Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for 27 Απριλίου 2015

Για να μην ξεχνιώμαστε

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2015

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 2/4/2015 μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν:

9 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 (16-6-2011 έως 31-12-2011) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης    Δήμου Αχαρνών»
————
10 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 (01-1-2012 έως 31-12-2012) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών»
————
11 Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 (01-1-2013 έως 31-12-2013) του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών»
————–
Νομολογία για Σχολικές Επιτροπές Παιδείας

Άρθρο 94
Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων

4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, υπό τον τομέα στ΄ («Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

25. Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Άρθρο 103
Σύσταση – Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου

2. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήμο σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε ένα νομικό πρόσωπο για
καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας που προβλέπονται στην περίπτωση α΄ της προηγούμενης παραγράφου.
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, αυτές συγχωνεύονται σε δύο νομικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και ένα για τις σχολικές μονάδες
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές
για καθεμία δημοτική κοινότητα. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανομή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγματοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Νόμος 318_2011 Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών Παιδείας

Εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση απολογισμών Σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας 2011-2013

Στη συνεδρίαση της  2 Απριλίου 2015 έκανε ο  προέδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας  Κωνσταντίνος Καρυδάκης

————–

Συζήτηση σχετικά με την εισήγηση

———————

 

Ακολούθησαν οι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΩΑΣΑΩΨ8-Τ2Ρ Δ.Σ. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011

7Ψ9ΕΩΨ8-191 Δ.Σ. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012

Ω0ΟΓΩΨ8-Τ3Φ Δ.Σ. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013

 

Παρατηρήσεις για τα θέματα αυτά.

Όταν το δημοτικό συμβούλιο συζητά θέματα και αποφασίζει, οι συζητήσεις και οι αποφάσεις γίνονται:

  • Για την πολιτική διαχείριση του θέματος (π.χ. αν μια δαπάνη έγινε για ένα σκοπό ή άλλο σκοπό)
  • Για τη νομιμότητα του θέματος (αν η δαπάνη για ένα σκοπό είναι νόμιμη)

Οι πολιτικές αποφάσεις της διοίκησης κρίνονται στους ετήσιους δημόσιους απολογισμούς ή στις εκλογές

Την νομιμότητα των αποφάσεων ανάλογα με το είδος κρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής,  οι Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης για τα διοικητικά θέματα, ο Πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις δαπάνες και τα δικαστήρια για ποινικές παραβάσεις.

Εκτός από τους ελέγχους που είναι υποχρεωτικοί για τη διοίκηση όλοι οι άλλοι έλεγχοι γίνονται μετά από έγγραφη αναφορά αρμοδίως.

 

Απολογισμός για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Παιδείας Έτους 2011

Σύμφωνα με την εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο :

δ) Την   με αριθ.126/21-6-2012 απόφαση της Πρωτοβάθμιας   Σχολικής Επιτροπής   που αφορά στην έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011 (16-6-2011 έως 31-12-2011) με συνημμένα τα κατά νόμο δικαιολογητικά,

Στην εισήγηση δεν υπάρχει συνημμένη η ανωτέρω απόφαση, ούτε αναφέρεται αν η έγκριση του απολογισμού ήταν ομόφωνη ή όχι. Ο κ. Καρυδάκης στην ομιλία του αναφέρει ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Η απόφαση ελήφθη τον Ιούνιο του έτους 2012 αντί του τέλους Μαρτίου, όπως η υπουργική απόφαση ορίζει. Η απόφαση δεν είχε υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

2011

Στις 20/12/2012 το δημοτικό συμβούλιο Ψήφισε τον Ισολογισμό -Απολογισμό του δήμου έτους 2011 με 25 υπέρ και δύο κατά (Κασσαβός, Πολυμενέας). Όπως έχει αποτυπωθεί σε βίντεο της συνεδρίασης από τον κ. Κασσαβό δεν έγινε αναφορά σε προβλήματα μη καταβολών στις Σχολικές Επιτροπές των αναλογούντων ποσών. Υπέρ ψήφισαν η Εύη Παντελιά, ο Κώστας Ρούσας και η Μαρία Χαριτίδη

2415 Δ.Σ. Έγκριση Λογαριασμού Διαχείρισης 2011

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας 2011

ΩΑΣΑΩΨ8-Τ2Ρ Δ.Σ. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2011

Τα κυριότερα σημεία της απόφασης:

 Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Τέλος η κ. Πρόεδρος ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του

θ)Τις απόψεις των ομιλητών
Ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία
Κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 20 κατά – 10 υπέρ – 1 λευκό –και 1 παρών)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1.Δεν εγκρίνει τον απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών» οικονομικού έτους 2011 και συγκεκριμένα από 16-6-2011
έως 31-12-2011 που αναλυτικά έχει ως ακολούθως:

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να αποσταλεί στο Ελεγκτικό συνέδριο, άρθρο 52, ν. 4129/2013.

Άρθρο 52
Έλεγχος είσπραξης εσόδων Ο.Τ.Α.

1. Ο αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους μπορεί να παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων
των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων και να ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
2. Σε περίπτωση που διαπιστώσει αδράνεια είσπραξής τους από τα αρμόδια όργανα διοίκησης ή τις οικονομικές υπηρεσίες καλεί τούτους, με έγγραφό του που κοινοποιείται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στον Ελεγκτή Νομιμότητας, να ενεργήσουν μέσα σε τασσόμενη εύλογη προθεσμία για την είσπραξη τούτων.
3. Εάν η αδράνεια συνεχίζεται, οφειλόμενη σε δόλο ή βαριά αμέλεια των διοικούντων το δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ή των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών αυτών παραπέμπει: α) τα μεν αιρετά υπαίτια πρόσωπα με αιτιολογημένη εισήγησή του στην Επιτροπή του άρθρου 232 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) για προσωπικό καταλογισμό τούτων με το ποσό της θετικής ζημίας που προξένησαν και β) τους υπαλλήλους των ανωτέρω προσώπων που προκάλεσαν ζημία στην περιουσία του  στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό τούτων.

 

Αμέσως μετά την  απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος έπρεπε να στείλει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε ποια ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά έχουν καταγραφεί η συζήτηση με ερωτήσεις, οι απαντήσεις και οι τοποθετήσεις στο θέμα εφόσον δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που θα έχουν υπογραφεί από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους;

Η πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου δεν εγκρίνει τον απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. με ποια αιτιολογία;

  • Το δημοτικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ψήφισε ομόφωνα τον απολογισμό.
  • Διοικητικά η καθυστέρηση της ψήφισης του απολογισμού από το δημοτικό συμβούλιο είναι τυπική διοικητική παράληψη και έχει παραγραφεί
  • Ο εισηγητής κ. Καρυδάκης στην εισήγησή του αναφέρει:» … ποσά 27.884,02 € από ΣΑΤΑ και 15.180,33 € από μισθώματα κτιρίων δεν μεταβιβάστηκαν από το δήμο στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή»

Στην ομιλία του ο Σπύρος Βρεττός, πρόεδρος της δευτεροβάθμιας Σχολικής  Επιτροπής ανέφερε ότι ο δήμος Αχαρνών είχε οικονομική στενότητα να καλύψει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του δήμου, παρόλα αυτά απολογιστικά η επιτροπή παρουσίασε πλεόνασμα 82.531.19 €.

Στον Ισολογισμό – Απολογισμό του δημοτικού συμβουλίου για το έτος 2011 ο ορκωτός λογιστής δεν κάνει καμία παρατήρηση κακοδιαχείρισης αυτών των ποσών.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου Αχαρνών

24.1. Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

iv. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

Όταν στη συντήρηση των σχολικών κτηρίων και εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται υπάλληλοι του δήμου οι σχολικές επιτροπές εκδίδουν παραστατικά για παροχή υπηρεσιών από υπαλλήλους του δήμου;

Όλα αυτά έπρεπε να επισημάνει ο κ. Καρυδάκης στην εισήγησή του και να μην οδηγηθεί η δημοτική παράταξη του δημάρχου, στην οποία ήταν υποψήφιος ο κ. Καρυδάκης, στην καταψήφιση του απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2011.

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας 2012

7Ψ9ΕΩΨ8-191 Δ.Σ. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012

Για το έτος 2012 ο κ. Καρυδάκης αναφέρει ότι δεν αποδόθηκε ποσό από τους ΚΑΠ στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 109.489,02 €.

Τα ποσά για τους ΚΑΠ καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις και κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

apof24841_18062013 Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2013, (ΣΑΤΑ).

Αυτές είναι εξειδικευμένες πιστώσεις και γίνονται δαπάνες για καθορισμένο σκοπό (επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων). Η κατανομή γίνεται με κριτήρια τον
αριθμό των τμημάτων των σχολικών κτιρίων κατά 30% και τον αριθμό των μαθητών κατά 70%, σύμφωνα με στοιχεία σχολικού έτους 2010-2011 της «Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής»

Η τότε δημοτική αρχή δια του αρμοδίου αντιδημάρχου δεν κατέβαλε όλο το ποσό, όπως ανέφερε ο τότε δημοτικός σύμβουλος και μετέπειτα αντιδήμαρχος οικονομικών Σπύρος Βρεττός. Αιτία η καθυστέρηση καταβολής των πιστώσεων από το υπουργείο και τα προβλήματα που είχαν για την έγκαιρη καταβολή των μισθών των υπαλλήλων του δήμου.

Για το έτος 2012 δε φαίνεται  να υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία της επιτροπής γιατί τα έσοδα κάλυψαν τις ανάγκες που υπήρξαν, κυρίως από το απόθεμα.

2012

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Σχολικής  Επιτροπής ψήφισε ομόφωνα τον απολογισμό.

Στις 23/3/2015 η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε και ομόφωνα αποφάσισε:

Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την πρόταση του Προέδρου και την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας, που αναφέρεται στην Έγκριση – Προέλεγχο λογαριασμού διαχείρισης
(Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2012.
Προέλεγξε τα οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που υπέβαλε ο Ειδικός Ταμίας του Δήμου και αποφασίζει:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την Έγκριση των οικονομικών  στοιχείων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα, Απολογισμός) οικονομικού έτους 2012.
2. Την υποβολή της Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο Δημοτικό Συμβούλιο για να παρθεί σχετική απόφαση.
3. Αναθέτει τις  περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο

Ο κ. Πρόεδρος είναι ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός που ψήφισε τον απολογισμό, αφού έλαβε υπόψη του και την έκθεση του ορκωτού λογιστή -ελεγκτή. Υπάρχει αναφορά του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για μη τήρηση των μεταβιβάσεων των ποσών που δικαιούντο οι Σχολικές Επιτροπές;

Ο Αντιδήμαρχος Αναστάσιος Χίος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ρώτησε τι έγιναν τα ποσά που δεν κατέβαλε ο δήμος στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή το έτος 2012. Καταλληλότερος  να απαντήσει είναι ο κ. Κασσαβός, που ενημερώθηκε σχετικά για τη διαχείριση του έτους 2012.

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση ή μη του απολογισμού της Πρωτοβάθμιας Σχολικής  Επιτροπής .

7Ψ9ΕΩΨ8-191 Δ.Σ. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού έλαβε υπόψη του

θ)Τις απόψεις των ομιλητών
Ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία
Κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 20 κατά – 10 υπέρ – 1 λευκό –και 1 παρών)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1.Δεν εγκρίνει τον απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Αχαρνών» οικονομικού έτους 2012 και συγκεκριμένα από 01-1-2012
έως 31-12-2012
 που αναλυτικά έχει ως ακολούθως:

 

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Παιδείας 2013

 

Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή    με την αριθ.60/02-5-2014 απόφαση της ψήφισε (όχι ομόφωνα) την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 (01-1-2013 έως 31-12-2013).

Ο κ. Καρυδάκης ανέφερε στην εισήγησή του ότι ο δήμος Αχαρνών δεν κατέβαλε στην επιτροπή το ποσό των 120.434,08 €

 

2013

Στις αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη αναγκών των Επιτροπών Παιδείας για το έτος 2-13 αναφέρονται ποσά (136.549,76+5.666,72+219.300,00+7.934,00) δηλαδή σύνολο 369.450,48 €, από τα οποία για ΣΑΤΑ είναι τα 219.300,00 €. Πως τα ποσά αυτά που είναι και για τις δύο Σχολικές  Επιτροπές αντιστοιχούν  με εκείνα του πίνακα;

Τελικά όταν υπάρχει πλεόνασμα εσόδων 159.616.15 € για το έτος 2013 γιατί γίνεται φασαρία για 120.434,08 € που υποστηρίζεται ότι δεν κατέβαλε ο δήμος Αχαρνών.

Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Πολυμενέας στη συζήτηση ρώτησε τον κ. Καρυδάκη γιατί ο δήμος Αχαρνών φαίνεται να οφείλει περίπου 91.000 € για τηλεφωνικά τέλη που καταλογίζονται στο δήμο Αχαρνών και αναγκάστηκε να κάνει ρύθμιση και περίπου ένα αντίστοιχο ποσό οφειλών στην ΕΥΔΑΠ από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης; Απάντηση δεν δόθηκε.

Ο δήμαρχος Αχαρνών Γιάννης Κασσαβός στην ομιλία του ανέφερε ότι δεν υπήρξαν οικονομικά προβλήματα με τα ποσά που αναφέρθηκαν ότι δεν μεταβίβασε ο δήμος Αχαρνών στις Σχολικές Επιτροπές. Άλλωστε ήταν και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής που ήταν αρμόδια για την μεταφορά των πιστώσεων και δεν είχε κάνει αναφορά για παράνομες πράξεις.

 

Το δημοτικό συμβούλιο έκανε μια ονομαστική ψηφοφορία και για τους απολογισμούς  των ετών 2011,2012,2013. Με μία ψηφοφορία τους καταψήφισε, παρότι ο κάθε απολογισμός είχε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι 20 ψήφοι κατά ήταν από την παράταξη του δημάρχου.

Παρατηρείστε τα σχετικά βίντεο. Πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι παρακολουθούσαν τον εισηγητή, τέσσερις  από αυτούς  ήταν μέλη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Οι υπόλοιποι 16 πήραν χαμπάρι τι ψήφισαν ή ψήφισαν ως η παράταξη;

 

Και ένα τελευταίο.

Με έγγραφό της η Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων δήμου Αχαρνών το έτος  2013 , που υπογράφει ο τότε πρόεδρός της  Κώστας Καρυδάκης, κάνει ενδιαφέρουσες επισημάνσεις.

Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Αχαρνών

Στο κείμενο αυτό αναφέρονται:

      Συγκεκριμένα στην Κατηγορία Εξόδων η εγγραφή «Μισθοδοσία 171.680,97 ευρώ» (περιλαμβάνει εκτός των καθαριστριών και αμοιβές προέδρου, αντιπροέδρου, πρακτικογράφου, μελών Δ.Σ) θα πρέπει  να αντιλογίζεται από ισόποση τουλάχιστον εγγραφή «Επιχορηγήσεις Δήμου Αχαρνών».  Αντί αυτού ο Δήμος Αχαρνών επιχορήγησε την Σχολική Επιτροπή μόνο με 5.541,16 ευρώ για το 2012 για όλες τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

    Μήπως αυτό σημαίνει ότι χρήματα των Yπ. Εσωτερικών για Λειτουργικά και ΣΑΤΑ χρησιμοποιήθηκαν και για αμοιβές προέδρου, αντιπροέδρου, πρακτικογράφου, μελών Δ.Σ .;

     Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται με το ΦΕΚ 318/25/2/2011 περί «καθορισμού λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών» τα χρήματα τα οποία διατίθενται από ΥΠ.ΕΣ προς τις σχολικές επιτροπές αφορούν μόνο τα λειτουργικά έξοδα ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, χαρτικά , συντήρηση κλπ) των σχολικών μονάδων. Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες οι οποιεσδήποτε αμοιβές μελών των σχολικών επιτροπών ή τα κατασκευαστικά έργα.

 

    Στον απολογισμό που μας παραδόθηκε μετά την έγκρισή του, διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει καμία εγγραφή στη Κατηγορία Εσόδων «Επιχορήγηση Δήμου Αχαρνών», που σημαίνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν επιχορήγησε ούτε ένα ευρώ την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για το έτος 2012, αντιστοίχως στην Κατηγορία Εξόδων υπάρχει «Μισθοδοσία 169.287,71 ευρώ» δηλ. χρησιμοποιήθηκαν χρήματα των Λειτουργικών και ΣΑΤΑ για αμοιβές.

 

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 6/3/2015 ψηφίστηκε η αποζημίωση των προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της ΔΗΦΑ.

2092 Αποζημιώσεις προέδρου ΔΗΦΑ

Στην εισήγηση της ανωτέρω απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων:

Βέβαια, όπως είναι γνωστό, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν δεσμεύεται από οδηγίες και ερμηνείες του Υπουργείου και, συνεπώς, μέχρι την τυχόν ανάκληση της εν λόγω Πράξης ή τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, η καταβολή εξόδων παράστασης στον πρόεδρο και αντιπρόεδρο των Δ.Σ. των Σχολικών Επιτροπών κρίνεται ως μη νόμιμη.

Ο κ. Καρυδάκης ως  πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λαμβάνει έξοδα παράστασης;

 

Αρκετά όμως κουραστήκατε με ποσά και διατάξεις. Ας χαλαρώσουμε λίγο.

 

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

ΠΑΣΟΚ – Προσυνεδριακός διάλογος

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2015

pasok

Posted in ΠΑΣΟΚ | Leave a Comment »

Η ιστορία των Νέων Ελλήνων – από το 1400 έως το 1820

Posted by koszig στο 27 Απριλίου 2015

σάρωση0347

σάρωση0348

 

Λαός χωρίς γνώση της Ιστορίας του είναι δένδρο χωρίς ρίζες, χωρίς προοπτική.

Posted in Γενικά | Leave a Comment »