Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ανταποδοτικά τέλη έτους 2015

Posted by koszig στο 2 Ιανουαρίου 2015

Τα δημοτικά τέλη για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό κοινόχρηστων χώρων έχουν απασχολήσει τους δημότες και φυσικά τα μέσα ενημέρωσης, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Εκείνο που αναφέρεται στους νόμους είναι ότι

Μέχρι τέλος  Οκτωβρίου το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ το οποίο εισπράττεται μέσω ΔΕΗ, για το λόγο αυτό πρέπει να ενημερωθεί μέχρι τέλος Νοεμβρίου (άρθρο 24, Ν. 2130/1993)

Πριν το επόμενο έτος, και πριν τη σύνταξη του προϋπολογισμού όπου πρέπει να αναγραφούν τα αποφασισμένα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, αποφασίζεται το αντίστοιχο τέλος.

 

Στις 14 Νοεμβρίου έγινε η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής μεταξύ των θεμάτων ήταν και :

Οικονομική Επιτροπή – Πρόσκληση 14-11-2014

Παρακολουθείστε ζωντανά τη συνεδρίαση.

———–

Στο βίντεο μεταξύ των χρόνων 5:00 και 6:16 παρατηρούμε να είμαστε στο τέλος του πρώτου θέματος που αναφέρεται σε αναμόρφωση  προϋπολογισμού του έτους 2014,  και στη συνέχεια γίνεται εισήγηση για το δεύτερο θέμα που αναφέρεται στα δημοτικά τέλη για το έτος 2015 που πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του έτους 2015.

  1.   4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2014.
  2.  Καθορισμός  των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 2015  για την  αντιμετώπιση  των δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισμού  καθώς  και άλλης δαπάνης  από πάγια  παρεχόμενες  δημοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα
  3.  Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών και του ΟΠΔ  για το έτος 2015 όπως διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του παρατηρητηρίου.

Σε χρόνο ενάμισι λεπτού η Οικονομική Επιτροπή ψηφίζει ομόφωνα τον καθορισμό των δημοτικών τελών. Η Οικονομική Επιτροπή δεν είχε δημοσιεύσει την εισήγησή της για τα δημοτικά τέλη

Οικονομικη Επιτροπή 2014 - Εισηγήσεις

 

Πως πληροφορήθηκαν τα παρόντα μέλη για τον καθορισμό των δημοτικών τελών που ψήφισαν ομόφωνα; Κατάλαβαν τι ψήφιζαν;

 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για δημοτικά τέλη έτους 2015

 

Για τον τρόπο που αποφασίζεται ο καθορισμός των δημοτικών τελών περιγράφεται σε μια επισήμανση του Συνηγόρου του Πολίτη, μετά από προσφυγή δημοτικών συμβούλων.

Συνήγορος του Πολίτη – Ανταποδοτικά τέλη

Στο κείμενο αυτό γίνεται επίκληση των σχετικών νόμων και των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας:

Περαιτέρω, µε πλήθος αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έχουν εξετάσει τη νομιμότητα επιβολής διαφόρων ανταποδοτικών τελών από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, έχει κριθεί ότι η νομιμότητα των τελών αυτών εξαρτάται από την επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων  που τα επιβάλλουν,  η οποία πρέπει να περιλαμβάνεται είτε στο σώμα της απόφασης, είτε στον οικείο φάκελο.

Συγκεκριμένα, απαιτείται  να  προβλέπονται  σωρευτικά:

(α)  ο  κύκλος  των ωφελουμένων προσώπων,

(β) το συγκεκριμένο έργο ή υπηρεσία,

(γ) η ειδική ωφέλεια για τους υπόχρεους καταβολής  και

(δ) η αναλογική σχέση μεταξύ του κόστους για την πραγματοποίηση έργων και υπηρεσιών και των προσδοκώμενων εσόδων που θα προκύψουν  από τα τέλη. Η αναλογία αυτή εκφράζεται όχι κατ’  ανάγκην µε την απόλυτη  ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσόδων-εξόδων),  αλλά µε  µία  κατά προσέγγιση  αναλογική  μεταξύ τους  σχέση, η οποία  αναγκαίως  υπόκειται  και στις διαφοροποιήσεις  από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων.

 Επίσης,  η ειδικότητα των τελών δεν επιτρέπει  την επιβολή  τους  για έργα που αποτελούν  νομοθετημένο αντικείμενο  των  αρμοδιοτήτων των  Ο.Τ.Α.,  η χρηματοδότηση των οποίων γίνεται από άλλα τακτικά έσοδά τους. Τέλος, τα έσοδα από  τα ανταποδοτικά  τέλη της  παρ. 14 του άρθρου  25 ν. 1828/1989,  πρέπει  να χρησιμοποιούνται  µόνο για την κάλυψη των δαπανών  που  έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες  ή τα έργα για τα οποία  επιβάλλονται,  και όχι για άλλες  δαπάνες των Ο.Τ.Α..

 Τέλος, µε σχετική εγκύκλιό της προς όλους τους Ο.Τ.Α. (αριθµ. πρωτ: οικ. 2077/14-1-2005), η αρμόδια ∆/νση του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., έχοντας προφανώς υπόψη τη σχετική νομολογία του ΣτΕ, έχει τονίσει ότι για να είναι νόμιμες οι αποφάσεις των οικείων συλλογικών οργάνων   που  επιβάλλουν  τα τέλη αυτά, πρέπει  να ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

(α) να αναφέρονται σε συγκεκριμένο έργο ή παροχή υπηρεσιών,

(β) να προσδιορίζουν τον κύκλο των ωφελουμένων προσώπων,

(γ) να ορίζουν την ειδική ωφέλεια που  απορρέει  για τους  υπόχρεους  για την καταβολή τους, και

(δ) να αιτιολογούνται ειδικώς, µε την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά µε τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων,  αλλά και το εύρος του κύκλου των ωφελουμένων  προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής  της  ανταποδοτικότητας  και  να διασφαλίζεται η δίκαιη και  αντικειμενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου.

Σε παλαιότερες αποφάσεις της οικονομικής Επιτροπής υπήρχε τουλάχιστον  ο Αριθμός Κωδικού και η περιγραφή για έργα που σχετίζονται με την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων.

Κωδικοί δημοτικών τελών

(Τα στοιχεία για το έτος 2015 έχουν ληφθεί από το σχέδιο του προϋπολογισμού του έτους 2015 που έχει υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για έγκριση)

Αυτά περιλαμβανόταν στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και του δημοτικού συμβουλίου για τα δημοτικά τέλη του έτους 2014, που ψηφίστηκε το έτος 2013.

Μια αντίστοιχη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έχει δημοσιευτεί στη Δι@ύγεια  από το δήμο Χίου.

ΩΓΞΩΩΗΝ-ΡΧΝ Δήμος Χίου 2014.

Σε αυτή την απόφαση γίνεται αναφορά στις διατάξεις των νόμων και του συμβουλίου της Επικρατείας που τηρούνται κατά μεγάλο μέρος. 

Γίνεται επίσης ανάλυση της οικονομικής κατάστασης εσόδων – εξόδων που σχετίζονται με τα ανταποδοτικά τέλη των προηγουμένων ετών κατ’ εφαρμογή των νόμων και των υπουργικών αποφάσεων.

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε στο δήμο Χίου, ως απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περιλαμβάνει και  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στην απόφαση αυτή γίνεται μνεία για δαπάνες του πίνακα του Κώδικα 20- … , που αναφέρεται σε δαπάνες για την την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 72

Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου,
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
ζ) εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών,

Είναι φανερό ότι στην Οικονομική Επιτροπή εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, που λογικό είναι να περιέχονται μεταξύ άλλων στα εσόδων και τα εξόδων και τα έσοδα και έξοδα των ανταποδοτικών τελών.

 Στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του έτους 2015 δεν γίνεται αναφορά για συνεδρίαση και εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για το προσχέδιο του προϋπολογισμού!!

2720 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για προϋπολογισμό 2015 

 

Ποια είναι η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αχαρνών για τα δημοτικά τέλη;

2719 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για δημοτικά τέλη έτους 2015

Η απόφαση αυτή αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση του έτους 2013, γιατί το έτος 2014 δεν είχε ληφθεί απόφαση για τα δημοτικά τέλη και διατήρησε τα τέλη του προηγουμένου έτους 2013 !!

Στην απόφαση αυτή δεν αναφέρονται τα προϋπολογιζόμενα  έξοδα ανά κωδικό όπως στο παρελθόν.

Αντίθετα γίνεται συνοπτική αναφορά σε έσοδα – έξοδα.

Έσοδα -έξοδα ανταποδοτικών τελών 2014

Αυτά τα στοιχεία που αναφέρονται στην εισήγηση και στην απόφαση δεν έχουν εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό συμβούλιο γιατί δεν υπάρχουν τριμηνιαία στοιχεία εσόδων –  εξόδων από το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του έτους 2013 και από το τρία πρώτα τρίμηνα του έτους 2014, άρθρο 39 του νόμου 4257/2014 και δεν εφάρμοσε το άρθρο 15 του νόμου 4205/2014 για το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014.

Ο δήμος Ασπροπύργου εφάρμοσε το άρθρο 15 του νόμου  4305/2014 :

Άρθρο 15
Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο 10Α ως εξής:

«Άρθρο 10Α
Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών

1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Απολογισμός εσόδων_11-2014

Απολογισμός Εξόδων_11-2014

Ασπρόπυργος απολογισμός Κ.Α.03

Ασπρόπυργος απολογισμός Κ.Α.2

Στους πίνακες φαίνονται τα ποσά που είχαν προϋπολογιστεί, τα ποσά που βεβαιώθηκαν, τα ποσά που ήταν προς είσπραξη, εκείνα που εισπράχθηκαν και εκείνα που έμειναν ανείσπρακτα.

Τα ανείσπρακτα ποσά είναι εκείνα που χαρακτηρίζονται Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ)  και θα θεωρούνται έσοδο το επόμενο έτος (Κ.Α. 80.81).

Η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής δεν περιέχει αυτά τα στοιχεία τα οποία  είναι ένα μέρος από τις απαιτήσεις του ανωτέρω νόμου.

Για τα έξοδα η Οικονομική Υπηρεσία του δήμου Ασπροπύργου παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιορισμό των δαπανών για τα ανταποδοτικά τέλη

Δαπάνες Ανταποδοτικών τελών

Από αυτούς  τους πίνακες μπορούν να ληφθούν τα στοιχεία για τα απλήρωτα έσοδα που θα προσδιορίσουν τα ποσά του προηγουμένου έτους, τα οποία θα είναι δυνητικά έξοδα (ΠΟΕ) για το επόμενο έτος 2015, γιατί αυτές οι οικονομικέ υποχρεώσεις θα πρέπει να εξοφληθούν το επόμενο έτος.

Στα έξοδα ο Κωδικός 80.81 αναφέρεται σε Πληρωμές Υποχρεώσεων (ΠΟΕ).

Κωδικός 80.81

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα του προϋπολογισμού του έτους 2015  υπάρχουν οφειλές προηγουμένων ετών που δεν έχουν σχέση με ανταποδοτικά τέλη. Πως εκτιμήθηκαν ως εκτιμόμενες δαπάνες 1.303.462,61 € ,που αναφέρονται στην εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ως δαπάνες για το έτος 2014; Σχετίζονται με δαπάνες για ανταποδοτικά τέλη που ορίζει ο νόμος;

 Έσοδα -έξοδα ανταποδοτικών τελών 2014Στον πίνακα της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής Αναφέρεται ο Κωδικός 00.6056.0002. Στον προϋπολογισμό 2015, όπου υπάρχουν στοιχεία έτους 2014 δεν υπάρχει αυτός ο Κωδικός.

00-6056.002 a

Στον ίδιο πίνακα γίνεται αναφορά στον Κωδικό 00-6721.0001. Τέτοιος Κωδικός δεν υπάρχει και στον Κωδικό  00-6721.001 το ποσό  που προβλέπεται είναι 2.930.801,31 € .

Πρόταση για ανταοδοτικά 2015

Στην πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας υπάρχει και το ποσό των 784.288,78 € για το ΤΕΑΔΥ. Από αναζήτηση φαίνεται ότι το ΤΕΑΔΥ είναι τα αρχικά του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων, αν δεν είναι κάτι άλλο, τότε τι σχέση το ποσό των 784.288,78 €  με το επικουρικό ταμείο για τους υπαλλήλους του Κωδικού 20-605 που οι κρατήσεις του είναι της τάξης του 2-3% των αποδοχών;

Πως γίνεται η προβλεπόμενη δαπάνη του Κωδικού 20-…..  για το έτος 2014 να είναι 4.635.224,70 € και το έτος 2015 να υπάρχει προβλεπόμενη δαπάνη 6.518.597,95 €, διαφορά  1.883.373,25 € που θα κληθούν να καταβάλουν οι δημότες ως ανταποδοτικά τέλη;

Και ενώ το πρωί στραβά – κουτσά αποφασίστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή με πρόεδρο το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό το βράδυ με εισήγηση του δημάρχου προτάθηκε μείωση των ανταποδοτικών τελών για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

——————-

Μετά την πρόταση του δημάρχου για τη μείωση των δημοτικών τελών συμφώνησαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και ψήφισαν την πρόταση του δημάρχου.

2291 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δημοτικά τέλη έτους 2015

Στην απόφαση αυτή γράφεται μεταξύ άλλων :

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις, στο θέμα, όπως αυτή καταγράφεται στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

 Ο Δήμος δεν έχει απομαγνητοφωνημένα πρακτικά από το Νοέμβριο του έτους 2011!!

Σε συνεχόμενη συνεδρίαση έγινε συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Στον προϋπολογισμό δεν έγινε καμία διόρθωση των ποσών για τα ανταποδοτικά τέλη που πριν λίγο αποφασίστηκε η μείωσή τους.

Η απόφαση για τα ανταποδοτικά τέλη διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και μερικές μέρες μετά ήρθε η απάντηση:

7Θ98ΟΡ1Κ-ΟΔΡ_Page_1

7Θ98ΟΡ1Κ-ΟΔΡ_Page_2 a

Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Αττικής για την ακύρωση του τμήματος της απόφασης για μείωση των δημοτικών τελών που πρότεινε ο δήμαρχος  απορρίφθηκε ως μη νόμιμη!!

Είναι δυνατόν να ψηφίζονται από το σύνολο των δημοτικών συμβούλων μια πρόταση και έστω και ένας να μη ρωτάει αν η πρόταση αυτή είναι νόμιμη;

Στο μέλλον αν μια πρόταση δεν αποτελεί εισήγηση της υπηρεσίας, όπου πρέπει να τεκμηριώνεται το σύννομο της πρότασης, αλλά κάποιου δημοτικού συμβούλου ή του δημάρχου, τότε καλό είναι να γίνεται από τους δημοτικούς συμβούλους ερώτηση για το νόμιμο της πρότασης, γιατί μπορεί στο μέλλον να προκύψουν ευθύνες από εκεί που δεν το περιμένουν.

Η πολιτική θέλει σύνεση στις κινήσεις, γιατί αλλιώς είναι μια τρύπα στο νερό!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: