Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Η Οικονομική Επιτροπή λειτουργεί σωστά;

Posted by koszig στο 15 Δεκεμβρίου 2014

Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για να λειτουργούν σωστά τα όργανα διοίκησης, ένα από τα οποία είναι η Οικονομική Επιτροπή.

Πρώτο σημαντικό πράγμα στη λειτουργία ενός οργάνου είναι ο κανονισμός λειτουργίας του. Μέχρι σήμερα από το έτος 2011 που ισχύει ο νόμος 3852/2010 («Καλλικράτης») δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανονισμός λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής, παρότι υπήρχε σχέδιο κανονισμού από την ΕΕΤΑΑ.

Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής

Τις προσκλήσεις για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να συνοδεύει τεκμηριωμένη εισήγηση, προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη της Επιτροπής, οι δημοσιογράφοι και ενδιαφερόμενοι δημότες.

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής επίσης πρέπει να είναι τεκμηριωμένες και πέρα από τα ηλεκτρονικά παραστατικά πρέπει να υπάρχουν και έντυπα πρακτικά συνεδριάσεων, όπως οι νόμοι προβλέπουν. Για τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής δεν υπάρχουν πρακτικά συνεδριάσεων σε έντυπη μορφή. Θα αναρωτιόσαστε  αν υπάρχουν  πρακτικά δημοτικού συμβουλίου. Όχι δεν υπάρχουν μετά το έτος 2011.

Σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/12/2014 συζητήθηκε θέμα «Αντιλογισμός προτάσεων ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2014 και μεταφορά των αντίστοιχων ποσών ΚΑ εξόδων και ανάληψη υποχρεώσεων σε υποκωδικούς του ΚΑ 81 και 83»

Στο δικτυακό τόπο του Δήμου δεν υπάρχουν στοιχεία για το θέμα αυτό.

οικονομική 2014

Παρακολουθείστε ηχητικά τη συνεδρίαση.

————-

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια.

ΩΑΑΞΩΨ8-ΣΛΡ Αντιλογισμοί 10-12-2014

Μια αντίστοιχη απόφαση είναι στο Δήμο  Μονεμβασιάς.

Αριθμ. 071-12.04.2013 Περί αντιλογισμού των 331 & 332 προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης

Στο κείμενο αυτής της απόφασης δίνονται πληροφοριακά στοιχεία σε όσους είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να ενημερωθούν, αν θέλουν!!

Επειδή μερικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αχαρνών ακούν  ίσως για πρώτη φορά  τη λέξη «αντιλογισμός»  ίσως χρειάζονται κάποια ενημέρωση.

 «Ανάληψη υποχρέωσης» είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του δημοσίου ή των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης έναντι τρίτων .

Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. Ουσιαστικά η ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία αποφασίζεται (εγκρίνεται) η πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης και διατίθεται (δεσμεύεται) η αναγκαία πίστωση για την πληρωμή της.

Η ανάληψη της υποχρέωσης (πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Π.Α.Υ.)είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας η οποία ακολουθείται για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Ακολουθούν διαδοχικά η εκκαθάριση, η εντολή και η πληρωμή της δαπάνης.

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ΄ Ν 3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006), ενώ η ανάληψη των υποχρεώσεων (ανάληψη δαπανών κατά την ορολογία του Λογιστικού των ΟΤΑ) αποτελεί αρμοδιότητα του δημάρχου (άρθρο 11 ΒΔ 17/5-15/6/1959).

Συνεπώς στους δήμους, διατάκτες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν 2362/95 είναι το δημοτικό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και ο δήμαρχος, κατά περίπτωση, το έγγραφο όμως ανάληψης της υποχρέωσης υπογράφεται πάντα από το δήμαρχο (άρθρο 12 παρ. 3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) ή από τον αντιδήμαρχο στον οποίο αυτός έχει μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα (άρθρο 59 παρ. 1 Ν 3852/2010).

Κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να έχει ελεγχθεί τόσο η ύπαρξη ή η επάρκεια της πίστωσης όσο και η νομιμότητα της δαπάνης ( άρθρο 4 ΠΔ 113/2010), το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης απαιτείται να έχει συνταχθεί και υπογραφεί πριν εκδοθεί η απόφαση αυτή.

Η διαδικασία ανάληψης της υποχρέωσης προηγείται υποχρεωτικά όλων των άλλων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης. Η εκ των υστέρων ανάληψη της υποχρέωσης, η έγκριση δηλαδή της δαπάνης και η διάθεση της αναγκαίας πίστωσης σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης της δαπάνης, δεν μπορεί να τη νομιμοποιήσει αναδρομικά. Κατά μείζονα λόγο παράνομη είναι επίσης η δαπάνη όταν διενεργείται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό, η μεταγενέστερη δε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η εκ των υστέρων έγκριση της δαπάνης δεν θεραπεύουν την παρανομία αυτή.

Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων.

Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου.

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ.1β και 5 ΠΔ 113/2010):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες απόφασης κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010).

Αντιλογισμός είναι οι αρνητικές εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου.

Αυτά για ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ας δούμε όμως κάποια πράγματα που ίσως χρειάζονται εξηγήσεις.

Στον κωδικό 80-8310.001 τίτλος δαπάνης είναι Οφειλές αποζημίωσης Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών.

Διαμορφωθείσες  μέχρι 31/7/2014  12.555.056,63  €

Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2014   13.057.553,72 €

Δηλαδή δόθηκε εντολή πληρωμής  502.497,09 € περισσότερα από όσα υπήρχαν στον προϋπολογισμό; Υπάρχει εξήγηση; Σε αυτό τον Κωδικό Αριθμό υπάρχουν τα ληξιπρόθεσμα, δηλαδή ένα μέρος από το αναγκαστικό δάνειο που έδωσε η Κυβέρνηση για να πληρωθούν χρέη των δήμων αρχικά έως το έτος 2011 και μετά με επεκτάσεις και ως το έτος 2012, εφόσον υπάρχουν περισσεύματα.

Η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε για αντιλογισμό, του Κωδικού   80-8117.001 με τίτλο δαπάνης «Οφειλές αποζημίωσης ΠΟΕ ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών»

Διαμορφωθείσες  μέχρι 31/7/2014  6.670.220,00  €

Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2014   29.086,69 €

Στην αναμόρφωση του Προϋπολογισμού στις 31/10/2014  στον Κωδικό 80-8117.001 οφειλές 6.670.220,00  € και μειώθηκε το ποσό στον Κωδικό κατά 4.242.545,50 €. Τι συνέβη;

Στην τελευταία απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Κωδικό 80-8117.001 , που είχε μείνει ποσό 6.670.220,00 €4.242.545,50  €= 2.427.674,5 € αποδεσμεύτηκαν 2.752.545,50 € . Πως προέκυψε το ποσό αυτό;

Στον Κωδικό 80-8317.001 έγινε ανάληψη 939.569,61 €, γιατί στην τελευταία αναμόρφωση του προϋπολογισμού έγινε αύξηση στο αντίστοιχο ποσό.

2274 Αναμόρφωση προϋπολογισμού 31-10-2014

ΩΑΑΞΩΨ8-ΣΛΡ Αντιλογισμοί 10-12-2014

Αυτά ή περίπου αυτά τα στοιχεία είχαν δοθεί έπρεπε να είχαν δοθεί ως εισήγηση για ενημέρωση των συμβούλων που μετέχουν στην Οικονομική Επιτροπή για να μπορούν να ψηφίζουν όλοι ομόφωνα!!

 

Ομόφωνα πριν, Ομόφωνα και τώρα. Η ζωή συνεχίζεται!!

 

Παρατήρηση: Για την κατάσταση στην Οικονομική Επιτροπή δεν ευθύνεται η υπάλληλος που έχει να διαχειριστεί πάνω από 50 θέματα κάθε συνεδρίαση. Ένα μικρό μέρος της ευθύνης έχει το προσωπικό της Οικονομικής Υπηρεσίας που δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Τελικά τις πταίει;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: