Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Έξη μήνες πέρασαν – 5

Posted by koszig στο 19 Μαρτίου 2015

Το σημαντικότερο από τα όργανα αποφάσεων του δήμου είναι το δημοτικό συμβούλιο.

Άρθρο 65

Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου

  1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
  2. Το δημοτικό συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε  θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε  δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου  των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση  τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
  5. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το δημοτικό συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
  6. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  7. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

Άλλα όργανα αποφάσεων είναι ο δήμαρχος, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής.

Άρθρο 67

Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

  1. Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου προσκαλείται ο  δήμαρχος, αλλιώς η συνεδρίαση είναι άκυρη. Ο δήμαρχος μετέχει στις συζητήσεις του συμβουλίου χωρίς ψήφο. Έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα. Όταν ο δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται νομίμως. Στην περίπτωση όμως αυτή ο αναπληρωτής δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη αποφάσεων από το συμβούλιο. Στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το λόγο, εκτός του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή δήλωσή τους στο προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να εγγραφούν ως ομιλητές και δημοτικοί σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα. Με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, επιβάλλονται πάντως αντίστοιχοι χρονικοί περιορισμοί για τις αγορεύσεις και τις συζητήσεις στο δημοτικό συμβούλιο, για τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους, τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους ειδικούς αγορητές και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου.
  1. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα  τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή  ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα  να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του  προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο  εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.

Είναι φανερό ότι κυρίαρχο είναι το σώμα του δημοτικού συμβουλίου και ο δήμαρχος είναι προσκεκλημένος στο δημοτικό συμβούλιο να αναπτύσσει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα σε σχέση με τους άλλους ομιλητές και όχι όποτε ζητήσει το λόγο.

Το δημοτικό συμβούλιο διοικείται από το  προεδρείο, τον/την πρόεδρο, τον/την αντιπρόεδρο  και τον/την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Στον κανονισμό λειτουργίας  του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι αρμοδιότητες του προεδρείου.

Ο κανονισμός λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου για την προηγούμενη δημοτική Αρχή ήταν αυτός που είχε δημοσιευτεί μετά την ψήφιση του Καλλικράτη.

Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 17552).

Η νέα Δημοτική Αρχή έφερε στο δημοτικό συμβούλιο τροποποίηση του κανονισμού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

Επειδή την ευθύνη της ορθής λειτουργίας  του δημοτικού συμβουλίου το τριμελές προεδρείο  πρέπει να είναι ανεξάρτητο από κάθε παρέμβαση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, Για το λόγο αυτό οι θέσεις τους είναι ξεχωριστές από τους άλλους παράγοντες.

dimotiko-symboylio-thes 1

Σε κόκκινο κύκλο ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης και   σε πράσινο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Στο δήμο Αθηναίων το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου είναι τοποθετημένο σε ξεχωριστή θέση από το δήμαρχο.

 

Στον Πειραιά ο δήμαρχος είναι σε απόσταση από το τριμελές προεδρείο

peiraias-dimotiko-symvoulio-aftodioikisi 1

Σε κόκκινο κύκλο ο δήμαρχος Πειραιά και   σε πράσινο ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Φυσικά η γραμματειακή υποστήριξη του δημοτικού συμβουλίου είναι μακρυά από το προεδρείο.

Διαχρονικά ο δήμος Αχαρνών.

dimarxos

Οι θέσεις στο προεδρείο επί δημαρχίας Φωτιάδη. Από δεξιά προς τα αριστερά η γραμματέας, ο πρόεδρος , ο δήμαρχος και ο γενικός γραμματέας του δήμου.

Προεδρείο 1

Οι θέσεις στο προεδρείο επί δημαρχίας Ντούρου . Από δεξιά προς τα αριστερά, ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Αχαρνών, ο γραμματέας, ο πρόεδρος , ο δήμαρχος και ο γενικός γραμματέας του δήμου.

Μονοπροεδρείο

 

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου,δίπλα εκ δεξιών της προέδρου ο δήμαρχος, εξ αριστερών δύο υπάλληλοι του δήμου και μακρυά η γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου.

Αντιπρόεδρος Μιχάλης Βεττός

 

Από τη μέχρι τώρα  θέση του δημάρχου στο προεδρείο φαίνεται ότι σκοπό του είναι να «δίνει γραμμή» στην πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο. Δεν έχει συνειδητοποιήσει ο δήμαρχος ότι είναι προσκεκλημένος στο δημοτικό συμβούλιο και ο ρόλος του σε αυτό είναι να  να ενημερώνει του δημοτικούς συμβούλους για θέματα του δήμου ή να απαντάει ή να σχολιάζει  θέματα της δικής του αρμοδιότητας.

Σχετικά με τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου τα θέματα ρυθμίζονται από τον κανονισμό.

Πέρα από τα σχετικά ου ρυθμίζουν τις διαδικασίας πρόσκλησης των δημοτικών συμβούλων, τις διαδικασίες συνεδρίασης τα σημαντικότερα όμως είναι  εκείνα που προβλέπονται για τις υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων

Άρθρο 12
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Δημοτικών Συμβούλων

2. Ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.

 7. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση, τουλάχιστον μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλων των εισηγήσεων και των στοιχείων που αφορούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αυτό σημαίνει ότι η ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων, και των δημοτών να γνωρίζουν αν θέμα ημερήσιας διάταξης τους αφορά, πρέπει να γίνεται μέσω της δικτυακής πύλης του δήμου Αχαρνών. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε θέμα θα πρέπει να υπάρχει φάκελος με την εισήγηση του θέματος  και όλα τα παραστατικά που επικαλείται η εισήγηση.

Αυτό κατ΄ ελάχιστο συμβαίνει με τις εισηγήσεις που συνοδεύουν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Συνεδριάσεις Δ.Σ. α

Ας δούμε κάποιες εισηγήσεις από τη συνεδρίαση της 14/11/2014

Εισήγηση για αποζημίωση από πολεοδομία

Εισήγηση για αποζημίωση

Ένα έγγραφο χωρίς αρ. πρωτοκόλλου και υπογραφές απευθύνθηκε στο δημοτικό συμβούλιο. Κανονικά θα έπρεπε να διαβιβαστεί στην οικονομική υπηρεσία, να ελεγχθεί η νομιμότητα της δαπάνης, να γίνει ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης, να αναρτηθεί στη Δι@ύγεια  και να υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για ψήφιση.

Στο βινεοσκοπημένο αρχείο που βρίσκεται στο δήμο δεν φαίνεται να εντοπίζεται η ψήφιση του θέματος, παρόλα αυτά δημοσιεύτηκε η απόφαση.

2299 Aποζημίωση των ρυμοτομούμενων επικειμένων απαλλοτριούμενης ιδιοκτησίας

Στη συνέχεια η κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η ιδιοκτήτρια κ. Αργυροπούλου Αγγελική συμφώνησε να αποζημιωθεί από το Δήμο για τα επικείμενα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία της. Το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στο ποσό των 312,57 €.

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Τέλος η κ. Πρόεδρος προτείνει τη λήψη σχετικής Απόφασης.

 Το  Δημοτικό  Συμβούλιο

               Αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, την εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, τα έγγραφα του φακέλου, τις απόψεις των εισηγητών και ομιλητών

Ομόφωνα

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ε  ι

Προφανώς δεν έγινε  συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα!! Με την ανάγνωση ψηφίστηκε ομόφωνα (αν ψηφίστηκε)

Αυτό είναι ένα θεματάκι στα τόσα που ψηφίζονται άλλα έχει σημασία η διαδικασία. Υπάρχουν όμως σοβαρότερα θέματα.

Ένα από αυτά συζητήθηκε και ψηφίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση της 6/3/2015.

—————–

Εισήγηση για διαφημιστικές πινακίδες 2015

Η εισήγηση καταλήγει:

Εισήγηση διαφημιστικές 1

Ούτε ποιος είναι ο τμηματάρχης, ποιος ο διευθυντής που έχουν την ευθύνη της εισήγησης δεν είναι γνωστός!! Επομένως την τελική ευθύνη για ότι προκύψει την έχει ο δήμαρχος.

Αυτή την εισήγηση, που δε διαβάστηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, την απόφαση που είχε ψηφιστεί και που δεν ήταν συνημμένη στην εισήγηση πως την επικύρωσαν ομόφωνα οι δημοτικοί σύμβουλοι ομόφωνα;

7Ν5ΖΩΨ8-ΨΒΕ Απόφαση για υπαίθρια διαφήμιση

Παρατηρείστε τη συνεδρίαση. Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου που αναπλήρωσε την απουσιάζουσα πρόεδρο τη μόνη πληροφόρηση που είχε για το θέμα ήταν η ανάγνωση της ανωτέρω εισήγησης, που η υπάλληλος είχε τεκμηριώσει και θα ήταν τέλεια αν τα συνημμένα ήταν ορατά και στην ηλεκτρονική εισήγηση.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης δεν υπήρχε εισηγητής για να δώσει ενδεχομένως  λεπτομέρειες αν υπήρχαν; Εισηγητής ήταν ο δήμαρχος, που ερχόταν και έφευγε από τη θέση του. Ο αντιδήμαρχος για οικονομικά θέματα Θεόφιλος Αφουξενίδης είχε αποχωρήσει. Τελικά την εισήγηση έκανε ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος από την παράταξη Ντούρου, την αντιπολίτευση!!

Η Σοφία Χριστοπούλου, τότε δημοτική σύμβουλος της παράταξης Ντούρου, ανέφερε ότι η διαχείριση είχε παραχωρηθεί στην Επενδυτική Αχαρνών, αλλά η δημοτική Αρχή δεν επέτρεψε τη διαχείριση, ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε σε συμφέροντα ότι εισέπρατταν για χρήση διαφημιστικών πινακίδων, αλλά δεν απέδιδαν τα έσοδα στο δήμο.

—————–

Οι παρόντες 16 δημοτικοί σύμβουλοι ομοφωνούντες βγήκαν 27, όπως αναφέρονται στην απόφαση του δημοτικού συμβουλίου

 Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία, την απόφαση 282/2011 του Δ. Σ. Αχαρνών με την οποία καθορίσθηκαν χώροι για την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων για τα έτη 2012-2014, το πρόβλημα της ρύπανσης που δημιουργούν οι διαφημίστηκες πινακίδες, την ανάγκη της εμπορικής – επιχειρηματικής δραστηριότητας της πόλης μας για προβολή των προϊόντων τους, την εφαρμογή της 257/2013 απόφασης Δ.Σ. Αχαρνών περί προστίμων σας γνωρίζουμε ότι, θα πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για την τοποθέτηση ή αποξήλωση των διαφημιστικών πινακίδων.
Για το λόγο αυτό ζητείται να παρθεί απόφαση για την έγκριση του κανονισμού Υπαίθριας διαφήμισης .
Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.
Τέλος ο Προεδρεύων ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη, την εισήγηση της υπηρεσίας και τις απόψεις των εισηγητών και των ομιλητών, και τις σχετικές διατάξεις

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 27 ΥΠΕΡ – ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑ ΤΗΣ κας Χριστοπούλου Σοφίας)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει το κανονισμό υπαίθριας διαφήμισης του Δήμου Αχαρνών
Β) Αναθέτει τις πιο πέρα ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

Τελικά ποιοι απάντησαν σε ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν; Ο απών δήμαρχος ή οι απόντες  28 δημοτικοί σύμβουλοι;

Τελικά ποιο είναι το κείμενο του Κανονισμού Υπαίθριας Διαφήμισης που ψηφίστηκε;

Τελικά αν γίνει κανένα ατύχημα που ως αιτία θα είναι οι διαφημιστικές πινακίδες, ποιος θα πάει κατηγορούμενος , ο δήμαρχος ή οι αναφερόμενοι ότι ομοφώνησαν 27 δημοτικοί σύμβουλοι;

Για τις διαφημιστικές πινακίδες συνέχεια σε επόμενη ανάρτηση

Ας αφήσουμε τη μιζέρια και ας πάει αλλού το μάτι και το αυτί μας

πρόβατα -

———————-

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: