Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Έξη μήνες πέρασαν – 3

Posted by koszig στο 11 Μαρτίου 2015

Οικονομικές υπηρεσίες

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου.

Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής:

«Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
Αυτά ίσχυαν την προηγούμενη δημοτική περίοδο υπό τον Σωτήρη Ντούρο. Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών  Θανάσης Φυτάς, τήρησε δια της οικονομικής υπηρεσίας το νόμο για τα έτη 2011 και 2012. Η επόμενη αντιδημαρχία υπό τον Σπύρο Βρεττό τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους 2013 εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή και εγκρίθηκαν και από το δημοτικό συμβούλιο.

Τα δύο τελευταία τρίμηνα  του έτους 2013 και τα τα δύο πρώτα  τρίμηνα του έτους  2014 δεν συζητήθηκαν  ούτε στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος «κατσάδιασε» την πρώην δήμαρχο Σωτήρη Ντούρο για αυτή την παράληψη.

Η νέα δημοτική Αρχή ακολούθησε την ίδια τακτική, τα δύο τελευταία τρίμηνα  του έτους 2014  δεν συζητήθηκαν  ούτε στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο πρώην δήμαρχος θα «κατσαδιάσει» τον νυν δήμαρχο για τις ίδιες παραλήψεις;

Κοινό σημείο μεταξύ των δύο η οικονομική υπηρεσία του δήμου, που είναι η ίδια και τηρεί την «παράδοση» . Ακολουθεί δικούς της νόμους και διαδικασίες. Την κύρια ευθύνη όμως έχουν οι προϊστάμενοι της, δηλαδή ο Σωτήρης Ντούρος και ο Γιάννης Κασσαβός, προϊστάμενοι της οικονομικής επιτροπής!!

Με το νόμο 4305/2014 που δημοσιεύτηκε στις  31 Οκτωβρίου 2014 στα άρθρα 15 και 16 γίνονται προσθήκες στο νόμο 3861/2010 για τη Δι@ύγεια.

N.4305. Άρθρα 15 και 16

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 10 του ν. 3861/2010 προστίθεται άρθρο
10Α ως εξής:
«Άρθρο 10Α

Δημοσίευση Εκτέλεσης Προϋπολογισμών

1. Το Δημόσιο, ανά Υπουργείο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών δημοσιεύουν στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα
τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
2. Η δημοσίευση γίνεται αμελλητί και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό για τεχνικούς λόγους γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 64
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. Το άρθρο 10α του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται με το άρθρο 15, ισχύει από 1.12.2014. Το άρθρο 10β του ν. 3861/2010, όπως προστίθεται με το άρθρο 16, ισχύει από 1.1.2015.

Στο νόμο 3861/2010 προβλέπονται επίσης:

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται …

«6) οι προϋπολογισμοί, απολογισμοί, ισολογισμοί των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου».
Η περίπτ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 2 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).
«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»
Η παρ. 6α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. ….

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση.»
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Τι εφάρμοσαν  από αυτούς τους νόμους οι πρόεδροι της οικονομικής επιτροπής, ο Σωτήρης Ντούρος για το διάστημα έχει 31-8-2014  και ο Γιάννης Κασσαβός από το διάστημα 1-9-2014 μέχρι σήμερα; Σχεδόν τίποτα.

Οι αποφάσεις της οικονομικής επιτροπής δε δημοσιεύονται αμελλητί στη Δι@ύγεια. Πως να γίνει όμως αυτό, αφού δεν υπάρχει κανονισμός λειτουργίας της οικονομικής επιτροπής, που να καθορίζει, όπως ο κανονισμός του δημοτικού συμβουλίου, την ανάρτηση των αποφάσεων σε διάστημα τριών ημερών από τη λήψη τους; Και αν υπήρχε κανονισμός πως μπορεί μια υπάλληλος να αναρτήσει πάνω από 50 αποφάσεις σε διάστημα τριών ημερών;

Το πειθαρχικό παράπτωμα ποιος το κάνει, ο υπάλληλος της γραμματείας της οικονομικής επιτροπής ή ο επικεφαλής του οργάνου που δε φροντίζει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για εφαρμογή του νόμου;

Για τις τριμηνιαίες εκθέσεις, που δεν έχουν υποβληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης δημοτικής Αρχής, όπως και της παρούσας, ποιοι ευθύνονται; Οι προϊστάμενοι της οικονομικής επιτροπής, δηλαδή οι δήμαρχοι, ή η οικονομική υπηρεσία την ευθύνη της οποίας έχει η προϊσταμένη, που δεν έχουν συντάξει τις τριμηνιαίες εκθέσεις για να εγκριθούν από την οικονομική επιτροπή και στη συνέχεια από το δημοτικό συμβούλιο;

Σύμφωνα με το νόμο 4305/2014, άρθρο 15, από την 1-12-2014  η οικονομική υπηρεσία οφείλει να αναρτά στη Δι@ύγεια  στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τους στην ιστοσελίδα τους και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια», περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.

Στο Δήμο Ασπροπύργου η εφαρμογή του νόμου 4305/2014, άρθρο 15, άρχισε με την ψήφισή του

Απολογισμός εσόδων_11-2014

Απολογισμός Εξόδων_11-2014

Στο Δήμο Θεσσαλονίκης επίσης, (κλικ εδώ), στο δήμο Αμαρουσίου και σε πολλούς δήμους. Ο δήμος Αχαρνών έχει τους δικούς του μη νόμους.

Αυτό δεν είναι  τυπικό θέμα, αλλά προκαλεί δυσλειτουργία στο δήμο. Οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού δεν γίνονται με όσα προβλέπουν οι νόμοι και οι υπουργικές αποφάσεις.

Σε επόμενη ανάρτηση θα φανούν αυτά τα προβλήματα.

Προς το παρόν :

  • Κατά παράβαση της  παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, δε δημοσιεύονται εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  • Κατά παράβαση του άρθρου 2, παρ. 6,6α του τροποποιημένου νόμου 3861/2010,  με τους νόμους δηλ. με τις παρ. 2,3 του άρθρου 23 του ν. 4210/2013, δεν αναρτώνται στη Δι@ύγεια οι αναμορφωμένοι προϋπολογισμοί και  οι αναλήψεις υποχρέωσης δαπάνης.
  • Κατά παράβαση της παρ. 1 του του άρθρου 3 του νόμου 3861/2010 οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου δεν αναρτώνται αμελλητί (εντός τριών ημερών) στη Δι@ύγεια.

 Αν από αύριο δεν αρχίσει ο δήμος Αχαρνών να τηρεί τους νόμους, Ενεργός Πολίτης θα ζητήσει από τον Ελεγκτή Νομιμότητας να πράξει τα δέοντα.

Τα μαθήματα τήρησης των νόμων θα συνεχιστούν!! Δωρεάν!!

———————-

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: