Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Έξη μήνες πέρασαν – 2

Posted by koszig στο 6 Μαρτίου 2015

Ένα από τα σημαντικότερα όργανα διοίκησης του δήμου  είναι η Εκτελεστική Επιτροπή. Η σύσταση και η λειτουργίας της  καθορίζονται  από το νόμο 3852/2010

 

Άρθρο 62
Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής

1. Σε όλους τους δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνιστάται εκτελεστική επιτροπή στην οποία μετέχουν ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι. Η εκτελεστική επιτροπή είναι συλλογικό συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου του δήμου, του μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης.
2. Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής είναι ο δήμαρχος. Στις συνεδριάσεις καλείται ο πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας, όταν συζητείται θέμα που την αφορούν ειδικά, καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες όποτε τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3. Υπάλληλος του δήμου τηρεί εγγράφως πρακτικά των συνεδριάσεων της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρο 63
Αρμοδιότητες

Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.
γ) Καταρτίζει και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια:
ζ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών του δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η) Εισηγείται το σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και του κανονισμού διαβούλευσης.
θ) Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι) Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει τη δράση των νομικών προσώπων και υπηρεσιών του δήμου και ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.

Σε όλα τα όργανα πρέπει να υπάρχει κανονισμός λειτουργίας. Το Υπουργείο Εσωτερικών μετά τη δημοσίευση του νόμου 3852/2010 ζήτησε από την ΕΕΤΑΑ να συντάξει πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής

Αυτό τον κανονισμό δεν εφάρμοσε ποτέ η προηγούμενη δημοτική Αρχή, ούτε και η παρούσα.

Σε αυτό τον κανονισμό καθορίζεται και ο τρόπος γνωστοποίησης των αποφάσεων της επιτροπής για να τηρείται η διαφάνεια στις αποφάσεις

3. Ο γενικός γραμματέας του δήμου, σε συνεργασία με τον ειδικό γραμματέα- πρακτικογράφο συντάσσουν την περίληψη των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής η οποία υπογράφεται από τον δήμαρχο και τον γενικό γραμματέα, αποστέλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή στις δημοτικές παρατάξεις και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του. Δήμου καθώς επίσης και δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Αυτή είναι η καταγραφή της κατάστασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, όπως απεικονίζεται στην ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών.

Εκτελεστιή Ειτροπή 1

 

Εκτελεστιή Ειτροπή 2

 

Όπως φαίνεται στις ανωτέρω εικόνες το έτος 2015 δεν έχει γίνει καμία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πριν μέρες έγινε μια.

Για αυτή δεν υπάρχει πρόσκληση, όπως δεν υπάρχει και απόφαση δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του δήμου και στη Δι@ύγεια

Για το έτος 2014 δεν αναφέρεται πρόσκληση για συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ούτε της θητείας του Σωτήρη Ντούρου, ούτε του Γιάννη Κασσαβού.

Στην πραγματικότητα έγινε στις 12-11-2014 στην οποία συζητήθηκε ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα για το έτος 2015.

ΩΠΠ1ΩΨ8-Γ3Ε Εκτελεστική Επιτροπή 12-11-2014

Στην απόφαση αυτή ο «αναγνώστης» διαπιστώνει ότι αυτή ήταν η τρίτη συνεδρίαση το έτος 2014. Στο κείμενο της απόφασης δεν υπάρχουν συνημμένα, ούτε το τεχνικό πρόγραμμα, ούτε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του δήμου για το έτος 2015.

Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, που την κύρια ευθύνη έχει ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός, που είτε δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα των διαδικασιών, είτε θεωρεί ότι ότι γινόταν στο παρελθόν αποτελεί κανόνα!!

Στο άρθρο 2 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών αναφέρεται:

ΑΡΘΡΟ 2:

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

iii. Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι προς συζήτηση ενώπιον του ∆ημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα µε την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς την υποστήριξή τους ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

Αν δεν ασχολείται ο γενικός γραμματέας με τα θέματα αυτά την ευθύνη έχει ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας.

Αυτά όμως είναι τυπικά θέματα που μπορεί να ακυρώσουν αποφάσεις για αυτές τις τυπικές παραλείψεις. Υπάρχουν όμως και σοβαρότερα θέματα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή ανάμεσα στα θέματα που ασχολείται είναι και :

β) Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του επιχειρησιακού προγράμματος, το οποίο και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο.

Για τα επιχειρησιακά  προγράμματα υπάρχει σχετική Υπουργική απόφαση:

YPES Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Στην απόφαση αυτή καθορίζεται:

Άρθρο 4
Χρόνος και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η κατάρτιση του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του δήμου αρμοδιότητα για την σύνταξη του Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος έχει η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών.

Υπάρχει; Ποια είναι τα μέλη της; Την κινητοποίησε ο γενικός γραμματέας του δήμου ή ο δήμαρχος προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύνταξής τους;

Για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014 ο τότε γενικός γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης είχε ορίσει ομάδα έργου

Ομάδα έργου

Στην ομάδα αυτή ήταν:

Δ. Ορίζει τον Συντονιστή και τα Μέλη της Ομάδας Εργασίας ως εξής:
1. Κρημνιανιώτη Νικόλαο του Περικλή, Γενικό Γραμματέα Δήμου Αχαρνών,
2. Αγγελή Φίλιππο, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού – Λογιστικού
3. Αναγνωστόπουλο Χρήστο , ειδικός συνεργάτης με καθήκοντα σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
4. Μυλωνά Φώτιο του Αλεξίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,
5. Ντούρου Μαρία του Χρήστου,  κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων
6. Πανταζόπουλο Ανδρέα του Σωτηρίου,  Κλάδου ΤΕ22 Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Οι με κόκκινη επισήμανση δεν ανήκουν στο προσωπικό του δήμου Αχαρνών, οι με μπλε επισήμανση είναι υπό μετάταξη και ο ειδικός συνεργάτης είναι σήμερα υπάλληλος του δήμου.

Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είχε γίνει  σε εταιρεία  Ε.Π.Ε. ανάθεση για τη σύνταξη του σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού.

Ανάθεση σε αειφορική συμβουλευτική

Το Ελεγκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε τη δαπάνη για αυτή την ανάθεση, γιατί σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ 1, του Π.Δ. 89/2011

4Α8ΤΝ-5ΗΨ Π.Δ. 89_2011 Επιχειρησιακά προγράμματα

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Η αρμόδια, κατά τις οργανικές διατάξεις  κάθε δήμου, υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες του δήμου, των νομικών προσώπων του, καθώς και τις εισηγήσεις των συμβουλίων των δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων του δήμου προς την εκτελεστική επιτροπή σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προτάσεις τους για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του δήμου και συντάσσει σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού του δήμου, το οποίο υποβάλλει στην εκτελεστική επιτροπή».

 

Άλλοι δήμοι βρίσκονται στην τελική φάση των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αρκετοί τα  έχουν τελειώσει. Ο δήμος Αχαρνών δεν το έχει σκεφτεί ακόμα!!

Αυτό το εξάμηνο γίνονται αναδιατάξεις γραφείων και επίπλων. Το επόμενο εξάμηνο θα γίνει αναδιάταξη του προσωπικού. Μετά βλέπουμε !!

Οι συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν μαγνητοφωνούνται και φυσικά δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, τα οποία στο τέλος κάθε χρόνου πρέπει να βιβλιοδετούνται.

Αυτά αφού δεν τα τηρούσε ο Σωτήρης, γιατί να τα τηρεί ο Γιάννης; Άλλωστε στην προηγούμενη θητεία ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης της αντιπολίτευσης δεν έκανε τον κόπο να ρωτήσει για τις αποφάσεις και τη λειτουργία της Εκτελεστικής επιτροπής.

 

Έπεται συνέχεια!!

—————

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: