Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Οι νόμοι υπάρχουν. Εφαρμόζονται;

Posted by koszig στο 7 Μαΐου 2015

Σε προηγούμενη ανάρτηση έγινε αναφορά σε μη εφαρμογή των νόμων από την οικονομική υπηρεσία και την οικονομική επιτροπή, (κλικ εδώ).

Τελικό ερώτημα: Οι νόμοι υπάρχου. Εφαρμόζονται;

Και βέβαια εφαρμόζονται. Σε άλλους δήμους.

Τρίμηνα A' 2015  Αμαρουσίου

 

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 4270/2014 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αμαρουσίου συνέταξε την έκθεση κατάστασης Εσόδων –Εξόδων A΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2015

Ω072ΩΨ9-ΔΨΕ Οικ, Επ. Αμαρουσίου για το Α’ τρίμηνο 2015

και την υπέβαλε για έγκριση στο δημοτικό συμβούλιο.

15003871 Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτο τρίμηνο 2015

Τα στοιχεία αυτά στο δήμο Αχαρνών δεν έχουν συνταχθεί και υποβληθεί από την οικονομική υπηρεσία στην οικονομική επιτροπή του δήμου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής, δήμαρχος Αχαρνών, δεν έχε ζητήσει από την οικονομική υπηρεσία να υποβληθούν τα στοιχεία εσόδων – εξόδων των τριμήνων προκειμένου να συνταχθεί η σχετική έκθεση και να υποβληθεί στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση,

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει αναρτήσει τα στοιχεία αυτά ούτε στη δικτυακή του πύλη, ούτε στη Δι@ύγεια.

Αυτό δεν είναι η μόνη μη εφαρμογή του νόμου. Σε προηγούμενη ανάρτηση, (κλικ εδώ), έγινε αναφορά στην υποχρέωση  για την υποχρέωση των δήμων να αναρτούν στη δικτυακή τους πύλη και στη Δι@ύγεια μηνιαία απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014.

Μερικά παραδείγματα δήμων που εφαρμόζουν το νόμο.

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Μηνιαία στοιχεία Δεκέμβριος 2014 Έσοδα

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Μηνιαία στοιχεία Δεκέμβριος 2014 Έξοδα

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Μηνιαία στοιχεία Ιανουάριος 2015 Έσοδα

Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης Μηνιαία στοιχεία Ιανουάριος 2015 Έξοδα

Δήμος Ιλίου

Δήμος Ιλίου. Ταμειακός απολογισμός εσόδων

Δήμος Ιλίου.Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία-Ιανουάριος 2015

Δήμος Ιλίου. Μηνιαία Απολογιστικά Στοιχεία-Φεβρουάριος 2015

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει αναρτήσει τα στοιχεία αυτά ούτε στη δικτυακή του πύλη, ούτε στη Δι@ύγεια.

Στο Προεδρικό Διάταγμα 113/2010 γίνεται αναφορά για την Ανάληψη Υποχρέωσης Δαπάνης. Σε προηγούμενες αναρτήσεις είχε γίνει σχετικός σχολιασμός, (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

«Ανάληψη υποχρέωσης» είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του δημοσίου ή των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης έναντι τρίτων .

Πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης, απαιτείται σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη, με την οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. Ουσιαστικά η ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία αποφασίζεται (εγκρίνεται) η πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης και διατίθεται (δεσμεύεται) η αναγκαία πίστωση για την πληρωμή της.

Η ανάληψη της υποχρέωσης (πρόταση ανάληψης υποχρέωσης Π.Α.Υ.) είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας η οποία ακολουθείται για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Ακολουθούν διαδοχικά η εκκαθάριση, η εντολή και η πληρωμή της δαπάνης.

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ΄ Ν 3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006), ενώ η ανάληψη των υποχρεώσεων (ανάληψη δαπανών κατά την ορολογία του Λογιστικού των ΟΤΑ) αποτελεί αρμοδιότητα του δημάρχου (άρθρο 11 ΒΔ 17/5-15/6/1959).

Συνεπώς στους δήμους, διατάκτες κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν 2362/95 είναι το δημοτικό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και ο δήμαρχος, κατά περίπτωση, το έγγραφο όμως ανάληψης της υποχρέωσης υπογράφεται πάντα από το δήμαρχο (άρθρο 12 παρ. 3 ΒΔ 17/5-15/6/1959) ή από τον αντιδήμαρχο στον οποίο αυτός έχει μεταβιβάσει τη σχετική αρμοδιότητα (άρθρο 59 παρ. 1 Ν 3852/2010).

Κατά το χρόνο που εκδίδεται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ή του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να έχει ελεγχθεί τόσο η ύπαρξη ή η επάρκεια της πίστωσης όσο και η νομιμότητα της δαπάνης ( άρθρο 4, ΠΔ 113/2010), το έγγραφο ανάληψης της υποχρέωσης απαιτείται να έχει συνταχθεί και υπογραφεί πριν εκδοθεί η απόφαση αυτή.

Η διαδικασία ανάληψης της υποχρέωσης προηγείται υποχρεωτικά όλων των άλλων διαδικασιών πραγματοποίησης της δαπάνης. Η εκ των υστέρων ανάληψη της υποχρέωσης, η έγκριση δηλαδή της δαπάνης και η διάθεση της αναγκαίας πίστωσης σε χρόνο μεταγενέστερο της πραγματοποίησης της δαπάνης, δεν μπορεί να τη νομιμοποιήσει αναδρομικά. Κατά μείζονα λόγο παράνομη είναι επίσης η δαπάνη όταν διενεργείται σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό, η μεταγενέστερη δε αναμόρφωση του προϋπολογισμού και η εκ των υστέρων έγκριση της δαπάνης δεν θεραπεύουν την παρανομία αυτή.

Ανατροπή αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων.

Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο μητρώο δεσμεύσεων δεσμεύεται ισόποση πίστωση μέχρι την πραγματοποίηση και πληρωμή της σχετικής δαπάνης (άρθρο 21 παρ. 5 Ν 2362/95, όπως ισχύει, άρθρο 4 παρ. 1α ΠΔ 113/2010). Η δεσμευθείσα πίστωση δεν μπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσμευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήμου.

Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ.1β και 5 ΠΔ 113/2010):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες απόφασης κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5,  ΠΔ 113/2010).

Μετά από αναφορές με αναρτήσεις στο θέμα της Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης η οικονομική υπηρεσία φρόντισε να εφαρμόσει το νόμο εκδίδοντας ανάληψη υποχρέωση για δαπάνες, όπως η μισθοδοσία προσωπικού, που δεν είναι αναγκαίες και δεν εφάρμοσε την ανάληψη υποχρέωσης  στις περιπτώσεις που ήταν αναγκαίες. Μετά από την πρώτη απόπειρα δεν έχουν δημοσιευτεί στη Δι@ύγεια αναλήψεις υποχρεώσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα εγκυρότητας αποφάσεων δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή. (Ελ.Συν. Τμ.IV, πράξη 99/2014)

Οι άλλοι δήμοι τηρούν το νόμο.

Δήμος Ασπροπύργου.

Δήμος Ασπροπύργου. Ανάληψη υποχρεώσεων

Δήμος Αιγάλεω  

Δήμος Αιγάλεω. Ανάληψη υποχρέωσηςΔήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης. Ανάληψη υποχρέωσηςΔήμος Αθηναίων

Δήμος Αθηναίων. Ανάληψη υποχρέωσης

Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Αττικής

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

 

79ΜΜΟΡ1Κ-ΙΛΡ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Ανάληψη υποχρέωσης 11-3-2015

Ο δήμος Αχαρνών δεν έχει αναρτήσει τα στοιχεία αυτά  στη Δι@ύγεια.

Η μη τήρηση του νόμου είναι πειθαρχικό αδίκημα.

Άρθρο 58
Αρμοδιότητες του δημάρχου

1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντά του με γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.
Ειδικότερα, ο δήμαρχος:
α) Eκπροσωπεί το δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή.
β) Eκτελεί τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. H μη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος.
δ) Eίναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του δήμου. Ως προϊστάμενος όλου του προσωπικού του δήμου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου.

Αν δεν τηρείται ο νόμος, ο δήμαρχος θα ασκήσει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο ανωτέρων άρθρο;

Επειδή η οικονομική υπηρεσία δεν λειτουργεί στα πλαίσια του νόμου είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που θα πρέπει να ασχοληθούν οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης να διατυπώσουν την κρίση τους.

Η συνέχεια για θέματα που αναφέρονται στο διοικητικό κομμάτι του δήμου προσεχώς.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: