Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

ΔΗ.Φ.Α. – Στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουν;

Posted by koszig στο 26 Ιανουαρίου 2015

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 23/12/2014 έγινε δεκτή η παραίτηση του προέδρου της Δη.Φ.Α.  Δημήτρη Γιαννακόπουλου και εκλέχτηκε στη θέση του ο Γιώργος Δασκαλάκης.

 

Στις 5/1/2015 έγινε  έκτακτη συνεδρίαση της  ΔΗ.Φ.Α. με θέμα:

«Παροχή εξουσιοδότησης νόμιμου εκπροσώπου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» για τη δέσμευση με μόνη την υπογραφή του, έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για την υπογραφή συμβάσεων».

6ΩΗΗΟΞΤΩ-5ΣΣ Πρώτη απόφαση νέας διοίκησης ΔΗ.Φ.Α.

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη

αποφασίζει Ομόφωνα

Στις 20/1/2015 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση παραίτησης του Δ. Γιαννακόπουλου και η ανάληψη της προεδρίας του Δ.Σ. της ΔΗ.Φ.Α. από τον Γ. Δασκαλάκη.

Για τις αναρτήσεις στη Δι@ύγεια ισχύει ο επικαιροποιημένος νόμος 3861/2010

Ν. 3861-2010 – Επικαιροποιημένη Έκδοση

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται: α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους και β) οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..
4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας,
«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».

Η περίπτ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου
Η παρ. 6α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1.  Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού του δημοτικού συμβουλίου:

Άρθρο 9
Δημοσίευση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έλεγχος νομιμότητας

1. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ευθύνη του αρμόδιου υπαλλήλου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιεύεται πίνακας που περιλαμβάνει τα θέματα που συζητήθηκαν, τον αριθμό των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. Οι δημοσιεύσεις γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού  καταστήματος που είναι προορισμένος για αυτόν το σκοπό.
Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων.

Αυτά λένε οι νόμοι που ορίζουν τι έπρεπε να γίνει για να είναι νόμιμη η λειτουργία της ΔΗ.Φ.Α. και του δήμου Αχαρνών.

Η απόφαση για την παραίτηση του προέδρου της ΔΗ.Φ.Α. και τον ορισμό του νέου προέδρου έγινε στις 23/12/2014. Ο εργάσιμες ημέρες ήταν από 27/12/2014 έως 30/12/2014 μετά τη λήψη της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου της 23/12/2014. Μέχρι τις 20/1/2015 πέρασαν άλλες 15 εργάσιμες μέρες.

Το ερώτημα είναι ποιος ευθύνεται για αυτή την καθυστέρηση της ανάρτησης της απόφασης στη Δι@ύγεια;

Η απόφαση της παραίτησης του προέδρου της ΔΗ.Φ.Α και της ανάληψης της προεδρίας από τον αντικαταστάτη του δημοσιεύτηκαν 27 μέρες μετά. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2  η νομιμότητα των πράξεων αρχίζουν από την ημερομηνία ανάρτησή τους στη Δι@ύγεια.

Επομένως όσες αποφάσεις έχει υπογράψει ο κ. Δασκαλάκης μέχρι την 20/1/2015 είναι άκυρες.

Επειδή φαίνεται ότι μερικοί δε βάζουν μυαλό μέχρι σήμερα, μάλλον χρειάζεται η παρέμβαση του Ελεγκτή Νομιμότητας,  μήπως προλάβει κάτι τώρα που είναι ακόμα η αρχή.

Ας χαλαρώσουμε όμως  λίγο.

 

———–

————

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: