Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα προεκλογικά απόνερα που βρωμάνε!!

Posted by koszig στο 5 Ιανουαρίου 2015

Πέρασαν 6 μήνες από τις δημοτικές εκλογές. Μερικοί έχασαν και ακόμα δεν το έχουν καταλάβει. Άλλοι κέρδισαν και ψάχνουν να καταλάβουν που βρίσκονται. Οι δημότες ήρθε η ώρα να πληρώσουν. Όχι μεταφορικά, αλλά στην πραγματικότητα.

Στην προεκλογική περίοδο υπήρχε ανάγκη σχεδιασμού, στρατηγικής, εντύπων, επικοινωνιολόγου για όλα αυτά. Υπήρξαν και άλλοι που βοήθησαν εθελοντικά.

Μια από τις εταιρείες που ασχολούνται με την πολιτική επικοινωνία είναι και η PRBureau. Είναι ατομική επιχείρηση  με αντικείμενο τις υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας.

Επαγγελματικό Επιμελητήριο

 

Πολιτική Εππικοινωνία α

Ελευθερία Φύγκα

 

Αυτά ήταν γνωστά σε ηγετικά στελέχη της Δημοτικής Παράταξης «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» και επέλεξαν σύμβουλο επικοινωνίας.

Κερδίζουμε εκλογές

 

Τελικά λίγο τα λάθη της παράταξης «Για την  Πόλη μας», που πιθανόν είχε σύμβουλο επικοινωνίας πρώην δήμαρχο, λίγο τα λάθη του παρελθόντος σε επιλογές και ενέργειες, οι εκλογές κερδήθηκαν από την παράταξη «ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες» και εκλέχτηκε  δήμαρχος ο Γιάννης Κασσαβός.

Πάντοτε, αν δεν υπάρχουν ισχυροί σπόνσορες, στους νικητές και τους ηττημένους  μετά τις εκλογές υπάρχουν οικονομικά προβλήματα.

Τα οικονομικά προβλήματα μπορούν να λύσουν οι νικητές μέσω απευθείας αναθέσεων, είτε στο δήμο, είτε στις δημοτικές επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις είναι ευκολότερο γιατί δεν παρεμβαίνει για την έγκριση ο επίτροπος.

Στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που έχει στην εποπτεία της τα ΚΑΠΗ, τους παιδικούς σταθμούς, τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την Παιδεία, το Περιβάλλον, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 1 Δεκεμβρίου 2014 συζητήθηκε εκτάκτως ένα θέμα:

«Έγκριση εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας»

Η απόφαση για το εν λόγω θέμα είναι:

60ΛΠΟΞΤΩ-ΥΨΒ Απόφαση Δ.Σ. για επικοινωνιολόγο

Στην απόφαση αυτή, που ελήφθη στις 1/12/2014 αναφέρεται:

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, εισηγείται το 3ο έκτακτο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. του 28/80.
Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού και των υπηρεσιών της τον Άνθρωπο σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Οι νέες κοινωνικές συνθήκες όπως τείνουν να παγιωθούν λόγω της οικονομικής ύφεσης, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών που ενσωματώνουν τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι και τα άτομα τρίτης ηλικίας.
Στο πλαίσιο αυτό, και για το λόγο ότι δεν διαθέτει η ίδια εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση εργασιών για τη διάδοση των κοινωνικών πολιτικών μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, κατοίκων, επαγγελματιών και σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν: α) βοήθεια και φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας, β) προαγωγή του αθλητισμού, γ) παιδικοί σταθμοί.
Θα παραδοθούν τρεις μελέτες – στρατηγικά reports που θα περιλαμβάνουν: Κατάρτιση πλάνου επικοινωνιακής στρατηγικής Προσδιορισμός και ανάλυση στοχοθετούμενων κοινών Προσδιορισμός στόχων επικοινωνίας Δημιουργία κεντρικών μηνυμάτων Κατάλογο με προτεινόμενες ενέργειες
Το κόστος παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται στις 19.600€ (χωρίς ΦΠΑ). Η εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 30/06/2015, οπότε θα πρέπει να παραδοθούν όλες οι μελέτες- στρατηγικά reports. Η διάρκεια του έργου θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

με έξι (7) ψήφους υπέρ, μία (1) κατά και έξι (5) λεύκα την απευθείας ανάθεση εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας για τη διάδοση των κοινωνικών πολιτικών μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, κατοίκων, επαγγελματιών και σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν: α) βοήθεια και φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας, β) προαγωγή του αθλητισμού, γ) παιδικοί σταθμοί, για το χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών.
Η ανάληψη υποχρέωσης θα δεσμευτεί στον ΚΑΕ: 15.6117 “Λοιπές αμοιβές, λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελεύθερου Επαγγελματία”, του προς έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. Η εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 30/06/2015, οπότε θα πρέπει να παραδοθούν όλες οι μελέτες- στρατηγικά reports.

Αφού ο κ. Γιανακόπουλος, Πρόεδρος της ΔΗΦΑ, κατάλαβε σε δύο μήνες που ήταν πρόεδρος ότι το πρόβλημα της ΔΗΦΑ ήταν ότι «δεν διαθέτει η ίδια εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν « αποφάσισε να προτείνει την πρόσληψη επικοινωνιολόγου.

Το ερώτημα είναι ποιος έγραψε αυτό το κείμενο  της εισήγησης και ποιος προσδιόρισε το ποσό των 19.600 € (χωρίς ΦΠΑ).

«Η ανάληψη υποχρέωσης θα δεσμευτεί στον ΚΑΕ: 15.6117 “Λοιπές αμοιβές, λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελεύθερου Επαγγελματία”, του προς έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.«

Β8Ξ6ΟΞΤΩ-ΔΣΤ Απόφαση κατακύρωσης στην  Ε. Φύγκα (PRB) 12-12-2014

Στην απόφαση αυτή γίνεται απευθείας ανάθεση στην Ελευθερία Φύγκα (PRB)   αναφέρεται σε πρόσκληση ενδιαφέροντος. Στη δικτυακή πύλη της ΔΗΦΑ δεν υπάρχει τέτοια ανακοίνωση.

Ανακοινώσεις - Διακηρύξεις

 

Στην απόφαση δεν αναφέρεται ο κωδικός από τον οποίο θα αντληθεί η σχετική δαπάνη, αλλά μόνο το ποσό της δαπάνης 19.600 €.

Στις 15/12/2014 υπογράφεται σύμβαση μεταξύ της ΔΗΦΑ και της Φύγκα(PRB).

7Χ2ΩΟΞΤΩ-Δ3Α Σύμβαση

 

Στις 29/8/2014 απεστάλη στο παρατηρητήριο το σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2015 για έγκριση.

7ΣΝ3ΟΞΤΩ-ΙΘΘ Κατάρτιση Προϋπολογισμού 2015

Στις 16/12/2014 δημοσιεύεται η έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΦΑ για το έτος 2015

Δημοσίευση προϋπολογισμού

 

Στο σχέδιο προϋπολογισμού δεν αναφέρεται ΚΑΕ 15.6117 που αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ. για την εκτέλεση του έργου.

Στις 17/12/2014 πρωτοκολλήθηκε έγγραφο με τίτλο Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης:

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

Η ανάληψη της δαπάνης έγινε για τον προϋπολογισμό του έτους 2014, ενώ η απόφαση του Δ.Σ. ήταν να γίνει από τον προϋπολογισμό του 2015

«Η ανάληψη υποχρέωσης θα δεσμευτεί στον ΚΑΕ: 15.6117 “Λοιπές αμοιβές, λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελεύθερου Επαγγελματία”, του προς έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.«

Στη Δι@ύγεια δεν υπάρχει  ανάρτηση  με στοιχεία ΑΔΑ:ΩΓΕΝΟΞΤΟ-Θ0Φ

Δεν υπάρχει ΑΔΑ για ανάληψη υποχρέωσης

 

 

Το Π.Δ. 113/2010 που αναφέρεται στα σχετικά είναιι το διάταγμα για την ανάληψη υποχρέωσης. Στο άρθρο 2 αναφέρεται:

Άρθρο 2

1. Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων (νομική δέσμευση − άρθρο 21. παρ. 1, ν. 2362/1995).
2. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη  ή του κατά νόμο εξουσιοδοτημένου οργάνου, με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση (δημοσιονομική δέσμευση − άρθρο 21, παρ. 2, ν. 2362/1995).

Ανακεφαλαιώνοντας:

Το Δ.Σ. της ΔΗΦΑ στις 1/12/2014 αποφάσισε να διατεθεί ποσό 19.600 €   για εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας

Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ στις 12/12/2014 αποφάσισε την Απευθείας Ανάθεση του έργου στην Ελευθερία Φύγκα ιδιοκτήτρια της εταιρείας PR Bureau την εκτέλεση των εργασιών.

Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ στις 15/12/2014 υπέγραψε σύμβαση με την Ελευθερία Φύγκα(PRB) για την εκτέλεση των εργασιών.

Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ στις 17/12/2014 δημοσίευσε την Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης 

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.113/2010

4ΙΙΛΗ-Ε6 Κοινοποίηση Π.Δ. 113_2010 από το Υπουργείο Οικονομικών

Στην εγκύκλιο αυτή αναφέρεται:

ΙΙΙ. Επί του άρθρου 2
Επαναλαμβάνεται για συστηματικούς λόγους ο ορισμός της ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευσης) υπό τη νομική και δημοσιονομική έννοια αυτής (άρθ. 21 § 1 και 2 ν.2362/1995 όπως ισχύει).
Ειδικότερα, ως ανάληψη υποχρέωσης, υπό τη νομική έννοια του όρου, ορίζεται η διοικητική πράξη, με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται η υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, έναντι τρίτων.
Με τη δημοσιονομική έννοια ανάληψη είναι η διοικητική πράξη (απόφαση του αρμόδιου διατάκτη) με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις και προκειμένου να θεωρείται, κατά τον ασκούμενο δημοσιονομικό έλεγχο, ως κανονική η πραγματοποιούμενη δαπάνη, θα πρέπει η έκδοση της απόφασης ανάληψης να προηγείται όλων των άλλων διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγματοποίησή της, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 του π.δ/τος. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα ενταλματοποιείται από την αρμόδια, για την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών, Υπηρεσία.

 Είναι φανερό ότι η περαιτέρω ενέργειες για την πραγματοποίηση της σύμβασης δε μπορούν να πληρωθούν και εάν γίνει αυτό τότε θα γίνει καταλογισμός στον αρμόδιο που αποφασίζει την καταβολή του ποσού των 19.600 €

Πέρα όμως από το διοικητικό θέμα της υπόθεσης υπάρχει και η πολιτική διάσταση του θέματος.

Στις 27/12/2014 έγινε ανάρτηση σχετική με το θέμα, (κλικ εδώ). Στις 23/12/2ο14  παραιτήθηκε ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ  Δημήτρης Γιαννακόπουλος  και  ανατέθηκε από το δημοτικό συμβούλιο η προεδρία στον Γιώργο Δασκαλάκη.

Ο κ. Δασκαλάκης  προφανώς ενημερώθηκε για την ανάρτηση και το θέμα που είχε προκύψει.

Στις 30/12/2014 ανέλαβε υπηρεσία.

6ΩΗΗΟΞΤΩ-5ΣΣ Απόφαση Δασκαλάκη 30-12-2014

Στις 5/1/2015 δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η  απόφαση παραίτησης του Δ. Γιαννακόπουλου  από την προεδρία της ΔΗΦΑ.

Στις 5/1/2015 έγιναν και άλλες περίεργες έως άθλιες κινήσεις.

Ανακοινώσεις 5-1-2015 α

Πέρασαν με διαφορά μιας ώρας αποφάσεις που είχαν ληφθεί την 1/12/2014, 12/12/2014 και 17/12/2014  την 5/1/2014.

Έτσι νόμισαν ότι κάλυψαν τυπικά τα λάθη που είχαν γίνει. Δεν πρόσεξαν όμως ότι η ανάληψη υποχρέωσης ήταν 17/12/2104 και δεν μπορούσαν να νομιμοποιηθούν το έτος 2015. Έπρεπε να γίνει ανατροπή των υποχρεώσεων που δεν εκτελέστηκαν το έτος 2014 για οποιονδήποτε λόγο.

Έπρεπε να γίνει ανατροπή των δεσμεύσεων για το έτος 2ο14 και να μεταφερθούν  στον ίδιο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του έτους 2015. Στον προϋπολογισμό του έτους 2015 δεν υπάρχει ΚΑΕ 15.6117 γιατί  άλλαξε η κωδικοποίηση

7ΣΝ3ΟΞΤΩ-ΙΘΘ Κατάρτιση Προϋπολογισμού 2015

Προϋπολοφγισμός δαπανών 2015

Για μελέτες, έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες υπάρχει ο Κωδικός 74 και όχι ο 15.6117 !! Και μάλιστα το ποσό που έχει γραφεί είναι 5.000 €. Ο προϋπολογισμός συντάχτηκε τον Αύγουστο του 2014 και δεν έλαβε υπόψη τις υποχρεώσεις που είχε δημιουργήσει η τωρινή δημοτική Αρχή.

 

Η σωστή απόφαση είναι η ακύρωση της δαπάνης για τυπικούς λόγους και να ξεχαστεί κάθε προσπάθεια για νομιμοποίησή της.

Σε αντίθετη περίπτωση ο δρόμος οδηγεί τους Ενεργούς Πολίτες προς τους Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης προκειμένου να ελέγξουν αν έχουν γίνει διοικητικές ή ποινικές παραβάσεις, 

 

Όταν δεν ακούγεται το καμπανάκι τότε θα χτυπήσει η καμπάνα

 

Σημείωση: Η Ελευθερία Φύγκα είναι πτυχιούχος Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αρκετές δημοσιεύσεις και αξιόλογο έργο σε επικοινωνιακά θέματα. Για την εμπλοκή του ονόματός της στα ανωτέρω την ευθύνη έχουν άλλα πρόσωπα και όχι η ίδια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: