Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Παραγωγή ενέργειας από Βιομάζα

Posted by koszig στο 31 Μαρτίου 2015

Τα τελευταία χρόνια ακούγονται πολύ οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), (κλικ εδώ).

Μια από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι από Βιομάζα, (κλικ εδώ). Με αυτή ως πρώτη ύλη παράγονται βιοκαύσιμα και θερμική ενέργεια που μετατρέπεται σε ηλεκτρική με ηλεκτρομηχανικά μέσα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ καθόρισε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη της συμβολής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% έως το 2020, apesm

 

Σε εφαρμογή αυτής της απόφασης στην Ελλάδα δόθηκαν κίνητρα με Αναπτυξιακούς νόμους. Εκτός από τις επιδοτήσεις και την αγορά ενέργειας από τη ΔΕΗ ψηφίστηκαν και νόμοι επιβοήθησης της επιχειρηματικότητας, όπως με τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις (ΙΚΕ)  Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις, (κλικ εδώ).

Η Περιφέρεια Αττικής στη συνεδρίαση της 26ης Μαρτίου είχε στην ημερήσια διάταξη θέμα:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα -vegetable oil, ισχύος 200 kW, της εταιρείας «ΘΑΣ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ», στο Δήμο Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η υπηρεσία Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής απέστειλε το παρακάτω έγγραφο στις 12/1/2015:

ΘΕΜΑ 8 ΘΑΣ ENERGY_Βιορευστά__θέση ΜΟΝΟΜΑΤΙ ΑΧΑΡΝΑΙ__Φ 250-14

Όπως προκύπτει από το έγγραφο αυτό υπηρεσιακά ο δήμος Αχαρνών γνώριζε το θέμα, αν και όπως προκύπτει από το έγγραφο το ερώτημα ήταν για τους όρους δόμησης στο καθορισμένο οικόπεδο και για τις χρήσεις γης από τις 19/6/2014.

Γνώση

 

Στις 17/3/2015 εστάλη στο Περιφερειακό Συμβούλιο διορθωτική εισήγηση.

ΘΕΜΑ 8 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στις 20/3/2015 πρωτοκολλήθηκε πρόσκληση για συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 26/3/2015.

Μετά την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώων και τη συγκέντρωση στο δημαρχείο η Γιάννα Τσούπρα, Περιφερειακή σύμβουλος Ανατολικής Αττικής συζήτησε με παρισταμένους και την ηγεσία του δήμου Αχαρνών το θέμα που επρόκειτο να συζητηθεί την επόμενη μέρα για τη μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στο Μονομάτι.

Πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο πρώην δήμαρχος Σωτήρης Ντούρος σε ανάτρησή του έγραψε  «πως είναι δυνατόν να δημιουργούνται αυτές οι μονάδες ή να υπάρχουν τόσο σημαντικά θέματα για την πόλη μας, χωρίς να ερωτάται έστω γνωμοδοτικά το Δημοτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πως είναι δυνατόν μια πόλη να έρχεται προ τετελεσμένων καταστάσεων;»

Πιθανόν δε γνώριζε την Υπουργική απόφαση Αριθμ. Οικ.: 1649/ΦΕΚ 45, τ. Β’ /1-1-2014, άρθρο 5:

τ. B’ 45/2014 Δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων

Άρθρο 5

Διαδικασία Δημοσιοποίησης και Διαβούλευσης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

(γ) Καλεί το/ά οικείο/α δημοτικό/ά συμβούλιο/α, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Τα αποδεικτικά της κατά τα ανωτέρω δημοσίευσης της ανακοίνωσης, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις των οργάνων του παρόντος εδαφίου και οι απόψεις του ενδιαφερόμενου κοινού που κατατέθηκαν διαβιβάζονται από τον/τους Δήμο/ους στην οικεία Περιφέρεια εγκαίρως, ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφασίστηκε:

ΘΕΜΑ 8ο : Γνωµοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα -vegetable oil, ισχύος 200 kW, της εταιρείας «ΘΑΣ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ- ΑΧΑΡΝΑΙ», στο ∆ήµο Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής. Περίληψη απόφασης: Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής γνωµοδότησε αρνητικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα -vegetable oil, ισχύος 200 kW, της εταιρείας «ΘΑΣ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», στη θέση «ΜΟΝΟΜΑΤΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ», στο ∆ήµο Αχαρνών της Περιφέρειας Αττικής, για τους λόγους που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 83/2015)

Την επόμενη μέρα, 27/3/2014 δημοσιεύτηκε δελτίο τύπου της δημοτικής παράταξης ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες:

DT 1

DT 2

 

Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός προσέλαβε ανεξάρτητο δημοσιογράφο μεταξύ των καθηκόντων του ήταν:

Η επιμέλεια της καθημερινής αποδελτίωσης και παρακολούθηση δημοσιευμάτων του τύπου ή εκπομπών στα Μ.Μ.Ε..

Θα έπρεπε να ενημερώνει το δήμαρχο για το θέμα που θα συζητούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο από τις 20/3/2015 που πρωτοκολλήθηκε η πρόσκληση για το συμβούλιο της 26/3/2015.

Στην ανακοίνωση του Δελτίου Τύπου της δημοτικής παράταξης ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες αναφέρεται:

1. Η Δημοτική Αρχή Αχαρνών είναι ενήμερη για το θέμα από την πρώτη στιγμή. Ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία και διαβούλευση με τα αρμόδια όργανα της περιφέρειας, ώστε αφενός να διαμορφώσουμε μία επιστημονικά τεκμηριωμένη θέση, και αφετέρου να εξετάσουμε κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο εξυπηρετεί τις ανάγκες και το αναπτυξιακό μοντέλο του Δήμου Αχαρνών για το μέλλον.

Ποιοι ΄»ήμασταν» σε διαρκή επικοινωνία; Το δήμο διοικούν τα εκλεγμένα όργανα ή η δημοτική παράταξη; 

Το σκεπτικό και οι έντονες επιφυλάξεις της Δημοτικής Αρχής, όπως εκφράστηκε διαμέσου του Δημάρχου Αχαρνών κ. Γιάννη Κασσαβού και του Γενικού Γραμματέα κ Θανάση Κατσιγιάννη στα αρμόδια περιφερειακά όργανα, βασίστηκε στα εξής επιχειρήματα:
α. η συγκεκριμένη πρόταση αντιπροσωπεύει μία κατασπατάληση της γεωργικής γης των Αχαρνών και κατάργηση της αγροτικής χρήσης της με αμφίβολα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για γεωτεμάχια μη άρτια και μη οκοδομήσιμα
β. εγείρονται έντονες επιφυλάξεις κατά πόσο το συγκεκριμένο έργο εμπίπτει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
γ. της ύπαρξης κενών στο ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής και στη σχετική νομοθεσία με τις ΑΠΕ, και της ανάγκης να αποσαφηνισθούν πλήρως.

Εφόσον η δημοτική Αρχή ήταν ενήμερη από την πρώτη στιγμή, έκανε πάνω από τρεις ημέρες να στείλει έγγραφο να καταλάβει, ότι το οικόπεδο των 1.000 τ.μ. ήταν άρτιο και μη οικοδομήσιμο, αφού αναφέρεται στην εισήγηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας :

Κατά το προαναφερόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα το αγροτεμάχιο «… κείται εκτός σχεδίου πόλεως του Δήμου Αχαρναί Νομού Αττικής, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις Πολεοδομικές Διατάξεις και βρίσκεται εντός Γ.Π.Σ. (Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου). …».

Το ένα στρέμμα του οικοπέδου αποτελεί κατασπατάληση της γεωργικής γης των Αχαρνών!!

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής δεν είχε τεκμηριώσει νομικά την εισήγησή της;

Στο δελτίο τύπου μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε την αλγεινή εντύπωση που προκάλεσε η παρέμβαση της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης («Για την πόλη μας») δια του επικεφαλής της, του κ Ντούρου, ο οποίος διαπίστωσε (έστω τυχαία όπως ομολογεί) ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά δεν κινητοποιήθηκε αρκετά ώστε να αναζητήσει περαιτέρω ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αχαρνών, τον Γενικό Γραμματέα ή άλλο υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου.
Και φυσικά δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η στάση του, δεδομένου ότι παρά τη σπουδαιότητα του θέματος, ούτε ο ίδιος αλλά ούτε άλλος εκπρόσωπος της παράταξής του δεν έκανε τον κόπο να παραστεί στη χθεσινή συνεδρίαση, και να ενώσουν τη «φωνή» τους με τη «φωνή» της Δημοτικής Αρχής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το καλό του τόπου μας είναι πάνω από μικροκομματικές αντιπαλότητες.

Αν αυτό το γεγονός ήταν σε γνώση του δημάρχου και του Γενικού Γραμματέα έγκαιρα γιατί δεν κοινοποίησαν την έγγραφη διαμαρτυρία στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην αντιπολίτευση για συμπαράσταση και άφησαν μόνο τον δήμαρχο και τον γενικό γραμματέα να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του δήμου;

Και επειδή ο δήμαρχος φροντίζει για τις επικοινωνιακές του κινήσεις, γιατί δε ζήτησε από το γενικό γραμματέα να τραβήξει μια φωτογραφία με το κινητό του για απεικονιστεί η «φωνή» της δημοτικής Αρχής.

Υπάρχουν όμως και σημαντικότερα ερωτήματα.

Το λιβανιστήρι

 

Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το Δελτίο Τύπου ήρθε με αυτή την επικεφαλίδα.

Η δημοτική παράταξη μιλάει για την ενέργεια του δημάρχου Αχαρνών και του γενικού γραμματέα Θανάση Κατσιγιάννη (υποψήφιου δημάρχου και αντιπάλου στις εκλογές του Γιάννη Κασσαβού). Υπάρχει γραφείο τύπου του δήμου Αχαρνών, που κάνει καλά τη δουλειά του, γιατί το email απευθύνεται στο info@kassabos.gr και κοινοποιείται στο press@kassabos.gr;

Μια εξήγηση υπάρχει. Ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος (το γνωστό λιβανιστήρι) που προσέλαβε ο δήμαρχος μπέρδεψε το ρόλο του, δεν κατάλαβε ότι τελείωσαν οι εκλογές, και μπερδεύει το δήμαρχο Αχαρνών με τον επικεφαλής της παράταξης «ΑχαρΝΑΙ Ενεργοί Πολίτες» και τον ενημερώνει!!

Το θέμα όμως δεν τελείωσε εδώ. Η περιφέρεια Αττικής εκφράζει γνώμη για τους περιβαλλοντικούς όρους, την κοινοποιεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και εκεί λαμβάνεται η απόφαση για την έγκριση.

Και ένα τελευταίο. Η εταιρεία «ΘΑΣ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», ως Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την εγγραφή της ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ, αυτή αποκτά νομική προσωπικότητα. (κλικ εδώ). Καθοριστικό στοιχείο είναι ο μοναδικός αριθμός μητρώου – αριθμός Γ.Ε.ΜΗ-, που θα αποτελεί την ταυτότητά της επιχείρησης και θα την ακολουθεί σε όλο τον κύκλο ζωής της. Αυτός ο αριθμός μητρώου δεν αναφέρεται μετά το τίτλο της επιχείρησης στα έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής

ΓΕΜΗ

 

όπως φαίνεται με αναζήτηση την επωνυμία δεν εμφανίζεται εταιρεία με αυτό το όνομα.Είναι νομικά υπαρκτή αυτή η εταιρεία;

 

Αυτή είναι η κατάσταση στο δήμο Αχαρνών σήμερα. Καμία ενημέρωση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του δημοτικού συμβουλίου. Δεν έχει ο δήμος πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, δεν έχει ξεκαθαρίσει το θέμα των χρήσεων γης. Δεν έχει άποψη για το τι είναι ΑΠΕ, αν είναι χρήσιμες για το Κράτος και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του τόπου.

Δήμος Αχαρνών. Ένας ανύπαρκτος δήμος (πλην μερικών εξαιρέσεων)

———–

————

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: