Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Το ταξίδι

Posted by koszig στο 14 Μαρτίου 2015

Μια φορά και ένα καιρό, πριν δυο χρόνια περίπου, έγινε ένα συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης  Δήμων Ελλάδος  στα Γιάννενα.

Ο τότε Γενικός Γραμματέας του δήμου Αχαρνών Νικόλαος Κρημνιανιώτης έκανε την εισήγηση.

2419 Εισήγηση Ν. Κρημνιανιώτη

Η οικονομική επιτροπή στις 28-5-2013 συνεδρίασε:


———————-

και αποφάσισε

2419 Απόφαση οικονομικής επιτροπής για συμμετοχή στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Γιάννενα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την τοποθέτηση του, καθώς και τις αναφερόμενες διατάξεις του αρ. 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Α) Την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.000,00 € για την συμμετοχή στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα τις ημερομηνίες 30/5/2013 έως 31/5/2013 .

Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 006434 προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013.

Β) Ορίζει υπόλογο διαχειριστή για την καταβολή και απόδοση του λογαριασμού στο ανωτέρω ποσό την υπάλληλο του Δήμου μας Ορσαλία Σαρλή.

Το ταξίδι έγινε και σε επόμενη συνεδρίαση, σε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής στις 3-7-2013 ψήφισε την απαλλαγή της υπολόγου

——————-

2505 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την απόδοση λογαριασμού ποσού 1.000,00 € για τακτοποίηση του με αριθμ.1127Α/2013  Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, έτους 2013.

Συνηθισμένες  τυπικές διαδικασίες που κανένας από την οικονομική επιτροπή δεν έδωσε σημασία. Προέδρευε αναπληρωματικό μέλος της οικονομικής επιτροπής γιατί ο πρόεδρος στην πίσω σειρά μελετούσε  το κινητό του.Κανείς δε ρώτησε ποιοι πήγαν στο συνέδριο, τι είπαν εκεί,(κλικ εδώ). Ήταν ωσεί παρόντες!! Όλα καλά!!

Δυό χρόνια μετά, στις 24-2-2015 ήρθαν τα μαντάτα!!

Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων

Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνει ελλείψεις στα δικαιολογητικά που συνοδεύουν το ένταλμα προπληρωμής:

  • Δεν υπάρχει το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα των μετακινουμένων
  • Ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας
  • Το μέσο μετακίνησης
  • Η ύπαρξη σχετικής πίστωσης  στον προϋπολογισμό.
  • Για κάθε μετακίνηση απαιτείται η έκδοση διαφορετικής εντολής, η οποία πρέπει να προηγείται των σχετικών αποφάσεων του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου.

Πρέπει ακόμα για τα έξοδα κίνησης να αναφέρεται το μέσο μετακίνησης, που αν είναι αυτοκίνητο ο αριθμός κυκλοφορίας και ο κάτοχος ( ο υπάλληλος  ή η σύζυγος) ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού η χιλιομετρική απόσταση. Αν δεν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις τότε καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.

Στη μετάβαση στα Γιάννενα για το συνέδριο της ΚΕΔΕ ο δήμος εκπροσωπήθηκε από το γενικό γραμματέα του δήμου Νικόλαο Κρημνιανιώτη, για τη μετάβαση χρησιμοποιήθηκε αυτοκίνητο του δήμου Αχαρνών, που ανήκε στη ΔΕΤΕΔΑ, η οποία  είναι ακόμα υπό εκκαθάριση, όπως και σε άλλες μετακινήσεις του κ. Κρημνιανιώτη,(κλικ εδώ). Για να μετακινηθεί υπηρεσιακό αυτοκίνητο εκτός περιφέρειας χρειάζεται έγκριση από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δεν υπήρχε. Τυπική λεπτομέρεια θα πει κάποιος. Αν γινόταν  τροχαίο ατύχημα από ποιον θα ζητούσαν ευθύνες;

Οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο οδηγός του τότε δημάρχου Ευάγγελος Νίκας, υπάλληλος του δήμου Αχαρνών, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία με εντολή δημάρχου.

Μετά την επιστροφή ο κ. Κρημνιανιώτης υπέβαλε στην υπόλογο του έργου αποδείξεις λιανικής πώλησης, τιμολόγια κλπ. συνολικού ποσού 636,20 €.

Η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε και αποφάσισε την απαλλαγή της υπολόγου.

Σύμφωνα με το Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων καλούνται:

Η υπόλογος του εντάλματος προπληρωμής:

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις  του άρθρου 32  τ ου β.δ/τος της 17.5/15.6.1959, ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου εκδόθηκε το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) του οικείου δήμου, καθίσταται υπόλογος της διαχείρισης  του εντελλομένου ποσού και υποχρεούται όπως, εντός της προς τούτο ταχθείσης προθεσμίας, αποδώσει  λογαριασμό για την διάθεση του προϊόντος του Χ.Ε.Π., υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και επιστρέφοντας το τυχόν αχρησιμοποίητο υπόλοιπο.

Στο άρθρο 40, παρ. 2 του ν. 2362/1995 ορίζεται ότι: » Οι υπόλογοι ενταλμάτων προπληρωμής ευθύνονται από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την πληρωμή των μη νομίμων δαπανών. Για την νομιμότητα των αποδεικτικών πληρωμής και πληρότητα δικαιολογητικών αυτής ευθύνονται με αμέλεια»

Μέχρι εδώ υπάρχουν δύο σημεία που σηκώνουν εξήγηση. Αμέλεια κατά την πληρωμή των μη νομίμων δαπανών σημαίνει ότι πλήρωσε η υπόλογος δαπάνες για παράδειγμα λόγω νυχτερινής εξόδου του υπαλλήλου σε κέντρο διασκέδασης ή  πλήρωσε  τιμολόγιο για ένα γεύμα;

Τις περισσότερες φορές υπόλογοι ορίζονται υπάλληλοι που δεν ανήκουν στην οικονομική υπηρεσία. Από ότι είναι γνωστό ποτέ η οικονομική υπηρεσία δεν έδωσε σε υπόλογο πια είναι τα νόμιμα δικαιολογητικά που πρέπει να δεχθεί ένας υπόλογος  προκειμένου να τα πληρώσει και να έχει την ευθύνη για την πληρωμή.

Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 12 παρ. 1 του ν.δ.1264/1942, που κυρώθηκε και διατηρήθηκε σε ισχύ με την 812/1946 Π.Υ.Σ., ΦΕΚ Α΄186, εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστωθεί έλλειμμα στη διαχείριση του υπολόγου, καταλογίζεται, εκτός από αυτόν και σε κάθε άλλο πρόσωπο «αλληλεγγύως μετ΄αυτού συνυπεύθυνο«. Στην έννοια του συνυπεύθυνου εμπίπτει κάθε πρόσωπο που αναμειγνύεται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαχειριστική διαδικασία και η ανάμειξή του τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με το διαπιστούμενο έλλειμμα. Εξάλλου  στην έννοια του ελλείμματος εμπίπτει και η διενέργεια πληρωμών, η οποία δεν στηρίζεται σε νόμιμα και πλήρη δικαιολογητικά για την οποία δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

Οι άλλοι!!

Εκτός από την υπόλογο φέρονται ο Ν. Κρημνιανιώτης και ο Ε. Νίκας που χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες. ( Ο υπάλληλος που ευθύνεται, αφού τις υπηρεσίες που «χρησιμοποίησε» ήταν υπηρεσιακή εντολή. Ο κ. Κρημνιανιώτης έχει λάβει μέρος σε παρόμοια ταξίδια στο εξωτερικό και στο εξωτερικό, (κλικ εδώ),  λόγω της θέσης του όφειλε να γνωρίζει ποια ήταν τα νόμιμα παραστατικά για τα ταξίδια.

Ο δήμαρχος και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής όφειλαν να γνωρίζουν αν οι αποφάσεις που ψηφίζουν δεν έχουν χαρακτηριστικά παρατυπιών και να έχουν ζητήσει να υπάρχουν διαδικασίες που να τους ενημερώνουν και να τους προφυλάσσουν από ατοπήματα.

Επειδή είναι λογικό κάθε αιρετός να μη γνωρίζει τους νόμους, με την ευκαιρία αυτών των ταξιδίων αναφορά στις διαδικασίες και τα παραστατικά που πρέπει να φέρουν στον υπόλογο του Χ.Ε.Π. για να δικαιολογήσουν τις δαπάνες, (κλικ εδώ). Προφανώς αδιαφόρησαν και ιδού οι συνέπειες αυτής της αδιαφορίας.

Καταλήγει το Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων:

Για το  λόγο αυτό  παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το παρόν Φ.Μ.Ε. στους οικείους υπολόγους  και να μας το επιστρέψετε εκτελεσμένο μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε ημερών(15) από τη λήψη του. Σε διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσία μας θα προβεί σε καταλογισμό των υπολόγων των οποίων παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε το ονοματεπώνυμο με την ιδιότητά τους, τη διεύθυνση κατοικίας τους, το Α.Φ.Μ. τους καθώς και τη Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν.

Με άλλα λόγια να κάνουν ρεφενέ οι υπόλογοι για τα 636,20 € , να τα δώσουν στην υπόλογο να τα επιστρέψει στην ταμειακή υπηρεσία του δήμου Αχαρνών.

Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και στο δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό.

Στο δημοτικό συμβούλιο της 6-3-2015, σε αναφορά για το θέμα αυτό από την ενδιαφερόμενη δημοτική σύμβουλο Σοφία Χριστοπούλου ο δήμαρχος απάντησε:

————————–

Δέκα μέρες πριν είχε πρωτοκολληθεί το έγγραφο του Επιτρόπου και 12 μέρες πριν άλλο έγγραφο. Είναι λογικό να μην το έχει διαβάσει ακόμα και να μην έχει δώσει οδηγίες αν πρέπει να γίνουν ενστάσεις ή να καταβληθεί το ποσό από τους υπόλογους;

Το επόμενο ταξίδι ήταν για 5.000 €. Και για αυτό υπάρχει Φ.Μ.Ε με υπόλογο όλο το δημοτικό συμβούλιο.

 

Όποιος δεν ενδιαφέρεται  να μάθει πληρώνει την αμάθειά του

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: