Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι νόμοι ισχύουν για το Δήμο Αχαρνών;

Posted by koszig στο 22 Ιανουαρίου 2015

Ας αρχίσουμε από τα τυπικά, με την ελπίδα ότι « η επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως »

Σύμφωνα με το νόμο 3463/2006 προβλέπονται:

Άρθρο 212
Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες

1. Η πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παρ. 2 του Συντάγματος, από τους Ο.Τ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις εκτεταμένων ζημιών από σεισμούς, πλημμύρες, παγετούς και πυρκαγιές, καθώς και σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψεως προληπτικών μέτρων ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας. Για την αντιμετώπιση όμοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων, από τα οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται μόνο εφόσον ο νομός ή συγκεκριμένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
2. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη έκτακτης ανάγκης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου,
ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης ή σύναψη νέας σύμβασης ή μετατροπή αυτής σε σύμβαση αορίστου χρόνου απαγορεύονται.
3. Αν βασίμως εκτιμάται ότι οι ανάγκες που προέκυψαν κατά τα ανωτέρω θα συνεχισθούν και πέραν του οκταμήνου, η αρμόδια αρχή κινεί εγκαίρως, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες
πριν από τη λήξη του οκταμήνου, τη διαδικασία νέων προσλήψεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τηρουμένων αυστηρά των διατάξεων του άρθρου 21 (παρ. 8−15) του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, για αριθμό και διάρκεια που εγκρίνει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Στους πίνακες, που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μπορεί να περιληφθούν και απασχοληθέντες με σύμβαση της προηγούμενης παραγράφου.
4. Το Α.Σ.Ε.Π. ασκεί τον κατά την παρ. 1β του άρθρου 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, έλεγχο, τόσο ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων πρόσληψης προσωπικού, όσο και ως προς την τήρηση των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού.
5. Η πρόσληψη ενεργείται με πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, στην οποία ορίζεται το ονοματεπώνυμο του προσλαμβανομένου το είδος της εργασίας και ο χρόνος διάρκειας αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 2, και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 213
Λύση της σύμβασης εργασίας

1. Η σύμβαση εργασίας λύεται αυτοδικαίως μόλις αντιμετωπισθούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες ή λήξει ο χρόνος διάρκειάς της. Για την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου.
2. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 207 του παρόντος εφαρμόζονται και για το προσωπικό του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 214
Κωλύματα παροχής εργασίας

Το προσωπικό του τμήματος αυτού υπόκειται στα κωλύματα παροχής εργασίας που προβλέπονται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρο 215
Απασχόληση σε αλλότρια καθήκοντα

Η απασχόληση του προσωπικού του τμήματος αυτού σε έργα ή καθήκοντα άσχετα με εκείνα για τα οποία προσλήφθηκε ή ξένα με την ειδικότητα του απαγορεύεται. Η παράβαση της παρούσας αποτελεί για τους Δημάρχους, Προέδρους Κοινοτήτων, Προέδρους Δημοτικών ή Κοινοτικών Ιδρυμάτων, Προέδρους Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών ή Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Προέδρους Συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων πειθαρχικό παράπτωμα κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), όπως ισχύει.

Στα ανωτέρω άρθρα γίνεται επανάληψη των άρθρων 20 και 21 του νόμου 2910/1994 που καθορίζουν το πως θα γίνονταν οι προσλήψεις προσωπικού στους ΟΤΑ.

Σύμφωνα με επισήμανση της νομικής βιβλιοθήκης dimonet.gr (κλικ εδώ)

Σύμφωνα με την παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012: «Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α’ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280). Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παρ. 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.», ενώ σύμφωνα με την παρ. 22 του ίδιου άρθρου: «22.Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 υπερισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και, σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, οι ατομικές πράξεις διορισμού, πρόσληψης ή κατάταξης θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες
Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, η παραπάνω ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των διαδικασιών πρόσληψης/διορισμού και, κατά συνέπεια, η αποτελεσματική εφαρμογή του λόγου 1 προς 5 έως το έτος 2015, καθώς και η βελτιστοποίηση του προγραμματισμού – σχεδιασμού των προσλήψεων στα πλέον κρίσιμα – δεδομένων των ιδιαιτέρων συνθηκών- πεδία πολιτικής.
Δεδομένου ότι στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 περιλαμβάνονται και «γ. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους», μετά τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) και για όλες τις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ακόμη και για τις περιπτώσεις που ρητά είχαν εξαιρεθεί από αυτήν, καθώς με την παρ.22 διευκρινίζεται ότι η διάταξη της παρ.20 υπερισχύει κάθε ειδικότερης διάταξης. Συνεπώς, έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 απαιτείται και για τη συγκεκριμένη περίπτωση.

Αυτά λένε οι νόμοι.

Τι έγινε στο δήμο Αχαρνών;

Στην πλημμύρες που έγιναν στις 24 Οκτωβρίου 2014 στις Αχαρνές και  τους γύρω δήμους, (κλικ εδώ), ο δήμος κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε αυτή την περίπτωση ο δήμαρχος ζήτησε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής να εγκρίνει, σε εφαρμογή του άρθρου 212 την πρόσληψη προσωπικού για άμεσες επείγουσες ανάγκες.

Στις 28/11/2014 έγινε πρόσκληση για σύγκλιση δημοτικού συμβουλίου στις 5/12/2014. Στην πρόσκληση αυτή δεν υπήρξε εισήγηση για πρόσληψη προσωπικού για έκτακτες ανάγκες. Μια εβδομάδα αργότερα στο δημοτικό συμβούλιο συζητήθηκε 1ο έκτακτο θέμα:

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.

Εισήγηση δεν υπήρχε.

Εισήγηση;

 

2334 Απόφαση προσλήψεων για έκτακτες ανάγκες

Στην εισήγηση στην απόφαση αναφέρεται:

Για να αντιμετωπισθεί η υπάρχουσα δυσμενή κατάσταση λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή, κρίνεται απαραίτητη η άμεση πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.

Αποφασίστηκε η πρόσληψη

πίνακας

Στις 23/12/2014 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενέκρινε τις προσλήψεις.

Στην παρ. 20α  του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012  αναφέρεται ότι υπερισχύει κάθε ειδικότερης διάταξης  δηλ. τα άρθρα του 20 και 21 νόμου 2190/1994 υπερισχύουν κάθε άλλου σχετικού άρθρου, ( επομένως για  μετά το έτος 2012 και γίνεται επαναφορά σε ισχύ στα άρθρα του ν. 2190/94.

Στις παρ. 8 -10, του άρθρου 21 αναγράφεται:

  1. Για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου, η κατά τόπο υπηρεσία εκδίδει ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς:
  • α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του προσωπικού.
  • β. Τα απαιτούμενα προσόντα.
  • γ. Η υπηρεσία στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
  • δ. Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις.

9.  Η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οικίας υπηρεσίας και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, στην οποία αυτή εδρεύει και δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερίδες. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό και υπογράφεται από τον υπάλληλο τον ενεργούντα την ανάρτηση και ακόμα από ένα υπάλληλο της υπηρεσίας του δήμου ή της κοινότητας.

10. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης  δεν μπορεί να είναι μικρότερη των  δέκα (10)  ημερών.

Αντί αυτών των διαδικασιών η δημοτική Αρχή τι έκανε;

Στις 5/1/2015 ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός με απόφασή του προσέλαβε 7 άτομα, στις 7/1/2014 προσέλαβε άλλα 7 άτομα και στις 8/1/2015 άλλο ένα άτομο, σύνολο 15 όπως είχε αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο.

78ΝΣΩΨ8-ΒΤΔ Εργάτες γενικών καθηκόντων

7ΛΣΒΩΨ8-ΠΗΙ Πρόσληψη 7 ατόμων

6ΛΘ5ΩΨ8-Ε7Τ Πρόσληψη ενός ατόμου  

Στις 20/1/2014  δημοσιεύτηκαν στη Δι@ύγεια οι αποφάσεις πρόσληψης.

Διαύγεια

Στα έχοντας υπόψη των προσλήψεων δεν αναφέρεται αν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 21, παρ. 8-10, για τη διαδικασία προσλήψεων.

Δεν αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.

 3. Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων.
α. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης η οικονομική υπηρεσία του δήμου συντάσσει:
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, εάν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δήμαρχο κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του ΔΚΚ,

– ΠΡΟΤΑΣΗ (Η΄ ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, όταν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή.
Σημειώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση το έγγραφο της ανάληψης  υποχρέωσης δεν μπορεί να έχει τη μορφή απόφασης, δεδομένου ότι υπογράφεται μεν από το δήμαρχο, η αρμοδιότητα όμως έγκρισης της
δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης ανήκει σε άλλο όργανο. Επειδή εξάλλου κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να έχει ελεγχθεί τόσο η ύπαρξη ή η επάρκεια της πίστωσης όσο και η νομιμότητα της δαπάνης ( άρθρο 4 ΠΔ 113/2010), το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης απαιτείται να έχει συνταχθεί και υπογραφεί πριν εκδοθεί η απόφαση αυτή. Η «πρόταση (ή έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης» περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 3 του ΠΔ 113/2010, τα ίδια δηλαδή στοιχεία που περιέχει και η «απόφαση ανάληψης υποχρέωσης», επειδή όμως είναι έγγραφο εισηγητικού χαρακτήρα προσαρμόζεται στον κατάλληλο τύπο. Πρωτοκόλληση δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή. 
Είναι προφανές ότι για να καταστεί δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, οι εισηγήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των δαπανών πρέπει να κοινοποιούνται στην οικονομική υπηρεσία πριν από την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη ή πριν από τη συζήτησή τους στη συνεδρίαση.

Φυσικά δε μπορούσε να αναληφθεί υποχρέωση δαπάνης, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του έτους 2015.

Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις διορισμού:

Για τη δα̟πάνη, ̟που θα προκληθεί από τις εν λόγω ̟ προσλήψεις, θα ̟προβλεφθεί σχετική ̟πίστωση στους ΚΑ 20-6041.001 (τακτικές α̟ποδοχές) και 20-6054 (εργοδοτικές εισφορές) του ̟προϋ̟πολογισμού του Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τη βεβαίωση της Οικονομικής Υ̟πηρεσίας (ημερομηνία έκδοσης 5-11-2014).

Επειδή δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες των άρθρων 19, 20 του νόμου 2190/1994

Επειδή δεν υπάρχει ανάληψη υποχρέωσης και εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έτους πριν τις προσλήψεις, όπως προβλέπεται από το Π.Δ.113/2010

Για το λόγο αυτό οι προσλήψεις, κατά την άποψή μου, δεν είναι σύννομες

Ας υποθέσουμε όμως ότι όλα έγιναν νόμιμα. Αυτές τις 15 μέρες από την απόφαση διορισμού των περιλαμβανομένων στις ανωτέρω συμβάσεις, υπάρχουν παρουσίες στις θέσεις που ορίστηκε να πάνε για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τι σημαίνει γενικών καθηκόντων; Ποιες κατεπείγουσες ανάγκες που σχετίζονται με την πλημμύρα της 24ης Οκτωβρίου 1994 θα καλύψουν οι «γενικών καθηκόντων» μέχρι τον Απρίλιο του έτους 2015;

Να δούμε ποια είναι η διαφάνεια στο δήμο Αχαρνών σήμερα.

Για τα συνεργεία πρασίνου υπάρχει ημερήσιο δελτίο με τη θέση κάθε υπαλλήλου.

Υπηρεσίες συνεργείων

Στην υπηρεσία πρασίνου είναι γνωστή η θέση κάθε υπαλλήλου κάθε μέρα.

ΠΕΜΠΤΗ 22-1-2015 υπηρεσία πρασίνου

Στην καθαριότητα:

Υπηρεσίες καθαριότητας

 

03-09-2014 ΤΕΤΑΡΤΗ Συνεργεία καθαριότητας

Η υπηρεσία καθαριότητας με τη νέα δημοτική Αρχή

Συνεργεία καθαριότητας 2015

 

Τελευταία κατάσταση συνεργείων στην καθαριότητα 3/9/2014.

Που εργάστηκαν οι 15 προσληφθέντες λόγο εκτάκτων καιρικών συνθηκών;

 

Κάθε παρατήρηση ή τεκμηριωμένη διόρθωση δεκτή.

Είναι ώρα να αναλάβουν δράση οι Ενεργοί Πολίτες;

 

————-

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: