Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

Posted by koszig στο 17 Φεβρουαρίου 2015

Στη δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών δημοσιεύτηκε προκήρυξη:

Προκήρυξη θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχοντας  υπόψη:

1.       Τις διατάξεις των άρθρων 14, 77 και 93 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.       Τη με αρ. 59/74896/30-12-2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.(ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Χ5)

3.       Τη με αρ. πρωτ.: 27230/7-6-2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.(ΑΔΑ: 4Α3ΩΚ-Γ0).

Προκηρύσσουμε τη πλήρωση, δι’ εκλογής από το Δημοτικό Συμβούλιο, της θέσης του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση – δήλωση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου, που θα βοηθήσει τη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη της εν λόγω θέσης και κατατίθενται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου και μέχρι την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00.

Η επιλογή θα γίνει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της Συνεδρίασης, κατά την οποία θα διεξαχθεί η διαδικασία επιλογής, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών.
Υπενθυμίζεται ότι, οι προϋποθέσεις, ο ρόλος, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα, τα ασφαλιστικά θέματα, καθώς και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις και εγκυκλίους.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Πληροφορίες και έντυπο αίτησης – δήλωσης παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 15:00 από το Γραφείο Δημάρχου στον 1ο όροφο του Δημαρχείου του Δήμου Αχαρνών. Διεύθυνση: Φιλ/φείας 87 & Μπόσδα.

Αρμόδια: κα Μπόθου Ευφροσύνη.,  Τηλέφωνο: 2132072457.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΑΣΣΑΒΟΣ  

Ενημερωτικά

Άρθρο 77
Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.
2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους.
4. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.
5. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής κατά τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ., εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Ο συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη υποβάλλονται στον δήμαρχο και κοινοποιούνται στο δημοτικό συμβούλιο και στον γενικό γραμματέα του δήμου. Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.
6. Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης λαμβάνει αντιμισθία ισόποση με την αντιμισθία του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του συμπαραστάτη και της επιχείρησης ισχύουν οι σχετικές διατάξεις για τους δημοτικούς συμβούλους.

Στην εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.(ΑΔΑ: 4Α3ΩΚ-Γ0) μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί ένα νέο θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, που εισήχθη με τις διατάξεις του Προγράμματος «Καλλικράτης», και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης. Ο Συμπαραστάτης, επομένως, πρέπει να τυγχάνει ευρείας αποδοχής από τα μέλη του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί το κύρος του θεσμού. Έτσι, η πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου κρίθηκε από το νομοθέτη αναγκαία για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και ως εκ τούτου εκλέγεται για τη θέση αυτή το πρόσωπο που συγκεντρώνει την ειδική αυτή πλειοψηφία και σε καμία περίπτωση μικρότερη πλειοψηφία.

Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την εκλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Στις 5-2-2015 το δημοτικό συμβούλιο εκλήθη να συνεδριάσει με πρώτο θέμα:

1 Εκλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο,του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.3852/2010.

Πριν τη συνεδρίαση έπρεπε να υπάρχει εισήγηση στην οποία εκτός από το θεσμικό πλαίσιο έπρεπε να αναφέρονται τα ονόματα των υποψηφίων και τα βιογραφικά τους, προκειμένου οι δημοτικοί σύμβουλοι να ενημερωθούν για τους υποψηφίους και να ξεχωρίσουν αν υπάρχουν πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας για αυτή τη σημαντική θέση.

Αυτή ήταν η εισήγηση που δημοσιεύτηκε μέχρι πριν την εκλογή. Εισηγήσεις για παράταση αποκομιδής μπαζών, συγκρότηση επιτροπών, συμβιβαστικές λύσεις  κλπ.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ_5_2_2015

Λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση ζήτησα να μάθω τα ονόματα όσων έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, αλλά οι υπάλληλοι του γραφείου που ετοιμάζει τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου δεν τα γνώριζαν.!!

Παρακολουθείστε τι έγινε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

———————-

Μετά τη παρουσίαση του Θέμη Οικονόμου, που ήταν γνωστός από τη θητεία του στο δήμο Θρακομακεδόνων και το δημοτικό συμβούλιο στο δήμο Αχαρνών ο λόγος δόθηκε στον έτερο υποψήφιο Μιχάλη Σιδέρη.

Στην ομιλία του είπε:

«Πολλοί με ξέρετε και άλλοι δε με ξέρετε, η ζωή μου στα κοινά δεν έχει το πλούσιο βιογραφικό του κυρίου Οικονόμου, έχω όμως να παραθέσω ένα βίο αρκετά έντονο, ένα βίο δουλευταρά και είναι μια πρόκληση για μένα αυτός ο θεσμός, που τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει τελεσφορήσει στο δήμο μας κάποτε να ξεκινήσει να γίνει γεγονός. Θεωρώ ότι ο δημότης πρέπει να γεφυρώσει τα τεχνάσματα που υπάρχουν από σήμερα και πριν, ισχύουν και σήμερα τώρα βέβαια, και αυτό να βοηθήσει ο θεσμός του συμπαραστάτη. Θεωρώ πολιτική κουλτούρα πια την εκλογή ενός τέτοιου θεσμού για το δημοτικό μας συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όπως φαίνεται στο βίντεο, ελάχιστοι δημοτικοί σύμβουλοι τον παρακολουθούσαν.

Μετά τις ομιλίες οι δημοτικοί σύμβουλοι εκλήθησαν να ψηφίσουν πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης  που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.

Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία.

Επειδή στο παρελθόν αντίστοιχες διαδικασίες έγιναν μακρυά άπο το πνέυμα της μυστικής ψηφοφορίας, ζήτησα από την πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου να τοποθετηθούν τα ψηφοδέλτια μπροστά στην κάλπη και κάθε δημοτικός σύμβουλος που ακούει το όνομά του να προσέρχεται, να σταυρώνει ή όχι  το ψηφοδέλτιο και να το ρίχνει στην κάλπη. Η άποψη της προέδρου ήταν ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και θα ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία, δηλαδή θα μοιραστούν τα ψηφοδέλτια στους δημοτικούς συμβούλους στη θέση τους, θα σταυρώσουν το ψηφοδέλτιο και οι ψηφοσυλλέκτες θα το ρίξουν στην κάλπη. Έτσι και έγινε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο κάθε δημοτικός σύμβουλος κάνει την επιλογή του στο ψηφοδέλτιο, ενώ ο διπλανός μπορεί να παρατηρεί αυτή την επιλογή, ενδεχομένως αν επιλέγεται ο εκλεκτός του δημάρχου. Ακολούθως ακούγεται το όνομα του δημοτικού συμβούλου ο οποίος δίνει το ψηφοδέλτιο στον ψηφοσυλλέκτη, που συνεχίζει να μαζεύει ψηφοδέλτια και τα ρίχνει στην κάλπη. Σε αυτή τη διαδρομή ο ψηφοσυλλέκτης έχει την ευχέρεια να αλλάξει το ψηφοδέλτιο που παίρνει από το δημοτικό σύμβουλο  με ένα άλλο δικό του το οποίο θα ρίξει στην κάλπη.

Η όλη διαδικασία είναι μακρυά από μυστική ψηφοφορία που απαιτεί ο νόμος και ένας τέτοιος σοβαρός θεσμός , όπως του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορία δήλωσα στο δημοτικό συμβούλιο ότι κατά τη γνώμη μου  η ψηφοφορία δεν ήταν μυστική με τον τρόπο που έγινε και θα ζητήσω από τον Ελεγκτή Νομιμότητας την ακύρωση της διαδικασίας.

Οι εκλογή έγινε στις 5-2-2015. Η απόφαση στη Δι@ύγεια δημοσιεύτηκε στις 17-2-2015 !!

ΒΧΑΙΩΨ8-ΡΓΑ Απόφαση εκλογής συμπαραστάτη του δημότη

Οι απόψεις μου για την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Ο κ. Σιδέρης ήταν υποψήφιος της παράταξης ΑχαρΝΑΙ – Ενεργοί Πολίτες με επικεφαλής το σημερινό δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό. Αυτή ήταν η επιλογή του δημάρχου, που σημειωτέον δεν ψηφίζει στο δημοτικό συμβούλιο. Δείχνει πως αντιλαμβάνεται ο δήμαρχος το θεσμό του Συμπαραστάτη που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων. Επιλέγει ένα δικό του άνθρωπο να αντιμετωπίσει φαινόμενα δικής του ενδεχομένως κακοδιοίκησης!! Αυτός είναι ο Γιάννης Κασσαβός!!

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου φυσικά έπρεπε να είναι άλλου επιπέδου να ψηφίσουν τον Θέμη Οικονόμου, που ήταν υποψήφιος στην αντίπαλη παράταξη του Σωτήρη Ντούρου. Αυτό πιθανόν να έκανε και ο  Θέμης Οικονόμου αν ήταν στη θέση τους.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου και οι για κάποιους λόγους συμπλέοντες με αυτόν, επέλεξαν Συμπαραστάτη του δημότη, ένα υποψήφιο που δήλωσε:

«… έχω όμως να παραθέσω ένα βίο αρκετά έντονο, ένα βίο δουλευταρά και είναι μια πρόκληση για μένα αυτός ο θεσμός, που τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει τελεσφορήσει στο δήμο μας κάποτε να ξεκινήσει να γίνει γεγονός. Θεωρώ ότι ο δημότης πρέπει να γεφυρώσει τα τεχνάσματα που υπάρχουν από σήμερα και πριν, ισχύουν και σήμερα τώρα βέβαια, και αυτό να βοηθήσει ο θεσμός του συμπαραστάτη…»

Δεν εξήγησε ο κ. Σιδέρης ποιος ήταν ο αρκετά έντονος βίος, ο βίος δουλευταρά. Έχει ασχοληθεί καθόλου με την αυτοδιοίκηση, του νόμους που την αφορούν, πως εντοπίζονται τα φαινόμενα της κακοδιοίκησης; Έχει συντάξει ποτέ ένα έγγραφο, μια αναφορά για μη ορθή διοίκηση. Ποιο είναι το βιογραφικό που συνυπέβαλε με την αίτηση του;

Συμπαραστάτες

Αυτοί, με επιφύλαξη για κάποιον στην τελευταία γραμμή, ψήφισαν ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, με ένα βίο αρκετά έντονο, ένα βίο δουλευταρά, που θεωρεί ότι ο δημότης πρέπει να γεφυρώσει τα τεχνάσματα που υπάρχουν από σήμερα και πριν, ισχύουν και σήμερα τώρα βέβαια, και αυτό να βοηθήσει ο θεσμός του συμπαραστάτη.

Όταν ένας δημότης δε μπορεί να έχει αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων από το Συμπαραστάτη του δημότη, σε αυτούς πρέπει να απευθύνεται για να σταματήσουν τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και ορθής εφαρμογής των νόμων.

Είσαστε η Ελπίδα μας. Φτου να μη σας ματιάσουμε!!

Αρκετά τα σοβαρά θέματα. Ας χαλαρώσουμε λίγο με μουσική

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: