Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Καλά ξυπνητούρια !!

Posted by koszig στο 12 Ιανουαρίου 2015

Το χρονικό της ανεπάρκειας!!

1/9/2014. Ανάληψη της εξουσίας από την νέα δημοτικό Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό.

Μέσα σε ένα μήνα (έως 31/10/2014) έπρεπε να γίνει η εκλογή των εκπροσώπων του δήμου Αχαρνών για το Σύνδεσμο Πάρνηθας σύμφωνα με τη παρ.6 του άρθρου 246 του νόμου 3463/2006

Στην παράγραφο 7 του άρθρου 246 αναφέρεται:  Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή των αντιπροσώπων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροσώπου του Δήμου ή της Κοινότητας της συγκαλείται διοικητικό συμβούλιο  στην έδρα του Συνδέσμου.

Έτσι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου έπρεπε να έχει συγκροτηθεί σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας.

Έδρα του συνδέσμου Πάρνηθας είναι ο δήμος Αχαρνών, όπου ο αντιπρόσωπος του δήμου Αχαρνών έπρεπε να συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Στις 5/12/2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με θέμα:«Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝ.ΠΑ.»

Στις 11/12/2014 (έξη μέρες μετά τη λήψη της απόφασης) δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση.

Στις 15/12/2014 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ως μη σύννομη και υπέδειξε τον τρόπο επιλογής εκπροσώπου από την αντιπολίτευση.

Στις 23/12/2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο και συζήτησε ως 1ο έκτακτο θέμα:«Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝ.ΠΑ.»

Στις 9/1/2015 (δεκαεπτά μέρες αργότερα) δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Αυτή είναι η χρονολογική σειρά των ενεργειών που έκανε η δημοτική Αρχή για να εφαρμόσει το νόμο σχετικά με την εκλογή αντιπροσώπων στο Σύνδεσμο Πάρνηθας και τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Σχολιασμός για τις ενέργειες της διοίκησης του δήμου έγιναν σε παλαιότερες αναρτήσεις, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Στην τελευταία ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στις 9/1/2015 έγραφα: «Μέχρι σήμερα επωάζουν την απόφαση και δεν την έχουν δημοσιεύσει στη Δι@ύγεια, επομένως και τυπικά η απόφαση είναι ανύπαρκτη».

Στις 9/1/2015 δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση για τον ορισμό εκπροσώπων του δήμου Αχαρνών  στο ΣΥΝ-ΠΑ. Ήταν ημέρα Παρασκευή στις 16:11:22. 

Απόφαση για ΣΥΝΠΑ 9-1-2015 α

Είναι φανερό ότι μετά την ανάρτηση της 9/1/2015 άκουσαν την καμπάνα, (κλικ εδώ), και κάποιος, εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του δήμου Αχαρνών ανάρτησε την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 23/12/2014.

Έτσι λοιπόν, ένα έκτακτο θέμα που συζητήθηκε ως επείγον δημοσιεύτηκε 17 ημέρες μετά στη Δι@ύγεια, κατ’ αναλογία με την ΔΗ.Φ.Α. (κλικ εδώ).

Σχετικά με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 23/12/2014.

ΨΔ5ΕΩΨ8-Μ5Τ Επανεκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αχαρνών σε ΣΥΝΠΑ

Μερικά σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου φέρνει προς συζήτηση στο Σώμα το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέμα που αφορά στην εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝ.ΠΑ.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. ανακοινώνει στο Σώμα ότι θα ακολουθηθεί η διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων όπως αυτή διενεργήθηκε και το 2011 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνουν προτάσεις από την πλευρά της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας και οι προταθέντες θα ψηφισθούν σε πρώτη φάση από την μειοψηφία και την πλειοψηφία αντίστοιχα και σε β’ φάση από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δ.Σ.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την εκλογή εκπροσώπου εκ της μειοψηφίας υποδεικνύει τις διαδικασίες του άρθρου 246, παρ.2 του ν. 3463/2006.

_____________

Στις 7/9/2014 έγινε η εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

2209 Εκλογή προεδρείου Δ.Σ. για τα έτη 2014-2017.

Στην απόφαση αυτή περιγράφεται πως έγινε η εκλογή αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο  92, παρ. 1 του ν. 3463/2006.

Υποψήφιοι από τις παρατάξεις, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχων παρατάξεων. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν  συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

Η εκλογή για τη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου είχε ως αποτέλεσμα ενός υποψηφίου για τη θέση του αντιπροέδρου. Αυτός ήταν ο υποψήφιος της μειοψηφίας  στην μετέπειτα ψηφοφορία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

_____________

Στη συνέχεια της ανωτέρω απόφασης επανεκλογής μελών για το ΣΥΝ-ΠΑ αναφέρεται:

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στη συνέχεια ακολουθεί φανερή ονομαστική ψηφοφορία και οι προτεινόμενοι υποψήφιοι έλαβαν :
1. Λαζάρου Βασίλειος: έλαβε 8 ψήφους υπέρ – 3 κατά (από την πλευρά της μειοψηφίας) 
2. Χριστοπούλου Σοφία: έλαβε 3 ψήφους υπέρ – 7 κατά (από την πλευρά της μειοψηφίας)

Είναι φανερό ότι την πλειοψηφία των παρόντων συγκέντρωσε ο Λαζάρου Βασίλειος και αυτός εκλέγεται ως εκπρόσωπος της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Στη συνέχεια η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου

Στη συνέχεια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας κ. Λαζάρου Βασίλειος και η κα Χριστοπούλου Σοφία ψηφίζονται από το σύνολο των παρισταμένων μελών του Δ.Σ. όπου και έλαβαν:
1. Λαζάρου Βασίλειος: έλαβε 8 ψήφους υπέρ – 24 κατά και μια ψήφο λευκή
2. Χριστοπούλου Σοφία: έλαβε 25 ψήφους υπέρ – 7 κατά και μια ψήφο λευκή

Η δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας ανέτρεψε την απόφαση της μειοψηφίας καταστρατηγώντας το νόμο.

Στο ανωτέρω απόσπασμα της απόφασης αναφέρεται:

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Αυτό αποτελεί ανέκδοτο γιατί από το Νοέμβριο του έτους 2011 δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου!!

Τα ανωτέρω  θα μπορούσαν να είναι μια απλή αναφορά στα γεγονότα. Όμως δεν είναι έτσι.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του δημοτικού συμβουλίου

Άρθρο 3
Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Είναι φανερό ότι ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός ή η αρμόδια υπηρεσία του δήμου δεν έθεσαν το θέμα της εκλογής  των εκπροσώπων του δήμου Αχαρνών στο Σύνδεσμο Πάρνηθας στο δημοτικό συμβούλιο.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδου  εφάρμοσε λάθος αρχικά τη διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου της μειοψηφίας, παρότι υπήρχαν αρκετές ενστάσεις για τη διαδικασία, στη συνέχεια όμως, μετά την ακύρωση της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ανέλαβε καθ’ ολοκληρία την ευθύνη για την παράτυπη διαδικασία.

Επίσης δεν τήρησε τη διαδικασία για την δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

 

Επειδή δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής του εκπροσώπου της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στο Σύνδεσμο Πάρνηθας

Επειδή δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για την δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου

Επειδή ο δήμαρχος δεν εισηγήθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με το νόμο, την συζήτηση και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για εκπροσώπηση μελών του δημοτικού συμβουλίου στο Σύνδεσμο Πάρνηθας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας, αφού με την απουσία των εκπροσώπων του δήμου Αχαρνών δε μπορεί να επιτευχθεί η απαρτία των 3/5 του συνόλου των του ΣΥΝ-ΠΑ, δηλαδή 6 ορισμένα μέλη από το σύνολο των 9 μελών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006. (ο δήμος Ασπροπύργου αποφάσισε στις 25 Νοεμβρίου να γίνει το δέκατο  μέλος του ΣΥΝ-ΠΑ.)

Σε περίπτωση που η απόφαση που δημοσιεύτηκε δεν διορθωθεί να γίνει σύννομη, τότε η επόμενη κίνηση ενός Ενεργού Πολίτη θα είναι η αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας που εκπροσωπείται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, να εξετάσει αν έχουν γίνει παραβάσεις του νόμου από ενδεχόμενο δόλο.

 

Η τελευταία ευκαιρία. Δε θα υπάρξει άλλη.

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: