Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Serial ΣΥΝ-ΠΑ

Posted by koszig στο 23 Ιανουαρίου 2015

Στις 13 Ιανουαρίου 2015 έγινε η πρώτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2015.

Αυτές ήταν οι εισηγήσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγήσεις σε Δ.Σ. 13-1-2015

Στις εισηγήσεις δεν υπάρχουν πριν την έναρξη της συνεδρίασης αναφορά στα έκτακτα θέματα,δεδομένου ότι η πρόσκληση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 9-1-2015 και η συνεδρίαση έγινε την Τρίτη 13-1-2015. Κανονικά την προηγουμένη της συνεδρίασης πρέπει να υπάρχουν οι εισηγήσεις.

Στη συνεδρίαση της 13/1/2015 υπήρξαν αρκετά έκτακτα θέματα που πρέπει να προέκυψαν την Δευτέρα 12/1/2015!!

Ένα από αυτά ήταν:

«Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝ.ΠΑ.»

Τι συνέβη και προέκυψε το έκτακτο θέμα;

Στις 12/1/2015 έγινε μια ανάρτηση με αφορμή της ανάρτησης στη Δι@ύγεια της συνεδρίασης για εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αχαρνών στο ΣΥΝ-ΠΑ., (κλικ εδώ)

Η ανάρτηση αυτή κατέληγε:

Επειδή δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες εκλογής του εκπροσώπου της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου στο Σύνδεσμο Πάρνηθας

Επειδή δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες για την δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου

Επειδή ο δήμαρχος δεν εισηγήθηκε έγκαιρα, σύμφωνα με το νόμο, την συζήτηση και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για εκπροσώπηση μελών του δημοτικού συμβουλίου στο Σύνδεσμο Πάρνηθας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Πάρνηθας, αφού με την απουσία των εκπροσώπων του δήμου Αχαρνών δε μπορεί να επιτευχθεί η απαρτία των 3/5 του συνόλου των του ΣΥΝ-ΠΑ, δηλαδή 6 ορισμένα μέλη από το σύνολο των 9 μελών, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 246 του ν. 3463/2006. (ο δήμος Ασπροπύργου αποφάσισε στις 25 Νοεμβρίου να γίνει το δέκατο  μέλος του ΣΥΝ-ΠΑ.)

Σε περίπτωση που η απόφαση που δημοσιεύτηκε δεν διορθωθεί να γίνει σύννομη, τότε η επόμενη κίνηση ενός Ενεργού Πολίτη θα είναι η αναφορά στον Ελεγκτή Νομιμότητας που εκπροσωπείται από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, να εξετάσει αν έχουν γίνει παραβάσεις του νόμου από ενδεχόμενο δόλο.

 

Η τελευταία ευκαιρία. Δε θα υπάρξει άλλη.

Έτσι άρχισε η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  της 13/1/2015 να συζητάει για τρίτη φορά το θέμα της εκλογής εκπροσώπων του δήμου Αχαρνών στο Σύνδεσμο Πάρνηθας (ΣΥΝ-ΠΑ).

 

——————-

Στις 22 Ιανουαρίου 2015 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση

3η Ανακοίνωση στη Διαύγεια

7ΕΛΜΩΨ8-ΖΥΞ Νέα ψηφοφορία 13-1-2015 για ΣΥΝ-ΠΑ

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανακοινώνει:

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανακοινώνει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 906/8-1-2015 έγγραφο του «Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας (ΣΥΝ ΠΑ), έχει αλλάξει η ποσόστωση των αντιπροσώπων στους Δήμους και για τον λόγο αυτό το θέμα επανέρχεται στο Δ.Σ.

Η πρόεδρος επικαλείται έγγραφο  της 8-1-2015 ως αιτία της συζήτησης εκ νέου του θέματος. Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της 13-1-2015 θα μπορούσε να είχε κατατεθεί η εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο για άγνωστο λόγο.

__________________

Η αλλαγή της ποσόστωσης των αντιπροσώπων στους δήμους έγινε όταν για πρώτη φορά δημιούργησα θέμα στις  10 Δεκεμβρίου 2014, (κλικ εδώ), πριν αναρτηθεί στη Δι@ύγεια στις 11 Δεκεμβρίου 2014 η πρώτη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για εκλογή αντιπροσώπων στη διοίκηση του ΣΥΝ-ΠΑ.

1η ανάρτηση στη Διαύγεια

Παρόμοια με τις προαναφερθείσες αναρτήσεις ήταν και η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου της 5-12-2014.

ΩΞΣΓΟΡ1Κ-8ΘΛ Ακύρωση απόφασης από Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Επειδή, στα διαλαμβανόμενα της αρ. εγκ. 52 ορίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο συνδέσμου των ΟΤΑ συγκροτείται από αιρετούς αντιπροσώπους του κάθε δήμου που συμμετέχει σε αυτόν. Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται από τα δημοτικά συμβούλια ανάλογα με τον πληθυσμό τους, με βάση τον πληθυσμό του μικρότερου Δήμου που εκπροσωπείται με έναν αντιπρόσωπο. Ο αριθμός των αντιπροσώπων υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 246 του ΚΔΚ. Στην περίπτωση που ένα δημοτικό συμβούλιο εκλέγει περισσότερους από δύο εκπροσώπους ο ένας από αυτούς εκλέγεται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και όπως ορίζεται στο υπ΄αρ. πρωτ. 34504/15-6-2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών : «Το άρθρο 92 παρ. 1 του ΔΚΚ περιέχει λεπτομερείς ρυθμίσεις όσον αφορά την διαδικασία υπόδειξης από το σύνολο της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 23-12-2014,  μετά την απόφαση ακύρωσης της απόφασης  296/2014 από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, χρησιμοποιήθηκε και γνωμοδότηση από δικηγόρο για τη διαδικασία εκλογής αντιπροσώπων στον ΣΥΝ-ΠΑ.

_____________

Παρ΄όλες τις προσπάθειες της διοίκησης του δήμου να κλείσει το θέμα της εκλογής των αντιπροσώπων το θέμα δεν τελείωσε.  Έτσι από τον «φόβο των Ενεργών Πολιτών» προχώρησε στη συνεδρίαση της 13-1-2015.

Η διατύπωση στο πρακτικό της απόφασης της 13/1/2-15 συνεχίζεται:

Στη συνέχεια τον λόγο λαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος Κος Λαζάρου Βασίλειος ο οποίος αυτοπροτείνεται από την πλευρά της μειοψηφίας.

Έπειτα τον λόγο παίρνει η Δημοτική Σύμβουλος κα Χριστοπούλου Σοφία η οποία αυτοπροτείνεται στο Σώμα από την πλευρά της μειοψηφίας.

Στη συνέχεια τον λόγο λαμβάνει η Δημοτική Σύμβουλος κα Χριστοπούλου Σοφία η οποία δηλώνει στο Σώμα ότι αποσύρει την υποψηφιότητά της.

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στη συνέχεια ακολουθεί φανερή ψηφοφορία και ο προτεινόμενος υποψήφιος έλαβε :
1. Λαζάρου Βασίλειος: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία από την πλευρά της μειοψηφίας. (έλαβε μια λευκή ψήφο).

Διαλογική  συζήτηση  έγινε μεταξύ χρόνου στο βίντεο 6:32 – 8:33.

Ο δημοτικός σύμβουλος Θεόφιλος  Αφουξενίδης θεωρεί ότι εφόσον παραιτείται της υποψηφιότητας η κ. Χριστοπούλου δεν υπάρχει λόγος να γίνει ψηφοφορία. Η πρόεδρος  συμβουλεύεται τους παρόντες υπαλλήλους του δήμου και προτείνει μια πρωτότυπη διαδικασία ψηφοφορίας. Ζητάει να μάθει ποιοι είναι από τη μειοψηφία είναι κατά της υποψηφιότητας του κ. Λαζάρου. «Αν δεν υπάρχει κατά του κ. Λαζάρου θα προχωρήσουμε να πούμε ομόφωνα υπέρ του κ. Λαζάρου»

Στην παρ. 1 του άρθρου 92 του νόμου 3463/2006 προβλέπεται:

« … Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή  του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τους υποψήφιους για τα αξιώματα του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά εκλέγονται όποιοι συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους  ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.
Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ο υποψήφιος για το αξίωμα αυτό αναδεικνύεται από το σύνολο της μειοψηφίας κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα»

Στο νόμο 3852/2010 διαφοροποιήθηκε η διαδικασία για τον τρόπο εκλογής του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Στο άρθρο 64 που αναφέρεται στην εκλογή προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Σχετικά με τη διαδικασία ψηφοφορίας  αναφέρει:

«…Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, το σώμα εκλέγει, χωριστά και με μυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύμβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου.

2. Για την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:
Κατά τη συνεδρίαση που έχει οριστεί για την εκλογή του προεδρείου, ο πλειοψηφήσας συνδυασμός εκλέγει μεταξύ των μελών του τον υποψήφιο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος για το αξίωμα αυτό εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη αυτή ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψήφιων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Την κλήρωση διενεργεί ο προεδρεύων σύμβουλος.

Στην ίδια συνεδρίαση γίνεται η εκλογή για την ανάδειξη του υποψηφίου για το αξίωμα του αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα αυτά αναδεικνύονται κατά τον ίδιο τρόπο και με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ανάδειξη του προέδρου, ο μεν αντιπρόεδρος από τους συμβούλους της μείζονος μειοψηφίας ο δε γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων των λοιπών δημοτικών παρατάξεων.»

Σύμφωνα με το άρθρο 285 του ν. 3852/2010

Άρθρο 285

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου κάθε γενική ή ειδική διάταξη η οποία είναι αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του καταργείται.

Το άρθρο 92 του Ν. 3463/2006  αντιτίθεται σε διατάξεις του άρθρου 64 νόμου 3852/2010  σχετικά με την ψηφοφορία (φανερή ψηφοφορία) και στο σημείο αυτό   ισχύει το άρθρο 64.

Συνεπώς η εκλογή του εκπροσώπου της μειοψηφίας στους εκπροσώπους στη διοίκηση του Σύνδεσμου Πάρνηθας γίνεται με τον εξής τρόπο:

  • Οι σύμβουλοι της μειοψηφίας προτείνουν υποψηφίους από τη μειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου
  • Με μυστική ψηφοφορία του συνόλου των συμβούλων της μειοψηφίας ψηφίζονται οι υποψήφιοι

 

Επειδή στη διαδικασία εκλογής υποψηφίου εκ της μειοψηφίας για αντιπρόσωπο του δήμου Αχαρνών στο ΣΥΝ-ΠΑ δεν έγινε  μυστική ψηφοφορία η εκλογή είναι άκυρη.

 

Εκτός όμως με τα ανωτέρω που αγγίζουν τις μη νόμιμες διαδικασίες υπάρχουν και τα παρεπόμενα τους, σχετικά με τη γνωμοδότηση δικηγόρου για τις διαδικασίες εκλογής του εκπροσώπου της μειοψηφίας που αναφέρθηκε στο δεύτερο  βίντεο.

Στη γνωμοδότηση αναφέρεται ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που να καθορίζει τον τρόπο εκλογής του εκπροσώπου της μειοψηφίας. Αυτά για τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23-12-2014. Στη συνεδρίαση της 13/1/2015 ακολουθήθηκε μέρος της διαδικασίας του άρθρου 92, που ήταν η γνώμη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ήταν διαφορετική από την εισήγηση.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 20-1-2015, μεταξύ των θεμάτων ήταν και:

17  Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 95070/ 4-12-2014 απόφασης με την οποία ο  Δήμαρχος αναθέτει σε δικηγόρο τη σύνταξη γνωμοδότησης σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας εκλογής μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στον Σύνδεσμο Προστασίας Πάρνηθας, (ΣΥΝΠΠΑ), το οποίο αποτελεί το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που θα λάβει χώρα την 05/12/2014.

———————

Όπως φαίνεται στο δεύτερο βίντεο, η γνωμοδότηση της δικηγόρου διαβάστηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 23-12-2014 και όχι στη συνεδρίαση της 5-12-2014.

Αν η γνωμοδότηση ήταν να χρησιμοποιηθεί για τη συνεδρίαση της 5-12-2014, τότε η απόρριψη της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επιβεβαίωσε το λάθος της γνωμοδότησης.

Για λόγους αρχής έπρεπε ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός να μη φέρει το θέμα πληρωμής της ανάθεσης γνωμοδότησης στη δικηγόρο.

 

Τι φταίει για τις λάθος συνεχόμενες αποφάσεις;

—–

———–

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: