Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Έξη μήνες πέρασαν – 1

Posted by koszig στο 4 Μαρτίου 2015

Υπάρχει ένα πρόβλημα  για την παρουσίαση των θεμάτων. Ένας τρόπος είναι χρονολογικά, καθένα από τους 6 μήνες που πέρασαν, από θέματα που αναρτήθηκαν στο «Ελεύθερο Βήμα«. Ένας άλλος τρόπος είναι η θεματική αντιμετώπιση, κάνει καλά τη δουλειά του ο δήμαρχος, είναι σωστοί στις ενέργειές του οι αντιδήμαρχοι, συνεδριάζουν σωστά τα θεσμικά όργανα, κλπ.

Ανά μήνα θα γίνεται παραπομπή σε θέματα που αναφέρονται στο δήμο Αχαρνών. Με αφορμή αυτά θα γίνεται διατύπωση γνώμης για τις ενέργειες και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διάρκεια των έξη μηνών.

Σεπτέμβριος 2014

Αναφορά σε θέματα το μήνα αυτό, (κλικ εδώ) , (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

 

Το σχόλιο το Σεπτέμβριο ήταν:

Ο χαμένος των εκλογών Σωτήρης Ντούρος στην αρχή της θητεία του έλεγε:

————————–

Ο κερδισμένος των εκλογών Γιάννης Κασσαβός στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία είπε:

——————–

Ο πρώτος(ο χαμένος) έλεγε αυτά και έκανε άλλα. Ο δεύτερος(ο κερδισμένος) είπε αυτά. Τι θα κάνει;

Τώρα ξέρουμε τι έκανε αυτούς τους έξη μήνες!!

Η Διοίκηση.

Στο δήμο Αχαρνών έγινε αναδιάταξη των υπηρεσιών. Τμήματα μεταφέρθηκαν σε άλλο κτίριο, σε άλλους ορόφους. Στόχος ήταν να αποκτήσουν τα τμήματα  ενιαίο χώρο, αποτελεσματική διοίκηση, καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Σε μεγάλο βαθμό ο στόχος επιτεύχθηκε.

Τις πρώτες μέρες έγιναν και αλλαγές σε προϊσταμένους υπηρεσιών. Τυπικά οι τοποθετήσεις ήταν σωστές, οι χειρισμοί όμως από το δήμαρχο δεν ήταν καθόλου επιτυχείς, γιατί αδίκησε άξιους δημοτικούς υπαλλήλους  που είχαν στήσει τις υπηρεσίες ως προϊστάμενοι κατ΄ανάθεση, και όμως αρκετοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν  μετάταξη σε άλλους δήμους.

Σημαντικό στοιχείο της διοίκησης είναι ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και ο γενικός γραμματέας του δήμου. Οι αρμοδιότητες τους και των διοικητικών υπηρεσιών περιγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.) του δήμου.

Οργανόγραμμα υπηρεσιών 1

Το οργανόγραμμα είχε γίνει στα μέτρα του προηγούμενου γενικού γραμματέα Νικόλαου Κρημνιανιώτη.

Με μπλε περίγραμμα περιέχει την εποπτεία τμημάτων που στην παρούσα δημοτική αρχή, προς το παρόν, δεν ασκεί ο γενικός γραμματέας του δήμου, αλλά την αρμοδιότητα κρατάει ο δήμαρχος. Θεωρεί ότι έτσι έχει τον έλεγχο του δήμου!!

Ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χϊος έχει τα τμήματα με κόκκινο περίγραμμα. Το Τμήμα πολιτικής προστασίας λειτούργησε πολύ καλά την περίοδο των χιονοπτώσεων και αρκετά καλά με τις πλημμύρες.

Δεν είναι γνωστό αν υπάρχει εκπαίδευση προσωπικού, επάρκεια μηχανημάτων. Για αυτά δεν είναι γνωστό αν έχει γίνει κάτι. Εκείνο όμως που δεν έχει γίνει γνωστό, αν έχει γίνει, είναι η οργάνωση εθελοντών και η κατάλληλη εκπαίδευσή τους για την αντιμετώπιση κρίσεων επικουρικά με τις υπηρεσίες του δήμου, όπως έχουν οργανώσει γειτονικοί δήμοι. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων, όπως σεισμού ή πυρκαγιών και η εκπαίδευση για αυτά κοινωνικών ομάδων, παιδικοί σταθμοί, σχολεία και γειτονιές του δήμου.

Ένα κενό, που οφείλεται σε αδράνεια της δημοτικής Αρχής είναι ότι σήμερα δεν έχει οριστεί γενικός διευθυντής που προβλέπεται στο οργανόγραμμα και

 

ΑΡΘΡΟ 15:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο Γενικός Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου που συγκροτούν την Γενική ∆ιεύθυνση και ιδίως για την οργάνωση, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας τους. Ειδικότερα ο Γενικός Διευθυντής:

i. Κατευθύνει τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και των αντιστοίχων προγραμμάτων δράσης των υπηρεσιών, συνεργαζόμενος µε τον Γενικό Γραμματέα και τους αντίστοιχους προϊσταμένους των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εναρμονίζονται προς τους περιοδικούς στόχους του ∆ήµου.

ii. Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται.

iii. Μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κ.λπ.) ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται στην αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης τους.

iv. Συντονίζει τη λειτουργία των υπηρεσιών, συνεργαζόμενος µε τους αντίστοιχους προϊσταμένους.

v. Παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί την καλή λειτουργία των υπηρεσιών σε σχέση πάντοτε προς τις δραστηριότητές τους και την επίτευξη των περιοδικών προγραμμάτων δράσης τους.

vi. Αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των πόρων της κάθε υπηρεσίας (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα κ.λπ.) και διατυπώνει προτάσεις για τη συµπλήρωσή τους ή την βελτίωση της απόδοσής τους.

vii. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωση Συντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν µε εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα µε ομοιογενή θεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του ∆ήµου. viii. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα µε το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.

Ο δήμος σήμερα δεν έχει γενικό διευθυντή και ο δήμαρχος δε θεώρησε ότι είναι αναγκαίος, αφού τον υποκαθιστά  με τον προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Ο δήμος διοικητικά είναι κουτσός στα δύο πόδια και λόγο παροπλισμού γενικού γραμματέα και ανυπαρξίας γενικού διευθυντή.

Η Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού έχει παρουσιάσει βασικές αδυναμίες.

Άρθρο 8
Ανάρτηση οργανογράμματος και στοιχείων υπηρετούντων

Κάθε υπηρεσία ή φορέας του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, καθώς και οι φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού οφείλουν να αναρτούν στο δικτυακό τόπο τους το οργανόγραμμα και τη διάρθρωση των υπηρεσιών και μονάδων, την περιγραφή των αρμοδιοτήτων και των οργανικών θέσεων, καθώς και τα ονόματα, τις ιδιότητες και τα πρόσφορα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρετούντων σε αυτούς τους φορείς με οποιαδήποτε μορφή ή σχέση εργασίας και απασχόλησης.

Η προηγούμενη δημοτική Αρχή είχε εφαρμόσει αυτή τη διάταξη, (κλικ εδώ).

Η παρούσα δημοτική Αρχή, μετά την ανάρτηση σχετικά με το θέμα έκανε μια μικρή παρέμβαση, (κλικ εδώ), δεν έχει αναρτήσει στη δικτυακή πύλη του δήμου τα στοιχεία των υπαλλήλων όπως καθορίζονται στο ανωτέρω άρθρο 8 του νόμου 3861/2010 ου αναφέρεται στη Δι@ύγεια στη διοίκηση.

Με την ανάρτηση στη δικτυακή πύλη του δήμου μπορεί ο κάθε δημότης να γνωρίζει ποιοι είναι οι υπάλληλοι του δήμου, την ιδιότητά τους και το τηλέφωνο που μπορεί να αναζητά κάθε στιγμή των ωρών που εργάζονται οι υπάλληλοι. Έτσι και οι δημότες μπορούν να ελέγχουν τηλεφωνικά την εικονική παρουσία υπαλλήλων που είναι υπό την προστασία της διοίκησης.

Για τους υπαλλήλους που δεν εργάζονται σε θέσεις γραφείου στη δικτυακή πύλη αναρτώνται οι θέση και το έργο που εκτελεί ο κάθε υπάλληλος  κάθε μέρα. Αυτό γινόταν στην προηγούμενη δημοτική Αρχή, αυτό γίνεται και σήμερα σε όλες τις υπηρεσίες, εκτός από εκείνες που υπάγονται στην καθαριότητα υπό τον αντιδήμαρχο Θόδωρο Συρινίδη.

Αυτό οφείλει να επανέλθει στην τάξη, γιατί μπορεί να έχει διάφορους σχολιασμούς για κάλυψη υπαλλήλων, μονίμων ή εποχιακών ή για άλλους λόγους. Είναι ευθύνη του δημάρχου Γιάννη Κασσαβού να ζητήσει να επανέλθει στην τάξη η υπηρεσία καθαριότητας.

Στη δικτυακή πύλη του δήμου έχουν αναρτηθεί τα ονόματα των αντιδημάρχων. Παρότι είναι δημοσιευμένη η απόφαση δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων σε αντιδημάρχους, (κλικ εδώ) στη δικτυακή πύλη του δήμου στη θέση των αντιδημάρχων, εκτός της αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και του αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, δεν υπάρχει στη θέση κάθε αντιδημάρχου το είδος των καθηκόντων που του έχει μεταβιβάσει ο δήμαρχος.(κλικ εδώ)

Η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να προβεί σε αυτή τη διόρθωση.

Φυσικά για εφαρμογή διατάξεων που προβλέπεται σε νόμους ούτε λόγος να γίνεται. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 3852/2010 («Καλλικράτης»)

Άρθρο 78
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

1. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.
2. Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της
κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού.

Τις εισηγήσεις των θεμάτων για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εισάγει ο δήμαρχος. Μέχρι σήμερα το θέμα είναι εν «υπνώσει»!!

Στο νόμο 3463/2006 υπάρχουν διατάξεις που δεν εφαρμόστηκαν από την προηγούμενη δημοτική Αρχή και φυσικά μέχρι σήμερα από την παρούσα

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Άρθρο 214
Συμμετοχή στις τοπικές υποθέσεις

3. Ειδικότερα, με ευθύνη των αρμόδιων οργάνων σε κάθε Δήμο και Κοινότητα μπορεί να:
α. καταρτίζεται Χάρτα, στην οποία καταγράφεται το πλαίσιο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των δημοτών και των κατοίκων με ειδικές προβλέψεις για τους νέους και τους πολίτες που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα.
β. καταρτίζεται οδηγός του δημότη, στον οποίο περιγράφονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών τους και
γ. αξιοποιείται η Κοινωνία της Πληροφορίας, ο θεσμός της Κοινωνικής Εργασίας και οι αρχές του εθελοντισμού.

Επίσης στο άρθρο 63, παρ. ζ, του νόμου 3852/2010 αναφέρεται:

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.

Αυτό είναι το κείμενο της Χάρτας του Δημότη που είχε ετοιμάσει το Υπουργείο Εσωτερικών και με ανάθεση είχε ετοιμάσει και δημοσιεύσει η ΕΕΤΑΑ.

Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημότη

Αυτό το έντυπο έχουν εκδώσει οι περισσότεροι δήμοι της χώρας, πλην του δήμου Αχαρνών.

Δήμος Σιθωνίας – Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δημότη

Αυτά οι άλλοι δήμοι. Ο δικός μας στο έλεος των ηγεσιών του, και των δημοτών που δις εκλέγει!!

Αυτά προς το παρόν. Αύριο η συνέχεια.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: