Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου

Posted by koszig στο 3 Φεβρουαρίου 2015

Στη συνεδρίαση 3/12/2014 της Οικονομικής Επιτροπής συζητήθηκε ως 17 έκτακτο θέμα:

Θέμα:»Ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%,  για υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου.»

Εισήγηση δεν υπήρχε στη δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών για το θέμα αυτό την ημέρα της συζήτησης του έκτακτου θέματος.

2840 Οικονομική Επιτροπή. Απόφαση δαπάνης για πρόσληψη ανεξάρτητου δημοσιογράφου

Στην εισήγηση του δημάρχου αναφέρεται:

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 17o εκτός ημερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον  θέμα και  παρουσιάζει την εισήγηση της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, που αφορά την ψήφιση πίστωσης ποσού 20.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%,  για υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου.

Στην μαγνητοφωνημένη συνεδρίαση της επιτροπή, ο δήμαρχος δεν παρουσίασε την εισήγηση της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού.

Διάρκεια συζήτησης του θέματος και ψήφισης 25 δευτερόλεπτα!!

 

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

               Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Αφού έλαβε υπόψη  την πρόταση του  Προέδρου, την εισήγηση της  Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου Δυναμικού, που αφορά :        Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 20.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.23%,  σε βάρος του Κ.Α 00/6495.001 Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014  και αφορούν για υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου.

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι στην απόφαση της οικονομικής επιτροπής που υπογράφεται από τον πρόεδρό της δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό περιέχονται αναφορές που δεν ακούγονται στο μαγνητοφωνημένο απόσπασμα του πρακτικού. Αυτό σημαίνει ότι έγινε παραποίηση του πρακτικού, γιατί αναφέρεται στο γεγονός της εισήγησης της υπηρεσίας, που δεν αναγνώσθηκε, ούτε διανεμήθηκε.

Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ψήφισαν δαπάνη 24.600 € για τις υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου, που δεν είχε προσδιοριστεί ο ρόλος και το έργο που θα εκτελούσε και δεν είχε προσδιοριστεί ο τρόπος πρόσληψής του, με προκήρυξη ή με απευθείας ανάθεση.

Στις 30/12/2014 δημοσιεύτηκε Εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση.

76Λ8ΩΨ8-ΨΨΣ Απευθείας ανάθεση

Σε αυτή την απόφαση, στα έχοντας υπόψη αναφέρονται:

1. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010.
2. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006.
3. Τις Διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.
4. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Τις Διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν.3731/2008.
6. Τις Διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995.
7. Τις Διατάξεις του Π.Δ. 28/1980.
8. Το με αριθμ. πρωτ. 96548/08-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και
Ανθρώπινου Δυναμικού, αφορά στην ανάγκη ανάθεσης εργασιών για υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου.
9. Την με αριθμ.103/2014 μελέτη.
10. Την με αριθμ. Γ-942/03-12-2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
11. Την με αριθμ. 826/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΚΖΔHΨ8-04Θ), που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.600,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.001
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2014.
12. Την με αριθμ. 2549 και με αριθμ. πρωτ. 101075/29-12-2014 απόφαση του Δημάρχου, για τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου.
13. Την προσφορά του κ. Χρήστου Τζώρτζη.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 101080/29-12-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργεια Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών.

Παρατηρήσεις:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 58: «1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Τα 2-5 αναφέρονται στην ανάθεση υπηρεσιών.

Νόμος 3536/2007 άρθρο 22, Ν. 3731/2007  Άρθρο 20 Π.Δ. 59/2007, άρθρο 25, Π.Δ. 60/2007 άρθρο 25

Χαρακτηριστικό στους ανωτέρω νόμους είναι η ανάθεση υπηρεσιών  «Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού» η οποία μπορεί να γίνει:

  1. Η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του άρθρου 25 των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ 59 Α) και 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α), όπως ισχύουν.»

γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης,  οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού που αναφέρονται στο άρθρο 24. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

___________________-

Σύμφωνα με ενημερωτικό κείμενο  της Νομικής Βιβλιοθήκης dimosnet.gr:

Α. Ανώτατο όριο απευθείας ανάθεσης

Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) είναι η διαδικασία που οι επι μέρους φορείς προσφεύγουν στους προμηθευτές της επιλογής τους και διαπραγματεύονται τους όρους των υπό σύναψη συμβάσεων με έναν ή περισσότερους από αυτούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Η διαδικασία αυτή μπορεί να τηρηθεί για την προμήθεια αγαθών, αξίας κάτω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ECU, η δαπάνη των οποίων δεν υπερβαίνει κατ είδος σε ετήσια βάση το ποσό που καθορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Εμπορίου.
Ειδικώς για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού (Ο.Τ.Α), τους συνδέσμους τους, τα δημοτικά και κοινοτικά τους ιδρύματα, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα συμβούλια περιοχής του άρθρου 48 του ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α), το ανωτέρω ποσό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης. (άρθρο 2 παρ.12  και παρ.13 του Ν.2286/1995)

Mε την Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) το ποσό αυτό ορίστηκε στα 15.000 ευρώ. (Πρακτικός Οδηγός για τον έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Δημοσίων Συμβάσεων των Δήμων, Περιφερειών και των νομικών τους προσώπων)(Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 64/2012)

Επισημαίνεται ότι το όριο που καθορίζει η απόφαση Υπ. Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) (20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) για την απευθείας ανάθεση προμήθειας, δεν ισχύει για τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 13 περ. 1, υποπερ. VIII εδάφ. β του ν.2286/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν.2503/1997, αφού απαιτείται για το καθορισμό του ορίου αυτού κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Το νέο χρηματικό όριο (20.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.), που καθορίζει η νέα αυτή υπουργική απόφαση για την χωρίς προϋποθέσεις απευθείας ανάθεση προμηθειών,ισχύει για τους λοιπούς φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2286/1995, δηλαδή και για τις αιρετές Περιφέρειεςτου άρθρου 3 του ν. 3852/2010, που συνιστούν Ο.Τ.Α. β’ βαθμού. Συνεπώς, στην περίπτωση της απ’ ευθείας ανάθεσης προμήθειας δεν έχει εφαρμογή η απόφαση Υπ. Οικονομικών αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β).Παραμένει σε ισχύ η ΚΥΑ αριθ. 27319/2002. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 48614/02.09.2010, ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 58289/12.10.2010, ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 21437/05.05.2011)

Όμοίως, η απόφαση
Υπ. Οικονομίας. Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 (ΦΕΚ 1789/12.11.2010)αφορά μόνο τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για τους ΟΤΑ και όχι την απευθείας ανάθεση

_____________

Με βάση τα ανωτέρω είναι φανερό ότι απευθείας ανάθεση 20.000 € δεν ισχύει για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, δηλ. για τους δήμους.

8. Το με αριθμ. πρωτ. 96548/08-12-2014 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, αφορά στην ανάγκη ανάθεσης εργασιών για υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου.

Εκκίνηση των διαδικασιών της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών δημοσιογράφου

 

Ενώ η οικονομική επιτροπή δεν καθόρισε τον τρόπο ανάθεσης για την πρόσληψη δημοσιογράφου, ο ανωτέρω υπάλληλος προσδιορίζει τον τρόπο πρόσληψης με απευθείας ανάθεση.

Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης είναι 8/12/2014, ενώ η οικονομική επιτροπή αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης στις 3/12/2014. Στο ανωτέρω έγγραφο κρίνεται αναγκαία η ανάθεση εργασιών για υπηρεσίες ανεξαρτήτου δημοσιογράφου.

Δεδομένου ότι:
•το αντικείμενο της εργασίας δεν ανάγεται στα καθήκοντα και στις αρμοδιότητες του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου,

Στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών του δημοσιογράφου αναφέρεται:

Στις υποχρεώσεις του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» περιλαμβάνονται τα εξής:
Η διαχείριση και υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με την επικοινωνιακή πολιτική του Δήμου και τις δημόσιες υποθέσεις (lobbying).
Η παραλαβή των φύλλων του ημερήσιου και περιοδικού τύπου.
Η επιμέλεια της καθημερινής αποδελτίωσης και παρακολούθηση δημοσιευμάτων του τύπου ή εκπομπών στα Μ.Μ.Ε..
Η προετοιμασία και σύνταξη επίσημων απαντήσεων σε σχόλια ή άρθρα που αφορούν το Δήμο.
Η σύνταξη Δελτίων Τύπου με σκοπό την πληροφόρηση των Μ.Μ.Ε. και στόχο την έγκαιρη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού.

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών, (κλικ εδώ), αναφέρεται:

Οργανόγραμμα

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας άρθρο 5

Αυτές οι δραστηριότητες είναι εργασίες που πρέπει να γίνονται από υπαλλήλους του δήμου Αχαρνών..

  • δεν προβλέπονται οι εν λόγω θέσεις στο Ο.Ε.Υ του Δήμου, το Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου παραμένει αστελέχωτο.

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή είχε αναθέσει τις εργασίες αυτές σε ειδικό συνεργάτη του δημάρχου.

Σήμερα το θέμα του γραφείου τύπου, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων καλύπτεται επαρκέστατα από επαγγελματία δημοσιογράφο, σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα,  που έχει προσληφθεί ως ειδικός σύμβουλος του δημάρχου.

  • η διεπιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση (ιστορικό:, θεωρητικό: και εμπειρικό:) του φαινομένου της επικοινωνίας στις ποικίλες μορφές του, απαιτούν τη δημιουργία στελεχών επικοινωνίας και ενημέρωσης με επιστημονική κατάρτιση,

Για θέματα επικοινωνίας έχει γίνει πρόσληψη στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

 

Στον αρ. 10 των έχοντας υπόψη αναφέρεται:

10. Την με αριθμ. Γ-942/03-12-2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

Στη Δι@ύγεια έγινε επικαιροποίηση του νόμου:

Ν. 3861-2010 – Επικαιροποιημένη Έκδοση

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 
«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»
Η παρ. 6α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων
1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Επειδή η ανωτέρω ανάληψη υποχρέωσης δεν είναι δημοσιευμένη στη Δι@ύγεια η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για δαπάνη 26.400 €  είναι άκυρη.

 

Στις 29/12/2014 αποφασίστηκε από το δήμαρχο η διενέργεια της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου. Τι είναι αυτή η διενέργεια;

Όταν αποφασίζεται η διαδικασία πρόσληψης για παροχή υπηρεσιών υπάρχει μια διαδικασία  δημοσιότητας που δεν τηρήθηκε.

Στη δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών δεν ανακοινώθηκε καμία διακήρυξη για την πρόσληψη ανεξάρτητου δημοσιογράφου.

Διακηρύξεις 2014 α

 

Όπως φαίνεται στα έχοντας υπόψη:

12. Την με αριθμ. 2549 και με αριθμ. πρωτ. 101075/29-12-2014 απόφαση του Δημάρχου, για τη διενέργεια της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου.
13. Την προσφορά του κ. Χρήστου Τζώρτζη.
14. Το με αριθμ. πρωτ. 101080/29-12-2014 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργεια Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών.

Όπως φαίνεται με αρ. πρωτ, 101075 αποφασίστηκε η διενέργεια παροχής υπηρεσιών.

Ακολούθησε η προσφορά του κ.Τζώρτζη χωρίς πρωτοκόλληση και μετά από λίγο,  πρωτοκολλήθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργεια Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών για την παροχή υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. . 101080/29-12-2014.

Από τους αριθμούς πρωτοκόλλου, που διαφέρουν κατά  τέσσερις αριθμούς, είναι φανερό ότι  η Επιτροπής Διενέργεια Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, αξιολόγησε την προσφορά του κ. Τζώρτζη μετά την επιλογή πρόσληψής του!!

Την επόμενη μέρα δημοσιεύτηκε η απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτου δημοσιογράφου με αρ πρωτ.  101128/30-12-2014. Στη συνέχεια πρωτοκολλήθηκε η σύμβαση, με αρ πρωτ.  101129/30-12-2014.

6ΣΜΤΩΨ8-933 Σύμβαση

Οι μέρες πέρασαν και ξαφνικά

 

Διαύγεια αναθέσεις - συμβάσεις

ένα μήνα μετά, στις 30/1/2014, δημοσιεύτηκαν στη Δι@ύγεια η απόφαση ανάθεσης υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου και η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου.

Τι είναι όμως  η σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών;

Σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών υπάρχει, όταν ο παρέχων ανεξάρτητες υπηρεσίες αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι ενός προσώπου, για παροχή εργασίας χωρίς όμως να υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του αντισυμβαλλομένου του. Κύριο χαρακτηριστικό, επομένως της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η ανεξαρτησία ως προς τον καθορισμό του τόπου, του χρόνου και του τρόπου παροχής της εργασίας, κάτι που βασικά δεν συμβαίνει στην περίπτωση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

Αν ερμηνεύω καλά τους όρους συμβαλλόμενοι είναι ο δήμος Αχαρνών και ο κ. Τζώρτζης. Ο παρέχων ανεξάρτητες υπηρεσίες αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι ενός προσώπου (του δημάρχου;), χωρίς να υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του δήμου Αχαρνών;

Και η επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών που θα εμπλακεί;

ΩΚ2ΓΩΨ8-ΡΘΤ Επιτροπή παραλαβής έργου δημοσιογράφου

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διενήργησε την 26/01/2015 κλήρωση για την ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής για τις υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου, για το έτος 2015.

Τι θα παραλάβει η επιτροπή, τα αποκόμματα του ημερήσιου τύπου που αναφέρεται στο δήμο Αχαρνών; Θα παραλάβουν τις απαντήσεων σε σχόλια ή άρθρα που αφορούν το Δήμο; Δηλαδή τις απαντήσεις σε σχόλια που γίνονται στο ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, γιατί σχόλια άλλων έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων δεν έχουν σχολιαστεί μέχρι σήμερα από την παρούσα δημοτική Αρχή;

Όλα αυτά είναι δημοσιογραφικά σχόλια. Υπάρχουν όμως σοβαρότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη διοίκηση στο δήμο Αχαρνών

Στις ανωτέρω διοικητικές πράξεις:

Στη δικτυακή πύλη του δήμου  ανακοινώθηκε ως εισήγηση:

Δημοτικές αποφάσεις

Εισήγηση

 

Στο απόσπασμα της μαγνητοφωνημένης συνεδρίασης η Διευθύντρια της οικονομικής Υπηρεσίας αναφέρεται σε έγγραφο που έκανε το τμήμα της διοίκησης. Το έγγραφο δε φέρει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία πρωτοκόλλησης και δε φέρει υπογραφή του συντάκτη.

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής είναι παραποιημένη, γιατί δεν αποτελεί απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνεδρίασης αφού αναφέρεται ψευδώς σε διαλογική συζήτηση που δεν έγινε,  αναφέρεται σε ονομαστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της επιτροπής.

Απευθείας ανάθεση δε μπορεί να γίνει για ποσό 20.000 € + Φ.Π.Α. σύμφωνα με την απόφαση του VII τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απόφαση 64/2012, που αναφέρει: » Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η προσφυγή στη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού, όταν η αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (διαπραγμάτευση), όταν η αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πρβλ. πράξεις VII Τμήμ. 62/2012, Κλιμ. προληπτικού ελέγχου δαπανών VII Τμήμ. 34/2012).»

Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δεν είναι αναρτημένη στη Δι@ύγεια,  σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4, εδάφ. 6α . Κατά το άρθρο 4, παρ. 2 οι αποφάσεις ισχύουν από την ανάρτησή τους στη Δι@ύγεια.

Με βάση αυτά η απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τη δαπάνη των 20 000 € +Φ.Π.Α. δεν είναι νόμιμη.

 Η δημοσίευση των αποφάσεων του δημάρχου για την απευθείας ανάθεση και τη σύμβαση δεν είναι έγκυρες, αφού δεν έχει αναρτηθεί πριν στη Δι@ύγεια η ανάληψη υποχρέωσης.

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ενεργειών θα αξιολογηθούν από τον Ελεγκτή Νομιμότητας και τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ενδεχόμενες πειθαρχικές παραβάσεις, δημιουργούν όμως και δυσάρεστα προβλήματα στον Χρήστο Τζώρτζη,

Η κουμπαριά με το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό και η καταφανής παράβαση των διαδικασιών για την πρόσληψή του τον ανάγκασαν να «απολογείται» στο FACEBOOK.

Christos TzortzisΔημότες των Αχαρνών

11 ώρες ·

Στα περί ανάθεσης υπηρεσιών δημοσιογράφου που δημοσιεύτηκε από ψεύτικο προφίλ – προφανώς για να εξυπηρετήσει μικροπολιτικούς σκοπούς του κανονικού ιδιοκτήτη του προφίλ – νομίζω ότι οφείλω στην ομάδα μερικές διευκρινήσεις.

Καταρχάς να προτρέψω να αναζητήσετε στη Διαύγεια τις αναθέσεις κατασκευής και υποστήριξης ιστοσελίδων των νομικών προσώπων και κυρίως την ανάθεση υποστήριξης (όχι κατασκευής) της ιστοσελίδας του Δήμου. Με μια μικρή ανάλυση θα διαπιστώσετε ότι από την ανάθεση σε εμένα ο Δήμος θα γλιτώσει περί τα 10.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό αφορά το ένα σκέλος των υποχρεώσεων μου. Επιτρέψτε μου να μην αποκαλύψω τα υπόλοιπα σκέλη, γιατί είναι δράσεις και ενέργειες που έπονται και θα ανακοινώνονται όταν ολοκληρώνονται και είναι προς δημοσιοποίηση.
Κατά δεύτερο, να ενημερώσω την ομάδα ότι μέχρι πρότινος εργαζόμουν σε υπεύθυνη θέση σε εταιρεία που είχε κύκλο εργασιών 2014 πάνω από 71 εκ. ευρώ. Αποχώρησα οικιοθελώς για να αναλάβω τη συγκεκριμένη θέση. Οι λόγοι είναι επαγγελματικοί και προσωπικοί και νομίζω ότι πέρα από εμένα και την οικογένειά μου δεν αφορούν κάποιον άλλο.
Να αναφέρω επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας , λίγο αδόκιμος όρος αλλά νομίζω ότι όλοι κατανοούμε τι θέλω να πω. Συνεπώς, η επιλογή ενός προσώπου με το οποίο συνεργάζεσαι εδώ και 10 χρόνια είναι φυσικό επακόλουθο.

Πέραν αυτού η 10ετής και πλέον φιλία και εξαιρετική συνεργασία είναι φυσικό να εξελιχθεί και σε συγγένεια. Είναι νομίζω προφανές ότι με τα αγαπημένα μας πρόσωπα επιδιώκουμε επιπλέον δεσμούς. Ελπίζω να με πιστεύετε ότι όταν πριν 9 χρόνια ο φίλος και η φίλη έβαζαν λάδι στο 2ο μου παιδί δεν είχα στο μυαλό μου ότι σε 10 χρόνια θα αναλάβω θέση. Το μεγάλος μου κέρδος από αυτό το ταξίδι συνεργασίας δεν είναι η θέση αλλά οι προκλήσεις και η ασχολία με αντικείμενα που ποτέ δεν είχα ασχοληθεί.
Φυσικά το βιογραφικό μου είναι διαθέσιμο και μπορώ να το παραδώσω ιδιοχείρως σε όποιον περάσει από το Δήμο Αχαρνών, ώστε να διαπιστώσει αν έχω τα skills – που λένε και στο χωριό μου – για αυτή τη θέση. Από το στρατό μέχρι και σήμερα στα 42 μου, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο «μέσο» και το καλύτερο βύσμα είναι ο εαυτό σου.

Προσωπικά δεν θα κριθώ από το έργο μου γιατί ΔΕΝ είμαι πολιτικό πρόσωπο. Την αποτελεσματικότητά μου θα την κρίνει ο άνθρωπος που με εμπιστεύτηκε. Ωστόσο δεν θα συγχωρούσα ποτέ στον εαυτό μου να εκτεθεί από τα όσα κάνω, ένας πολύ καλός και αγαπημένος μου φίλος. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία και συγνώμη για το εκτενές μήνυμα!

Να αναφέρω και τη δική μου άποψη για το Χρήστο Τζώρτζη.

Είναι ένα πολύ καλός επαγγελματίας και γνώστης του αντικειμένου, όχι για εκείνο που περιγράφεται στη σύμβαση, αλλά για εκείνο που προσλαμβάνεται, όπως ο ίδιος αναφέρει, την κατασκευή  και υποστήριξη ιστοσελίδων των νομικών προσώπων και του δήμου.

Αδικείται από τη μεθόδευση της πρόσληψης, ενώ θα μπορούσε να προσληφθεί ως ειδικός σύμβουλος του δημάρχου με την ίδια σχεδόν αμοιβή. Τότε δε θα μπορούσε κανείς να πει τίποτα. Ο δήμαρχος δεν αξιολόγησε σωστά αυτή τη συμβουλή και έριξε το Χρήστο Τζώρτζη βορά στο FACEBOOK.

Μια εναλλακτική συμβουλή ήταν για το πρόγραμμα Αττική, «Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη Δήμου Αχαρνών» με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με ποσό 61.000 €. Και αυτή τη συμβουλή αγνόησε ο δήμαρχος.

Αισθάνομαι άσχημα, ως Ενεργός Πολίτης,  που θα πρέπει να κάνω σχετικές ενέργειες, ώστε να ακυρωθεί αυτή η παράνομη διαδικασία πρόσληψης.

 

Κάνε κουμπάρο να δεις καλό!!

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: