Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τα κάνατε μούσκεμα

Posted by koszig στο 17 Φεβρουαρίου 2015

Α. Στις 24 Οκτωβρίου έγιναν πλημμύρες στην Αττική και ο δήμος Αχαρνών παρουσίασε σημαντικά προβλήματα με πλημμύρες οικιών και καταστημάτων και σημαντικές καταστροφές του οδικού δικτύου. (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Αυτά ήταν τα δελτία τύπου του δήμου Αχαρνών και το φωτογραφικό υλικό από τις πλημμύρες.

Ο δήμος Αχαρνών κηρύχθηκε με την με αριθ. πρωτ: 6804/25-10-2014  Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Ο δήμος Αχαρνών είχε καθήκον να κινήσει διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στους δρόμους, την πρώτη ενίσχυση των πλημμυροπαθών και τις διοικητικές διαδικασίες για τις αποζημιώσεις από την Περιφέρεια Αττικής.

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας μπορεί να καταβάλλει άμεσα, το ποσό  των  586,94 ευρώ  ανά νοικοκυριό και Οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση ζημιών κατοικίας και αντικατάσταση οικοσκευής. Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 1.174€ έως 5.869€ με κριτήρια.

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Αχαρνών, με πρόεδρο το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών.

Στις 17-9-2014 η Οικονομική Επιτροπή τροποποίηση παλαιότερη απόφασή της (ΑΔΑ:70ΒΚΩΨ8-ΙΙ3) για την μίσθωση μικρού εκσκαφέα προκειμένου όπως αναφέρεται στην απόφαση «Το συγκεκριμένο μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους, και για χρονικό διάστημα 90 ημερών, συνεχιζόμενων ή μη, αρχίζοντας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

2473 Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα, τύπου BOBCAT.

Η με απευθείας ανάθεση έγινε σύμβαση στις 6-11-2014 (ΑΔΑ:7ΧΞΝΩΨ8-2ΦΨ) με σκοπό «…ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο την 24/10/2014.»

ΣΥΜΒΑΣΗ 87721_06-11-2014 ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (BOBCAT)

Στις 6-11-2014 η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ:ΩΤ5ΛΩΨ8-ΦΡΛ) αποφάσισε «Αναθέτει τη μίσθωση ενός (1) φορτοεκφορτωτή στην εταιρεία «Γ. & Π. Αθανασόπουλος Ο.Ε.». Για διάστημα 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  Συνολικού ποσού 34.439,88€

ΩΤ5ΛΩΨ8-ΦΡΛ Έγκριση διενέργειας µίσθωσης ενός (1) φορτοεκφορτωτή

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 24-11-2014 στη Δι@ύγεια

Την ίδια ημερομηνία η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ:6ΛΝΡΩΨ8-0ΕΟ) «Αναθέτει τη μίσθωση ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου στην εταιρεία «Γ. & Π. Αθανασόπουλος Ο.Ε.». Για διάστημα 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 26-11-2014 στη Δι@ύγεια

6ΛΝΡΩΨ8-0ΕΟ Έγκριση διενέργειας µίσθωσης ενός (1) ανατρεπόµενου φορτηγού αυτοκινήτου

Στις 2 ανωτέρω αναθέσεις δεν υπήρχε ο κωδικός 30-7334.002 στον προϋπολογισμό. Άν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. (παρ 7 άρθρο 158 ν. 3463/06)

Στις 14-11-2014 σε τροποποίηση του προϋπολογισμού ανεγράφη πίστωση 247.000 € στον κωδικό 30-7334.002.

Στις 24-11-2014 υπεγράφη μίσθωση του φορτοεκφορτωτή με τον Π. Αθανασόπουλο. (ΑΔΑ:6ΣΗΡΩΨ8-49Ε)

ΣΥΜΒΑΣΗ 92983_25-11-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 26-11-2014 στη Δι@ύγεια

Στις 24-11-2014 υπεγράφη σύμβαση μίσθωσης ανατρεπόμενου φορτηγού με τον Π. Αθανασόπουλο (ΑΔΑ:ΨΠΒΟΩΨ8-ΤΛ2)

ΣΥΜΒΑΣΗ 92307_24-11-2014 ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 26-11-2014 στη Δι@ύγεια.

Εφόσον οι αναθέσεις δημοσιεύτηκαν στη Δι@ύγεια  μετά την αναγραφή της πίστωσης δεν έχουν πρόβλημα. Υπάρχει όμως ένα άλλο πρόβλημα. Στις αποφάσεις δεν αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, η οποία έπρεπε να έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια.

Στις 3/12/2014 η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ:ΩΛΕΡΩΨ8-11Δ) Αναθέτει τη µίσθωση ενός (1) φορτοεκφορτωτή στην  εταιρεία «Γ. & Π. Αθανασόπουλος Ο.Ε.». Συνολικό ποσό 34.439,40€. Για διάστημα 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΩΛΕΡΩΨ8-11Δ Mίσθωσης ενός (1) φορτοεκφορτωτή 3-12-2014

Στις 3/12/2014 η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ:ΒΤΩ9ΩΨ8-ΡΡΤ) «Ψηφίζει πίστωση ποσού 28.000.00 € πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή συνολικού ποσού 34.439,40 €, σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, για την µίσθωση ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου.».  Για διάστημα 90 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΒΤΩ9ΩΨ8-ΡΡΤ Ψήφιση πίστωσης ενός (1) ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, 3-12-2014

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 5-12-2014 στη Δι@ύγεια.

Στη μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης  στα ανωτέρω θέματα 16 και 17  της ημερήσιας διάταξης:

Η Διευθύντρια οικονομικού στην ανάγνωση των θεμάτων αναφέρει: «Αυτή η ψήφιση πίστωσης αφορά το θέμα που εκεί είχαμε ψηφίσει … τότε δεν είχε περάσει η αναμόρφωση (του προϋπολογισμού) έχουμε την πρόταση ανάληψης υποχρέωσης οπότε ψηφίζουμε το ποσό ουσιαστικά…». Σε αυτό συμφώνησε και ο δήμαρχος.

Στις ανωτέρω αποφάσεις ή σύμφωνα μίσθωσης δεν αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, η οποία έπρεπε να έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια, πράγμα το οποίο είχε γίνει στην απόφαση μίσθωσης Bobcat.

Η ψήφιση πίστωσης αν γίνει μετά την υπογραφή της σύμβασης δεν είναι νόμιμη!!

Σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο 30 του Υπουργείου Εσωτερικών

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήμους και στα δημοτικά ΝΠΔΔ.

 3. Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων.
α. Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης η οικονομική υπηρεσία του δήμου συντάσσει:
– ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών 2/91118/0026/2010, εάν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δήμαρχο κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του ΔΚΚ,

– ΠΡΟΤΑΣΗ (Η΄ ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, όταν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή.
Σημειώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση το έγγραφο της ανάληψης  υποχρέωσης δεν μπορεί να έχει τη μορφή απόφασης, δεδομένου ότι υπογράφεται μεν από το δήμαρχο, η αρμοδιότητα όμως έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης ανήκει σε άλλο όργανο. Επειδή εξάλλου κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να έχει ελεγχθεί τόσο η ύπαρξη ή η επάρκεια της πίστωσης όσο και η νομιμότητα της δαπάνης ( άρθρο 4 ΠΔ 113/2010), το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης απαιτείται να έχει συνταχθεί και υπογραφεί πριν εκδοθεί η απόφαση αυτή. Η «πρόταση (ή έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης» περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 3 του ΠΔ 113/2010, τα ίδια δηλαδή στοιχεία που περιέχει και η «απόφαση ανάληψης υποχρέωσης», επειδή όμως είναι έγγραφο εισηγητικού χαρακτήρα προσαρμόζεται στον κατάλληλο τύπο. Πρωτοκόλληση δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή. 
Είναι προφανές ότι για να καταστεί δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, οι εισηγήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των δαπανών πρέπει να κοινοποιούνται στην οικονομική υπηρεσία πριν από την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη ή πριν από τη συζήτησή τους στη συνεδρίαση.

 Αυτό δεν έγινε και δεν αναφέρεται στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της 3-12-2014

Στη Δι@ύγεια έγινε επικαιροποίηση του νόμου:

Ν. 3861-2010 – Επικαιροποιημένη Έκδοση

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

4. Στο διαδίκτυο αναρτώνται:
1) νόμοι που εκδίδονται και δημοσιεύονται κατά το Σύνταγμα,
2) πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος,
3) τα προεδρικά διατάγματα κανονιστικού χαρακτήρα,
4) λοιπές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κανονιστικές πράξεις που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, σύνθεση, διάταξη, εφοδιασμό και εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλη πράξη, η δημοσιοποίηση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας,
5) ερμηνευτικές εγκύκλιοι και εγκύκλιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 
«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»
Η παρ. 6α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Επειδή κατά την υπογραφή των συμβάσεων στις 24 και 25 Νοεμβρίου που δημοσιεύτηκαν στη Δι@ύγεια στις 26 Νοεμβρίου δεν είχαν προηγηθεί οι αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης, παρότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού είχε γίνει στις 14-11-2014 και επειδή οι συμβάσεις υπογράφτηκαν πριν την ψήφιση πίστωσης στις 3-12-2014 και ανακονώθηκαν στη Δι@ύγεια στις 5-12-2014, οι συμβάσεις δεν είναι σύννομες.

 

Στις 6-11-2014 η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ:7Ψ59ΩΨ8-6Β8) «Προβαίνει στην απευθείας ανάθεση σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87, αφού συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος» προϋπολογισμού 90.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή συνολικού ποσού 110.700,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002, για την αποκατάσταση των βλαβών στο οδικό δίκτυο και κυρίως στα οδοστρώματα που προέκυψαν από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ «Α.ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.»,ΑΡ:ΜΕΕΠ28527, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 1, 17122 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ µε ΑΦΜ 997579299, ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ»

7Ψ59ΩΨ8-6Β8 Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος 6-11-2014

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 24-11-2014 στη Δι@ύγεια

Στις 26-11-2014 υπογράφτηκε σύμβαση με τη εταιρεία «Α.Μορφέας Α.Τ.Ε.»

6Φ19ΩΨ8-557 Εργολαβική σύμβαση 26-11-2014

Στις 3/12/2014 η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ:67Υ4ΩΨ8-ΖΘΖ) αποφασίζει ομόφωνα «1.Ψηφίζει πίστωση ποσού 90.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% €, δηλαδή συνολικού ποσού 110.700,00 € για την Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.»

67Υ4ΩΨ8-ΖΘΖ   Ψήφιση πίστωσης για «Α. Μόρφας Α.Τ.Ε.»

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στις 5-12-2014 στη Δι@ύγεια

Επειδή η ψήφιση πίστωσης ψηφίστηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης και δεν έχει δημοσιευτεί στη Δι@ύγεια η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης η σύμβαση δεν είναι σύννομη.

Στις 3/12/2014 η Οικονομική Επιτροπή (ΑΔΑ:Ω5ΑΓΩΨ8-61Ψ) «.Ψηφίζει πίστωση ποσού 65.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή συνολικού ποσού 79.950,00 € για την Αποκοµιδή µπαζών που προκλήθηκαν από την θεοµηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014.

Ω5ΑΓΩΨ8-61Ψ   Ψήφιση πίστωσης για αποκομιδή μπαζών 3-12-2014

Ακολούθησε η σύμβαση.

Ω4ΠΠωΨ8-857 Σύμβαση αποκομιδής μπαζών 5-12-2014

Οι αποφάσεις δημοσιεύτηκε στις 5-12-2014 στη Δι@ύγεια.

 

Τα αναφερόμενα μέχρι αυτό το σημείο θα μπορούσαν  να θεωρηθούν τυπικές παραλήψεις της διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου, για το οποίο θα γίνει αναφορά σε επόμενη ανάρτηση.

Είναι μόνο αυτό;

Η περιφέρεια Αττικής ήταν στο πλευρό των «πλημμυρισμένων» Αχαρνέων. Υποσχέθηκε βοήθεια (;) 110.700 +79.950 = 190.650 € για Αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος και μεταφορά των μπάζων και 28.000 + 28.000 = 56.000 € (χωρίς ΦΠΑ  12.880 €). Πάνω στη φούρια τους υπολόγισαν  190.650+56.000 =246.650 περίπου 247.000 €. Αυτό έγραψαν στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού στις 14-11-2014. Τα  12.880 € για το ΦΠΑ από ποιο κωδικό θα πληρωθούν;

Για τις αναθέσεις υπάρχει εισήγηση της αρμόδιας  υπηρεσίας προμηθειών. Αυτό έγινε στις αναθέσεις για το φορτωτή και το φορτηγό

2633 Εισήγηση για ανάθεση ανατρεπόμενου φορτηγού

2634 Εισήγηση υπηρεσίας ανάθεση για φορτοεκφορτωτή

Τις εισηγήσεις υπογράφουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας προμηθειών και συνυπογράφει και ο δήμαρχος.

Η εισήγηση για αποκομιδή μπαζών

2635 Εισήγηση Θέματος: Αποκομιδή μπαζών

είναι ανυπόγραφη από υπηρεσιακούς παράγοντες και αιτιολογεί την ανάθεση :

  1. Τα όργανα διοίκησης της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αποφασίζουν την απευθείας ανάθεση έργων, με σύναψη σύμβασης, σε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία έχει από τις κείμενες διατάξεις το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου, στις εξής περιπτώσεις:

………..

Για την άρση των παραπάνω προβλημάτων, απαιτούνται να εκτελεστούν τα παρακάτω έργα βάσει Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου:

  • Αποκομιδή μπαζών Προϋπολογισμός 65.000,00 €

Η αποκατάσταση θα γίνει βάσει μελέτης των Τεχνικών Υπηρεσιών του που προβλέπει την αποκομιδή και άρση των επικινδυνοτήτων από φερτά υλικά .

Η Οικονομική Επιτροπή στη συνεδρίαση της  6-11-2014 αποφάσισε:

2635 Αποκομιδή μπαζών

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

Φανός Διάρκεια σύμβασης

Στην απόφαση της 6-11-2014 για την αποκομιδή μπαζών  αναφέρεται  χρόνος αποπεράτωσης του έργου το διάστημα τριάντα ημερών

Η 97/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας  αναφέρεται στην αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος

Στην απόφαση της 3-12-2014 για την αποκομιδή μπαζών δεν αναφέρεται ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου.

Στη σύμβαση της 5-12-2014 έχει χρόνο περάτωσης του έργου 50 ημέρες.

Αποπεράτωση έργου 50 ημέρες

Με απόφαση ποιου οργάνου ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός  υπόγραψε σύμβαση με διάρκεια αποπεράτωσης του έργου της αποκομιδής των μπαζών τις 50 ημέρες;

Ας δούμε όμως τις δύο εταιρείες , την «Α. Μόρφας Α.Τ.Ε. » που ανέλαβε την αποκατάσταση βλαβών οδοστρώματος και την » Φανός Βασίλειος του Φωτίου» που ανέλαβε την αποκομιδή  των μπαζών.

Στο ΦΕΚ Ανωνύμων εταιρειών και ΕΠΕ, τ.1838/22-3-2013 αναφέρεται:

ΦΕΚ 1838 Α. Μόρφας – Β. Φανός

ΦΕΚ 1838

Είναι φανερό ότι οι Α. Μόρφας και Β. Φανός στην ουσία επιχειρήσεις κοινών συμφερόντων. Το συμπέρασμα αυτό συνάγεται από το γεγονός ότι ο Β.Φανός  ορίστηκε αντίκλητος της Α. Μόρφας Α.Τ.Ε. και φέρουν τον ίδιο αριθμό τηλεφώνου

Δύο συμβάσεις

Όπως φαίνεται οι δύο συμβάσεις διαφέρουν από εκείνες που συντάσσονται από τις υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών. Έχουν γραφεί με τη βοήθεια σχεδίου εγγράφου, που μάλιστα έχει λάθη, ίσως από copy-paste,γιατί στις μελέτες για ποσά 100.700 € στην αριστερή εικόνα γίνεται αναφορά η μελέτη 97/2017 ενώ στη δεξιά γίνεται αναφορά στη μελέτη 98/2014 για ποσό 100.700 € που είναι λάθος.

Στη Δι@ύγεια δημοσιεύτηκαν τα κείμενα των συμβάσεων που είναι φωτοτυπίες, όπως φαίνεται στις εικόνες.

Φωτοτυπία σύμβασης

 

Στην αναζήτηση στη Δι@ύγεια  μπορούν να γίνουν μερικές παρατηρήσεις!!

Υπερδιαύγεια 1 a

 

Υπερδιαύγεια 2 a

 

Και στην πρώτη και στη δεύτερη εικόνα φαίνεται ότι τα κείμενα που αναρτήθηκαν ήταν σε φωτοτυπία.

Οι συμβάσεις υπογράφονται μεν από το δήμαρχο ή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αλλά πρωτοκολλούνται και διακινούνται από αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου.

Για την αποκομιδή των μπαζών η υπογραφή της σύμβασης διαχειρίστηκε από το Γραφείο Δημάρχου

Η ανάρτηση των συμβάσεων στη Δι@ύγεια έχουν γίνει από άλλο φορέα γιατί έχει χρησιμοποιηθεί διαφορετική γραμματοσειρά, για το λόγο αυτό εμφανίζονται περίεργα σύμβολα έναντι των συνηθισμένων Ελληνικών γραμμάτων.

Αν η δακτυλογράφηση των συμβάσεων έχει γίνει από άλλο φορέα, όπως φαίνεται, πρέπει να ελεγχθεί πως αυτός ο φορέας  μπορεί να χρησιμοποιεί το λογότυπο του δήμου Αχαρνών στα έγγραφα που συντάσσονται οι συμβάσεις. Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός που υπέγραψε αυτές τις συμβάσεις θεωρεί ότι είναι νομότυπα αυτά τα κείμενα που υπογράφει;

 Ανακεφαλαίωση.

Στις διαδικασίες που έγιναν για αυτές τις αναθέσεις δεν είναι σύμφωνες με τις νόμιμες διαδικασίες.

Παρόλα αυτά μπορεί κανείς να δεχτεί ότι όλα έγιναν λόγω των εκτάκτων συνθηκών.

Το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της 5/2/2015 αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας των 50 ημερών, που έληγε στις 23-1-2014,  για 30 ακόμα μέρες  (από  25-1-2015 έως τις 24-02-2015).

2062 Παράταση προθεσμίας αποκομιδής μπάζων για 30 μέρες 

Παράγοντες της Τεχνικής Υπηρεσίας «ψιθυρίζουν»  ότι δεν έχουν γίνει προγραμματισμένες αποκομιδές μπάζων.

7 ακόμα μέρες έμειναν. Τα μπάζα είναι εκεί!!

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

 

 

Πάντως μερικά μπάζα απομακρύνθηκαν. Από την ανάθεση φορτοεκφορτωτή και φορτηγού.

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES    SAMSUNG CAMERA PICTURES

Το ερώτημα είναι που μεταφέρθηκαν!!

Με την ανάθεση των 79.950 € τι έγινε;

Για το θέμα των αναθέσεων ο Επίτροπος του Ελεγκτικού συνεδρίου θα κρίνει αν έχω δίκιο, όταν πληροφορηθεί τα ανωτέρω. Ελπίζω ότι θα βρει άκρη.

Το θέμα όμως δε τελειώνει εδώ. Θα έχει και συνέχεια γρήγορα.

Οι πλημμύρες καθάρισαν τη δυσοσμία στο τοπίο. Έπειτα η δυσοσμία επανήλθε με άλλη μορφή!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: