Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ)

Posted by koszig στο 4 Ιανουαρίου 2015

Ο Σύνδεσμος Πάρνηθας δημιουργήθηκε με απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής το έτος 1994.

Σύσταση Συνδέσμου Πάρνηθας

Η δημιουργία του ΣΥΝ-ΠΑ στηρίχθηκε στο Προεδρικό Διάταγμα 323/89 που αποτελούσε κωδικοποίηση του παλαιότερου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Π.Δ. 323/89 Κωδικοποίηση νόμων Δήμων και Κοινοτήτων

Η σύσταση του ΣΥΝ -ΠΑ στηρίζεται σε αυτό το Π.Δ.

Συγρότηση βάση του Π.Δ.323_89

 

 

Η Κωδικοποίηση των νόμων που αφορούσαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση άλλαξε με το Π.Δ. 410/95

Π.Δ. 410_95 Κωδικοποίηση νόμων Δήμων και Κοινοτήτων

Σε αυτό το Π.Δ. δεν υπήρξε αλλαγή σε ότι αφορά τον Σύνδεσμο Πάρνηθας δε σχέση με το Π.Δ. 323/89

Το έτος 1997 άλλαξε ο νόμος για τη Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης. (νόμος «Καποδίστριας»)

Ν. 2539/97  Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στο νόμο αυτό δεν γίνεται καμία αναφορά για τον τρόπο διοίκησης των Συνδέσμων των Δήμων, όπως ο ΣΥΝ – ΠΑ.

Το έτος 2006 ψηφίστηκε ο Ν.3463 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Ν.3463_2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Άρθρα 245 -251

Ο νόμος αυτός που φέρει τον τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» στο άρθρο 246 καθορίζει τα σχετικά με τη διοίκηση των συνδέσμων, και στην παράγραφο 2 αναφέρεται ότι και στο Π.Δ. 323/89

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε Δήμου ή της κάθε Κοινότητας, που εκλέγονται από τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλιά τους, ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου ή της μικρότερης Κοινότητας, που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. 
Ο αριθμός των αντιπροσώπων του καθενός από τους λοιπούς Δήμους και Κοινότητες, που μετέχουν στο Σύνδεσμο, βρίσκεται με τη διαίρεση του πληθυσμού του δια του πληθυσμού του μικρότερου από αυτούς. Αν τυχόν απομένει κλάσμα μεγαλύτερο από μισή μονάδα, υπολογίζεται ως μονάδα.

Με αυτό τον αλγόριθμο ο Συν – ΠΑ εκλέγει αιρετούς αντιπροσώπους που καθορίζονται σε αριθμό ανάλογα με τον πληθυσμό των δήμων, (κλικ εδώ), :

Μικρότερος σε πληθυσμό δήμος είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης. Αν διαιρέσουμε τον πληθυσμό κάθε Δήμου με τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου προκύπτει:

Δήμος Αχαρνών 3,57, δηλαδή 4

Δήμος Φυλής 1,53, δηλαδή 2

Δήμος Διονύσου 1,34 , δηλαδή 1

Δήμος Ωρωπού 1,13 , δηλαδή 1

Δήμος Μεταμόρφωσης 1

Δήμος Ασπροπύργου 1,01 , δηλαδή 1

Στο άρθρο 246, παρ. 6 αναφέρεται:

6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη τους ή τον δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, επειδή υπήρξαν ερωτήματα για τη διαδικασία που εκλέγεται ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας, διατύπωσε γνωμοδότηση, 142/2007, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών, που το έτος 2007 ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του  Πανεπιστημίου Αθηνών και επί των ημερών του ψηφίστηκε ο ανωτέρω νόμος 3463/2006.

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  142/2007

Στη γνωμοδότηση αναφέρεται:

Β. Το άρθρο 246 παρ. 6 του Δ.Κ.Κ. παραπέμπει, όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής εκ μέρους των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου, στο άρθρο
229 και αυτό στο άρθρο 92 το οποίο ρυθμίζει τα της εκλογής Προεδρείου στο δημοτικό συμβούλιο.
Κατ’ αρχήν το άρθρο 246 παρ. 6 του Δ.Κ.Κ. προβλέπει ότι σε περίπτωση που το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους στο Σύνδεσμο ο ένας εκλέγεται από τη
μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Όσον αφορά την εκλογή αυτού από τη μειοψηφία ζήτημα τίθεται εάν στη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου συμμετέχουν περισσότερες παρατάξεις και δεν συμφωνούν στο πρόσωπο το οποίο πρέπει να υποδειχθεί.
Το άρθρο 92 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. περιέχει ρυθμίσεις όσον αφορά την διαδικασία υπόδειξης από το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου, υποψηφίου για την κατάληψη του αξιώματος του Αντιπροέδρου δημοτικού συμβουλίου. Ειδικότερα προβλέπονται τρεις (3) ψηφοφορίες και σε περίπτωση ισοψηφίας κλήρωση. Επίσης ρυθμίζεται η περίπτωση κατά την οποία η μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου δεν υποδείξει καθόλου υποψήφιο, οπότε αυτός υποδεικνύεται από την πλειοψηφία.
Ενόψει λοιπόν της ρητής παραπομπής από τα άρθρα 246 παρ. 6 και 229 στη διαδικασία εκλογής του άρθρου 92 του Δ.Κ.Κ. η διαδικασία αυτή θα τηρηθεί για την ανάδειξη εκπροσώπου της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο Συνδέσμου Ο.Τ.Α.

Με την εγκύκλιο 43/34504/15-6-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ ορίζονται τα εξής:
«Το άρθρο 246 παρ. 6 του ΔΚΚ παραπέμπει όσον αφορά τη διαδικασία εκλογής εκ μέρους των δημοτικών ή κοινοτικών συμβούλίων εκπροσώπων τους στο διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου στα άρθρο 229 και αυτό στο άρθρο 92 το οποίο ρυθμίζει τα της εκλογής Προεδρείου στο δημοτικό συμβούλιο. Ενόψει λοιπόν της ρητής παραπομπής από τα άρθρα 246 παρ. 6 και 229 στην διαδικασία εκλογής του άρθρου 92 του ΔΚΚ η διαδικασία αυτή θα τηρηθεί για την ανάδειξη εκπροσώπου της μειοψηφίας στο διοικητικό συμβούλιο Συνδέσμου ΟΤΑ»

Με νεότερο νόμο, τον 3852/2010 («Καλλικράτης») η εκλογή αντιπροέδρου και γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου περιγράφεται στο άρθρο 64, όπου καθορίζεται η διαδικασία πως εκλέγονται από τη μειοψηφία εκπρόσωπου του δημοτικού συμβουλίου, κατ’ αντιστοιχία  του άρθρου 92 του Κώδικα Δ.Κ.Κ.

Στο άρθρο 64 του ν. 3852 υπάρχει διαφοροποίηση στην εκλογή του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου με πρόταση από την ελάσσονα αντιπολίτευση, ενώ δεν καθορίζεται τι θα συμβεί αν η ψηφοφορία του συνόλου των δημοτικών συμβούλων δε συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι, κυρίως της μειοψηφίας, την πλειοψηφία για την εκλογή τους.  Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 92 για την περίπτωση που στην ψηφοφορία για τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης δεν επιτευχθεί θετικό αποτέλεσμα:

3. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1.
Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται, ανάλογα με την περίπτωση, Πρόεδρος και γραμματέας, οι σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού που έλαβαν κατά σειρά τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση που τους ανακήρυξε, και Αντιπρόεδρος ο σύμβουλος του πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού της μειοψηφίας που έλαβε τις περισσότερες ψήφους προτίμησης, σύμφωνα με την ίδια δικαστική απόφαση.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 285 του ν. 3852/2010

Άρθρο 285

Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του καταργείται.

Η παρ. 3 του Ν. 3463/2006 δεν αντιτίθεται σε διατάξεις του νόμου 3852 και ειδικότερα στο άρθρο 64 και ισχύει.

Συνεπώς η εκλογή του εκπροσώπου της μειοψηφίας στους εκπροσώπους στη διοίκηση του Σύνδεσμου Πάρνηθας γίνεται με τον εξής τρόπο:

  • Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας προτείνουν υποψηφίους από τη μειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου
  • Με μυστική ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ψηφίζονται οι υποψήφιοι
  • Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας πρέπει να συμφωνεί με το άρθρο 92 του ν. 3463/2006.

Αυτές είναι οι διατάξεις και οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που εκφράζουν το γράμμα και το πνεύμα του νομοθέτη.

Το άρθρο 104 του ν. 3852/2010 για τα θέματα διοίκησης παραπέμπει στο άρθρο 246 ου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δηλαδή στο νόμο 3463/2006.

 

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 246 αναφέρεται:

7. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, που είναι αντιπρόσωπος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου για την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή θητεία.

Αν κανένας από τους αντιπροσώπους της έδρας του Συνδέσμου δεν συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται από τον αντιπρόσωπο του Δήμου ή Κοινότητας μέλους του Συνδέσμου που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σχετικά με τον αντιπρόσωπο που θα υπογράψει την πρόσκληση, εφαρμόζονται ανάλογα και στην παραπάνω περίπτωση.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει αυτός που συγκάλεσε το διοικητικό συμβούλιο και, αν δεν παρίσταται, άλλος αντιπρόσωπος του ίδιου Δήμου και Κοινότητας κατά τη σειρά που είναι γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου, ή ο αντιπρόσωπος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό, μετά τον Ο.Τ.Α. της έδρας του Συνδέσμου, Δήμου ή Κοινότητας, από αυτούς που οι αντιπρόσωποί τους παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τη σειρά που είναι γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου.
Οι διατάξεις του άρθρου 104 εφαρμόζονται ανάλογα. Για τη διεξαγωγή της εκλογής, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει νόμιμη συγκρότηση, εφόσον έχει ορισθεί αριθμός αντιπροσώπων ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες της παραγράφου 6 του παρόντος. Η απαρτία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των μελών.

Στην παρ.6 του άρθρου 246 αναφέρεται:

6. Για όλη τη διάρκεια της δημοτικής ή κοινοτικής περιόδου, τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια εκλέγουν ως αντιπροσώπους τους στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου μέλη τους ή τον δήμαρχο. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο (2) εκπροσώπους, ένας (1) από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Η εκλογή γίνεται μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγκατάσταση των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών.

Η εγκατάσταση των δημοτικών Αρχών έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2014 έπρεπε να έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωπου του δήμου Αχαρνών στο ΣΥΝ-ΠΑ. Η μη τήρηση του νόμου συνιστά πειθαρχική παράβαση.

Τι συμβαίνει αν ένα μέλος του ΣΥΝ-ΠΑ καθυστερήσει, όπως προβλέπεται από το νόμο να στείλει εκπροσώπους;

7. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται στην έδρα του Συνδέσμου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου. Αν υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του Δήμου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσμου, το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται με πρόσκληση του δημάρχου, εφόσον αυτός είναι αντιπρόσωπος, ή του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου, που είναι αντιπρόσωπος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου για την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρό του και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής για διετή θητεία.
Αν κανένας από τους αντιπροσώπους της έδρας του Συνδέσμου δεν συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η πρόσκληση γίνεται από τον αντιπρόσωπο του Δήμου ή Κοινότητας μέλους του Συνδέσμου που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό μετά από αυτόν της έδρας.
Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σχετικά με τον αντιπρόσωπο που θα υπογράψει την πρόσκληση, εφαρμόζονται ανάλογα και στην παραπάνω περίπτωση.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει αυτός που συγκάλεσε το διοικητικό συμβούλιο και, αν δεν παρίσταται, άλλος αντιπρόσωπος του ίδιου Δήμου και Κοινότητας κατά τη σειρά που είναι γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου, ή ο αντιπρόσωπος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό, μετά τον Ο.Τ.Α. της έδρας του Συνδέσμου, Δήμου ή Κοινότητας, από αυτούς που οι αντιπρόσωποί τους παρίστανται στη συνεδρίαση, σύμφωνα με τη σειρά που είναι γραμμένοι στην απόφαση του δικαστηρίου.
Οι διατάξεις του άρθρου 104 εφαρμόζονται ανάλογα.
Για τη διεξαγωγή της εκλογής, που προβλέπει η παράγραφος αυτή, το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου έχει νόμιμη συγκρότηση, εφόσον έχει ορισθεί αριθμός αντιπροσώπων ίσος με τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών του και έχουν παρέλθει οι προθεσμίες της παραγράφου 6 του παρόντος. Η απαρτία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των μελών.

 

Το συμβούλιο του ΣΥΝ-ΠΑ την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τους Δήμους-Μέλη του (Αχαρνών,  Φυλής,  Διονύσου,  Ωρωπού,  Μεταμόρφωσης)  έπρεπε να εκλέξει προεδρείο. Τα μέλη του συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο ήταν (4+2+1+1+1) 9.

Ο δήμος Ασπροπύργου έγινε μέλος του ΣΥΝ-ΠΑ στις 5 Δεκεμβρίου 2014

ΦΕΚ Συμμετοχής του δήμου Ασπροπύργου στο Σύνδεσμο

Για να γίνει εκλογή προεδρείου έπρεπε να έχουν οριστεί το 3/5 του απολύτου αριθμού των μελών, δηλ. 6 μέλη., αριθμός που δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εκλογή μελών από το  δήμο Αχαρνών.

Ο δήμος Αχαρνών μέχρι σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2015 δεν έχει εκλέξει νόμιμα τους εκπροσώπους του!! Επομένως ο ΣΥΝ-ΠΑ είναι διοικητικά ακέφαλος, με κύρια ευθύνη του Δήμου Αχαρνών και των άλλων μελών του ΣΥΝ-ΠΑ  που δεν εξέλεξαν τους εκπροσώπους του σύμφωνα με το νόμο. Διοικείται από την προηγούμενη διοίκηση!!

 

Τελικά τι συμβαίνει με την εκλογή εκπροσώπων στο ΣΥΝ-ΠΑ στο Δήμο Αχαρνών;

Στις 5 Δεκεμβρίου 2014, τρεις μήνες μετά τη συνεδρίαση που έπρεπε να γίνει για την εκλογή μελών στη διοίκηση του ΣΥΝ-ΠΑ συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με θέμα:

6 Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝ.ΠΑ.

Προφανώς οι αρμόδιοι στις διοικητικές υπηρεσίες έπρεπε να ενημερώσουν την νέα διοίκηση του Δήμου, που ανέλαβε την 1η Σεπτεμβρίου, να κινήσει τη διαδικασία εκλογής μέσα στον πρώτο μήνα, όπως ο νόμος ορίζει. Αυτό παρέλειψε να το κάνει.

Παρακολουθεί τι είχε γίνει στην πρώτη εφαρμογή  του νόμου από την υπό το δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο σχετική συνεδρίαση.

—————-

Αυτό έλεγαν τότε. Τα ίδια λένε σήμερα;

————

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, χωρίς να υπάρχει δημοσιευμένη εισήγηση!!

Απόφαση 296

 

2310 Απόφαση 296_5-12-2014 για εκλογή μελών για ΣΥΝ-ΠΑ

Στην απόφαση αυτή μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

     Στη  συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει στο Σώμα ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων όπως αυτή διενεργήθηκε και το 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνουν προτάσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας και οι προταθέντες θα ψηφισθούν  από το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθει νόμιμα, σύμφωνα με  τα ανωτέρω. Μετά από προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  Ακυρώθηκε!!

ΩΞΣΓΟΡ1Κ-8ΘΛ Ακύρωση απόφασης από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται :

Επειδή, στα διαλαμβανόμενα της αρ. εγκ. 52 ορίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο συνδέσμου των ΟΤΑ συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε δήμου που συμμετέχει σε αυτόν. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 246 του ΚΔΚ. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο εκπροσώπους ο ένας από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και όπως ορίζεται στο υπ΄αρ.πρωτ.34504/15-6-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών : «Το άρθρο 92 παρ. 1 του ΔΚΚ περιέχει λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά την διαδικασία υπόδειξης από το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.
Επειδή, με την αρ. 296/2014 ελεγχόμενη απόφαση, αποφασίζεται η εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΠΑ. Κατά τη διαδικασία, εκ μέρους της πλειοψηφίας αυτοπροτείνεται ο δήμαρχος και εν συνεχεία προτείνει εκ μέρους της πλειοψηφίας τρεις δημοτικούς συμβούλους. Εκ μέρους της μειοψηφίας, συμμετείχαν στην εκλογή δύο εκπρόσωποί της και όχι ένας όπως προβλέπεται, με αποτέλεσμα την μη τήρηση της διαδικασίας όπως ορίζεται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις.

Για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ακυρώνουμε την υπ΄ αρ. 296/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών με θέμα : «Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΠΑ» για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης

 

Στις 23 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με διάφορα θέματα. Έκτακτο θέμα ζητήθηκε να συζητηθεί και να ψηφιστεί μεταξύ άλλων θεμάτων και το

Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝ.ΠΑ.

Με την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου η πρόεδρος Μαρία Χαριτίδου αποφάσισε να μη γίνουν ανακοινώσεις προ ημερήσιας διάταξης παραβαίνοντας  το άρθρο 4 του κανονισμού λειτουργίας του  δημοτικού συμβουλίου.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση.

—————

 

———–

—————

Σε αυτή τη συνεδρίαση πολλά μπορούν να λεχθούν για δημάρχους, αντιδημάρχους  και δημοτικούς συμβούλους. Όλοι ήταν εκτός θέματος και ειδικά εκείνοι που έφεραν γνωμοδότηση δικηγόρου για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα. Δεν είναι σωστό ένας μη νομικός να κάνει κρίσεις για ένα κείμενο δικηγόρου. Το μόνο που μπορεί να επικαλεστεί είναι μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που διατυπώνει αντίθετη άποψη με εκείνης της δικηγόρου.

Από όσα λέχθηκαν μόνο ένα συμπέρασμα βγαίνει. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι εντελώς παράνομη και την κύρια ευθύνη έχει η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στη Δι@ύγεια, παρότι πέρασαν 12 μέρες. Σύμφωνα με τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου:

Άρθρο 9
Δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Έλεγχος νομιμότητας

1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού καταστήματος που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό.
Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

Για ένα θέμα που συζητήθηκε εκτάκτως λόγω σοβαρότητας του θέματος, δε μπορεί η απόφαση που ελήφθει να μην έχει δημοσιευτεί και να έχουν δημοσιευτεί αποφάσεις για λιγότερα σημαντικά θέματα.

Δημοσίευση αποφάσεων

 

Μοναδική περίπτωση είναι στην πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου να ανακληθεί η απόφαση που ελήφθει και δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα και να ληφθεί νέα σύννομη με βάσει τα προαναφερθέντα.

Σε αντίθετη περίπτωση μετά τη δημοσίευση της ληφθείσας απόφαση θα κάνω προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής κατά της απόφασης και θα ζητάω να ελεγχθεί αν έχουν γίνει πειθαρχικές παραβάσεις κατά τη λήψη της απόφασης.  Αυτά ως Ενεργός Πολίτης.

Σύμφωνα με το νόμο 3258/2010 άρθρο 52

Άρθρο 52
Ορκωμοσία των δημοτικών αρχών

1. Μετά την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ο δήμαρχος, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και οι τοπικοί εκπρόσωποι κοινοτήτων πριν από την ημέρα εγκατάστασης και ανάληψης των καθηκόντων τους δίνουν τον ακόλουθο όρκο: «Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

Άρθρο 68
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντά τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο.
2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

Αυτά πρέπει να έχουν υπόψη τους οι δημοτικοί σύμβουλοι και να μην απειλούνται με διαγραφή όταν ψηφίζουν κατά ή λευκό για κάποιο θέμα που εισηγείται η δημοτική Αρχή.

—————

Πολύ το κουράσαμε το θέμα. Ας τελειώσουμε με ένα τραγούδι να αλλάξουμε διάθεση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: