Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 10 Δεκεμβρίου 2014

Σύνδεσμός Πάρνηθας

Posted by koszig στο 10 Δεκεμβρίου 2014

Ιστορία.

Σύσταση Συνδέσμου Δήμου & Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας «Σ.Υ.Ν.Π.Α»

 Αριθ. 15524

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις των άρθρων 190 έως 195 του Π.Δ/τος 323/89(Δ.Κ.Κ)

  1. Τις αριθ. 202/93, 5/94, 415/93 και 117/94, 463/94, 518/93 και 294/94, 176/93, 2/94 αποφάσεις δημοτικών Συμβουλίων Ν. Ερυθραίας, Αυλώνας, Κηφισιάς, Αχαρνών, Μεταμόρφωσης, Ζεφυρίου αντίστοιχα που έχουν ληφθεί νομότυπα , σχετικά με τη Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία « Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας(Σ.Υ.Ν.Π.Α)» αποφασίζουμε: 

Τη σύσταση Συνδέσμου Δήμου και Κοινοτήτων με την επωνυμία « Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ανάπτυξη της Πάρνηθας(Σ.Υ.Ν.Π.Α)» αποτελούμενο από τους Δήμους Αχαρνών, Αυλώνας, Κηφισιάς, Ζεφυρίου, Μεταμόρφωσης, Νέας Ερυθραίας και τις Κοινότητες Αφιδνών, Θρακομακεδόνων, Κρυονερίου και Πολυδενδρίου.

 Σκοποί του Συνδέσμου είναι :

 α. Η προστασία, ανάπτυξη και αξιοποίηση του περιβάλλοντος και οικοσυστήματος στην περιοχή της ΠΑΡΝΗΘΑΣ, για την οικολογική της βελτίωση και ανάπτυξη.

β. Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και η ανάπτυξη δραστηριότητας στο χώρο της Πάρνηθας με σκοπό την ορθολογική της ανόρθωση.

γ. Η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο για την οικολογική προστασία και ανάπτυξη της περιοχής της Πάρνηθας.

δ. Η λήψη μέτρων για την εν γένει καθαριότητα της περιοχής.

ε. Η προστασία και ανάπτυξη του δασικού οικοσυστήματος της Πάρνηθας για την οικολογική του βελτίωση και ανάπτυξη.

στ. Ο συντονισμός των ενεργειών και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της Πάρνηθας σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους, συλλογικούς κ.λ.π φορείς.

ζ. Η προστασία από την αλλαγή χαρακτήρα και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος από απορρίψεις κάθε είδους φερτών υλικών και σκουπιδιών.

η. Η προστασία από επιχωματώσεις και καταπατήσεις της κοίτης του Κηφισσού και των φυσικών ρεμάτων της περιοχής.

θ. Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση έργων διαδημοτικής έκτασης και προώθησης της πολιτιστικής, κοινωνικής, ιστορικής, και περιβαλλοντικής προβολής της περιοχής του Συνδέσμου.

ι. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των κατοίκων για την προστασία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος της Πάρνηθας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.

ια. Η επιστημονικοτεχνική υποστήριξη των μελών του Συνδέσμου στην ανάληψη πρωτοβουλιών διαδημοτικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα σε θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Συνδέσμου.     

Αγία Παρασκευή, 16 Μαΐου 1994

Ο Νομάρχης

ΝΙΚ. ΠΕΡΚΙΖΑΣ

Έτσι άρχισε η δημιουργία του Συνδέσμου Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ)

Με την ψήφιση του «Καλλικράτη» στο δήμο Ωρωπού ενσωματώθηκαν ο Δήμος Αυλώνα και οι Κοινότητες Αφιδνών και Πολυδενδρίου, στο Δήμο Διονύσου εντάχθηκε η Κοινότητα Κρυονερίου, Στο δήμο Κηφισιάς εντάχθηκε ο Δήμος Ν. Ερυθραίας, στο Δήμο Φυλής εντάχθηκε ο δήμος Ζεφυρίου και στο Δήμο Αχαρνών εντάχθηκε ο Δήμος Θρακομακεδόνων.

Ο Δήμος Κηφισιάς το έτος 2013 αποχώρησε από το Σύνδεσμο Πάρνηθας, (ΦΕΚ 1256, τ. Β’)

Έτσι ο Σύνδεσμος Πάρνηθας έχει μέλη του τους Δήμους: Αχαρνών (κατ. 106.943), Φυλής (κατ. 45.965), Διονύσου (κατ. 40.193), Ωρωπού  (κατ. 33.821) και Μεταμόρφωσης (κατ. 29.891).

Το έτος 2014 ο δήμος Ασπροπύργου εντάχθηκε στο Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΦΕΚ 3278/3-12-2014, τ. Β’). Δήμος Ασπροπύργου (κατ. 30.251).

Για τους συνδέσμους ΟΤΑ, όπως ο Σύνδεσμος Πάρνηθας διέπονται από το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006

N. 3463 Άρθρα 246-251

Στο άρθρο 246 καθορίζεται ο αριθμός του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδέσμου.

 Άρθρο 246
Διοίκηση

1. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο.
Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες, που μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.

Μικρότερος σε πληθυσμό δήμος είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης. Αν διαιρέσουμε τον πληθυσμό κάθε Δήμου με τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου προκύπτει:

Δήμος Αχαρνών 3,57, δηλαδή 4

Δήμος Φυλής 1,53, δηλαδή 2

Δήμος Διονύσου 1,34 , δηλαδή 1

Δήμος Ωρωπού 1,13 , δηλαδή 1

Δήμος Μεταμόρφωσης 1

Δήμος Ασπροπύργου 1,01 , δηλαδή 1

3. Αν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου, σύμφωνα με τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25), κάθε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει αντιπροσώπους για το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου ως εξής:

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τον υπολογισμό της προηγουμένης παραγράφου είναι 10, επομένως λιγότερα από 25 και δεν ισχύει ο υπολογισμός της παραγράφου 3.

Επειδή ο υπολογισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου έχει γίνει με όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3 είναι άκυρος.

Επομένως όλες οι εκλογές των αντιπροσώπων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι άκυρες!!

6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη τους ή τον δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.

Στην περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 23 η εκλογή γίνεται μέσα σε δέκα (10) μέρες από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών. Η θητεία των αντιπροσώπων λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1, πλην του πρώτου εδαφίου και της παραγράφου 3 του άρθρου.

Σε Συνδέσμους που συνιστώνται μετά την εγκατάσταση των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα δεν ορίσουν αντιπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, ώσπου να γίνει η εκλογή, η οποία δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα πέραν των τριών (3) μηνών από τη σύσταση του Συνδέσμου, μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας και, αν οι αντιπρόσωποι του ίδιου Δήμου ή της ίδιας Κοινότητας είναι περισσότεροι, μετέχουν σύμβουλοι του επιτυχόντος Συνδυασμού, κατάτη σειρά της εκλογής τους.

Το ερώτημα  προκύπτει από τη λέξη εκλέγεται απο τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Δύο ερμηνείες μπορεί να δοθούν:

1. Τον εκπρόσωπο προερχόμενο από τη μειοψηφία εκλέγει η μειοψηφία με ψηφοφορία.

2. Ο εκπρόσωπος προερχόμενος από την μειοψηφία εκλέγεται από το σύνολο του συμβουλίου.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εξέφρασε τη γνώμη του.

147_2007 a

Παραπέμπει στη διαδικασία του άρθρου 92 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 3463/2006  με αναφορά στο άρθρο 246, παρ. 1,2,6.

Το άρθρο 92 αναφέρεται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 92
Εκλογή Προεδρείου

Αντίστοιχη διάταξη υπάρχει στο νόμο 3852/2010.

Άρθρο 64
Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίου

1. …..

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

2. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων.
Σε περίπτωση που η μείζονα μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο αντιπρόεδρο ή η ελάσσονα μειοψηφία δεν υποδείξει γραμματέα, αυτοί υποδεικνύονται από την ελάσσονα ή τη μείζονα μειοψηφία αντίστοιχα και σε διαφορετική περίπτωση από την πλειοψηφία.
Μετά την εκλογή των υποψηφίων για τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου διενεργείται η εκλογή, από το σύνολο των συμβούλων, για την ανάδειξη του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα του οργάνου. Για να εκλεγεί ο προταθείς πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του προηγούμενου εδαφίου, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία κατά την οποία αρκεί η ύπαρξη πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Αυτά για τη διαδικασία εκλογής των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου από τους Δήμους-μέλη του.

Επειδή στην εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο διοικητικο συμβουλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας έγινε αναφορά για τις διαδικασίες που τηρήθηκαν στις αντίστοιχες εκλογές το έτος 2011, ας δούμε τι έλεγαν τότε και τι σήμερα οι μεν και οι δε!!

—————-

Αυτό έλεγαν τότε. Τα ίδια λένε σήμερα;

——————

Η διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων.

—————

Το αποτέλεσμα διατυπώθηκε στην απόφαση.

Δημοσίευση αποφασης

Σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2014 η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για ορισμό αντιπροσώπων στο ΣΥΝ-ΠΑ δεν έχει δημοσιευθεί.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006 η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, δηλαδή το Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 246 του ν. 3463/20067  το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου.

Η Σοφία Χριστοπούλου έγραψε:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΠΑ (ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ)

————

——————-

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | 1 Comment »