Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Posted by koszig στο 13 Μαρτίου 2015

Τι είναι το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Επεβλήθη από 1.1.1993 με το άρθρο 24 του Ν. 2130/93 με σκοπό να αντικαταστήσει τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, ο οποίος καταργήθηκε από το ίδιο οικονομικό έτος. Ωστόσο ο φόρος ακίνητης περιουσίας επανήλθε ύστερα από τέσσερα χρόνια ως ΦΜΑΠ και το ΤΑΠ παρέμεινε

Πώς υπολογίζεται

* Πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών που υφίστανται προ του 1923 ή εντός ορίων πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

* Κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός των ορίων οικισμών υφισταμένων προ του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων.

Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου από 0,25 τοις χιλίοις ως 0,35 τοις χιλίοις και είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική τους περιφέρεια.

Η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου λαμβάνεται ως τις 31 Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους και ισχύει και για τα επόμενα έτη ώσπου να τροποποιηθεί.

Το τέλος βαρύνει τον κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους κύριο του ακινήτου και σε περίπτωση επικαρπίας ή νομής τον επικαρπωτή ή νομέα.

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ακινήτων που ανήκουν στον αυτόν υπόχρεο και βρίσκονται μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσόν του τέλους υπολογίζεται κατά τον λόγο της μερίδας κάθε συνιδιοκτήτη.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας, όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982.

Στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, κατά την ανωτέρω διαδικασία, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχεία.

Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Αντικειμενικός προσδιορισμός

* Για τις περιοχές όπου ισχύει σήμερα το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων λαμβάνονται υπόψη: α) για τα κτίσματα, μόνο η τιμή ζώνης (αντικειμενική αξία κτίσματος) και ο συντελεστής παλαιότητας, β) για τα οικόπεδα, μόνο η τιμή ζώνης (αντικειμενική αξία οικοπέδου) και ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.), όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών κατά τη διαδικασία του άρθρου 41 Ν. 1249/82 και του άρθρου 14 Ν. 1473/84.

* Για τα οικόπεδα εντός  των οποίων υπάρχει μικρό κτίσμα (μερικώς κτισμένο οικόπεδο) που δεν εξαντλεί το τμήμα που του αναλογεί, ο υπολογισμός γίνεται ξεχωριστά, για μεν το κτίσμα με το αναλογούν σε αυτό οικόπεδο (η αξία του οποίου εμπεριέχεται στο κτίσμα), για δε το υπόλοιπο τμήμα του οικοπέδου όπως η ανωτέρω περίπτωση.

Προσδιορισμός με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου

Στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας  των ακινήτων, ο υπολογισμός της γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια ΔΟΥ στοιχεία καθώς και κάθε άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο (από συμβολαιογραφικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κ.ά.).

Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο αφενός η τιμή ζώνης των κτισμάτων και αφετέρου η τιμή ζώνης των οικοπέδων.

Οι συντελεστές παλαιότητας είναι αυτοί που έχουν καθορισθεί από το υπουργείο Οικονομικών ανάλογα με τα χρόνια παλαιότητας κάθε κτίσματος και ισχύουν για όλη την επικράτεια.

Οι συντελεστές αυτοί για τους ΟΤΑ κατά περίπτωση είναι:

Για κατοικίες

1-5 χρόνια 0,90

6-10 χρόνια 0,80

11-15 χρόνια 0,75

16-20 χρόνια 0,70

21-25 χρόνια 0,65

26 και άνω 0,60

Για επαγγελματική στέγη (κατ/τα)

1-5 χρόνια 0,95

6-10 χρόνια 0,90

11-15 χρόνια 0,85

16 και άνω 0,80

Ο συντελεστής οικοπέδου (Σ.Ο.) είναι αυτός που επίσης έχει καθορισθεί κατά περιοχή (όπου ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός της αξίας των ακινήτων) από το υπουργείο Οικονομικών για τον υπολογισμό της αξίας των οικοπέδων. Στις περιοχές όπου δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός, ο συντελεστής οικοπέδου προσδιορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία και τα κριτήρια, για κάθε περιοχή, της αρμόδιας ΔΟΥ.

Το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων σε όσες περιοχές ισχύει αφορά τα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ακίνητα (πλην ελαχίστων ειδικών και εξαιρετικών ρυθμίσεων) και όχι τα εκτός σχεδίου. Για τα εκτός σχεδίου ακίνητα η αξία καθορίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Ο υπολογισμός του ΤΑΠ γίνεται με τον εξής τρόπο:

* (Τιμή Ζώνης ανά τ.μ.) Χ Σ.Α.Ο. = Τιμή Οικοπέδου

* (Τιμή Οικοπέδου) Χ Σ.Ο. = Τιμή Εκκίνησης

* (Τετραγωνικά) Χ Τιμή Εκκίνησης Χ Σ.Ο. = Τελική Αντικειμενική Αξία για το ΤΑΠ

* (Τελική Αντικειμενική Αξία για το ΤΑΠ) Χ συντελεστή ΤΑΠ = ΤΑΠ.

Απαλλαγές από το ΤΑΠ

Στο δημοτικό ή κοινοτικό  τέλος ακίνητης περιουσίας δεν υπόκεινται τα πάσης φύσεως ακίνητα που ανήκουν:

* Στο ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, στους ΟΤΑ και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις.

* Στους ναούς, στις ιερές μονές, στο Ιερό Κοινό του Παναγίου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Ορους Σινά, στο Αγιον Ορος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα θρησκευτικά γενικώς ιδρύματα.

* Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκεύματα και δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση δημόσιας λατρείας και διεξαγωγής υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.

* Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.

* Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και στις περιουσίες του άρθρου 96 του ΑΝ 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α’) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά αποδεδειγμένα σκοποί εθνωφελείς ή θρησκευτικοί ή φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και στα ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.

* Στα αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων για την πραγματοποίηση των αθλητικών σκοπών τους.

* Στα ξένα κράτη όταν τα χρησιμοποιούν για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.

Επίσης απαλλάσσονται του ανωτέρω τέλους:

* Τα κτίσματα οικοδομής που ανεγείρεται, για μία επταετία από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή ώσπου να εκμισθωθούν ή κατά οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθούν αυτά πριν από την πάροδο της επταετίας.

Μετά την πάροδο της επταετίας από τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας ή από την εκμίσθωση ή τη χρησιμοποίησή τους με οιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο της επταετίας τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που ανεγείρεται και δεν έχουν πωληθεί τα οποία συμφωνήθηκε να μεταβιβασθούν στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα υποδείξει, για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρούνται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ότι έχουν μεταβιβασθεί στον εργολάβο μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που τους αναλογεί.

Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο τη μεταβίβαση διαμερίσματος σε τρίτο πρόσωπο, το διαμέρισμα αυτό θεωρείται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ότι μεταβιβάστηκε στον αγοραστή μαζί με το ποσοστό του οικοπέδου που αναλογεί από την παράδοσή του σε αυτόν/ην, η οποία αποδεικνύεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που καταρτίζεται μέσα σε ένα δίμηνο από την παράδοση.

* Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, και

* Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:

δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία).

διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα.

χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.

* Τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για τον σταβλισμό των ζώων.

Ποιος πληρώνει το ΤΑΠ

Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και καταβάλλεται με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ προβαίνει στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί ώσπου να εξοφληθεί το τέλος που οφείλεται. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση του ηλεκτρικού ρεύματος, η ΔΕΗ, αφού διαγράψει τον υπόχρεο συνδρομητή, γνωστοποιεί τη διαγραφή στον δικαιούχο δήμο ή κοινότητα ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν την είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

Σε περίπτωση που ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή του ακινήτου, το τέλος καταβάλλεται από αυτόν μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρείται από το καταβαλλόμενο μίσθωμα.

Για τα ακίνητα που δεν έχουν μετρητή της ΔΕΗ η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους γίνεται με βεβαιωτικούς καταλόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τη βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων.

Οι ανωτέρω κατάλογοι συντάσσονται με βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και περιλαμβάνουν και τα ακίνητα για τα οποία δεν υποβλήθηκε δήλωση από τους υποχρέους, με βάση τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι δήμοι και οι κοινότητες ή με αυτά που προκύπτουν ύστερα από έλεγχο για τον προσδιορισμό των ακινήτων που δεν δηλώθηκαν.

Απαλλαγή του χρηματικού προστίμου από το τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Σύμφωνα με την απόφαση 4/13-1-2015, το Δημοτικό Συμβουλίου Αχαρνών αποφάσισε την απαλλαγή του χρηματικού προστίμου από το τέλος Ακίνητης Περιουσίας που επιβάλλεται στα  πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως λόγω μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης αυτών και ανέρχεται στο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους σύμφωνα με το Ν. 2130/93 άρθρο 24 παράγραφοι 5,12,16, εφόσον εξοφληθεί εφάπαξ το τέλος μέχρι την 30/06/2015.

Αυτή είναι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για το τέλος Ακίνητης Περιουσίας.

Δύο προβλήματα υπάρχουν:

Η ανακριβής δήλωση. που αφορά όσους  το έχουν δηλώσει και δεν είναι σωστή η δήλωση

Όσοι δεν έχουν υποβάλλει δήλωση στο δήμο Αχαρνών.

Ο δήμος αναφέρει στην απόφασή του κάποια άρθρα ενός νόμου του έτους 1993 και περιμένει ο κάθε δημότης να καταλάβει σε ποια από τις δύο κατηγορίες είναι.

 

5. Ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφεiλει να υποβάλει για το έτος 1993, στο δήμο ή την κοινότητα που βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλoυς, δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε .. Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση της ανωτέρω
απόφασής του. Τα έντυπα των δηλώσεων χορηγούνται δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους από τους δήμους και τις κοινότητες.
Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής.

12. Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει δήλωση μέσα στην προθεσμία της παρ. 5 του όρθρου αυτού υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους
που αντιστοιχεί σrο ακίνητο. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις τοu άρθρου 73 του β.δ. από 24-9/20-10-58, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 1080/1980.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στη Δ.Ε.Η. για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό του τέλους και του προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τη Δ.Ε.Η. μαζί με τις λοιπές εισπράξεις.
Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις ανακριβούς δήλωσης.

16. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 12 του παρόντος άρθρου.

 

Στην δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία για δηλώσεις Τέλους Ακίνητης Περιούσιας

Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης οφειλής ή μη, Τέλους Ακίνητης Περιουσίας(Δικαιολογητικά που απαιτούνται)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Τ.Α.Π

ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ.
  1. ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ).

 ΓΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ (ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ)

  1. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ή ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ με μέτρα οικοπέδου και κτίσματος / κτισμάτων ή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.
  1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ για κάθε μεταβιβαζόμενο χώρο.
  1. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ μόνο αν δεν ηλεκτροδοτείται.
  1. ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ & Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ).

       Σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης προσκόμιση βεβαίωσης από τη ΔΕΗ που να αναγράφονται  οι χρεώσεις  για ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ  και πότε έγινε η διακοπή.

 

Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Αν ο δήμος εφάρμοζε το νόμο, (κλικ εδώ), οι δημότες θα γνώριζαν σε ποιο τηλέφωνο θα μπορούσαν να απευθυνθούν για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

 

Αυτά όμως είναι ημίμετρα. Ο δήμος πρέπει να έχει ηλεκτρονικά αρχεία προκειμένου να μπορεί να ελέγχει αν είναι δηλωμένο σωστά  το Τ.Α.Π. Βασικό στοιχείο είναι το Ε9.

Με το Ε9 σε ηλεκτρονική μορφή, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο δήμος από δηλώσεις των δημοτών για το Τ.Α.Π., με τη βοήθεια ενός προγράμματος είναι εύκολο να γίνει έλεγχος, ώστε να ενημερωθούν οι δημότες αν υπάρχουν δηλωμένα τα πραγματικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του Τ.Α.Π.

Για να γίνει μια «έντιμη» αρχή από το δήμο, μετά τις ατομικές ειδοποιήσεις στους δημότες θα πρέπει να γίνει ο προσδιορισμός του Τ.Α.Π. και παράλληλα των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, χωρίς προσαυξήσεις. Και στις οικονομικά δύσκολες στιγμές που περνάμε να εξεταστεί η δυνατότητα των ποσών που θα προσδιοριστούν για καταβολή να ρυθμιστούν σε δόσεις.

Με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσει έσοδα και ο δήμος και οι δημότες δεν θα έχουν άμεσα δυσβάσταχτες υποχρεώσεις.

 

Αυτή είναι μια πρόταση. Ο δήμος μπορεί να την υλοποιήσει;

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: