Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Πρόεδρε κάνε κράτει!!

Posted by koszig στο 11 Μαΐου 2015

Σε κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με το νόμο 3850/2010, πρέπει να υπάρχουν υπεύθυνοι που φροντίζει για την ασφάλεια των εργαζομένων, αυτοί είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Ιατρός Εργασίας.

Για το θέμα του Τεχνικού Ασφαλείας είχε δημιουργηθεί θέμα μερικά χρόνια πριν, (κλικ εδώ)

Στις 2 Ιουνίου του 2010 κυρώθηκε ο κώδικας  νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων με το νόμο 3850. Στο πρώτο άρθρο αναφέρεται:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Ο παρών κώδικας έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία. Προς το σκοπό αυτό, περιέχει γενικές αρχές σχετικά με την πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και τους κανόνες για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Άρθρο 10
Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφάλειας, οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες κατατάσσονται σε κατηγορίες, των οποίων οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται με κωδικό αριθμό, με βάση τη στατιστική ταξινόμηση, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, έτους 1980, ως ακολούθως:

Άρθρο 11
Προσόντα τεχνικού ασφάλειας

1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:
α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),
β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο  σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),
δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη.

Άρθρο 12
Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας

4γ) Στις επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Γ΄, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 10, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της περίπτωσης β΄(σημ. του άρθρου 11) . Δύναται όμως να αναλάβει ο ίδιος τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την περίπτωση αυτή εφόσον επιμορφωθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 16
Προσόντα ιατρού εργασίας και βοηθητικού προσωπικού

1. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο.
2. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στον παρόντα κώδικα, έχουν δικαίωμα να ασκούν:
α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.
β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά τίτλο άλλης ειδικότητας.

Άρθρο 21
Χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας

1. Καθορίζεται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας για κάθε μια από τις κατηγορίες επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων και εργασιών του άρθρου 10, σε ώρες ανά εργαζόμενο ως εξής:

Κατηγορίες

 

 

Στη Δι@αύγεια δημοσιεύτηκε μια απόφαση της ΔΗ.Φ.Α.

ΩΧ4ΕΟΞΤΩ-ΤΣΤ ΔΗΦΑ Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

Πίνακας

 

Από τους πίνακες προκύπτει:

Κατηγορία Β:2,5 ώρες ανά άτομο το έτος *33 άτομα =82,5 ώρες ανά έτος

Κατηγορία Γ: 0.4 ώρες ανά άτομο το έτος *96 άτομα =38,4  ώρες ανά έτος

Σύνολο ωρών εργασίας ανά έτος 129 και με αναγωγή σε ώρες εργασίας τού προσωπικού προκύπτει συνολικά 75 ώρες εργασίας το έτος.

 

Ως εδώ όλα σύμφωνα με το νόμο. Ακολουθούν οι διαδικασίες πρόσληψης του Τεχνικού Ασφαλείας.

Στις 13/2/2015 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών (ΔΗΦΑ)

Β8ΟΟΟΞΤΩ-ΨΑΙ Έγκριση διαδικασίας πρόσληψης Τεχνικού Ασφαλείας

Στην απόφαση αυτή αναφέρεται:

8. Την με αριθμ 288/2011 Πράξη του 7ου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η πράξη 288 του Ελεγκτικού Συνεδρίου  αναφέρεται σε άσχετο θέμα:

Πράξη VII Τμήματος 288/2011 (συγγνωστή πλάνη)

Μη νόμιμη η δαπάνη καταβολής αμοιβής σε εταιρεία για την επισκευή και συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου, διότι παρότι η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την εκτέλεση των εργασιών, δεν υπερβαίνει το όριο της απευθείας ανάθεσης (35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 1291 Β’, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 83 του ν. 2362/1995), η ανάθεση των ως άνω εργασιών δεν είναι νόμιμη. Ειδικότερα, με την απόφαση ανάθεσης δεν επισυνάπτεται έγκριση από τον Δήμαρχο των τευχών της σύμβασης (άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/2008), ούτε εμπεριέχονται τα απαραίτητα για την εκτέλεση των εργασιών στοιχεία, δηλαδή η προϋπολογιζόμενη δαπάνη και η τεχνική περιγραφή των εργασιών (άρθρο 15 του π.δ. 28/1980).

9. Την Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης εις βάρος του ΚΑΕ 15.6117 του οικονομικού προϋπολογισμού 2015.

ΨΟ81ΟΞΤΩ-2Ε8 Ανάληψη υποχρέωσης για Τεχνικό Ασφαλείας

Η ανάληψη υποχρέωσης φέρει ημερομηνία 26/2/2015, δηλαδή 13 ημέρες μετά την απόφαση που αναφέρεται η ανάληψη υποχρέωσης

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκε στις 16/3/2014

Ανάληψη υποχρέωσης

 

Η πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που αναφέρεται στην απόφαση της 13/2/2015 είναι ανύπαρκτη.

Ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ Γιώργος Δασκαλάκης, χωρίς η απόφαση της 13/2/2015 να αναφέρει ρητά τη διαδικασία απόφασης πρόσληψης:

Το Διοικητικό Συμβούλιο

μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου για την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και τον τρόπο εκτέλεσής της
αποφασίζει ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την διενέργεια διαδικασίας για την παροχή και τον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών όπως αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή έργου
Β) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.

Προφανώς δεν υπήρχε ανάλυση γιατί το ποσό ήταν 4.800 €.

Στις 25/2/2015 ο πρόεδρος της ΔΗΦΑ κ. Δασκαλάκης προχώρησε με απευθείας ανάθεση στον Ιωάννη Βαρελά.

6Φ20ΟΞΤΩ-ΦΒΔ Απευθείας ανάθεση Τεχνικού Ασφαλείας

Όπως φαίνεται στην ανωτέρω απόφαση  ο κ. Δασκαλάκης αφού έλαβε μεταξύ των άλλων:

10. Την οικονομική προσφορά του κου Ιωάννη Βαρελά

Πότε πρωτοκολλήθηκε; Στις 25/2/2015 η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών επικύρωσε το πρακτικό και την ίδια ημέρα ο κ. Δασκαλάκης προχώρησε στην απευθείας ανάθεση.

Στις 4/5/2015  έγινε η σύμβαση πρόσληψης.

ΩΧ4ΕΟΞΤΩ-ΤΣΤ ΔΗΦΑ Πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας

Στην ανωτέρω σύμβαση δεν αναφέρεται πουθενά η ιδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας που προσλαμβάνεται. Ποια είναι τα προσόντα του που συμφωνούν με εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 11 του νόμου 3850/2010;

Στα έχοντας υπόψη της σύμβασης αναφέρεται:

Την με αριθμ. πρωτ. 545/16-2-15 περιληπτική διακήρυξη.

Που είναι δημοσιευμένη αυτή η διακήρυξη; Στην ιστοσελίδα της ΔΗΦΑ  ή κάπου αλλού υπάρχει;

Ανακεφαλαιώνοντας.

Η πρόσληψη έγινε στις 25/2/2015. Η Ανάληψη Υποχρέωσης πρωτοκολλήθηκε στις  26/2/2015 και αναρτήθηκε στις  16/3/2015.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 113/2010 η ανάληψη υποχρέωσης πρέπει να προηγείται της απόφασης πρόσληψης, άλλως η απόφαση πρόσληψης δεν είναι νόμιμη.

Στα έχοντας υπόψη γίνεται αναφορά στο άρθρο 83 του Ν.2362/95
Σύμφωνα με το άρθρο 83 του Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010)
2. Επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση ύστερα από δημοσίευση σχετικής προκήρυξης:
α) Όταν κατά τη διενέργεια διαγωνισμού οι προσφορές που έχουν υποβληθεί είναι άκυρες ή απαράδεκτες και η επανάληψη του διαγωνισμού κρίνεται από το όργανο που έχει διακηρύξει το διαγωνισμό ασύμφορη για το Δημόσιο.
Στην περίπτωση αυτή οι όροι της διακήρυξης του διεξαχθέντος διαγωνισμού επιτρέπεται να μεταβληθούν, κατά την απευθείας ανάθεση, μόνο για να καταστούν πιο συμφέροντες για το Δημόσιο.
β) σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση τους ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μια προκαταρκτική συνολική τιμολόγηση.
γ) όταν η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδίως δε στην περίπτωση πνευματικών ή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν παρέχει τη δυνατότητα διατύπωσης αυτών με ακρίβεια,
ούτως ώστε να συναφθεί σύμβαση με επιλογή της καλύτερης προσφοράς.
3. Επιτρέπεται με έγκριση του αρμόδιου οργάνου η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής προκήρυξης:
α) στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί καμιά προσφορά ή καμία κατάλληλη προσφορά σε διαγωνισμό ανοικτό ή κλειστό.
β) στην περίπτωση που για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε
συγκεκριμένο πρόσωπο,
γ) στην περίπτωση που η σύμβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισμού μελετών και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες θα πρέπει να ανατεθεί αυτή στο νικητή του
διαγωνισμού ή σ’ έναν από αυτούς,
δ) στην περίπτωση που η έκτακτη και φανερά κατεπείγουσα ανάγκη, πλήρως αιτιολογημένη από την αρμόδια υπηρεσία, καθιστά αδύνατη την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη
διενέργεια διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι το επείγον δεν θα απορρέει από δική της ευθύνη,
ε) στην περίπτωση συμπληρωματικών υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη σύμβαση, αναγκαίων όμως λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης. -όταν αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση ή -όταν μπορούν να διαχωριστούν, είναι όμως απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίηση της.
Οι συμπληρωματικές αυτές υπηρεσίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της κύριας σύμβασης.
στ) Στην περίπτωση νέων υπηρεσιών που συνιστούν επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που είχαν ανατεθεί με τακτικό διαγωνισμό στον αρχικό ανάδοχο και αποτελούν συνέχεια ή
συμπλήρωση της αρχικής σύμβασης, με την  προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει 3ετία από αυτή και εξασφαλίζονται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις με δυνατότητα τιμαριθμικής
αναπροσαρμογής.

Σε ποιο σημείο του ανωτέρω άρθρου «κολλάει»  η απευθείας ανάθεση;

Αυτά θα λάβουν υπόψη τους οι ελεγκτές δημόσιας διοίκησης αν γίνει αναφορά από κάποιο Ενεργό Πολίτη!!

Παρόμοια διαδικασία τηρήθηκε και για τον Ιατρό Εργασίας.

Σύμφωνα με το νόμο ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης για τις κατηγορίες Β, ανά υπάλληλο υπολογίζεται με συντελεστή 0,6 και για την κατηγορία Γ 0,4. Για τους 129 υπαλλήλους οι ώρες απασχόλησης του Ιατρού Εργασίας είναι: 32*0,6 και 96*0,4 = 19,2 + 38,4 = 57,6 ή 58 ώρες

Αν αγνοήσουμε τις παραπάνω τυπικές παραβάσεις που έγιναν και για τον Τεχνικό Ασφαλείας έχουμε:

Ψ7Ζ4ΟΞΤΩ-7Γ8 Απόφαση για Ιατρό εργασίας

Για 4,8 ώρες το μήνα φυσικής παρουσίας η αμοιβή με όλες τις επιβαρύνσεις θα είναι 4.800 €/12 = 400 €.

Για το ίδιο έργο σε πενταπλάσιους υπαλλήλους στο δήμο Αχαρνών το έτος 2014 το έργο κοστολογήθηκε 7.380 € ή 615 € το μήνα για πενταπλάσιο αριθμό υπαλλήλων!!

7ΟΝΥΩΨ8-2ΡΝ Σύμβαση Ιατρού εργασίας στο δήμο

 

Στο δήμο Μοσχάτου το έτος 2013-14 για 25 ώρες εργασίας το κόστος ήταν 500 € + ΦΠΑ = 615 €. Για 75 ώρες εργασίας το ποσό είναι 1.845 €. Στη ΔΗΦΑ το ποσό είναι 4.800 €!!

ΒΕΤ9ΟΕ5Γ-19Ε Τεχνικός Ασφαλείας σε Μοσχάτο

 

Ο Σύλλογος Τεχνικών Ασφαλείας δέχεται ελάχιστη αμοιβή 30 € + ΦΠΑ την ετήσια ώρα, δηλ. 36,9 € ανά ώρα * 75 ώρες = 2.768 €!!

 

Αποφάσεις παρά τον τύπο (και το νόμο) και το χρήμα μπόλικο!! 

———-

 

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: