Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Έξη μήνες πέρασαν – 4

Posted by koszig στο 13 Μαρτίου 2015

Κάθε χρόνο το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει απόφαση σχετική με τις διαδικασίες σύνταξης  του προϋπολογισμού του επόμενου έτους και τις διαδικασίες αναθεώρησής του.

Στο παρελθόν οι προϋπολογισμοί των δήμων ψηφίζονταν χωρίς ουσιαστικούς κανόνες, τα έσοδα ήταν κατ΄εκτίμηση και τα έξοδα επίσης. Οι αποκλίσεις συμπληρωνόντουσαν με δάνεια.

Μετά το μνημόνιο, που ήταν κατ΄αναλογία των προϋπολογισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε οι προϋπολογισμοί να είναι ισοσκελισμένοι μεταξύ των εσόδων και εξόδων.

Ο προϋπολογισμός του κράτους έπρεπε να σταλεί στους «θεσμούς», να ελεγχθεί σχετικά αν είναι ισοσκελισμένος και να εγκριθεί. Στον προϋπολογισμό δεν γινόταν έλεγχος σκοπιμότητας των δαπανών.

Για να συνταχθεί ο προϋπολογισμός του κράτους έπρεπε να έχουν γίνει οι προϋπολογισμοί των υπουργείων. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών για να συνταχθεί έπρεπε να έχουν σταλεί οι προϋπολογισμοί της  Αυτοδιοίκησης, β΄και α΄βαθμού και των νομικών τους προσώπων. Έτσι λοιπόν οι προϋπολογισμοί έπρεπε να έχουν μια σειρά στο χρόνο που έπρεπε να συνταχθούν ως σχέδια. Πρώτα τα νομικά πρόσωπα του δήμου συνέτασσαν τους προϋπολογισμούς τους, με βάση αυτούς συντασσόταν ο προϋπολογισμός του δήμου, που στη συνέχεια έπρεπε να αποσταλεί σε υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, το Παρατηρητήριο, να ελεγχθεί και να εγκριθεί και να αποσταλεί   στο δήμο για την τελική σύνταξη του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών συνέτασσε το δικό του προϋπολογισμό και ακολουθούσε τη διαδικασία να υποβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών να συντάξει τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να ψηφιστεί από τη Βουλή.

Αυτές οι διαδικασίες ανάγκαζαν τους δήμους να συντάσσουν προϋπολογισμούς με στοιχεία εκτέλεσης ουσιαστικά του πρώτου εξαμήνου του προηγουμένου έτους.

Στο δήμο Αχαρνών η σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού έγινε με βάση δύο εγκυκλίους μια που καθόριζε την  προθεσμία υποβολής του προσχεδίου του προϋπολογισμού και η άλλη τον τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού  με ημερομηνία 25 Ιουλίου 2014!!

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού 2015

2014-07-25_oik29530_7cknn-lf 9 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015

Ήδη είχαν γίνει οι δημοτικές εκλογές ο Σωτήρης Ντούρος ήταν ο ηττημένος  και ο Γιάννης Κασσαβός ο νικητής. Το Ιούλιο και τον Αύγουστο ο Σωτήρης Ντούρος  προσπαθούσε να κάνει οικονομική επιτροπή και δημοτικό συμβούλιο, ενδεχομένως να τακτοποιήσει κάποιες υποθέσεις, και να προχωρήσει στη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2015 που δήμαρχος θα ήταν ο Γιάννης Κασσαβός, ο οποίος αναπαυόταν στις δάφνες του και δεν ήθελα να γίνουν κάποια γεγονότα πριν αναλάβει επίσημα τη θητεία του.

Στις 29 Ιουλίου 2014 συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο με πρώτο θέμα  την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. Επειδή αυτή δε συνεδρίασε, (κλικ εδώ), και κατά τα γνωστά μερικές ώρες μετά έγινε μια «εικονική» συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, όταν συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο δύο ώρες μετά αυτό καταγγέλθηκε από τον κ. Κασσαβό, και επειδή δεν υπήρχαν απολογιστικά οικονομικά στοιχεία δεν μπόρεσε να ψηφίσει την αναμόρφωση. Η αναμόρφωση δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο.

————–

Τελικά το σχέδιο προϋπολογισμού συντάχθηκε από την οικονομική υπηρεσία, απεστάλη στο Παρατηρητήριο και επέστρεψε με διορθώσεις

Το Παρατηρητήριο εξέφρασε τη Γνώμη του, σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών (σχετ.: το αριθμ. 1384/02-10-2014 έγγραφο) και αξιολόγησε πως το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που δόθηκαν με τη υπ’ αριθμ. 29530/2014 ΚΥΑ οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης, ως προς τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6α – 6β – 7 – 9 – 10 -12 και προτείνει να γίνουν απαραίτητες προσαρμογές προκειμένου το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών να καταστεί ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο.

Στις 20-10-2014 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή με θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού με πρόεδρο το Γιάννη Κασσαβό. Αποφάσισε:

2557 Οικονομική επιτροπή.Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού 20-10-2014

2557 Οικονομική επιτροπή. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 20-10-2014

——————

Ο δήμαρχος ξέχασε ότι δεν υπήρχαν οι τριμηνιαίες εκθέσεις για να σχηματίσει άποψη για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, όπως υποστήριζε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 29-7-2014, ξέχασε ότι επί της θητείας του η οικονομική επιτροπή δεν είχε φέρει για ψήφιση την τρίτη τριμηνιαία έκθεση για την οποία υπεύθυνος ήταν αυτός και ζήτησε να ψηφιστεί η αναμόρφωση και από το Σωτήρη Ντούρο!!

Στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού στις 14-11-2014 και στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2015 στις   6-3-2015. ο κ. Κασσαβός δεν αναφέρθηκε στην απουσία τριμηνιαίων εκθέσεων για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014 που οι δημοσιεύσεις ήταν δική του ευθύνη!!

Στις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες. Στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2015 υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Επειδή τα στοιχεία που υπήρχαν για τον σχεδιασμό του προϋπολογισμού ήταν εκείνα του πρώτου εξαμήνου του 2014, αφού το προσχέδιο έγινε τον Αύγουστο του 2014 και το τελικό σχέδιο το Νοέμβριο του 2014, με εγκύκλιο το Υπουργείο Εσωτερικών  έδωσε οδηγίες για την πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Υποχρεωτικές αναμορφώσεις

Αναμόρφωση προϋπολογισμού μετά τη λήξη του οικονομικού έτους

Με τη λήξη του οικονομικού έτους 2014, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του δήμου και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός. Η αναμόρφωση αυτή στην ουσία αποτελεί την πρώτη αναμόρφωση του έτους και σκοπός της είναι να εγγραφούν στον προϋπολογισμό τα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του προηγούμενου ο.ε. και να επανεξεταστούν οι Ομάδες Ι και ΙΙ των εσόδων βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων ολόκληρου του παρελθόντος ο.ε.

Βήματα αναμόρφωσης

Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.-

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εισηγητική έκθεση αποτελεί αναλυτική αιτιολόγηση των αυξομειώσεων των ΚΑ με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο, συνοδευόμενες από όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν από την ΚΥΑ και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Είδαν τα μέλη της οικονομικής επιτροπή, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου καμία αναλυτική αιτιολόγηση των αυξομειώσεων;

 Αρχή της δημοσιότητας

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)
Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρθ.2 παρ.4 ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρθ.4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

Υπάρχει καμία δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα ή στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Αχαρνών;

Προϋπολογισμοί 0

Προϋπολογισμοί

 

 

Αυτή είναι η οικονομική υπηρεσία του δήμου Αχαρνών.  

Αυτός είναι και ο δήμαρχος προϊστάμενός της.

 

.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: