Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Είσαστε σε σωστή γραμμή. Προχωράτε !!!

Posted by koszig στο 8 Μαΐου 2015

Χτες Πέμπτη 7 Μαΐου 2015 το πρωί ξεκίνησε με μια ανάρτηση, (κλικ εδώ). Φαίνεται ότι στο δήμο ή έπεσε πανικός για τα αναγραφόμενα περί ευθυνών, ή κατάλαβαν ότι υπήρχε μια παράληψη στην ορθή εφαρμογή του νόμου περί αναρτήσεων στη Δι@ύγεια των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

Στις 11:21:47 αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η πρώτη ανάληψη υποχρέωσης και ακολούθησαν άλλες.

Αναλήψεις υποχρεώσεων. Δήμος Αχαρνών 5-5-2015

 

Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης είχαν ληφθεί σε προγενέστερο χρόνο, όπως για παράδειγμα η τελευταία στη λίστα.

ΩΕΑΑΩΨ8-36Ψ Ανάληψη υποχρέωσης 26-2-2015

Κρατήσεις για Πολυτεχνείο 26-2-2015

Τυπικά η νομιμότητα των αποφάσεων δαπανών και η πληρωμή τους έπονται της Ανάληψης Υποχρέωσης Δαπάνης, που είναι έγκυρη με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Επομένως ο πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν το πάρει χαμπάρι και εφαρμόσει το νόμο, θα πρέπει να ακυρώσει όλες τις δαπάνες που έχουν γίνει, χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις.

Σε αυτή την περίπτωση τα δαπανηθέντα ποσά είτε θα πρέπει να επιστραφούν, είτε να καταλογιστούν στους υπαίτιους.

Οι αιρετοί και οι υπάλληλοι του δήμου καλό είναι να ενημερώνονται διαβάζοντας το ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ, ώστε να αποφεύγουν δυσάρεστες καταστάσεις.

 

Υπάρχουν όμως και δύο θέματα που εκκρεμούν, οι αναρτήσεις για τα τρίμηνα και οι αναρτήσεις των προϋπολογισμών κάθε μήνα. Με αυτά τι γίνεται;

 

Σε παλαιότερη ανάρτηση για το θέμα της ανάρτησης των αποφάσεων της διοίκησης στη Δι@ύγεια έγινε πριν μέρες  ανάρτηση για ένα θέμα λίγο «προσωπικό», (κλικ εδώ). Υπάλληλος του δήμου διαμαρτυρήθηκε δημοσίως ότι τον έθιξα προσωπικά. Μάλλον με την αναφορά:

133 μέρες μετά την αποδοχή της παραίτησης από το δήμαρχο Γιάννη Κασσαβό η απόφαση του αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια!!

Από την 29/4/2015 ισχύει η απόφαση τυπικά.

Αυτές είναι οι διοικητικές υπηρεσίες του δήμου Αχαρνών.

Δύο είναι οι περιπτώσεις που μπορεί να ξεπλυθεί η ντροπή. Ή ο δήμαρχος  να αναλάβει την ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση ή να ανακοινωθεί τουλάχιστον μια επίπληξη στον αρμόδιο υπάλληλο που ευθύνεται για αυτή την καθυστέρηση.

Φαίνεται στον εαυτό του αναγνώρισε τον αρμόδιο υπάλληλο. Διαμαρτυρόμενος είπε ότι θα κάνει αγωγή και θα ζητάει αποζημίωση γιατί τον έθιξα. Και όπως είπε σε αντίστοιχη περίπτωση το δικαστήριο, μετά από αγωγή, του επιδίκασε ποσό 47.000 €!!

Ας κάνουμε μια αναδρομή στο νόμο για τη Δι@ύγεια.

Ν. 3861-2010 – Επικαιροποιημένη Έκδοση

Στο άρθρο 2 αναφέρεται:

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις και πράξεις που εκδίδουν ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών, Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. «Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται επίσης και σε πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδουν όργανα, στα οποία τα αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή όργανα έχουν χορηγήσει εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητα, καθώς και οποιοδήποτε όργανο έχει από το νόμο την αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.»
Η μέσα σε «» φράση προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ως φορείς των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού νοούνται τα αιρετά όργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α..

«6α) οι πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές ποσό που θα πληρωθεί για κάθε επιμέρους δαπάνη των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.»
Η παρ. 6α προστέθηκε με την παρ. 3 άρθρ. 23 Νομ. 4210/21-21 Νοεμ. 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254).

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Αυτά λέει ο νόμος και αυτά έγραψα για πειθαρχική ευθύνη, χωρίς να αναφερθώ σε όνομα. Αυτό είναι ευθύνη του αρμοδίου οργάνου, δηλ. του δημάρχου να το κάνει.

 

Μερικές φορές σε αναρτήσεις είναι δυνατόν να μην υπάρχει η σχετική πληροφόρηση και να θίγεται κάποιος που αναφέρεται σε αυτή. Συνηθίζεται, και ορίζεται από το νόμο και τη δημοσιογραφική δεοντολογία, αν κάποιος θίγεται από δημοσίευμα να ζητήσει εξηγήσεις και να ζητήσει να ανασκευαστούν ή να διαγραφούν τα δημοσιεύματα. Αν αυτό δε γίνει, τότε έχει κάθε δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η λογική θα κάνω αγωγή και σε παρόμοια περίπτωση έχω «πάρει» 47.000 €, όταν γίνεται δημόσια συνιστά απειλή. Και θα έχει ανάλογη αντιμετώπιση.

 

Ας τελειώσουμε με ένα τραγούδι.

———-

———-

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: