Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Άλλοι ταξιδεύουν και άλλοι πληρώνουν το λογαριασμό

Posted by koszig στο 17 Μαρτίου 2015

Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά για ένα καταλογισμό σε βάρος υπευθύνων για ταξίδι στο εσωτερικό. Δυο μέρες πριν είχε κοινοποιηθεί Φύλλο Μεταβολών και Ελλείψεων (Φ.Ε.Μ.) για μετακινήσεις αιρετών και υπαλλήλων για για τις ανάγκες συνεδρίου με οργανωτές το Δήμο Αχαρνών, το Πανεπιστήμιο της Ρώμης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, (κλικ εδώ).

Για τις δαπάνες διοργάνωσης του συνεδρίου στις 18-2-2015 ήρθε ο λογαριασμός. Καταλογισμός 3.440,10 € στην υπάλληλο που είχε οριστεί υπόλογος για το  χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), τον αιρετό που έκανε τα ταξίδια , το δήμαρχο Αχαρνών Σωτήρη Ντούρο και όλο το δημοτικό συμβούλιο που ενέκρινε το Χ.Ε.Π.

Φ.Ε.Μ. για ταξίδια λόγω συνεδρίου με οργανωτές το δήμο Αχαρνών, το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Ρώμης

Στο Φ.Ε.Μ. αναγράφονται οι διαδικασίες που έπρεπε να τηρηθούν με τις αποφάσεις των οργάνων, τα παραστατικά που έπρεπε να προσκομιστούν στον υπόλογο του Χ.Ε.Π.

Αυτά έπρεπε η οικονομική υπηρεσία να τηρεί τις διαδικασίες και το νόμο.

Το αίτημα για μετακίνηση πρέπει να υποβάλλεται στην οικονομική υπηρεσία στο οποίο θα περιγράφεται ο λόγος της μετακίνησης, οι ημέρες μετακίνησης και το μέσο μετακίνησης. Επίσης ο τόπος διαμονής, τα έξοδα του ξενοδοχείου και της μετακίνησης, αν πρόκειται για αεροπορικά εισιτήρια. Ακόμα πρέπει να δηλωθεί αν μέρος των εξόδων καλύπτονται από τον φορέα που οργανώνει την εκδήλωση.

Με βάση αυτά τα στοιχεία η οικονομική επιτροπή προσδιορίζει το κόστος μετακίνησης.

Αυτά περιγράφονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΥΠΕΣ-19664-2011 Ανάληψη υποχρεώσεων

Πριν υπογράψει το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης, ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να ελέγξει αν η δαπάνη είναι νόμιμη και αν υπάρχει γι’ αυτή επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό (άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»
Η παρ. 6α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Άρθρο 4
Ισχύς των πράξεων

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2, όταν είναι κατά νόμο δημοσιευτέες, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
«2. Με εξαίρεση τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, οι λοιπές πράξεις του άρθρου 2 αναρτώνται στο διαδίκτυο κατά τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.»
Η παρ. 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Μετά από αυτή τη διαδικασία γίνεται εισήγηση στα όργανα διοίκησης  να εγκρίνουν τη μετάβαση.

Η απόφαση του οργάνου πρέπει να προηγείται της μετακίνησης. Χωρίς την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και τη δημοσίευση στη Δι@ύγεια οι μετακινήσεις και γενικά η διενέργεια εξ΄αυτού του λόγου δαπανών με βάση τις διατάξεις του ω.2685/99 είναι άκυρες.

Τυπικά πρέπει να ενημερώνεται αυτός που πρόκειται να μετακινηθεί εγγράφως για τα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσει για τα έξοδα που δικαιολογούνται και το έγγραφο αυτό να κοινοποιείται και στον υπόλογο του Χ.Ε.Π. Στο ανωτέρω Φ.Ε.Μ. αναφέρονται τα παραστατικά για κάθε περίπτωση μετακίνησης.

Αυτά για μερικά ταξίδια της θητείας Σωτήρη Ντούρου. Για τα άλλα που έρχονται σε επόμενες αναρτήσεις.

______________________________________________________________________________________

Και τώρα τα ταξίδια θητείας Γιάννη Κασσαβού.

Ταξίδι στο Palermo

Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η συμμετοχή του δήμου Αχαρνών σε  Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του Προγράμματος  «Έξυπνα Υλικά» – PROJET Materiaux INtelligents (MAIN) – PROGRAMME MED με κωδικό 1C-MED12-48.

2081  Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του Προγράμματος  «Έξυπνα Υλικά» – PROJET Materiaux INtelligents (MAIN) – PROGRAMME MED με κωδικό 1C-MED12-48.

Στη συνεδρίαση αυτή το θέμα συζητήθηκε ως έκτακτο με εισήγηση του Δημάρχου

Αφού έλαβε υπόψιν του, το κατεπείγον του θέματος, την εισήγηση του Κου Δημάρχου και τις σχετικές διατάξεις,

 ΟΜΟΦΩΝΑ

 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 Α) Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.

 Β)Τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών σε Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα Πλαίσια του Προγράμματος «Έξυπνα Υλικά» – PROJET Matériaux INtélligents (MAIN) – PROGRAMME MED με κωδικό 1C-MED12-48 που θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Ιταλίας τις ημερομηνίες 24-2-2015 έως 25-2-2015.

 Γ)Ορίζει ως Εκπρόσωπο του Δήμου Αχαρνών σε  Συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του Προγράμματος «Έξυπνα Υλικά» – PROJET Matériaux INtélligents (MAIN) – PROGRAMME MED με κωδικό 1C-MED12-48 που θα πραγματοποιηθεί στο Παλέρμο της Ιταλίας τις ημερομηνίες 24-2-2015 έως 25-2-2015 τον Δήμαρχο κο Ιωάννη Κασσαβό του Κωνσταντίνου ως Υπεύθυνο Επιτροπής Συντονισμού και λήψης αποφάσεων και την Επιστημονική συνεργάτη στην ομάδα εργασίας του έργου, ειδική σύμβουλο Δημάρχου Αργυρώ Παγώνα του Σαράντου.

 Δ)Ως  υπόλογος ορίζεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου μας Σωτηρία Γεωργαντά

Το θέμα ήταν έκτακτο στις 5-2-2015 για λήψη απόφασης για ταξίδι που ήταν να γίνει στις 23-2-2014, δηλαδή 18 ημέρες μετά!!

Όπως  προαναφέρθηκε πριν τη λήψη της απόφασης, η προϊσταμένη της οικονομικής επιτροπής έπρεπε να ελέγξει αν η δαπάνη ήταν νόμιμη και αν υπήρχε γι’ αυτή επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό (άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010).

Ο προϋπολογισμός δεν είχε εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, επομένως δεν υπήρχε πίστωση σε συγκεκριμένο κωδικό. Για το λόγο αυτό δεν  υπάρχει ανάληψη δαπάνης και κωδικός που έχει την αντίστοιχη πίστωση.

——————

Στις 6-3-2015 συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή και μεταξύ άλλων συζήτησε έκτακτο θέμα:

«Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.146,003.146,00€ στον Κ.Α. 00-6736.008 για δαπάνες αεροπορικής μετάβασης, μετακίνησης, διαμονής& ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στην συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Έξυπνα Υλικά Materiaux Intelligents main – Programme με κωδικό 1c-MED12-48 στο Παλέρμο της Ιταλίας σύμφωνα με την με αρ 66-5-2-2015 Α.Δ.Σ.»

————————

Ένα ταξίδι με έκτακτα θέματα, χωρίς εισηγήσεις. Όπως φαίνεται στο βίντεο η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας αναφέρει ότι η έγκριση του προϋπολογισμού έφτασε στο δήμο από την αποκεντρωμένη Περιφέρεια Αττικής στις 26 -2- 2015, όταν είχαν επιστρέψει από το Palermo ο δήμαρχος και η σύμβουλός του.

Πέντε μέρες μετά την απόφαση της οικονομικής επιτροπής δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση.

Αναρτήσεις για ταξείδια

ΨΩΗ5ΩΨ8-ΕΙ1 Απόφαση οικονομικής επιτροπής για ταξίδι στο Palermo

 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέματος ,την πρόταση του Προέδρου την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας & το υπ’ αριθ. 1400115 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
της ανωτέρω εταιρείας, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 3.146,00€ στον Κ.Α. 00-6736.008 για δαπάνες αεροπορικής μετάβασης, μετακίνησης, διαμονής& ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή του Δήμου μας
στην συνάντηση της Επιτροπής Συντονισμού στα πλαίσια του Προγράμματος Έξυπνα Υλικά – Project Materiaux Intelligents main – Programme με κωδικό 1c -MED12-48 στο Παλέρμο της
Ιταλίας σύμφωνα με την με αρ. 66/5-2-2015 Α.Δ.Σ.

Στην απόφαση αναφέρεται: Δέχεται το κατεπείγον του θέματος. Που ευρίσκεται το κατεπείγον αφού οι ταξιδιώτες είχαν επιστρέψει!!

Η οικονομική επιτροπή δεν αναφέρει το ποσό για τα αεροπορικά εισιτήρια, για τα ξενοδοχεία.

Για το ταξίδι αυτό ενδεχομένως να υπάρχουν παραλήψεις, όπως αναφέρονται στο ανωτέρω Φ.Ε.Π., το οποίο είχε πρωτοκολληθεί στο δήμο στις 18-2-2015 και πρέπει να έχει γίνει γνωστό στην οικονομική υπηρεσία.

Η οικονομική υπηρεσία δεν τήρησε τα νόμιμα που αναφέρονται στο Φ.Ε.Π. για το ταξίδι στο Palermo.

Δεν υπάρχει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, δημοσιευμένης στη Δι@ύγεια και στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 5-2-2015 και της Οικονομικής επιτροπής της 6-3-2015.

Η ανάρτηση της απόφασης της οικονομικής επιτροπής της στη Δι@ύγεια έγινε μετά το ταξίδι.

Στην απόφαση αναφέρεται:

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέματος ,την πρόταση του Προέδρου την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας & το υπ’ αριθ. 1400115 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Αφού η οικονομική επιτροπή λαμβάνει υπόψη της το τιμολόγιο, στην πραγματικότητα εγκρίνει έμμεσα το Χ.Ε.Π. Αν προκύψουν μη νόμιμες δαπάνες τι θα υποστηριχτεί όταν η υπόλογος φέρει το Χ.Ε.Π. για έγκριση και υπάρχουν τυπικές παραλήψεις;

_______________

Ταξίδι στο  Newcastle

Στο δημοτικό συμβούλιο της 16-10-2014  συζητήθηκε έκτακτο θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στη διάσκεψη του Φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων του EUROCITIES που θα πραγματοποιηθεί στo Newcastle από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου 2014»

———–

2271 Απόφαση Δ.Σ. για Ταξίδι σε Newcastle

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 Α) Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.

 Β) Τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στη διάσκεψη του Φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων του EUROCITIES που θα πραγματοποιηθεί στο Newcastle από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου 2014.

 Γ) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αχαρνών στη διάσκεψη του Φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων του EUROCITIES που θα πραγματοποιηθεί στο Newcastle από τις 19 έως τις 22 Οκτωβρίου 2014 τον Αντιδήμαρχο κο. Δασκαλάκη Γεώργιο.

 Δ) Ο υπόλογος θα οριστεί από την Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας.

 Ε) Ψηφίζει πίστωση 1600,00 που θα καλύπτει τις δαπάνες μετάβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης από τον Κ.Α 00-6441.001.

Στην απόφαση αυτή δεν αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, ούτε η βεβαίωση της προϊσταμένης της οικονομική υπηρεσίας ότι η δαπάνη είναι νόμιμη.

Από τα μέχρι σήμερα αναρτημένα στοιχεία δεν προκύπτει ότι ορίστηκε υπόλογος, ούτε ότι έγινε έλεγχος και εγκρίθηκε η δαπάνη των 1.600 € από τον υπόλογο.

Ο κ. Δασκαλάκης μετά το ταξίδι δεν υπόβαλε  έκθεση για όσα έγιναν στο συνέδριο που πήγε!!

___________________________

Ταξίδι στο Osmangazi, Bursa

Και αυτό το ταξίδι ήρθε ως έκτακτο θέμα συζήτησης, στο δημοτικό συμβούλιο στις 6-3-2015,  όπως όλα τα θέματα που αφορούν σε ταξίδια!!  Θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στη διάσκεψη του Φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων του EUROCITIES που θα πραγματοποιηθεί στo Osmangazi της Τουρκίας από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2015»

——————-

ΩΜΠΨΩΨ8-ΤΑΝ Απόφαση Δ.Σ. για Osmangazi

Στην εισήγηση του θέματος αναφέρεται:

Η πόλη μας, κατόπιν της επιτυχημένης παρουσίας της στη διάσκεψη του Φόρουμ στο Newcastle τον Οκτώβριο του 2014, αποτελεί πλέον μέλος του EUROCITIES, του μεγαλύτερου δικτύου ευρωπαϊκών πόλεων. Ως εκ τούτου, κλήθηκε να συμμετάσχει και στη διάσκεψη του Osmangazi, η οποία θα διαπραγματευθεί το θέμα «Προσαρμόζοντας τις κοινωνικές υπηρεσίες στην
αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στις πόλεις».

Στην επιτυχημένης παρουσίας  στη διάσκεψη του Φόρουμ στο Newcastle του δήμο Αχαρνών δια του κ. Δασκαλάκη, για την οποία δεν υπήρχε καμία ενημέρωση στο δημοτικό συμβούλιο, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Δέχεται το κατεπείγον του θέματος.
2. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αχαρνών στη διάσκεψη του Φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων του EUROCITIES που θα πραγματοποιηθεί στo Osmangazi της Τουρκίας από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2015
3. Ορίζει ως Εκπρόσωπους του Δήμου Αχαρνών στη διάσκεψη του Φόρουμ Κοινωνικών Υποθέσεων του EUROCITIES που θα πραγματοποιηθεί στo Osmangazi της Τουρκίας από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου 2015 την Αντιδήμαρχο Κα Σαχσανίδη Ελένη και την Δημοτική Σύμβουλο Κα Ευθυμιάδου – Τουμανίδη Γεωργία.
4. Τη ψήφιση πίστωσης ποσού 2.000 € που θα καλύπτει τις δαπάνες αεροπορικής μετάβασης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης στον Κ.Α. 00-6441.001.
5. Τις πιο πέρα ενέργειες αναθέτει στον Κο Δήμαρχο.

Στην απόφαση αυτή δεν ορίστηκε υπόλογος για το Χ.Ε.Π. ούτε έγινε γνωστή με ανάρτηση στη Δι@ύγεια η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, αφού δεν υπήρχε εισήγηση από την οικονομική υπηρεσία, αλλά από εισήγηση από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

2108 Εισήγηση σε Δ.Σ. για μετάβαση σε Oamangazi

osmangazi map

 

Final Agenda WG SSI Osmangazi Πρόγραμμα

Αν αυτό ήταν μόνο το πρόγραμμα , τότε οι ημέρες που δικαιολογούνται εκτός έδρας είναι η Πέμπτη 12 Μαρτίου με διανυκτέρευση και αναχώρηση την Παρασκευή  13 Μαΐου, που δε δικαιολογείται διανυκτέρευση, και η ημερήσια αποζημίωση είναι μειωμένη κατά 50%. Είναι έτσι;

Και ένα αναπάντητο ερώτημα. Γιατί έπρεπε να εκπροσωπήσουν το δήμο Αχαρνών δύο αιρετοί;

Και ενώ οι ταξιδιώτισσες είχουν επιστρέψει στην Ελλάδα το ερώτημα είναι ποιος θα καλύψει τα έξοδα μεταβίβασης και με ποιο τρόπο;

 

____________________________

Ποιες είναι οι σωστές διαδικασίες για να μην υπάρχουν προβλήματα;

Η υπηρεσία που θέλει αιρετός ή υπάλληλος του δήμου να μετακινηθεί στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό υποβάλει έγγραφο πρωτοκολλημένο έγγραφο προς την οικονομική υπηρεσία.

Στο έγγραφο αυτό πρέπει να υπάρχουν   α) το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του μετακινουμένου,β) η ημερομηνία μετακίνησης, γ) ο απαιτούμενος αριθμός των ημερών εκτός έδρας, δ) η συγκεκριμένη αιτία που επιβάλλεται για τη μεταβίβαση αυτή και δικαιολογεί την εκταμίευση των αναγνωριζομένων από το νόμο σε βάρος του δήμου δαπανών εκταμίευσης, ε) ο τόπος και τα μέσα μετακίνησης, στ) να αναφέρεται αν θα διανυκτερεύσει ο μετακινούμενος εκτός έδρας, καθώς και ο ακριβής αριθμός των διανυκτερεύσεων αυτών (αν αυτά τα στοιχεία μπορούν να προσδιοριστούν εξ΄αρχής)

Η προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας κρίνει αν η μετάβαση είναι νόμιμη προκειμένου να ληφθεί αποζημίιωση.

Η οικονομική υπηρεσία ελέγχει αν στο σχετικό Κ.Α. υπάρχει ποσό εγγεγραμμένο στον  προϋπολογισμό και αν μετά τις δεσμεύσεις υπάρχει διαθέσιμο ποσό να καλύψει τη δαπάνη.

Ο δήμαρχος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ή άλλος εξουσιοδοτημένος από το δήμαρχο υπάλληλος εγκρίνει τη δαπάνη.

Η οικονομική υπηρεσία προχωρά σε ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης και την αναρτά στη Δι@ύγεια, όπως στο κατωτέρω έγγραφο

79ΜΜΟΡ1Κ-ΙΛΡ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.  Ανάληψη υποχρέωσης 11-3-2015

7ΝΓΓ7Λ7-237 Περιφέρεια Αττικής Ανάρτηση ανάληψης υποχρέωσης 3-3-2015

Υπουργείο εξωτερικών Ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης 2-12-2014

Ακολουθεί εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας στο αρμόδιο όργανο για την έγκριση της μετακίνησης.

egk44_10082011 Μετακινήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ στο εξωτερικό

Ειδικότερα, όσον αφορά στη μετάβαση των αιρετών στο εξωτερικό απαιτείται η προηγούμενη απόφαση, για μεν τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 140 του ΚΔΚ, για δε τους ΟΤΑ  β΄ βαθμού, της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του ν.3852/2010.

Περαιτέρω, όσον αφορά στη μετακίνηση των υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού στο εξωτερικό εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες οι εντολές μετακίνησης των υπαλλήλων ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού εκδίδονται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο ή  τα ειδικά για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένα όργανα, δηλαδή από τον οικείο δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη ή πρόεδρο ΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 15 του ν 4071/2012 :

 Άρθρο 1 Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση − Κοινωνική Συνοχή − Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»

Η έγκριση της μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων των δήμων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους αποτελεί αρμοδιότητα του γενικού γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης.

Για τη μετακίνηση των αιρετών και υπαλλήλων των δήμων και των περιφερειών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηρεσιακούς λόγους δεν απαιτείται η ως άνω έγκριση. Κάθε αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.

Επομένως το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για έγκριση μετακίνησης αιρετών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης , ενώ για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου και έγκριση από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Αττικής.

Ο δήμαρχος είναι αρμόδιος για έγκριση μετακίνησης δημοτικών υπαλλήλων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης , ενώ για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απόφαση δημάρχου και έγκριση από την Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Αττικής.

Για τα έξοδα που καλύπτονται στις μετακινήσεις και τα παραστατικά που απαιτούνται για την έγκριση της δαπάνη, (κλικ εδώ).

 Τελικά γιατί τόσες αναλύσεις  για τα ταξίδια σε εσωτερικό και εξωτερικό; Το θέμα είναι απλό. Χρωστάνε τίποτα υπάλληλοι του δήμου και οι αιρετοί να πληρώνουν σε χρήμα την ανικανότητα της αιρετής και της υπηρεσιακής διοίκησης;

 

Το μήνυμα είναι ένα, ή μαθαίνετε τους νόμους και τις διαδικασίες ή πληρώνετε την αμάθειά σας

——————-

 

 

 

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: