Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι είχες Γιάννη; Τι είχα πάντα!

Posted by koszig στο 9 Φεβρουαρίου 2015

Πριν δυό χρόνια ο νυν δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, αντιπολίτευση τότε, ζήτησε έγγραφες απαντήσεις για  μερικά θέματα που είχαν σχέση με την Επενδυτική Αχαρνών, Μονομετοχική Α.Ε., (κλικ εδώ).

Τότε, επειδή ο δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος δεν απάντησε, ανέλαβα «δημοσιογραφικά» να απαντήσω στα ερωτήματα που είχαν τεθεί. Ένα από αυτά ήταν:

5. Για ποιο λόγο οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ δεν έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο; Αληθεύει ή όχι ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος και η Πρόεδρος της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ λαμβάνουν αντιμισθία, μεγαλύτερη από αυτή του Αντιδημάρχου ή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου;

Τι πρέπει να γίνει σήμερα.

Οι δημοτικές Ανώνυμες εταιρείες διέπονται από το άρθρο 266 του ν. 3463/2006.

Άρθρο 266
Δημοτικές και κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες

1. Για την αξιοποίηση της δημοτικής ή κοινοτικής ακίνητης περιουσίας ή για την εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων είναι δυνατή η σύσταση ανώνυμης εταιρείας μόνο από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, οι οποίοι και εισφέρουν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.
2. Οι δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη του οποίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Τα οριζόμενα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, που είναι αιρετοί εκπρόσωποι
του Δήμου ή της Κοινότητας, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεν μπορεί να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου προερχόμενο από τους αιρετούς εκπροσώπους του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, εφόσον δεν έχει ορισθεί Διευθύνων Σύμβουλος,
ισχύουν κατ’ αναλογία οι ρυθμίσεις του άρθρου 255 παράγραφος 4 του παρόντος.
3. Στην εταιρεία αυτής της μορφής είναι δυνατή η συμμετοχή του Δημοσίου ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από εκείνα που ορίζονται στο άρθρο 252 παράγραφος 3α του παρόντος, εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α..
4. Η πρόσληψη προσωπικού, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών από τις δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εταιρείες διενεργούνται βάσει των αντίστοιχων κανόνων που ισχύουν για τις δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις.
5. Κατά τα λοιπά, οι εταιρείες του άρθρου αυτού διέπονται από τις ρυθμίσεις των ανωνύμων εταιρειών Ο.Τ.Α. και τον κ.ν. 2190/1920.

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ»  είναι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με μοναδικό μέτοχο το Δήμο Αχαρνών.

Διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το καταστατικό της.

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ελαττώθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο από 300.000 € σε 70.000 €.

ΦΕΚ Ελάττωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Στο τροποποιημένο καταστατικό της Επενδυτικής προβλέπεται:

Άρθρο 5

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 70.000 ευρώ, καταβεβλημένο ολοσχερώς σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος και κατανέμεται σε 700 επτακόσιες μετοχές ονομαστικής αξίας 100,00 ολογράφως εκατό ευρώ η κάθε μία.

Άρθρο 6

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του, οριζόμενο από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώσουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση της  6/9/2011 ο τότε γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης εισηγήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο:

2283 Εισήγηση Κρημνιανιώτη για συμμετοχή στη Γ.Σ. Επενδυτικής

Η ¨ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  με διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» είναι ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, με μοναδικό μέτοχο τον Δήμο Αχαρνών, που κατέχει το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Προτείνεται στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας που συγκαλούνται σύμφωνα με το καταστατικό της και τον νόμο, ο Δήμος να εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο.

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Το σώμα αποφασίζει

Ορίζεται εκπρόσωπος του Δήμου Αχαρνών, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ, Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Αχαρνών, ¨ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»  με διακριτικό τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ», ο εκάστοτε Δήμαρχος.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση

—————-

4Α8ΨΩΨ8-9Χ6-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ανώνυμης Εταιρείας  «Επενδυτική Αχαρνών»

Παρόντες στη συνεδρίαση από την αντιπολίτευση και σήμερα συμπολίτευση ήταν οι Γιάννης Κασσαβός, η προεδρεύουσα του τότε δημοτικού συμβουλίου Μαρία Χαριτίδου και ο Παναγιώτης Πολυμενέας. Δεν πήραν χαμπάρι τι ψήφισαν!!

Αποφάσισαν γενική συνέλευση να ήταν μόνο ο τότε δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος, και να αποφασίζει  ότι ήθελε στην Επενδυτική Αχαρνών!!

Μεταξύ των άλλων, η τότε γενική συνέλευση, δηλ. ο Σωτήρης Ντουρος, αποφάσισε για το μισθό της προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου.

Τις μετοχές της Επενδυτικής σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού διαχειρίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Για να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να κατανέμει τις  700 μετοχές της Επενδυτικής  στους συμβούλους αναλογικά με την εκλογική δύναμή τους.

Οι μετοχές , ανάλογα με τη δύναμη των δημοτικών συμβούλων μπορεί να κατανεμηθούν:

Γ. Κασσαβός  420

Σ. Ντούρος   78

Σ. Βρεττός  47

Π. Γρηγοριάδης  47

Β. Τοπαλλιανίδης   31

Οδ. Καμπόλης   31

Θ. Κατσιγιάννης   31

Α. Μπράχου 15

Για ψηφοφορίες, η απλή πλειοψηφία είναι 350 μετοχές, για πλειοψηφία των 2/3 είναι 467 μετοχές.

Επειδή την εποπτεία του διοικητικού συμβουλίου της Επενδυτικής έχει σε πρώτο βαθμό η γενική της συνέλευση και σε δεύτερο βαθμό, αλλά ουσιαστικό. το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στις αποφάσεις και στις ενέργειες της διοίκησης της Επενδυτικής.

Η Επενδυτική πρέπει να πάψει να είναι παραμάγαζο της εκάστοτε δημοτικής Αρχής.

Θα υπάρξει κάποια παράταξη ή μεμονωμένος δημοτικός σύμβουλος, από εκείνους που δεν έχουν ενσωματωθεί στη δημοτική Αρχή, που να ζητήσει δημοκρατικό έλεγχο και διαφάνεια στο Δήμο Αχαρνών;

 

«Θαρσείν χρη, τάχ’ αύριον έσετ’ άμεινον» 

 

(Σημείωση για τους μη γνωρίζοντες Ελληνικά: – Χρειάζεται θάρρος, το αύριο θα είναι καλύτερο.)

————-

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: