Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Εύξεινη Πόλη – Ιστορία μου -Αμαρτία μου !!!

Posted by koszig στο 18 Μαΐου 2015

Τα χρόνια πέρασαν, οι εκλογές ανάδειξαν νέα δημοτική Αρχή με δήμαρχο το Γιάννη Κασσαβό, ο γενικός γραμματέας  Νικόλαος Κρημνιανιώτης, στην προηγούμενη δημοτική αρχή υπό τον Σωτήρη Ντούρο, παραιτήθηκε  να εκθέσει υποψηφιότητα στις Περιφερειακές εκλογές.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αφού δεν έχει διοικητική θέση στο δήμο Αχαρνών υπάρχει λόγος να ασχολείται κανείς μαζί του;

Και όμως υπάρχει, γιατί ο κ. Κρημνιανιώτης, ως Γενικός Διευθυντής της Εύξεινης Πόλης, σχετίζεται και με το δήμο Αχαρνών.

Για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  ΚΕΚ. «ΑΙΑΣ».Α.Ε. έχει γίνει εκτενής αναφορά, (κλικ εδώ)

Για την Εύξεινη Πόλη έχει γίνει επίσης λεπτομερής αναφορά σε μια σειρά αναρτήσεων, (κλικ εδώ).

Στην τροποποίηση του καταστατικού το έτος 2009 ο Νίκος Κρημνιανιώτης παύει να είναι διαχειριστής και παραμένει μόνο Γενικός Διευθυντής, ενώ διαχειριστής ανέλαβε ο τότε δήμαρχος Άνω Λιοσίων Χρήστος Παππούς και σήμερα δήμαρχος Φυλής.

Τον Ιούλιο του έτους 2011 έγινε συνέδριο μετατροπής της Εύξεινης Πόλης -ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σε Ε.Ο.Ε.Σ. «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ − Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη», (κλικ εδώ), (κλικ εδώ)

Η τροποποίηση του καταστατικού δημοσιεύτηκε στις 6 Αυγούστου 2012. Μέχρι τότε για το διάστημα 2009-2012 φέρεται πρόεδρος ο Χρήστος Παππούς, ο οποίος δεν έφερε την ιδιότητα του δημάρχου Άνω Λιοσίων. Και όμως ο γενικός διευθυντής της Εύξεινης Πόλης Νικόλαος Κρημνιανιώτης εκτελούσε αποφάσεις ανύπαρκτης διοίκησης.

Εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών η συμμετοχή 19 δήμων και ενός Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου στην EOES

Έγκριση συμμετοχής Δήμων στην  EOES

Στις 10 Αυγούστου 2012 δημοσιεύεται το καταστατικό στο Πρωτοδικείο

Καταστατικό ΕΟΕΣ

ΑΡΘΡΟ 2.

ΕΔΡΑ
Η έδρα του  EGTC Efxini Poli • SolidarCity NΕΤWORK», ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής 

 

Στο καταστατικό φαίνεται πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ο δήμαρχος Αχαρνών Σωτήρης Ντούρος και γενικός διευθυντής  εκλέχτηκε ο Νικόλαος Κρημνιανιώτης.

Στο άρθρο 13 του ανωτέρω καταστατικού αναφέρεται:

Ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από το προσωπικό, ασκεί την Γενική Διεύθυνση των Υπηρεσιών και προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού. Επιλέγεται από το Δ. Σ.  και σε
περίπτωση που δεν έχει οριστεί Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεί χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 που ορίζει τα σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο:

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι διετής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ . και πάvτως όχι πέραv των  εννέα (9) μηνών.

Για να γίνει  ένας δήμος, μια περιφέρεια ή ένας φορέας μέλος στην  ΕΟΕΣ υπάρχουν κάποιες διαδικασίες, σύμφωνα με το υπάρχον εγκεκριμένο καταστατικό:

 5.2  Συμφωνείται ότι, μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ μπορούν στο εξής να γίνουv Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων τωv βαθμίδων, Ενώσεις Αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, Ερευνητικά και
άλλα ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό (άρθρο 4) και το καταστατικό τoυ, καθώς και τρίτων χωρών εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισμό της ΕΕ, όπως διαλαμβάνει το προοίμιο του ανωτέρω Κανονισμού και το καταστατικό του Ε.Ο.Ε.Σ.
5.3  Όσοι φορείς. κατά τα ανωτέρω, επιθυμούν να καταστούν μέλη τoυ Ε.Ο.Ε.Σ, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το oπoίo εισηγείται σχετικά, στην πρώτη Γενική  Συνέλευση, μετά τηv υποβολή της αίτησης. Η τελευταία εξετάζει το αίτημα για είσοδο νέου μέλους. υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης θετικής έγκρισης της οικείας εθνικής αρχής. σύμφωνα με το άρθρο 4 τoυ Κανονισμού.

Οι Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,  Δήμος Ζίτσας, Σπάτων-Αρτέμιδας, Κρωπίας, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Αίγινας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Αλμυρού και Μεταμόρφωσης, καθώς και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζήτησαν να γίνουν μέλη της ΕΟΕΣ ‘Εύξεινη Πόλη-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη’ (EGTC EFXINI POLI-SOLIDARCITY NETWORK).

Οι ημερομηνίες που αποφάσισαν τα διοικητικά συμβούλια να ζητήσουν τη συμμετοχή τους στην Εύξεινη Πόλη ήταν από 17/10/2014 μέχρι 31/1/2015 με τελευταία την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δε βρέθηκε ανάρτηση για συμμετοχή στην Εύξεινη Πόλη ούτε αποστολή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση.

Στις 3 Μαρτίου 2015 δημοσιεύτηκε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εγκρίνει την συμμετοχή των ανωτέρω δήμων στην Εύξεινη Πόλη.

ΩΕ6Ψ465ΦΘΕ-ΥΛΕ Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για συμμετοχή νέων μελών σε Εύξεινη Πόλη

Στις 24 Μαρτίου 2015 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ανωτέρω απόφαση.

ΦΕΚ έγκρισης νέων μελών

Η επόμενη ενέργεια είναι να γίνει τροποποίηση του καταστατικού της Εύξεινης Πόλης.

Στην ιστοσελίδα της Εύξεινης  Πόλης αναφέρονται τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου.

Σύνθεση Διοικητικου συμβουλίου Εύξεινης Πόλης 1

 

Οι υπογραμμισμένοι με κόκκινο δε μπορούν να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, γιατί την ημερομηνία της υποτιθέμενης Γενικής Συνέλευσης  που τους εξέλεξε δεν ήταν τυπικά οι φορείς τους μέλη της Εύξεινης Πόλης, αφού δεν είναι γνωστό αν έχει μέχρι σήμερα γίνει η τροποποίηση του καταστατικού της Εύξεινης Πόλης.

Με κίτρινη υπογράμμιση ο κ. Αναστασόπουλος αντικαταστάθηκε με απόφαση του εκλογοδικείου στη θέση του δημάρχου Μεσσήνης  ορίστηκε ο  νέος δήμαρχος  κ. Γ. Τσώνης.

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου παραιτήθηκε (ή υποχρεώθηκε σε παραίτηση) στις 6 Φεβρουαρίου 2015.

Παραιτήσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Αν εφαρμοστεί το άρθρο 11 του καταστατικού η θητεία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να παραταθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2015

πρώην

 

Από αυτούς  εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι σήμερα είναι  μόνο 4 !!

Τυπικά πρέπει εκείνοι που έχουν έννομο συμφέρον να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο Αθηνών να ορίσει προσωρινή διοίκηση.

Για να πάρετε μια ιδέα πως γίνεται η διοίκηση στην Εύξεινη Πόλη ο «πρόεδρος» έκοψε και πρωτοχρονιάτικη πίτα!!

————–

Οι ιστορίες δεν τελειώνουν εδώ. Αύριο η συνέχεια.

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: