Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Archive for Μαΐου 2015

Διάλεξη » Η γεωπολιτική των γενοκτονιών και το παράδειγμα των Αρμενίων»

Posted by koszig στο 28 Μαΐου 2015

arist kal

 

 

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του δήμου Αχαρνών δεν έγινε διάλεξη για τις γενοκτονίες, άλλα ένα μάθημα Ιστορίας και λογικών που έφτασαν κάποιοι σε γενοκτονίες.

Ο Σάββας Καλεντερίδης είναι ένας γνώστης του θέματος, και όπως σε παλαιότερες διαλέξεις, (κλικ εδώ), αναφέρθηκε σε θέματα που σχετίζονται με την γείτονα Τουρκία.

Η εκδήλωση άρχισε κατά το τυπικό με ομιλίες επισήμων.

————-

Η εκδήλωση συνεχίστηκε  με μία έκπληξη από μαθητές του 28ου δημοτικού σχολείου. Αυτό δεν είναι ένα συνηθισμένο σχολείο, είναι το δημοτικό που βρίσκεται στον καταυλισμό ΚΑΠΟΤΑ, (κλικ εδώ). Εκεί που βρίσκει κανείς κατοίκους, » κάθε καρυδιάς καρύδι «. Όταν όμως υπάρχει θέληση και μερικοί δάσκαλοι τότε έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.

28 δημοτικο

———-

    

    

Ακολούθησε η παρουσίαση του θέματος με το Σάββα Καλεντερίδη.

———————-

—————–

—————–

Η εκδήλωση τελείωσε με ποντιακά τραγούδια

 

Βαθμολογία εκδήλωσης  10΄

————-

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Ο ευτελισμός της συνεδρίασης, ή ξεφτίλα επί το λαϊκότερον.

Posted by koszig στο 26 Μαΐου 2015

Ας υποθέσουμε ότι οι προηγούμενες δημοτικές Αρχές ήταν για τα «μπάζα». Ας υποθέσουμε ότι μια  νέα δημοτική Αρχή δεν έχει γνώση για την κατάσταση που βρίσκεται ο δήμος που παραλαμβάνει.

Το πρώτο πράγμα που έχει να κάνει είναι να κάνει μια απογραφή της κατάστασης που βρίσκεται ο δήμος.

Στο Οργανόγραμμα Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)απεικονίζονται βασικές δομές που είναι υπό την εποπτεία του δημάρχου και του γενικού γραμματέα.

Αν ο δήμαρχος  ήξερε να διαβάζει τους νόμους θα έβλεπε ότι το πρώτο εξάμηνο όφειλε να σχεδιάσει το πενταετές πρόγραμμα του δήμου. Ένα από τα προβλήματα του δήμου είναι η αποκομιδή των σκουπιδιών, των υλικών ανακύκλωσης και των μπάζων.

Όπως φαίνεται στο Ο.Ε.Υ. του δήμου

organo

Βασικό στοιχείο είναι το «Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης – Συντήρησης Στόλου και Λοιπού Εξοπλισμού.

ΑΡΘΡΟ 6: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ − ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συντάσσει τις μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, προδιαγραφές και ενδεικτικός προϋπολογισμός) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία και τις οποίες αποκλειστικά διαχειρίζεται.

6.1. Γραφείο Κίνησης και Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού
Το Γραφείο:
i. Διαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του ∆ήµου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµα τα, φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) ελέγχοντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα.
ii. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
iii. ∆ιερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και µεριµνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσµάτων ατυχηµάτων.
iv. Εισηγείται την προμήθεια των νέων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
v. Έχει τον έλεγχο της κίνησης και της επικοινωνίας με τα πάσης φύσεως οχήματα.
vi. Αποδίδει στοιχεία στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για όλα τα οχήματα και του λοιπού εξοπλισμού.
vii. Συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις για την έκδοση δελτίων κίνησης όλων των οχημάτων του Δήμου.
viii. Μεριμνά για τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα και λιπαντικά και ελέγχει την κατανάλωσή τους.
ix. Φροντίζει για την έγκαιρη ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων του Δήμου γενικά και αναφέρει κάθε διαπιστούμενη ζημιά στα αυτοκίνητα από υπαιτιότητα των οδηγών τους.

6.2. Γραφείο Συντήρησης Στόλου Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού
Το Γραφείο:
i. Είναι υπεύθυνο για την επισκευή παντός είδους μηχανημάτων, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
ii. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, σε συνεργασία με την Επιτροπή Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου και Προμήθειας Ανταλλακτικών, την ανάθεση εργασιών επισκευών.
iii. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του ∆ήµου.
iv. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου.
v. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του ∆ήµου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
6.3. Γραφείο Διαχείρισης Αποθήκης Ανταλλακτικών Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού
Το Γραφείο:
i. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών (καύσιμα, λιπαντικά, κ.λπ.) που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών µηχανηµάτων του ∆ήµου. Εκδίδει τις εντολές για την προμήθειά τους.
ii. Είναι αρμόδιο για την λήψη και εφαρμογή μέτρων φύλαξης όλου του στόλου οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού.
iii. Μεριμνά για την προμήθεια των αναγκαίων εργαλείων και ανταλλακτικών και είναι υπεύθυνο για κάθε αδικαιολόγητη απώλεια, φθορά ή καταστροφή μηχανημάτων, εργαλείων, διαφόρων συσκευών που χειρίζονται όταν αυτή οφείλεται σε αμέλεια ή κακή χρήση.

Στους αντιδημάρχους έχουν ανατεθεί καθήκοντα:

 1. Τον κ. ΠΟΛΥΜΕΝΕΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 2. Τον κ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.Τον κ. ΣΥΡΙΝΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ καθ΄ ύλη Αντιδήμαρχο ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ , ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Στελέχωση του στόλου των οχημάτων (ΟΔΗΓΟΙ)

Είναι φανερό ότι εφόσον δεν έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ − ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε αντιδήμαρχο την ευθύνη έχει ο δήμαρχος και ο γενικός γραμματέας.

Αυτοί θα έπρεπε να έχουν ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες μελέτη για τις ανάγκες  του δήμου σε οχήματα και μηχανήματα. Για να προσδιοριστούν τα απορριμματοφόρα οχήματα θα πρέπει πριν να προσδιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων και η χωροταξική κατανομή τους, οι χρόνοι μεταφοράς και παραμονής στο ΧΥΤΑ. Ίδια μελέτη πρέπει να γίνει για τα μπάζα. Να προσδιοριστεί ο αριθμός των υπαλλήλων που ασχολούνται στην καθαριότητα και οι ανάγκες σε προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

Τελικά δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά.

Στη συνεδρίαση το δημοτικό συμβουλίου στις 18-5-2015 θέμα ημερήσιας διάταξης ήταν:

Εισήγηση

 

Ποια ήταν τα μηχανήματα έργου, ποια το οχήματα; άγνωσται αι βουλαί του Κασσαβού!!

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδρίασε και στις 3:00 τη νύχτα

———-

Στην αρχή του βίντεο ακούγεται ο Σωτήρης Ντούρος να λέει για δεκατρείς και η πρόεδρος απαντάει «είμαστε περισσότεροι από δεκατρείς». Ο Δήμαρχος παρεμβαίνει και απευθύνεται στον κ. Ντούρο, » δε με βοηθάς μετράς, πες καληνύχτα και φύγε» .

Για να λυθεί το μυστήριο «δεκατρείς» που υπήρξε διαμάχη. Για να ψηφιστεί μια πρόταση πρέπει στην ονομαστική ψηφοφορία να υπάρχουν 13 θετικοί ψήφοι. Στην αίθουσα στις τρεις τη νύχτα οι πιο πολλοί της παράταξης του δημάρχου είχαν αποχωρήσει, εκτός από ένα που τον είχε πάρει ο ύπνος!!

Η πρόεδρος εκφωνεί το αποτέλεσμα » Εγκρίνεται, ομόφωνα ως η εισήγηση «. Μια απορία. Το ροχαλητό θεωρείται θετική ψήφος;

Πέντε μέρες αργότερα αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της 18-5-2015.

7ΙΠ4ΩΨ8-7ΘΛ   Απόφαση

Στην απόφαση αυτή αναφέρονται 28 παρόντες. Στο ανωτέρω βίντεο η πρόεδρος αναφέρει ότι είναι πάνω από 13!!

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Αφουξενίδης Θεόφιλος, Βρεττός Σπύρος, Γιαμαρέλος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Δημήτριος, Δασκαλάκης Γεώργιος, Ευθυμιάδου Τουμανίδη Γεωργία, Κατάρας Αναστάσιος, Κατσούρος Σπυρίδων, Λαζάρου Βασίλειος, Μουκάνης ΜαρίνοςΝαυροζίδου Μαρία, Ορφανίδης Χαράλαμπος, Παλιούρας Αντώνιος, Παντελιά Εύη, Πεδιαδίτης Στέργιος, Πολυμενέας Παναγιώτης, Ρούσσας Κωνσταντίνος, Σασαρίδης Κωνσταντίνος, Σαχσανίδη Ελένη, Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Σταύρου ΓεώργιοςΣυρινίδης Θεόδωρος, Τοπαλίδης Ευστάθιος, Τσάτσης Νικόλαος, Τσουκαλάς Ηλίας, Χίος Αναστάσιος, Χριστοπούλου Σοφία.

Με κόκκινο χρώμα οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν ήταν παρόντες στο ανωτέρω θέμα.

Στο πρακτικό αναφέρεται επίσης:

 Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Τέλος η κ. Πρόεδρος ζητά τη λήψη της σχετικής απόφασης.

———–

Αυτά έγιναν όπως τα περιγράφει η απόφαση, ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα; Όλα αυτά καταγράφτηκαν στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά που δεν υπάρχουν;

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης δεν υπάρχει αναφορά σε Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

ΥΠΕΣ-19664-2011 Ανάληψη υποχρεώσεων

– ΠΡΟΤΑΣΗ (Η΄ ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, όταν πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή. Σημειώνεται ότι στη δεύτερη περίπτωση το έγγραφο της ανάληψης υποχρέωσης δεν μπορεί να έχει τη μορφή απόφασης, δεδομένου ότι υπογράφεται μεν από το δήμαρχο, η αρμοδιότητα όμως έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης ανήκει σε άλλο όργανο.

Επειδή εξάλλου κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση της οικονομικής επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να έχει ελεγχθεί τόσο η ύπαρξη ή η επάρκεια της πίστωσης όσο και η νομιμότητα της δαπάνης ( άρθρο 4 ΠΔ 113/2010), το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης απαιτείται να έχει συνταχθεί και υπογραφεί πριν εκδοθεί η απόφαση αυτή. Η «πρόταση (ή έκθεση) ανάληψης υποχρέωσης» περιέχει τα στοιχεία του άρθρου 3 του ΠΔ 113/2010, τα ίδια δηλαδή στοιχεία που περιέχει και η «απόφαση ανάληψης υποχρέωσης», επειδή όμως είναι έγγραφο εισηγητικού χαρακτήρα προσαρμόζεται στον κατάλληλο τύπο. Πρωτοκόλληση δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή.

Είναι προφανές ότι για να καταστεί δυνατή η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, οι εισηγήσεις προς το δημοτικό συμβούλιο ή την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των δαπανών πρέπει να κοινοποιούνται στην οικονομική υπηρεσία πριν από την εγγραφή τους στην ημερήσια διάταξη ή πριν από τη συζήτησή τους στη συνεδρίαση.

Στα έχοντας υπόψη της απόφασης αναφέρεται και η με αριθμ. 33/2015 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ούτε αυτή δεν αναφέρθηκε στην εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Σε αυτή, για να ενημερωθούν οι φερόμενοι ως ψηφίσαντες δημοτικοί σύμβουλοι, γίνεται αναφορά για το είδος των μηχανημάτων που αποφασίζεται να προμηθευτεί ο δήμος.

Τρία καινούργια απορριμματοφόρα, τύπου πρέσας, χωρητικότητας 16 m3,  ένα καινούργιο επιβατικό βενζινοκίνητο αυτοκίνητο κατηγορίας 1400 κυβικών,  τρία καινούργια επιβατικά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα κατηγορίας 1100 κυβικών, και  ένα καινούργιο ελαστικοφόρο εκσκαφέα – φορτωτή,  τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών.

Μετά την ανάρτηση της απόφασης και την ανωτέρω ανάρτηση

Εγώ αν ήμουν δημοτικός σύμβουλος θα ντρεπόμουν να εμφανιστώ στο δημοτικό  συμβούλιο. Εσείς;

Επειδή στη διαδικασία και την σύνταξη της απόφασης  έχουν γίνει διοικητικές παρατυπίες με βασικότερη ότι δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία σύμφωνα με το άρθρο.

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου:

Οι αποφάσεις λαμβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά και γίνεται µε ονομαστική κλήση κάθε συμβούλου, ο οποίος δηλώνει ότι ψηφίζει υπέρ ή κατά της διαμορφωθείσας πρότασης.

Επειδή δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία η απόφαση είναι άκυρη.

Υπάρχει και ενδεχόμενο ποινικών παραβάσεων, επειδή στην απόφαση που υπογράφει ο δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός αναγράφονται πλαστά γεγονότα, όπως συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στην απόφαση αυτή καταγράφονται ως παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα, όπως καταγράφονται σε αναμφισβήτητα στοιχεία, ήταν απόντες.

 

Για όλα αυτά τα γεγονότα θα γίνει αναφορά σε αρμόδιους παράγοντες για τη διερεύνησή τους.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

«Αριστοτέλης» – Πρόσκληση

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2015

arist kal

Posted in Αριστοτέλης | Leave a Comment »

Τελικά που είναι η πραγματικότητα;

Posted by koszig στο 25 Μαΐου 2015

Στις 21 Μαΐου επισκέφτηκε  τους δήμους Φυλής, (κλικ εδώ),

    

Και το δήμο Αχαρνών, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ).

Ο κ. Σπίρτζης, Αναπληρωτής Υπουργός   Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επισκέφτηκε πρώτα το δήμο Φυλής για το πανηγύρι του πολιούχου της πόλης των Άνω Λιοσίων και με την ευκαιρία αυτή το ίδιο βράδυ και το δήμο Αχαρνών.

ypourgos_ypodomon1

Απών ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων.

Τον Υπουργό υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός στο γραφείο του και συζήτησαν εκτενώς την έλλειψη σύγχρονων υποδομών στις Αχαρνές καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση των υπαρχόντων υποδομών και τη δημιουργία νέων.

Την ατζέντα της συζήτησης μονοπώλησε η επίσπευση και ολοκλήρωση της αντιπλημμυρικής προστασίας των Αχαρνών, η πρόοδος των έργων ασφαλτόστρωσης για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του Δήμου καθώς και το πολύ σοβαρό θέμα των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, και συγκεκριμένα τη δημιουργία νέων σχολικών μονάδων για τη στέγαση των μαθητών του Δήμου Αχαρνών και τις επισκευές στις ήδη υπάρχουσες. Ειδικά για το θέμα των σχολικών μονάδων είχε προηγηθεί σύσκεψη πριν λίγες ημέρες στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με εκπροσώπους του Δήμου αναφορικά με το πρόβλημα στέγασης και ασφαλούς λειτουργίας του 9ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.
Ο Δήμαρχος Αχαρνών κ Κασσαβός ευχαρίστησε τον Υπουργό κ Σπίρτζη για την ευαισθησία του και την άμεση ανταπόκρισή του στο πρόβλημα που προέκυψε με το 9ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών, και δήλωσε:

«Η ποιότητα των υποδομών και του οδικού δικτύου στις Αχαρνές βρίσκεται σε δραματικά χαμηλό επίπεδο και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες μία σύγχρονης και μεγάλης πόλης. Πρόκειται για υποδομές με σοβαρές ελλείψεις, απαρχαιωμένες που δεν πληρούν τις σύγχρονες υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργικότητας. Ειδικά σε ότι αφορά τις σχολικές μονάδες του Δήμου, επιβάλλεται η λήψη άμεσων μέτρων που θα διασφαλίζουν ένα ασφαλές και λειτουργικό σχολείο για τα παιδιά μας. Προσβλέπουμε στη βοήθεια του Υπουργού κ Σπίρτζη για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών του Δήμου μας, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του οδικού μας δικτύου«.

Αυτά έγιναν το βράδυ της 21ης Μαΐου, πριν αναχωρήσουν για τα πανηγύρια!!.

Για το θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας ο δήμος Αχαρνών έκανε ότι μπορούσε. Τροποποίησε το Τεχνικό Πρόγραμμα του δήμου σχετικά με τις μελέτες για τα αντιπλημμυρικά έργα.
ΩΙ7ΟΩΨ8-ΗΜΩ Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στην Οικονομική Επιτροπή για 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015

T.P.

 

Παρακολουθείστε σχετικό απόσπασμα από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 18 -5- 2015.

————–

Ο γενικός γραμματέας του δήμου Θανάσης Κατσιγιάννης  έδωσε εξηγήσεις για το θέμα.

«… Η Περιφέρεια  ενέταξε τις μελέτες 26-11-2015. … ΚΑΕ 9762.05.  ,,, Αυτό θα περάσει σε αναμόρφωση κωδικού σε λίγο καιρό …»

Αυτός είναι ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής.

12838_366 proypologismos2015

Με τα πλήκτρα Ctrl + F  κάνουμε αναζήτηση στο 9762.05  να επαληθεύσουμε αυτά που αναφέρει ο κ. Κατσιγιάννης. Δεν υπάρχει αναφορά για μελέτες αντιπλημμυρικών έργων στο δήμο Αχαρνών. Θα γίνει σε επόμενη αναμόρφωση; Επτά μήνες μένουν. Πότε θα γίνει αναμόρφωση, πότε θα βρεθούν τα χρήματα  για τα έργα μετά τις μελέτες;

 

Με τις πλημμύρες  του Οκτωβρίου 2014 έγινε σύσκεψη στο δήμο Αχαρνών με τον αντιπεριφερειάρχη.

Έγινε τίποτα από τότε για τις πλημμύρες, μετά τα έκτακτα μέτρα που δεν κατέληξαν καλά!!

Καλές οι φωτογραφίσεις, αλλά τα αποτελέσματα;

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Οι εορτασμοί των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2015

Δύο εκκλησίες  ήταν αφιερωμένες στους  Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη, η μία στον Κόκκινο Μύλο και η άλλη στα Μεγάλα Σχοίνα.

Κόκκινος Μύλος.

Άγιος Κωνσταντίνος

Το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου  για τον εορτασμό των Πολιούχων Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έγινε Αρχιερατική Λειτουργία και περιφορά της Εικόνας.

    

    SAMSUNG CAMERA PICTURES

    

Ακολούθησε η περιφορά της Εικόνας.

——————

Ο εορτασμός συνεχίστηκε με το παραδοσιακό πρόγραμμα με το Παιδικό, Γυναικείο, αλλά και το Τμήμα Παραστάσεων του Λαογραφικού – Χορευτικού Συλλόγου «ο Κόκκινος Μύλος», καθώς και τα χορευτικά των 4ου και 14ου Δημοτικών Σχολείων Αχαρνών , με χοροδιδάσκαλο τον Αχιλλέα Νταγιάντα,

Εντυπωσιακή ήταν εμφάνιση των Τμημάτων Μοντέρνου Χορού της ΔΗΚΕΑ με χοροδιδάσκαλο τον Σπύρο Κύκνα.


——————-
Ακολούθησε πρόγραμμα με Λαϊκής Ορχήστρας της ΔΗΚΕΑ διασκέδασαν για μια ακόμη φορά τον κόσμο.

Μεγάλα Σχοίνα (οδός Μόλας και Αμφιπόλεως)

Άγιος Κωνσταντίνος

 


————–
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις άρχισαν με το χορευτικό του συλλόγου  και συνεχίστηκαν με καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το Δημήτρη Γιώτη, την «παρέα» του και την ορχήστρα της ΔΗΚΕΑ.


————

———–

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου

Posted by koszig στο 23 Μαΐου 2015

pont

Σύμφωνα με το πρόγραμμα έγιναν οι εκδηλώσεις για την 19η Μαΐου, ημέρας μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

—————

————–

Τη Τρίτη 19 Μαΐου έγινε η καθιερωμένη εκδήλωση στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

—————–

———————

 

 

 

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Ο Δημήτρης Τούντας παρουσιάζει τα έργα του

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2015

Στο διάστημα 4-13 Απριλίου έγινε η έκθεση του ζωγράφου Δημήτρη Τούντα, (κλικ εδώ).

Παρουσιάστηκαν πάνω από 120 έργα. Μερικά από αυτά.

    

     

    

    

    

    

    

        

     

    

Ο Δημήτρης Τούντας κάνει μια «ξενάγηση» στα έργα του

——————–

Τα έργα υπάρχουν, για όποιον θέλει να κάνει κάποιο δώρο ή να στολίσουν το σπίτι του.

Φυσικά πολλά από αυτά θα διατεθούν μελλοντικά στον δήμο Αχαρνών, αν αποφασίσει να δημιουργήσει ένα  κτίριο – πινακοθήκη, προκειμένου να εκτίθενται έργα τοπικών ζωγράφων και στο χώρο αυτό να φιλοξενούνται  και  περιοδικές εκθέσεις.

Ο τόπος μας έχει ανθρώπους της Τέχνης. Τους στηρίζει κανείς;

Posted in Γενικά | Leave a Comment »

Τι ήτανε , Τι είναι !!

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2015

Η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει αλλάξει θεσμικά, είναι ένα όργανο διοίκησης που αποφασίζει για την οικονομική διαχείριση του δήμου και κυρίως για τις εγκρίσεις των δαπανών.

Με την εκλογή της νέας Οικονομικής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του έτους 2014 έγραφα, (κλικ εδώ):

Ας δούμε ξανά το αντικείμενο της Οικονομικής Επιτροπής, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Προφανώς από τα μέλη της πλειοψηφίας μόνο ο δήμαρχος, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής στην προηγούμενη διοίκηση γνωρίζει τις διαδικασίες και τα περισσότερα από τα θέματα που συζητήθηκαν.

Τα νέα μέλη της πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή ίσως με «διάβασμα» και την εμπειρία που θα αποκτήσουν να καταφέρουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες αναφέρονται σε οικονομικά θέματα, που μπορεί μια παρατυπία  στην απόφαση να οδηγήσει σε διοικητικές ή ακόμα και σε ποινικές συνέπειες.

Ας δούμε τις απουσίες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα έτη 2014 και 2015 μέχρι σήμερα.

Απουσίες Ντούρος 2014

 

Με αστερίσκο σημειώνονται οι απουσίες από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Παρατηρούμε ότι η κ. Χαριτίδη, τότε της παράταξης Φωτιάδη είχε μόνο μια παρουσία. Παρουσίες 7%. Σήμερα είναι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Ρούσσας, τότε της παράταξης Ντούρου είχε δύο παρουσίες, ποσοστό παρουσιών 14%. Σήμερα ανήκει στην παράταξη Κασσαβού.

Ο κ. Κασσαβός, τότε ως αντιπολίτευση είχε τρεις παρουσίες, ποσοστό 21%. Σήμερα Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Η κα Χριστοπούλου άρχισε τις απουσίες όταν άλλαξε παράταξη.

Συνεπέστατοι  στις συνεδριάσεις ο Κώστας Σαββίδης και ο Μιχάλης Βρεττός και εν μέρει ο Γιάννης Καλάργαλης.

Όλοι ωσεί παρόντες, γιατί όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Εξαίρεση ο Παναγιώτης Πολυμενέας της τότε αντιπολίτευσης και νυν συμπολίτευσης με 50% των παρουσιών

Με την αλλαγή της δημοτικής Αρχής τα πράγματα άλλαξαν;

Απουσίες Κασσαβός 2014

Όπως παρατηρούμε η Οικονομική Επιτροπή λειτουργεί με τον Κασσαβό ως πρόεδρο, που το νέο στοιχείο είναι ότι η επιτροή συνεδριάζει στην ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση!!

Συνεπής ο Σπύρος Κατσούρος και ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, και η απαρτία της επιτροπής γίνεται λόγω της παρουσίας των αναπληρωματικών κ. Ορφανίδη και κ.Δασκαλάκη.

Την εικόνα της αντιπολίτευσης τη βλέπετε.

Απουσίες Κασσαβός 2015

 

Το έτος 2015 η εικόνα των απουσιών είναι χειρότερη. Μερικοί της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης είναι μονίμως απόντες. Από τους αναπληρωματικούς της  αντιπολίτευση καμία παρουσία. Οφείλεται στη μη ενημέρωση ή ακολουθούν τη γραμμή των τακτικών.

Οι παρόντες της συμπολίτευσης είναι ωσεί παρόντες, γιατί όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα!! Η παρουσία τους φαίνεται στα σχετικά βίντεο.

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην Οικονομική Επιτροπή είναι ότι δεν υπάρχουν εισηγήσεις για τα θέματα που θα συζητηθούν.

Εισηγήσεις

 

Μόνο μια εισήγηση υπάρχει στις 11/11/2014 επειδή ήταν για έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2014.

Στις εισηγήσεις  δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και ειδικά στις αναθέσεις σε δικηγόρους. Παρατηρείστε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ δύο εισηγήσεων της 2ης και της 6ης του έτους 2015.

2η_20_1_2015

6η 6_4_2015R

Στην 2η συνεδρίαση ένα από τα θέματα που εισηγήθηκαν για λήψη απόφασης ήταν:

11  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά το διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να ασκήσει ανακοπή κατά αρθρ. 933 ΚΠολΔ και 199 παρ. 2 ΚΔΔ και αίτηση αναστολής κατ’ αρθρ. 938 ΚΠολΔ και να παρασταθεί την 15-1-2015 κατά τη συζήτηση των ως άνω αναστολών , κατά του κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου της A.E. «ΑLPHA DOMUS A.T.E» κατά του Δήμου Αχαρνών.

Στη 6η συνεδρίαση:

38  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 512/2015 απόφασης Δημάρχου.

 39  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΑΒΕΜ: ΕΦ178/16-1-2014), κατά τη δικάσιμο της  21/04/2015. 

Η απόφαση δημάρχου 512/2015 δεν φαίνεται δημοσιευμένη στη δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών.

Η δικάσιμο  ΕΦ178/16-1-2014 ως τίτλος είναι αναρτημένη στο Εφετείο. Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ενημερώθηκαν για τα ανωτέρω θέματα ή συμφώνησαν απλώς για το όνομα του δικηγόρου;

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

…………………………

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

Υπάρχει εισήγηση δικηγόρου (;)  της Νομικής Υπηρεσίας για συμβιβασμούς προκειμένου να αποφεύγει ο δήμος δαπάνες δικηγόρων και δικαστικών εξόδων; Μέχρι σήμερα υπάρχει καμία περίπτωση;!!

Ανακεφαλαιώνοντας.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν λαμβάνει αποφάσεις με τεκμηριωμένες εισηγήσεις, και για τα μέλη της, αλλά και για ενημέρωση των δημοτών.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει ψηφίσει κανονισμό  λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν διαθέτει απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Αν για κάποιο λόγο πάθει βλάβη ή χαθεί ο υπολογιστής που περιέχει τις μαγνητοσκοπημένες συνεδριάσεις, υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας;

Η Οικονομική Επιτροπή δεν υποχρεώνει την οικονομική υπηρεσία να εισηγείται τις τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις, προκειμένου να τις εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν τηρεί τον νόμο, δεδομένου ότι ψηφίζει δαπάνες, χωρίς να έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.

Παράδειγμα: στην απόφαση 231/6-2015 της οικονομικής επιτροπής για ποσό 6.979,06 € δεν αναφέρεται η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.)

2246 Απόφαση 231 της 6_4_2015

Στη σύμβαση που ακολούθησε  αναφέρονται τα φυτά που θα γίνει προμήθεια, πράγμα που δεν αναφέρεται στην απόφαση. Εφόσον δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά στα οποία να υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα πως θα γίνει η αναγκαία παροχή πληροφοριών;

797ΖΩΨ8-ΩΜΟ Σύμβαση

Στη σύμβαση αυτή αναφέρεται:

11. Την με αριθμ. Γ-141/30-03-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την με αριθμ. Γ-142/31-03-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

Στα στοιχεία αυτά δεν υπάρχει η ΑΔΑ, δηλαδή τα στοιχεία δημοσίευσης στη Δι@ύγεια, γιατί αυτές οι προτάσεις δεν αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια.

Σύμφωνα με το νόμο:

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Είναι φανερό ότι υπάρχουν ευθύνες για τη λειτουργία της Οικονομικής επιτροπής, μερικές από τις οποίες αναφέρονται παραπάνω. Την κύρια ευθύνη έχει ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ως δήμαρχος ο Γιάννης Κασσαβός.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας:

ΑΡΘΡΟ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας
τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του, οι οποίες αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

iii. Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς την υποστήριξή τους ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.
iv. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή.

Είναι καιρός ο Γενικός Γραμματέας να ασκήσει τις αρμοδιότητες που έχει, λόγω του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, και να αναλάβει τις ευθύνες του.

Δείγματα γραφής πρέπει να υπάρξουν στο επόμενο δεκαπενθήμερο, γιατί αν δεν προσαρμοστεί η Οικονομική Επιτροπή στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τότε τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου θα αναλάβουν οι αρμόδιοι.

Οι ενεργοί πολίτες  οφείλουν να κάνουν ότι επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι.

Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες,

κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.

Νίκος Καζαντζάκης

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Όλα άρχισαν κάπως έτσι

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2015

Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Δυό ανακοινώσεις για συνεδριάσεις οργάνων. Μια της Οικονομικής Επιτροπής και μιας του δημοτικού συμβουλίου.

Αυτή ήταν η ανακοίνωση για σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οικ. Επιτροπή 19-5-2015

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα δεν υπάρχουν εισηγήσεις . Αυτή είναι η ημερήσια διάταξη της 18/5/2015.

9η συνεδρίαση οικ. επιτροπής 18_5_2015 

Μοναδικό θέμα:

    Καλείστε να προσέλθετε  στην Δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 18 του μηνός  Μαΐου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά Β΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015, σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Παρένθεση!!

Με την ψήφιση του νόμου 3852/2010 » Καλλικράτης » δημιουργήθηκαν νέα όργανα που έπρεπε σε σύντομο διάστημα μερικών να λειτουργήσουν. Υπάρχει μια κρατική Ανώνυμη Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) που διοικείται από τεχνοκράτες και αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , (κλικ εδώ). Όπως αναφέρεται η εταιρεία μεταξύ άλλων:

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα. Επιπλέον και για την επίτευξη του σκοπού της συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών.

Το έτος 2010, μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη» η Ε.Ε.Τ.Α.Α. συνέταξε τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.

Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής

Κανονισμό Λειτουργίας  Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο. Η οικονομική επιτροπή, εφόσον δεν υπάρχει ψηφισμένος κανονισμός λειτουργίας, λειτουργεί κατ’ αναλογία με τον ψηφισμένο κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Κυρίαρχο στοιχείο στις συνεδριάσεις είναι τα θέματα που θα συζητηθούν και οι εισηγήσεις των θεμάτων, προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη που θα λάβουν αποφάσεις το περιεχόμενο των θεμάτων και όλα τα παραστατικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα θέματα.

Για το πως συνεδρίαζε η οικονομική επιτροπή την προηγούμενη δημοτική περίοδο και πως συνεδριάζει αυτή τη δημοτική περίοδο σε επόμενη ανάρτηση με τίτλο » Έργα και ημέρες της οικονομικής επιτροπής».

Κλείνει η παρένθεση

Πριν τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής έγινε γνωστό ότι συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή.

Για τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής η  Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει συντάξει σχέδιο κανονισμού λειτουργίας.

Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής

Το δημοτικό συμβούλιο και την προηγούμενη δημοτική περίοδο και την παρούσα δεν έχει ψηφίσει αντίστοιχο κανονισμό.

20150518

 

Εκτελεστική Παλαιών ετών 20150519

Είναι φανερό ότι δεν υπήρχε πρόσκληση των μελών της επιτροπής, ούτε εισηγήσεις. Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και η Β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Σε επόμενη ανάρτηση θέμα θα είναι » Έργα και ημέρες της Εκτελεστικής Επιτροπής «.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 18 Μαΐου 2015.

———–

Η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας στην εισήγησή της αναφέρει:

« Έχουμε τη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2015, αυτό που θέλω να αναφέρω από τα αιτήματα που είχαμε από τις υπηρεσίες του δήμου ήταν απαραίτητο να προβούμε στη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στηριχθήκαμε στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται 63.029,12 € από 125.445,29 € που ήταν στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. »

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκαν:

ΔιαύγειαΕίναι φανερό ότι μόλις άρχισε η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που δεν είχε λάβει μέρος η διευθύντρια  της οικονομικής υπηρεσίας και την οποία έλαβε υπόψη της στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής ο πρόεδρός της δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός ρωτάει αν υπήρχε καμιά ερώτηση και απάντησε μετά από λίγο ότι ψηφίζεται ομόφωνα. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Το κείμενο της αναμόρφωσης δεν διαβάζεται, όπως φαίνεται,  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τέσσερις ώρες αργότερα αναρτάται στη Δι@ύγεια η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΩΞΘΩΩΨ8-ΛΛΩ Β’ αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015

Στην απόφαση αναγράφεται:

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υ̟π’ όψιν της την ̟πρόταση του Προέδρου και την το̟ποθέτηση του, έ̟πειτα α̟πό διαλογική συζήτηση και σύσκεψη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α. Τρο̟πο̟ποιεί τον ̟προϋ̟πολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 ως εξής:
………………………….

.

 Στην Οικονομική Επιτροπή, όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν έγινε διαλογική συζήτηση, δεν έλαβε υπόψη της την πρόταση του προέδρου που δεν υπήρξε, δεν έγινε διαλογική συζήτηση και σύσκεψη, όπως φαίνεται στο βίντεο, που δεν υπήρξε, δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, και φαίνεται να λαμβάνεται απόφαση ομόφωνα.!!

Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης  είναι να γνωμοδοτήσει αν το πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής είναι παραποίηση των όσων έγιναν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

 

Σε κείμενο της αρμόδιας υπαλλήλου του Τμήματος Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ιωάννας Καραγιώργου:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΟΤΑ_-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

αναφέρεται:

   • Βήματα αναμόρφωσης
  • Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.-

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εισηγητική έκθεση αποτελεί αναλυτική αιτιολόγηση των αυξομειώσεων των ΚΑ με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο, συνοδευόμενες από όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν από την ΚΥΑ και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.

Υπάρχει εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με αναλυτική αιτιολόγηση των αυξομειώσεων των Κ.Α. με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο;

 

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής  είναι εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός) | Leave a Comment »

Εύξεινη Πόλη – Ιστορία μου -Αμαρτία μου !!!

Posted by koszig στο 18 Μαΐου 2015

Τα χρόνια πέρασαν, οι εκλογές ανάδειξαν νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό, ο γενικός γραμματέας  Νικόλαος Κρημνιανιώτης, στην προηγούμενη δημοτική αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο, παραιτήθηκε  να εκθέσει υποψηφιότητα στις Περιφερειακές εκλογές.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αφού δεν έχει διοικητική θέση στο δήμο Αχαρνών υπάρχει λόγος να ασχολείται κανείς μαζί του;

Και όμως υπάρχει, γιατί ο κ. Κρημνιανιώτης, ως Γενικός Διευθυντής της Εύξεινης Πόλης, σχετίζεται και με το δήμο Αχαρνών.

Για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΚΕΚ. «ΑΙΑΣ».Α.Ε. έχει γίνει εκτενής αναφορά, (κλικ εδώ)

Για την Εύξεινη Πόλη έχει γίνει επίσης λεπτομερής αναφορά σε μια σειρά αναρτήσεων, (κλικ εδώ).

Στην τροποποίηση του καταστατικού το έτος 2009 ο Νίκος Κρημνιανιώτης παύει να είναι διαχειριστής και παραμένει μόνο Γενικός Διευθυντής, ενώ διαχειριστής ανέλαβε ο τότε δήμαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς και σήμερα δήμαρχος Φυλής.

Τον Ιούλιο του έτους 2011 έγινε συνέδριο μετατροπής της Εύξεινης Πόλης -ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ − Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη», (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Η τροποποίηση του καταστατικού δημοσιεύτηκε στις 6 Αυγούστου 2012. Μέχρι τότε για το διάστημα 2009-2012 φέρεται πρόεδρος ο Χρήστος Παππούς, ο οποίος δεν έφερε την ιδιότητα του δημάρχου Άνω Λιοσίων. Και όμως ο γενικός διευθυντής της Εύξεινης Πόλης Νικόλαος Κρημνιανιώτης εκτελούσε αποφάσεις ανύπαρκτης διοίκησης.

Εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών η συμμετοχή 19 δήμων και ενός Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στην EOES

Έγκριση συμμετοχής Δήμων στην  EOES

Στις 10 Αυγούστου 2012 δημοσιεύεται το καταστατικό στο Πρωτοδικείο

Καταστατικό ΕΟΕΣ

ΑΡΘΡΟ 2.

ΕΔΡΑ
Η έδρα του  EGTC Efxini Poli • SolidarCity NΕΤWORK», ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής 

 

Στο καταστατικό φαίνεται πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος και γενικός διευθυντής  εκλέχτηκε ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Στο άρθρο 13 του ανωτέρω καταστατικού αναφέρεται:

Ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από το προσωπικό, ασκεί την Γενική Διεύθυνση των Υπηρεσιών και προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού. Επιλέγεται από το Δ. Σ.  και σε
περίπτωση που δεν έχει οριστεί Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 που ορίζει τα σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο:

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ . και πάvτως όχι πέραv των  εννέα (9) μηνών.

Για να γίνει  ένας δήμος, μια περιφέρεια ή ένας φορέας μέλος στην  ΕΟΕΣ υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, σύμφωνα με το υπάρχον εγκεκριμένο καταστατικό:

 5.2  Συμφωνείται ότι, μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ μπορούν στο εξής να γίνουv Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων τωv βαθμίδων, Ενώσεις Αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, Ερευνητικά και
άλλα ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό (άρθρο 4) και το καταστατικό τoυ, καθώς και τρίτων χωρών εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕ, όπως διαλαμβάνει το προοίμιο του ανωτέρω Κανονισμού και το καταστατικό του Ε.Ο.Ε.Σ.
5.3  Όσοι φορείς. κατά τα ανωτέρω, επιθυμούν να καταστούν μέλη τoυ Ε.Ο.Ε.Σ, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το oπoίo εισηγείται σχετικά, στην πρώτη Γενική  Συνέλευση, μετά τηv υποβολή της αίτησης. Η τελευταία εξετάζει το αίτημα για είσοδο νέου μέλους. υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης θετικής έγκρισης της οικείας εθνικής αρχής. σύμφωνα με το άρθρο 4 τoυ Κανονισμού.

Οι Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  Δήμος Ζίτσας, Σπάτων-Αρτέμιδας, Κρωπίας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αίγινας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αλμυρού και Μεταμόρφωσης, καθώς και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζήτησαν να γίνουν μέλη της ΕΟΕΣ ‘Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη’ (EGTC EFXINI POLI-SOLIDARCITY NETWORK).

Οι ημερομηνίες που αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στην Εύξεινη Πόλη ήταν από 17/10/2014 μέχρι 31/1/2015 με τελευταία την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δε βρέθηκε ανάρτηση για συμμετοχή στην Εύξεινη Πόλη ούτε αποστολή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση.

Στις 3 Μαρτίου 2015 δημοσιεύτηκε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εγκρίνει την συμμετοχή των ανωτέρω δήμων στην Εύξεινη Πόλη.

ΩΕ6Ψ465ΦΘΕ-ΥΛΕ Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για συμμετοχή νέων μελών σε Εύξεινη Πόλη

Στις 24 Μαρτίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ανωτέρω απόφαση.

ΦΕΚ έγκρισης νέων μελών

Η επόμενη ενέργεια είναι να γίνει τροποποίηση του καταστατικού της Εύξεινης Πόλης.

Στην ιστοσελίδα της Εύξεινης  Πόλης αναφέρονται τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

Σύνθεση Διοικητικου συμβουλίου Εύξεινης Πόλης 1

 

Οι υπογραμμισμένοι με κόκκινο δε μπορούν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γιατί την ημερομηνία της υποτιθέμενης Γενικής Συνέλευσης  που τους εξέλεξε δεν ήταν τυπικά οι φορείς τους μέλη της Εύξεινης Πόλης, αφού δεν είναι γνωστό αν έχει μέχρι σήμερα γίνει η τροποποίηση του καταστατικού της Εύξεινης Πόλης.

Με κίτρινη υπογράμμιση ο κ. Αναστασόπουλος αντικαταστάθηκε με απόφαση του εκλογοδικείου στη θέση του δημάρχου Μεσσήνης  ορίστηκε ο  νέος δήμαρχος  κ. Γ. Τσώνης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου παραιτήθηκε (ή υποχρεώθηκε σε παραίτηση) στις 6 Φεβρουαρίου 2015.

Παραιτήσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αν εφαρμοστεί το άρθρο 11 του καταστατικού η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2015

πρώην

 

Από αυτούς  εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα είναι  μόνο 4 !!

Τυπικά πρέπει εκείνοι που έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο Αθηνών να ορίσει προσωρινή διοίκηση.

Για να πάρετε μια ιδέα πως γίνεται η διοίκηση στην Εύξεινη Πόλη ο «πρόεδρος» έκοψε και πρωτοχρονιάτικη πίτα!!

————–

Οι ιστορίες δεν τελειώνουν εδώ. Αύριο η συνέχεια.

 

 

Posted in Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Κασσαβός), Δήμος Αχαρνών (Δήμαρχος Ντούρος) | Leave a Comment »