Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ Τελείωσε ή θα πάρει παράταση ζωής;

Posted by koszig στο 13 Δεκεμβρίου 2014

Σε λίγες μέρες  τελειώνει η παράταση που δόθηκε στο πρόγραμμα λειτουργία «Κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης φτώχειας» .

Ιστορικό.

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε στις 14/3/2012 :

Για την υποβολή προτάσεων πράξεων που θα αφορούν στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».

Β443Λ-6Ρ5-Πρόσκληση για υποβολη προτάσεων

Η ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος υπόβαλε πρόταση με συμπράττοντα φορέα το Δήμο Αχαρνών και συμμετέχοντα φορέα την Εύξεινη Πόλη. Οι προτάσεις έπρεπε να υποβληθούν μέχρι 20/4/2012

Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 6/4/2012 αποφασίστηκε:

2133 Απόφση για συμμετοχή του Δήμου

Η απόφαση:

Α) Την συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπινού Δυναμικού» Θεματικός Άξονας 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρωπινού Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» για την δημιουργία νέων ή/ και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας», ως συμπράττων φορέας με μη κυβερνητική οργάνωση».

Ποια ήταν ο ΜΚΟ δεν ενδιέφερε τους δημοτικούς συμβούλους!!

Τελικά ΜΚΟ ήταν η ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος και η Εύξεινη Πόλη με πρόεδρο το Σωτήρη Ντούρο και Διευθυντή το Νικόλαο Κρημνιανιώτη.

Στις 2/5/2012 οι ανωτέρω υπόγραψαν μνημόνιο συνεργασίας.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Συνεργασίας

ΠροϋπολογισμόςΣτις 16/7/2012 ο κ. Κρημνιανιώτης παρουσίασε το πρόγραμμα.

Διαφάνεια 25

Διαφάνεια 26

Διαφάνεια 27

Διαφάνεια 28

Διαφάνεια 29

Διαφάνεια 30Στο Μνημόνιο συνεργασίας για τους 21 έμμεσα ωφελούμενους (εργαζόμενους):

Οι έμμεσο ωφελούμενοι θα απασχολούντοι με ωράριο οπό 9 έως 17 για 5 ημέρες εργασίας την εβδομάδα/Κοινωνική Δομή . Οι αποδοχές ανέρχονται σε 971,42 € μηνιαίως ανά ωφελούμενο συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως κρατήσεων (π .χ. ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου-εργοδότη, φόροι κλπ)

Συνολικά το κόστος του προγράμματος προσδιορίζεται σε 971,42 € x 24 μήνες x 21 άτομα = 489.595,68 €  ή 24  άτομα σύμφωνα με το μνημόνιο ποσό 559.537,92 €

Α) ο Δικαιούχος φορέας ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΠΟΣ αναλαμβάνει :
• Την διαδικασία επιλογής των έμμεσα ωφελουμένων
• Την δημοσιότητα γισ την ενημέρωση των άμεσα / έμμεσα ωφελουμένων
• Την i) καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους/έμμεσα ωφελούμενους και των πόσης φύσεως κρατήσεων (ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου-εργοδότη, φόροι κλπ), ii) την τήρηση των υποχρεώσεων που ισχύουν οπό την εργατική νομοθεσία και iii) καταβολή λοιπών δαπανών για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών ( μέχρι 20% του συνολικού προϋπολογισμού του Σχεδίου Δράσης).
• έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων των νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) •Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων• π.δ. 16/96 (10/Α/18- 1-1996) «Ελάχιστες  προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας …. » και Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6- 2010) «Κύρωση νόμων γιο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», για τις Κοινωνικές Δομές που ορίζεται να λειτουργήσει ο καθένας στο πλαίσιο του παρόντος (όπως αποτυπώνεται στον πίνακα του μέρους β ανωτέρω).

Β) Ο Συμπράττων Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει :
• να έχει χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες στο χώρο των υπηρεσιών άμεσης κοινωνικής παρέμβασης,
• να επιλύσει όλα το ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα (άδειες, αποφάσεις, κλπ) και ότι επιπλέον απαιτείται για την ορθή λειτουργία των Κοινωνικών Δομών και συγκεκριμένα:
1. Ο Συμπράττων Δήμος Αχαρνών αναλαμβάνει  την εξεύρεση και παραχώρηση για τις ανάγκες του προγράμματος των κατάλληλων κτιρίων και της απαραίτητης υποδομής προκειμένου να λειτουργήσουν οι κοινωνικές δομές του δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης του δήμου Αχαρνών.
2. Ο Δικαιούχος φορέας ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ θα αναλάβει τη λειτουργία του συνόλου των Κοινωνικών Δομών και θα πιστοποιεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου εκδίδοντας βεβαίωση για κά θε μήνα της λειτουργίας της κάθε Κοινωνικής Δομής.

Γ) Ο Συμμετέχων Φορέας » Εύξεινη Πόλη» Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης, θα συμμετέχει χωρίς αμοιβή, στην δημιουργία και λειτουργία της Κοινωνικής Δομής «Τράόπεζα Χρόνου» . Η υλοποίηση της συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί μέσω διανομής έντυπου υλικού, εκπαίδευσης στελεχών και μεταφοράς τεχνογνωσίας από το έργο «Ο ρόλος και η εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης• (SolldarCity), το οποίο υλοποιείται σε διακρατικό επίπεδο.

Από αυτά συνάγεται ότι από τα 816.800 € του προϋπολογισμού μείον τα 559.537,92 μένουν  257.262.08 € ; Τα 163.360 € θα διατεθούν για τη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών!!

Τα υπόλοιπα 93. 902.08 € τι θα γίνουν;

 

Τα τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο φαίνεται ότι τα εξασφάλισε ο Δήμος Αχαρνών μέσω χορηγών. Τα είδη ένδυσης τα προσέφεραν δημότες. Τα φάρμακα επίσης. Η ενοικίαση του κτηρίου στοίχισε στο Δήμο περίπου 40. 800 €.

Στο πρόγραμμα υπήρχε και η δημιουργία Αστικού Αγροκτήματος.

6. Δημοτικός Λαχανόκηπος ο οποίος θα λειτουργήσει σε αρδευόμενη και περιφραγμένη έκταση που θα παραχωρήσει ο συμπράττων Δήμος με στόχο να καλλιεργούν οπωροκηπευτικά προϊόντα τουλάχιστον 120 οικογένειες προκειμένου να σιτιστούν. Ο Δημοτικός Λαχανόκηπος θα λειτουργήσει για δύο  χρόνια και θα απασχολήσει σε σταθερή βάση 3 στελέχη με οκτάωρη απασχόληση τα οποίο θα προσληφθούν εξ υπαρχής για τις ανάγκες λειτουργίας της δομής. Η Δομή θα λειτουργήσει με ευθύνη της ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ.

Αυτό ήταν υποχρέωση του Δήμου Αχαρνών να το εξασφαλίσει!  Αυτό δεν κατάφερε να το δημιουργήσει στους 24 μήνες του προγράμματος.

Επομένως δεν εξασφαλίστηκε η σίτιση 120 οικογενειών. Η ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ προκήρυξε 120  θέσεις στο Αγρόκτημα και έκανε την επιλογή των 120 οικογενειών. Μεταξύ αυτών ήταν και τρεις  με ΑΜΚΑ

160134024..  78 ετών,   030236018..   76  ετών, 060940009.. 72 ετών.

Για το Λαχανόκηπο έγινε επιλογή τριών ατόμων, Επιστάτη , Γεωπόνου και Κοινωνικού Λειτουργού!! Τι έγιναν αυτοί; Αν προσλήφθηκαν που εργάστηκαν; Αν δεν προσλήφθηκαν τα 69.942,24 € της μισθοδοσίας που δεν δόθηκαν προστίθενται στα  93. 902.08 € , δηλαδή αναζητούνται 163.844,32 € ;

Αυτοί είναι λογαριασμοί εκ του προχείρου. Η διαχειριστική Αρχή ας βρει άκρη.

Η συμμετοχή του Δήμου βασίστηκε στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Κική Σαββίδη, την εκτελούσα χρέη Διευθύντριας της Κοινωνικής Υπηρεσίας Μαρία Ντούρου και μερικών άλλων υπαλλήλων της Κοινωνικής Υπηρεσίας που φρόντισαν να συνεργαστούν με χορηγούς για τρόφιμα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, όπως και για «περισσεύματα» από τα Χριστουγεννιάτικα παζάρια της Αρωγής, που μετέφερε το μέλος του Δ.Σ. της Αρωγής Παναγιώτης Γκίκας.

 

Η κατάσταση σήμερα.

Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε παράταση του προγράμματος για έξη μήνες.

Παράταση προγράμματος

Στην απόφαση αυτή:

και ΚΑΛΕΙ
Τους Δικαιούχους Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα της με αριθμ. πρωτ. 206136/οικ.6.1473/14-03-2012 (ΑΔΑ:Β443Λ-6Ρ5) Πρόσκλησης (κωδ.49) που έχουν ενταγμένα έργα στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», για την υποβολή προτάσεων τροποποίησης ενταγμένων πράξεων που θα αφορούν στη συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της πρόσκλησης 49, έως 30.06.2015.

Στο μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος, Δήμου Αχαρνών και η Εύξεινης Πόλης αναφέρεται:

Άρθρο 6
Διάρκεια -Τροποποίηση

1. Το παρόν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη με την υπογραφή του από τους νομίμους εκπροσώπους των μερών και τίθεται σε ισχύ με την ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης.
2. το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεώτερη έγγραφη και ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ .

Είναι φανερό ότι αν παραταθεί η πράξη για ένα εξάμηνο το μνημόνιο ισχύει. Την ένταξη του προγράμματος στην παράταση για ένα εξάμηνο μπορεί να κάνει με αίτησή της η ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος.

Αν στην αρχική αίτηση είχε υπογράψει και Δήμος Αχαρνών, τότε χρειάζεται και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να εγκρίνει την συνυπογραφή της αίτησης για την παράταση.

Επειδή υπήρχε μια ασάφεια ως προς την αίτηση παράτασης του προγράμματος οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα δικαιολογημένα ανησύχησαν και έστειλαν έγγραφο στο δήμαρχο Αχαρνών.

Αίτημα στο δήμαρχο

Τα πράγματα θα ήταν σχετικά εύκολα με απόφαση δημάρχου να γίνει η παράταση του μνημονίου και να εγκριθεί εκ των υστέρων τυπικά αυτή η απόφαση, αλλά τα πράγματα έχουν μπλέξει.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 5/12/2014 αποφασίστηκε να συζητηθεί ως έκτακτο θέμα:

ΘΕΜΑ: «Λύση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Αγίας Τριάδος και Εσπερίδων (ιδιοκτησίας Μουστακάτου Κων/νου στο οποίο στεγάζονταν υπηρεσίες του Δήμου»

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

ΩΝΦΖΩΨ8-ΣΦ9 Λύση μίσθωσης

Με την απόφαση αυτή μέχρι τέλους  Ιανουαρίου 2015 θα ξενοικιαστεί το κτίριο που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο!! Έτσι θα πρέπει να συνεχιστεί η δομή χωρίς Κοινωνικό Παντοπωλείο, χωρίς Κοινωνικό Φαρμακείο και Αστικό Λαχανόκηπο;

Φαίνεται ότι η δημοτική Αρχή προσανατολίζεται σε σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου,  την ερχόμενη Δευτέρα ή Τρίτη, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση και να ληφθούν αποφάσεις.

Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα στερηθούν το εισόδημά τους 21 «ωφελούμενοι» για 6 μήνες αν δεν παραταθεί το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που δεν επιβαρύνεται με δαπάνες  ο Δήμος Αχαρνών;

Θα στερηθούν οι κάτοικοι των Αχαρνών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο; Για τον Αστικό Λαχανόκηπο δε γίνεται κουβέντα. Ο Δήμος μπορεί να βάλει λεωφορείο να μεταφέρει τους δικαιούμενους που έχουν επιλεγεί στο βουνό να μαζεύουν χόρτα !!

Για το θέμα της ενοικίασης του χρησιμοποιημένου κτιρίου θα πρέπει τη δαπάνη να αναλάβει η ΜΚΟ ΕΚΠΟΣΠΟ Νόστος για ένα εξάμηνο. ‘Άλλωστε περισσεύματα υπάρχουν από τη διαχείριση του προγράμματος.

 

Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν

———–

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: