση για νέους θεσμούς και νέες κατευθύνσεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για τις διαδικασίες απασχόλησης ψηφίστηκε ένας νόμος που άλλαξε τις διαδικασίες δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων, ο νόμος 4019/2011. Στη συνέχεια έκαναν την εμφάνισή τους προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ. Στόχος των Τοπικών Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ-ΕΚΟ) είναι να συμβάλουν στην ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, (κλικ εδώ).

Επειδή τα προγράμματα δεν επιτρεπόταν να τα διοργανώσουν οι Δήμοι αποφασίστηκε να δημιουργηθούν Αναπτυξιακές Συμπράξεις, δηλαδή Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες που σκοπό είχαν τη διαχείρησή τους.

Στο δήμο Αχαρνών το «παιχνίδι» έκανε ο τότε γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης. Προτάσεις του στο δημοτικό συμβούλιο ήταν να δημιουργηθούν Αναπτυξιακές Συμπράξεις για ορισμένα προγράμματα που θα συμμετέχει και ο δήμος Αχαρνών, (κλικ εδώ). Σε αυτές τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δεν υπάρχουν ποιοι θα είναι οι εταίροι που θα συμμετέχουν στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.). Ο κ. Κρημνιανιώτης με δική του πρωτοβουλία και συμμετοχή ή ανοχή του δημάρχου Σωτήρη Ντούρου καθόρισε τους συμμετέχοντες σε αυτές και έκανε τις προτάσεις για κατανομή των ποσών που θα λάβει κάθε εταίρος  για την εκτέλεση μέρος τους προγράμματος.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν ήταν:

«Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»

«Αχαρνείς»

«Α.Σ. Κ ΗΦΙ Σ ΟΣ Β . Α Τ Τ Ι Κ Η Σ»

Οι δύο πρώτες ήταν για δημότες Αχαρνών. Η τρίτη ήταν «Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της τοπικής Αγοράς Εργασίας των Δήμων
Αχαρνών – Διονύσου – Κηφισιάς – Μεταμόρφωσης».

Στις δύο πρώτες Α.Σ. εταίροι ήταν:

«Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»
Εύξεινη Πόλη:15 %
Δήμος Αχαρνών:15 %
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αχαρνών (ΔΗ.Κ.Ε.Α.):15 %
Παράρτημα Ένωσης Γυναικών Ελλάδος:15 %
ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.:20 %
ΜΚΟ EQUAL SOCIETY:15 %
I.E.M. A.E. :20 %
ΙΑΠΑΔ Πάντειο Πανεπιστήμιο :15 %

«Αχαρνείς»
1. Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ: 20%
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: 15%
3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΤΑ: 20%
4. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΑΙΑΣ» Α.Ε.: 20%
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ: 15%
6. ΙΕΜ – ΕΡΓΑ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Α.Ε.: 20%
7. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 15%
8. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ: 15%
9. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ (Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο.)
«ΝΟΣΤΟΣ»: 15%
10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ (Σ.Β.Β.Ε.Ε.Α.): 15%
11. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EQUAL SOCIETY – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΩΝ: 20%

Στις δύο πρώτες Α.Σ.  συντονιστής είναι η Εύξεινη Πόλη με πρόεδρο μέχρι σήμερα τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και Γενικό Διευθυντή  τον πρώην Γενικό γραμματέα του δήμου Αχαρνών. Διαχειριστής  και των δύο Α.Σ. είναι ο κ. Κρημνιανιώτης.

Το πρόγραμμα  «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» τελειώνει σε ένα μήνα «λογιστικά». Το πρόγραμμα με τις δραστηριότητες των καταρτιζομένων έχει τελειώσει εδώ και καιρό.

Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις των εταίρων της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» ;

Η Α.Σ. ήταν ο δικαιούχος του προγράμματος και έχει την ευθύνη για την εκτέλεσή του σύμφωνα με την ανάθεση.

O δήμος Αχαρνών, ως εταίρος της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης», (κλικ εδώ), είχε αναλάβει, με προγραμματική σύμβαση υποτίθεται, ένα μέρος του προγράμματος.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 9/11/2012 αποφασίστηκε:

«Αποδοχή αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου Κοιτίδες Απασχόλησης – συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΧΑΡΝΕΙΣ ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»».

2379 Προϋπολογισμός του έργου

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ήταν 9.000,30 €.

Από τις υποχρεώσεις ήταν  μια παρουσίαση του προγράμματος,  (κλικ εδώ).

Για την παρουσίαση του προγράμματος υπήρχε υποχρέωση κάλυψης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα. Στην Οικονομική Επιτροπή της 8/4/2014 αποφασίστηκε :

«Ψήφιση πίστωσης ύψους 3.378,00 για ανακοινώσεις τύπου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Κοιτίδες απασχόλησης» – συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Αχαρνών που υλοποιείται στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης»

ΒΙΗ2ΩΨ8-35Σ Δαπάνες για εφημερίδες

Στην ίδια συνεδρίαση της 8/4/2014 αποφασίστηκε:

«Ψήφιση πίστωσης ύψους 6.700,00 € για τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αχαρνείς κοιτίδες απασχόλησης», και την υλοποίηση της πράξης «Κοιτίδες Απασχόλησης»«.

ΒΙΗ2ΩΨ8-ΟΙΖ Δαπάνες για ΜΜΕ

Και στις δύο αποφάσεις η δαπάνη των 6.700 € και 3.378 € θα θα βαρύνει  τον Κ.Α. Κ.Α.15-7341.001 του προϋπολογισμού δαπανών του οικ. Έτους 2014. Στον προϋπολογισμό του έτους  2014  υπάρχει πρόβλεψη δαπάνης 6.700 €

Στην απόφαση για το ποσό των 3.378 € δεν υπάρχει εγγραφή  στον προϋπολογισμό, ούτε στην 2η αναμόρφωση που έγινε τις 24/3/2104, ούτε στην τροποποιημένη 2η που έγινε στις  4/4/2014

Τα ποσά που αναγράφονται για καταβολή στην εφημερίδα «Αχαρναϊκή», ούτε στο ACHARNORAMA, έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση δεν κατεβλήθησαν.

Η συμβατική υποχρέωση για τη ΔΗ.Κ.Ε.Α. , αν υπάρχει, ήταν  η πρόσληψη με σύμβαση 5 ατόμων με συμβάσεις έργου συνολικού ποσού 20.637,50 €.

ΒΛΛΤΟΞΥ5-ΧΣ5-ΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. Απόφαση ΔΗΚΕΑ για προσλήψεις

Στην απόφαση αυτή δεν καθορίστηκε ο χρόνος κάθε σύμβασης και το αντικείμενο της σύμβασης.  Η σημερινή Διοίκηση δε βρήκε κανένα στοιχείο πρόσληψης ή πληρωμής, ούτε υπάρχει κάτι σχετικό στη διαύγεια.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την 23/1/2014 συζήτησε θέμα:

«Παραχώρηση χώρων του Δήμου Αχαρνών σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, στα πλαίσια υλοποίησης της χρηματοδοτούμενης πράξης “Αχαρνείς, Κοιτίδες Απασχόλησης”»

2021Παραχώρηση χώρων για γραφεία σε Κοιν.Σ.Επ.

Παραχωρήθηκε χώρος για γραφεία στην Κοιν.Σ.Επ. Ερμής. Επιχείρηση με παρόμοιο όνομα δεν επανεμφανίστηκε!!

Παραχωρήθηκε και χώρος για τον «Βιοδρομέα», (κλικ εδώ).

Κανένας χώρος από εκείνους που διέθεσε ο δήμος Αχαρνών δεν δόθηκε εκτός μόνο για την Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος» στο νέο νεκροταφείο, παρότι στην απόφαση ανάθεσης του Υπουργείου ο χώρος δραστηριότητας ήταν το παλαιό Νεκροταφείο!! Εκεί ο φύλακας του Νεκροταφείου δεν επέτρεψε στα μέλη της επιχείρησης να εισέλθουν στο χώρο. !!

Στις 16/4/2014 σε παράτυπη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, (κλικ εδώ), αποφασίστηκαν προγραμματικές συμβάσεις του δήμου Αχαρνών με τις Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος», «Φάρμα», «Το μπακάλικο των Αχαρνών», «Βιοδρομέας».  Η Κοιν.Σ.Επ.  «Ερμής» που είχαν παραχωρήσει γραφεία για να στεγαστεί κάπου χάθηκε!!

ΒΙΦ5ΩΨ8-3Ψ0 Προγραμματική σύμβαση με Λύχνος

ΒΙΦ5ΩΨ8-Θ45 Προγραμματική σύμβαση Φάρμα

ΒΙΦ5ΩΨ8-Λ36 Προγραμματική σύμβαση με Μπακάλικο

ΒΙΦ5ΩΨ8-8ΓΧ Προγραμματική σύμβαση με Βιοδρομέα

Για την Κοιν.Σ.Επ. «Επικούρειος» είχε γίνει προγραμματική σύμβαση με την Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών. Αυτή δεν εγκρίθηκε  απο την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

669ΧΟΡ1Κ-ΕΕΨ Ακύρωση σύμβασης από Αποκεντρωμένη

Μετά από αυτό η Επικούρειος δεν δημιουργήθηκε ως Κοιν.Σ.Επ. και τα μέλη της διαλύθηκαν!!

Στη «Φάρμα» στην προγραμματική σύμβαση προβλέπονται μεταξύ άλλων:

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει να καλύψει:
1.Tη φιλοξενία της Κοιν.Σ.Επ (β’ συμβαλλόμενο) σε χώρο 10 τ.μ., 1ος όροφος, επί της οδού Πλατεία Αγίου Νικολάου, αριθ. 3, ΤΚ. 13675, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
Την διάθεση προς καλλιέργεια εκτάσεων περίπου 100 στρεμμάτων οι οποίες βρίσκονται στο Ολυμπιακό Χωριό στους Θρακομακεδόνες και στα Μεγάλα Σχοίνα. (Σύμφωνα με μελέτη των υπηρεσιών του Δήμου)
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
3. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην δικτύωση με αντίστοιχες επιχειρήσεις και της εξεύρεσης από τον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας επιχειρήσεων που παράγουν τα προϊόντα που θα διαθέτει.

Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης ακινήτων προβλέπεται από το άρθρο 185 του ν. 3463/2006 («Καποδίστριας»)

Άρθρο 185

Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων

1. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οι λόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

2. Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με το νόμο 4019/2011:

Αρθρο 2

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.)

§1. Θεσπίζεται η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα.

Οι Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικά πρόσωπα με την έννοια του νόμου, αλλά είναι συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Δεν έχουν την έννοια των κοινωφελών επιχειρήσεων, αφού μόνο σκοπό έχουν το επιχειρηματικό κέρδος.

Επομένως η παραχώρηση 100 στρεμμάτων από το δημοτικό συμβούλιο σε Κοιν. Σ. Επ. δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 185.

Αν θεωρηθεί ότι στο άρθρο 185 εμπίπτουν οι Κοιν. Σ. Επ. τότε θα μπορεί οποιαδήποτε ομάδα 5 ή 7 ατόμων να δημιουργεί Κοιν. Σ.Επ. και να ζητήσει από το δήμο Αχαρνών εκτάσεις 100 στρεμμάτων, λόγω ίσης μεταχείρισης.

Αποφασίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο ο δήμος να καλύπτει τις λειτουργικές δαπάνες μιας Επιχείρησης. Δεν προβλέπετε σε καμία διάταξη νόμου η κάλυψη των δαπανών ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ σε επιχειρήσεις.  Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι οι λαχανόκηποι θα ποτίζονται με νερό της ΕΥΔΑΠ!!

Στην ανωτέρω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ένας από τους λόγους απόρριψης της προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται:

– Επειδή η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα της προγραμματικής σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, διότι δεν θεσμοθετείται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού όπως απαιτεί ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων.

Για τους ανωτέρω λόγους η σύμβαση δεν ευρίσκεται στα όρια της νομιμότητας.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ.  «Λύχνος».

Στην σύμβαση με το Υπουργείο αναφέρεται:

δ) να δημιουργηθούν, στην χωρική ενότητα του παλαιού κοιμητηρίου Αχαρνών, κοινωνικές επιχειρήσεις μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τον Δήμο Αχαρνών που θα αναπτυχθούν δραστηριότητες σχετικές με την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση κλπ των μνημείων ταφής,

Στην εισήγησή του στο δημοτικό συμβούλιο για δημιουργία προγραμματικών συμβάσεων ο κ. Κρημνιανιώτης αναφέρει:

δ) Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στην καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση κλπ των μνημείων ταφής και άναμμα καντηλιών.

Αυτή είναι σκόπιμη παραποίηση της απόφασης ανάθεσης από το Υπουργείο.

Στο κείμενο αυτό γίνεται αναφορά για ευπρέπεια και διακόσμηση των μνημείων ταφής. Αυτά όμως είναι υποχρεώσεις του «ιδιοκτήτη» του τάφου που είναι οι συγγενείς του ενταφιασμένου ή των ενταφιασμένων. Το ίδιο είναι και η αφή των καντηλιών.

Απόφαση Αποκεντρωμένης που αναφέρεται σε αφή καντηλιών

Συνεπώς δε χρειάζεται προγραμματική σύμβαση για την αφή των καντηλιών και την καθαριότητα των τάφων με την  «Λύχνος» αφού απαραίτητη προϋπόθεση δραστηριότητας είναι η συνεργασία με τον ιδιοκτήτη του τάφου χωρίς την παρέμβαση του δήμου.

Η προγραμματική σύμβαση του δήμου Αχαρνών με την Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος» δεν μπορεί να απαγορεύει στους συγγενείς του νεκρού να αναθέτουν σε άλλο την αφή των καντηλιών και τον καθαρισμό του τάφου, όπως έχει κρίνει με απόφασή του το Συμβούλιο Επικρατείας:

Και για τη «Λύχνος» ισχύει η απόφαση της Αποκεντρωμένης που αναφέρει:

Η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει το χαρακτήρα της προγραμματικής σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 διότι δεν θεσμοθετείται μια πραγματική συνεργασία μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού όπως απαιτεί ο θεσμός των προγραμματικών συμβάσεων.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ.  «Μπακάλικο των Αχαρνών»

ΒΙΦ5ΩΨ8-Λ36 Προγραμματική σύμβαση με «Μπακάλικο των Αχαρνών»

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος)
αναλαμβάνει να καλύψει:
1. Τη φιλοξενία σε χώρο δέκα (10) τετραγωνικών μέτρων ως έδρα στον χώρο ενός καταστήματος στο Εμπορικό Κέντρο των Εργατικών Κατοικιών του Προφήτη Ηλία (παραχωρηθέν στο ήμο Αχαρνών κατά χρήση από τον Ο.Ε.Κ), που βρίσκεται στην περιοχή των Εργατικών Κατοικιών – Προφήτη Ηλία και περικλείεται από τις οδούς Μεγ. Βασιλείου, Αχ. Ιππέων, Μιλτιάδου και Λιοσίων, ΤΚ 13678, Αχαρναί, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).Καταστήματα

Στο χώρο αυτό δεν υπάρχουν ελεύθερα καταστήματα 10 τετραγωνικών μέτρων. Στη σύμβαση δεν αναφέρεται ποιο συγκεκριμένο κτίριο παραχωρείται!!

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και επίτευξη κοινού σκοπού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα.

 

Για την προγραμματική σύμβαση με την Κοιν.Σ.Επ. «Βιοδρομέας»

Στην απόφαση του Υπουργείου αναφέρεται για το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης:

ε) να δημιουργηθεί επιχειρηματική δραστηριότητα συναφή με την συλλογή πρώτων υλών για την παραγωγή βιοντίζελ.

Ο κ. Κρημνιανιώτης στην εισήγησή του για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης αναφέρει (μετά την δημιουργία του καταστατικού της επιχείρησης):

α) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων δημοτικών αποβλήτων (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα) χωριστά συλλεγέντων μερών (χαρτιά και χαρτόνια, γυαλιά, μέταλλα, βρώσιμα έλαια και λίπη)
β) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από συσκευασίες (χαρτί και χαρτόνι, μέταλλο, γυαλί)
γ) Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (γυαλί, μέταλλα)
δ) άλλων ειδών αποβλήτων καθώς και άλλων υλικών που παράγονται από τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις
ε) ανακύκλωση διαχείριση απορριμμάτων (χαρτί, πλαστικό γυαλί, αλουμίνιο, κλπ)
στ) οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας στα παραπάνω θέματα
θ) οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς

Από αυτά στο  Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης γίνεται μόνο αναφορά στο βιοντίζελ.

Ο πρώτος εκ των συμβαλλόμενων, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (α’ συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει να καλύψει:
1.Tη φιλοξενία της Κοιν.Σ.Επ (β’ συμβαλλόμενο) σε χώρο 10 τ.μ. επί της οδού Τομπάζη 10 & Ανέμων, Τ.Κ 13672, για πέντε έτη από την υπογραφή της παρούσας.
2.Την κάλυψη των παρακάτω λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ).
3. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα ανακύκλωσης
4. Αναλαμβάνει να διευκολύνει τον β’ συμβαλλόμενο στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία της περιοχής σε σχετικά θέματα σε συνεργασία με ειδικευμένους φορείς

Στο χώρο Τομπάζη και Ανέμων είναι χωράφι, παραπάνω υπάρχει ένα μαρμαράδικο που λέγεται ότι έχει απαλλοτριωθεί από το δήμο.

Stitched_002

 

Εταιρεία συμβεβλημένη με το δήμο διαχειρίζεται τους μπλε κάδους. Από που θα προμηθεύονται τα μέταλλα και το γυαλί;

Για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ και επίτευξη κοινού σκοπού ισχύουν τα ανωτέρω αναφερθέντα.

Για την Κοιν.Σ.Επ. «Ερμής » δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση. Γιατί;

Σχετικά με τις δαπάνες του δήμου, ίσως και των άλλων εταίρων, όπως της ΔΗ.Κ.Ε.Α., υπάρχουν κάποια στοιχεία.

Στις 24/3/2014 το Υπουργείο Ανάπτυξη έλαβε από την τράπεζα της Ελλάδος Επιταγή 195.000 € για την χρηματοδότηση του προγράμματος  .

10793772 Επιταγή

Στις 31/3/2014 το Υπουργείο Εργασίας έγινε η Έγκριση Πληρωμής Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

ΒΙΞΞΛ-ΤΓΗ Έγκριση δαπάνης 195.000 Β δόση

Σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Σ. «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» :

Άρθρο 9
Διαχειριστής

1. Ο Διαχειριστής της ΑΣ είναι φυσικό πρόσωπο και εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών, κατόπιν εισηγήσεως του εκπροσώπου του Συντονιστή Εταίρου.
2. Ο Διαχειριστής:
α) κατανέμει τη χρηματοδότηση της πράξης στον κάθε εταίρο ανάλογα με την εξέλιξη της υλοποίησής της,

Διαχειριστής της Α.Σ. λόγω εμπειρίας, και όχι μόνο, ο τότε Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Στον προϋπολογισμό του δήμου Αχαρνών

Δαπάνες 1

Μέχρι 31/7/2014 , πιθανόν και μέχρι σήμερα, δεν έχει καταβληθεί κανένα ποσό για  δαπάνες που έχει κάνει ο δήμος Αχαρνών για την πρόοδο του προγράμματος. Τα χρήματα τις επιδότησης κατανεμήθηκαν σύμφωνα με τις δαπάνες των εταίρων;

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 30/6/2014 και με νεώτερη απόφαση παρατάθηκε μέχρι 31/12/2014.

Αυτά είναι τα διαδικαστικά θέματα και το έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα γνωστό από δραστηριότητες του δήμου Αχαρνών και ανακοινώσεις  στο διαδίκτυο.

Καμία ενημέρωση για την εκτέλεση του προγράμματος δεν έχει γίνει στο δημοτικό συμβούλιο από τον Συντονιστή Εταίρο και τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών .

Σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Σ.:

Άρθρο 8
Συντονιστής Εταίρος

1. 0 Συντονιστής Εταίρος, «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:
α) έχει το γενικό συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση της πράξης έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
β) φέρει την ευθύνη για την απρόσκοπτη υλοποίηση της πράξης και εισηγείται προς το Δ.Σ. τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες εφόσον απαιτούνται,
γ) είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία και τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης,
δ) μεριμνά, ώστε οι δαπάνες που υποβάλλονται από τους εταίρους να έχουν πραγματοποιηθεί για το σκοπό της υλοποίησης της πράξης και να αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που συμφωνήθηκαν μεταξύ τους,

Εταίροι της Α.Σ. είναι:

1. Νικόλαος Κρημνιανιώτης, κάτοικος Θρακομακεδόνων, που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων Για Την
Κοινωνική, Πολιτιστική , Τουριστική, Περιβαλλοντική Και Αγροτική Ανάπτυξη, με έδρα τις Αχαρνές – Ν. Αττικής, οδός Θεσσαλίας αρ. 60 . Συντονιστής Εταίρος.
2. Ντούρος Σωτήριος, κάτοικος Αχαρνών,που ενεργεί στο παρόν ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, με έδρα τις Αχαρνές, οδός Φιλαδελφείας και Μπόσδα, αρ. 87.

Πρόεδρος στην Εύξεινη Πόλη μέχρι σήμερα είναι ο Σωτήρης Ντούρος, ως πρώην δήμαρχος Αχαρνών.

Αυτά σχετικά με τις διαδικασίες οργάνωσης και εκτέλεσης του προγράμματος.

Στο πρόγραμμα μετείχαν και 80 δημότες Αχαρνών (και όχι μόνο!)

ΆνεργοιΤο πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό 390.000 €.

Στο Facebook  υπάρχει μια παρουσίαση ενός από τους 80  συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης».

ΚοινΣΕπ Βιοδρομέας

Στα κείμενα που δημοσιεύονται, με πρώτο αυτό που κατατέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο και παρουσιάστηκε από εκπρόσωπο των ανωτέρω 80 ατόμων, διακρίνεται μια σοβαρότητα στην αντιμετώπιση του θέματος «τι γίνεται μετά το πρόγραμμα;»

Εκτός όμως από το κείμενο αυτό υπάρχει και ένα «ημερολόγιο» για ένα τμήμα της κατάρτισης. Από 19 Μαΐου μέχρι 7 Ιουνίου σε 12 παρουσιάσεις γίνεται αναφορά για το τμήμα που σχετίζεται με ενημέρωση για το Βιοντήζελ. Δύο επισκέψεις καταγράφονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ι.Ε.Μ. και 10 συναντήσεις ως «συμβουλευτική» Στα γραφεία της Εύξεινης Πόλης στην οδό Θεσσαλίας 60 στις Αχαρνές.

Στην ανάρτηση στο Facebook  για τις προδιαγραφές της λειτουργία επιχείρησης αναφέρεται(ανακοίνωση 5 Ιουνίου) για τις απαιτήσεις για άδεια σε επιχείρηση για βιοντήζελ, δεξαμενές, αντλίες, αυτοκίνητα με ειδικές προδιαγραφές και εξοπλισμό. Αυτά που πρέπει να έχει μια επιχείρηση από 5-15 ανέργων για να ξεκινήσει να παράγει.

Πόσο μπορεί να είναι το κόστος για τη συμμετοχή της Ι.Ε.Μ. στο πρόγραμμα. Παρουσιάσεις 60 το πολύ ωρών συμβουλευτική από ένα άτομο. Εκτιμώμενο κόστος 40 €/ώρα * 60 ώρες= 2.400 €.

ΠοσοστάΗ Ι.Ε.Μ. Α.Ε. έχει λαμβάνειν για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, επιχορήγησης 390.000 €, ποσοστό 20%. !!

Οι καταρτιζόμενοι στην ομάδα βιοντήζελ έλαβαν και 480 € έκαστος (καθαρά 360 €) για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συνολικά κατάρτισης 80 ωρών στο ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε.

Βεβαίωση Παρακολούθησης

Συντονιστής εταίρος της Α.Σ.  «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης» η «Εύξεινη Πόλη», με γενικό διευθυντή τον Νικόλαο Κρημνιανιώτη, Διαχειριστής της Α.Σ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης, ΚΕΚ ΑΙΑΣ Α.Ε. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Νικόλαο; Κρημνιανιώτης, Διευθυντής κατάρτισης του ΚΕΚ ΑΙΑΣ Νικόλαος Κρημνιανιώτης, Υπεύθυνος Υποέργου του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Ένα πρόσωπο για όλες τις θέσεις

Φυσικά για τη η δραστηριότητα του Βιοντήζελ χρειάζεται ενδεχομένως «Ειδικές» γνώσεις. Για την αφή των καντηλιών όμως;

Για την αφή των καντηλιών στη σύμβαση περιγράφονται οι δραστηριότητες:

Ειδικότερα η «ΛΥΧΝΟΣ Κοιν.Σ.Επ» θα μεριμνά για:
1. Καλλωπισμό και φροντίδα τάφων όπως και επί των τάφων μνημείων των δύο δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών
2. Εξωραϊσμό περιβάλλοντος χώρου των δύο δημοτικών κοιμητηρίων και μνημείων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων του Δήμου Αχαρνών στο οποίο συγκαταλέγεται ο καθαρισμός του περιβάλλοντος χώρου από διαφόρων ειδών απορρίμματα
3. Φύτευση φυτών και περιποίηση γλαστρών στα ταφικά μνημεία των κοιμητηρίων καθώς επίσης και συναφείς υπηρεσίες όπως κλάδεμα, λίπανση κ.α.
4. Υπηρεσίες αφής καντηλιών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν ανάθεσης υπηρεσίας από τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους.
5. Υπηρεσίες καθαρισμού και γυαλίσματος τάφων και επί των τάφων μνημείων των κοιμητηρίων του Δήμου Αχαρνών, κατόπιν ανάθεσης υπηρεσίας από τους ιδιώτες ενδιαφερόμενους

Ποιος παρείχε την εξειδικευμένη εκπαίδευση στην επιλογή ελαίου για τα καντήλια, το άναμμα με σπίρτα ή αναπτήρα, το απορρυπαντικό που  θα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των μνημείων, τα λουλούδια που θα επιλέγονται ανάλογα με τον κεκοιμημένο στον τάφο, ο Δήμος Αχαρνών, η Ένωση Γυναικών Ελλάδος, η ΔΗΚΕΑ, η MKO Equal Society ;

Επειδή πολλά μπορούν να γραφούν για αυτά τα προγράμματα. Καλύτερα όμως θα μπορούσε να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο ο συντονιστής της Α.Σ. που είναι η Εύξεινη Πόλη με πρόεδρο μέχρι σήμερα τον πρώην δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και Γενικό Διευθυντή τη  τον πρώην Γενικό γραμματέα του δήμου Αχαρνών και ο Διαχειριστής  της  Α.Σ. που είναι ο κ. Κρημνιανιώτης.

Επειδή ο πρώην δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος συμμετείχε και συμμετέχει μέχρι σήμερα με την ιδιότητα του δημάρχου, που δεν έχει πλέον, πρέπει ο νέος δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός  να κινήσει τις διαδικασίες αντικατάστασης του πρώην δημάρχου και να ζητήσει ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου για όσα έχουν προηγηθεί.

Πέρα όμως από τα διαδικαστικά θέματα υπάρχει και το πρόβλημα μερικών ατόμων  από τα προγράμματα που ζητούν την τήρηση των συμβάσεων που έχουν με το δήμο.

Από την ημερομηνία των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου για τη σύναψη υπογραφής συμβάσεων μέχρι σήμερα δεν έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις.

Η επιτροπή παρακολούθησης της υλοποίησης των συμβάσεων με πρόεδρο τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και συνεδρίασε χωρίς να υπάρχουν συμβάσεις για παρακολούθηση υλοποίησης.

Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου: » Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι αρμόδια για την επίλυση των πιθανών διαφορών ή διαφωνιών που ενδέχεται να προκύπτουν μεταξύ των συμβαλλομένων για την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης….»

Έχουν προκύψει διαφωνίες από ανύπαρκτες υπογεγραμμένες συμβάσεις; Δε γνωρίζουν ότι οι συμβάσεις είναι ισχυρές εφόσον υπογραφούν από του συμβαλλομένους;

 

Αυτά όμως που προαναφέρθηκαν αφορούν σε διοικητικές ή άλλες διαδικασίες, υπάρχουν όμως και 80 πρόσωπα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Μερικά από αυτά τα άτομα συμμετείχαν  στο πρόγραμμα για την επιδότηση της κατάρτισης, που για άλλους που «συμμετείχαν» σε μαθήματα 160 ωρών ή αμοιβή ήταν 960 € μικτά και άλλα που συμμετείχαν σε μαθήματα 80 ωρών η αμοιβή ήταν 480 € μικτά. Από αυτούς μερικοί αποχώρησαν, μερικοί άλλοι ήταν παρόντες δι΄υπογραφής. Μερικοί παρέμειναν ελπίζοντας στα λόγια και τις διακηρύξεις του προγράμματος. Δημιούργησαν Κοι.Σ.Επ. με καταστατικά που δηλώθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και στη ΔΟΥ. Περίμεναν τα γραφεία που υποσχέθηκε ο δήμος Αχαρνών να τους δοθούν και δε δόθηκαν. Μοναδική εξαίρεση η Κοιν.Σ.Επ. «Λύχνος», στην οποία παραχωρήθηκε γραφείο στο χώρο του Νέου Νεκροταφείου για δραστηριότητα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο παλαιό Νεκροταφείο, που μέχρι χθες δε μπορούσαν να μπουν!!

Όλοι εκείνη που ήθελαν να δουλέψουν περιμένουν να τηρήσει ο δήμος Αχαρνών τις υποσχέσεις τους που συνοδεύτηκαν με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα προκύπτουν κάποιες υποχρεώσεις:

Αντίγραφο από Κατανομή

Πουθενά δεν προκύπτει ότι ένας εταίρος, όπως ο δήμος Αχαρνών, υποχρεώνεται να παραχωρήσει χώρους για γραφεία, παροχή με ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, παροχή 100 στεμμάτων για λαχανόκηπο. Και όλα αυτά για πέντε έτη, πράγμα που δεν επιτρέπει καμία διάταξη για παραχωρήσεις από το δήμο.

Όλα αυτά με εισηγήσεις του κ. Κρημνιανιώτη και αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων με συμβούλους κυρίως της παράταξης του πρώην δημάρχου Σωτήρη Ντούρου, που παράλληλα ήταν πρόεδρος της Εύξεινης Πόλης και της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Επειδή υπάρχουν παραβάσεις των συμφωνηθέντων σύμφωνα με τη σύμβαση:

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως, αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από πλευράς του ενός μέρους, ο αντισυμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

Ποιοι θα φέρουν την ευθύνη για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που προκλήθηκε στους αντισυμβαλλόμενους με το δήμο Αχαρνών; Είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, είναι ο δήμος Αχαρνών, είναι ο δήμαρχος που δεν υλοποίηση την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την υπογραφή συμβάσεων, είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψήφισαν αυτές τις αποφάσεις;

Για να ξεκαθαρίσει το θέμα οφείλει ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός να ζητήσει να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα των αναπτυξιακών συμβάσεων που συμμετέχει ο δήμος Αχαρνών, να καλέσει τον κ. Κρημνιανιώτη ως διαχειριστή της Α.Σ. και τον πρώην δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο ως πρόεδρο της Εύξεινης Πόλης , συντονιστή εταίρο της Α.Σ. , πρόεδρο της Α.Σ. και δήμαρχο Αχαρνών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος «Αχαρνείς- Κοιτίδες Απασχόλησης»

Αν δεν γίνουν αυτά, τότε σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολούθησε για τις υποθέσεις του Νεκροταφείου και της Επενδυτικής με την επίκληση των Ελεγκτών της Δημόσιας Διοίκησης, θα γίνει αναφορά από Ενεργό Πολίτη στο Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης με κοινοποίηση της αναφοράς στον Εισαγγελέα.

Όπως είχε υποστηρίξει ο πρώην δήμαρχος  σε προεκλογική του συγκέντρωση:

 

Έτσι θα πάει ο δήμος μπροστά. Διαφάνεια και ενημέρωση!!

—————

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: