Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Νεκροταφείο Αχαρνών. Ξανά τα ίδια!!

Posted by koszig στο 5 Φεβρουαρίου 2015

Στη δικτυακή πύλη της Επενδυτικής Αχαρνών δημοσιεύτηκε η παρακάτω απόφαση:
ΘΕΜΑ 4ο
Πιστή εφαρμογή του άρθρου 25 της 188/14-6-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών
Ο Δ/νων Σύμβουλος κος Ζάχαρης Χαράλαμπος ανέγνωσε στο σώμα τη γραπτή εισήγησή του που έχει ως εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων 188/14-6-2011 ΑΔΣ του Δήμου Αχαρνών και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 25668/22513/30.8.2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου διαπιστώνεται η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης τα τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ άπαξ και πριν από σχετική πράξη (ενταφιασμός, εκταφή, παράταση εκταφής κ.λπ.).
Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο εργολάβοι τελετών να πραγματοποιούν ενταφιασμούς χωρίς να
καταβάλλουν τα αντίστοιχα δικαιώματα με σκοπό να διογκώνονται οι οικονομικές οφειλές από τρίτους προς την εταιρεία.Προτείνω τα δικαιώματα από τους ενταφιασμούς να πληρώνονται πριν τη τελετή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ όψιν του τη γραπτή εισήγηση του Δ/ντος Συμβούλου κου
Ζάχαρη Χαράλαμπου και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την καταβολή των δικαιωμάτων από τα γραφεία τελετών πριν το ενταφιασμό και εξουσιοδοτεί τον
πρόεδρο όπως υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο προς το Δήμο Αχαρνών, για την υλοποίηση του σκοπού αυτού.

Αυτή η απόφαση μας γυρίζει πίσω στα παλιά!!

Για το Νεκροταφείο έχουν γίνει δεκάδες αναρτήσεις, έχουν μπει πρόστιμα στο δήμο, έχουν ακυρωθεί  αποφάσεις από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις και πρόσφατα υπήρξε μια επιτροπή από Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, που ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό το πόρισμά της.

Για ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων της νέας διοίκησης του δήμου (κλικ εδώ)
Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. ΙΙ, εδάφιο 8 του νόμου 3463/2006:
8. Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.

Η διαχείριση του νεκροταφείου είναι υπόθεση του δήμου Αχαρνών. Αυτό προβλέπεται από το άρθρο 75 του νόμου 3463/2006. Το όργανα που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία του νεκροταφείου καθορίζονται στον πρόσφατο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών (ΦΕΚ  τ. Β΄2709/11 Νοεμβρίου 2011).

Για το οικονομικό μέρος της διαχείρισης του Κοιμητηρίου:

3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3.2 Τμήμα Εσόδων
i.   Μεριμνά για την είσπραξη των τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Νεκροταφείου.

3.2.2 Γραφείο Διαχείρισης Δημοτικών Κοιμητηρίων
i.    Συντάσσει τις απαραίτητες καταστάσεις των εισπραχθέντων, τηρεί τα υπό του Νόμου προβλεπόμενα βιβλία, συμβόλαια κτλ. των Δημοτικών Κοιμητηρίων .
ii.    Εκδίδει τις άδειες ταφής των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
iii.    Μεριμνά για την βεβαίωση των τελών και δικαιωμάτων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
iv.    Μεριμνά για την ακριβή και νόμιμη βεβαίωση των εσόδων των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
v.    Βεβαιώνει κάθε τέλος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
vi.    Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και συνεργάζεται µε τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.
vii.    Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων και την απόδοση των εισπραττομένων ποσών σύμφωνα με τις διαχειριστικές διαδικασίες του Δήμου.

Για το μέρος της διαχείρισης του περιβάλλοντος των κοιμητηρίων:

1.    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
1.1.4. Γραφείο Συντήρησης Κοιμητηρίων
i.    Επιμελείται για την πιστή εφαρμογή του κανονισμού των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
ii.    Ευθύνεται για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας, των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου σχετικά με τα Δημοτικά Κοιμητήρια.
iii.    Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των Δηµοτικών Κοιµητηρίων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του ∆ήµου.  
iv.    Μεριµνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.  
v.    Συγκροτεί, οργανώνει και συντονίζει τα συνεργεία του Τµήµατος.  
vi.    Μεριµνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των Δηµοτικών Κοιµητηρίων.
vii.    Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των Δημοτικών Κοιµητηρίων καθώς, για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των Δημοτικών  Κοιµητηρίων και για την εκτέλεση εργασιών ταφής – εκταφής

Από τα ανωτέρω είναι φανερό ότι μέσα στο χώρο του νεκροταφείου δε μπορεί να ασκεί «εξουσία» κάποιος αν δεν είναι υπάλληλος του δήμου ή εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος από το δήμαρχο, ο οποίος έχει την κύρια ευθύνη για τη λειτουργία του νεκροταφείου.

Η «Επενδυτική Αχαρνών» μονομετοχική επιχείρηση του δήμου Αχαρνών σύμφωνα με το καταστατικό της :
3. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η αξιοποίηση και η πάσης φύσεως και μορφή εκμετάλλευση των παρακάτω ακινήτων του Δήμου Αχαρνών:
• Κτίριο Ανθοπωλείου
• Κτίριο Κυλικείου Νεκροταφείου
• Χώρο κυλικείου του Δημαρχείου
• Κτίριο Μαρμαρογλυφείου
• Πλατεία Βαρυπόμπης και Πλατείες Ακρίτες του Πόντου (Νεάπολη)
• Τους χώρους για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
• Τους χώρους για τη διοργάνωση του πανηγυριού για τον εορτασμό της Ζωοδόχου Πηγής
• Κάθε ακίνητο και κοινόχρηστο χώρο για το οποίο  ήθελε να αποφασίζει μελλοντικά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου να παραχωρεί προς πάσαν αξιοποίηση και εκμετάλλευση και θα αποδέχεται τούτο η εν λόγω Α.Ε. δια του Δ.Σ. της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού της.

Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας στην ΔΟΥ

δεν έχει καμία σχέση με δραστηριότητα μέσα στο χώρο του νεκροταφείου.

Στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. της Επενδυτικής στο θέμα 4:

Πιστή εφαρμογή του άρθρου 25 της 188/14-6-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών
Ο Δ/νων Σύμβουλος κος Ζάχαρης Χαράλαμπος ανέγνωσε στο σώμα τη γραπτή εισήγησή του που έχει ως εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού λειτουργίας των Κοιμητηρίων 188/14-6-2011 ΑΔΣ του Δήμου Αχαρνών και σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 25668/22513/30.8.2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής όπου διαπιστώνεται η νομιμότητα της παραπάνω απόφασης τα τέλη και δικαιώματα καταβάλλονται εφ άπαξ και πριν από σχετική πράξη (ενταφιασμός, εκταφή, παράταση εκταφής κ.λπ.).

Προφανώς ο κ. Ζάχαρης, ως νέο μέλος της Επενδυτικής, δε γνωρίζει ότι στις 5/10/2011, μετά από αναφορά μου,  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με την απόφασή της

45Ο1ΟΡ1Κ-ΛΧΧ-Κατάργηση της 262 /11 Απόφασης δημοτικού συμβουλίου
ακύρωσε το άρθρο 25 της 188/14-6-2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών. Επειδή υπήρχαν ενδοιασμοί για ακύρωση του σύνολο του άρθρου 25, με νεώτερη αναφορά μου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής διευκρινίστηκε ότι ακυρώθηκε η εφαρμογή του άρθρου 25 της απόφασης 188.

Συνεπώς είναι λάθος του νέου Δ.Σ. της Επενδυτικής  να ζητάει πιστή εφαρμογή του καταργημένου άρθρου 25 της 188/1011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επενδυτική δεν έχει δικαίωμα να εισπράττει τέλη και δικαιώματα που ανήκουν στο δήμο Αχαρνών,

Η Επενδυτική Αχαρνών παράνομα εισέπραττε τέλη και δικαιώματα στις Λαϊκές Αγορές και στα Νεκροταφεία, που ήταν αρμοδιότητα του δήμου Αχαρνών. Για το λόγο αυτό μόνο για το 2012 υπάρχει πράξη καταλογισμού στην Επενδυτική από το δήμο Αχαρνών.

Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Στο άρθρο 25 του κανονισμού του Νεκροταφείου μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

  1. Μίσθωση Μαρμάρινων Οστεοθηκών για 15 έτη:

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΕΣ

Α΄ ΘΕΣΗ        1.045,00 ευρώ , Β΄ ΘΕΣΗ     945,00 ευρώ, Γ΄ ΘΕΣΗ       845,00 ευρώ, Δ΄ ΘΕΣΗ     745,00 ευρώ, Ε΄ ΘΕΣΗ      645,00 ευρώ

ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΕΣ

Α΄ ΘΕΣΗ        1.350,00 ευρώ, Β΄ ΘΕΣΗ     1250,00 ευρώ, Γ΄ ΘΕΣΗ     1.150,00 ευρώ, Δ΄ ΘΕΣΗ     1.050,00 ευρώ. Ε΄ ΘΕΣΗ    950,00 ευρώ

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΗ

Άρθρον 18ον

Η φύλαξη των οστών στο απλό οστεοφυλάκιο γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων συγγενών του νεκρού και με ταυτόχρονη καταβολή των αντιστοίχων δικαιωμάτων που ορίζονται στο άρθρο του παρόντος Κανονισμού.

[ Δικαίωμα Φύλαξης Οστών σε μεταλλικές Οστεοθήκες για 15 έτη, ορίζεται για δημότες 20,00 ευρώ και για ετεροδημότες 40,00 ευρώ ανά έτος. Δικαίωμα χρήσης κιβωτίου οστών για δημότες 15,00 ευρώ και για ετεροδημότες 35,00 ευρώ. ]

Αυτές είναι οι μαρμάρινες οστεοθήκες:

  

Στον προϋπολογισμό του έτους 2015 υπάρχουν εγγραφές:

041 α

Το έτος 2014 δεν υπήρξαν έσοδα από «δικαιώματα από τη χρήση Οστεοφυλακίων». Το ίδιο και το έτος 2015 δεν προβλέπονται έσοδα για τον ίδιο λόγο.

Ποιος εισπράττει τα ποσά για αυτά τα δικαιώματα; Στο δήμο δεν εισπράττονται έσοδα. Τα εισπράττει η Επενδυτική Αχαρνών; Νόμιμα ή παράνομα;

Το δικαίωμα ενταφιασμού, το δικαίωμα και το τέλος ανακομιδής δε μπορεί να το εισπράττει η Επενδυτική Αχαρνών.

Στο Νέο Ποινικό Κώδικα που ετοιμάζεται για ψήφιση αναφέρεται:

Άρθρο 165
Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου

Υπάλληλος που εν γνώσει βεβαιώνει ή εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα του Δημοσίου που δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση ως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Αυτά προς το παρόν για γνώση και συμμόρφωση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: