Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Όλα άρχισαν κάπως έτσι

Posted by koszig στο 19 Μαΐου 2015

Την Παρασκευή 15 Μαΐου. Δυό ανακοινώσεις για συνεδριάσεις οργάνων. Μια της Οικονομικής Επιτροπής και μιας του δημοτικού συμβουλίου.

Αυτή ήταν η ανακοίνωση για σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οικ. Επιτροπή 19-5-2015

 

Όπως φαίνεται στην εικόνα δεν υπάρχουν εισηγήσεις . Αυτή είναι η ημερήσια διάταξη της 18/5/2015.

9η συνεδρίαση οικ. επιτροπής 18_5_2015 

Μοναδικό θέμα:

    Καλείστε να προσέλθετε  στην Δημόσια συνεδρίαση  της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 18 του μηνός  Μαΐου έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά Β΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015, σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις τού άρθρου 75 του Ν.3852/2010.

Παρένθεση!!

Με την ψήφιση του νόμου 3852/2010 » Καλλικράτης » δημιουργήθηκαν νέα όργανα που έπρεπε σε σύντομο διάστημα μερικών να λειτουργήσουν. Υπάρχει μια κρατική Ανώνυμη Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) που διοικείται από τεχνοκράτες και αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , (κλικ εδώ). Όπως αναφέρεται η εταιρεία μεταξύ άλλων:

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει σκοπό την παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης σε φορείς της Αυτοδιοίκησης καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και του Κοινωνικού τομέα. Επιπλέον και για την επίτευξη του σκοπού της συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Δικτύων και Συνεργασιών.

Το έτος 2010, μετά την ψήφιση του «Καλλικράτη» η Ε.Ε.Τ.Α.Α. συνέταξε τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.

Κανονισμός Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής

Κανονισμό Λειτουργίας  Οικονομικής Επιτροπής δεν έχει ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο. Η οικονομική επιτροπή, εφόσον δεν υπάρχει ψηφισμένος κανονισμός λειτουργίας, λειτουργεί κατ’ αναλογία με τον ψηφισμένο κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Κυρίαρχο στοιχείο στις συνεδριάσεις είναι τα θέματα που θα συζητηθούν και οι εισηγήσεις των θεμάτων, προκειμένου να ενημερώνονται τα μέλη που θα λάβουν αποφάσεις το περιεχόμενο των θεμάτων και όλα τα παραστατικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα θέματα.

Για το πως συνεδρίαζε η οικονομική επιτροπή την προηγούμενη δημοτική περίοδο και πως συνεδριάζει αυτή τη δημοτική περίοδο σε επόμενη ανάρτηση με τίτλο » Έργα και ημέρες της οικονομικής επιτροπής».

Κλείνει η παρένθεση

Πριν τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής έγινε γνωστό ότι συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή.

Για τις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής η  Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει συντάξει σχέδιο κανονισμού λειτουργίας.

Κανονισμός Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής

Το δημοτικό συμβούλιο και την προηγούμενη δημοτική περίοδο και την παρούσα δεν έχει ψηφίσει αντίστοιχο κανονισμό.

20150518

 

Εκτελεστική Παλαιών ετών 20150519

Είναι φανερό ότι δεν υπήρχε πρόσκληση των μελών της επιτροπής, ούτε εισηγήσεις. Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και η Β’ αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Σε επόμενη ανάρτηση θέμα θα είναι » Έργα και ημέρες της Εκτελεστικής Επιτροπής «.

Παρακολουθείστε τη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής της 18 Μαΐου 2015.

———–

Η προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας στην εισήγησή της αναφέρει:

« Έχουμε τη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2015, αυτό που θέλω να αναφέρω από τα αιτήματα που είχαμε από τις υπηρεσίες του δήμου ήταν απαραίτητο να προβούμε στη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στηριχθήκαμε στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και το τελικό αποθεματικό διαμορφώνεται 63.029,12 € από 125.445,29 € που ήταν στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. »

Στη Δι@ύγεια αναρτήθηκαν:

ΔιαύγειαΕίναι φανερό ότι μόλις άρχισε η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που δεν είχε λάβει μέρος η διευθύντρια  της οικονομικής υπηρεσίας και την οποία έλαβε υπόψη της στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής ο πρόεδρός της δήμαρχος Γιάννης Κασσαβός ρωτάει αν υπήρχε καμιά ερώτηση και απάντησε μετά από λίγο ότι ψηφίζεται ομόφωνα. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Το κείμενο της αναμόρφωσης δεν διαβάζεται, όπως φαίνεται,  κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Τέσσερις ώρες αργότερα αναρτάται στη Δι@ύγεια η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΩΞΘΩΩΨ8-ΛΛΩ Β’ αναμόρφωση προϋπολογισμού 2015

Στην απόφαση αναγράφεται:

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υ̟π’ όψιν της την ̟πρόταση του Προέδρου και την το̟ποθέτηση του, έ̟πειτα α̟πό διαλογική συζήτηση και σύσκεψη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α. Τρο̟πο̟ποιεί τον ̟προϋ̟πολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 ως εξής:
………………………….

.

 Στην Οικονομική Επιτροπή, όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν έγινε διαλογική συζήτηση, δεν έλαβε υπόψη της την πρόταση του προέδρου που δεν υπήρξε, δεν έγινε διαλογική συζήτηση και σύσκεψη, όπως φαίνεται στο βίντεο, που δεν υπήρξε, δεν έγινε ονομαστική ψηφοφορία, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, και φαίνεται να λαμβάνεται απόφαση ομόφωνα.!!

Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης  είναι να γνωμοδοτήσει αν το πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής είναι παραποίηση των όσων έγιναν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση.

 

Σε κείμενο της αρμόδιας υπαλλήλου του Τμήματος Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Ιωάννας Καραγιώργου:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΟΤΑ_-ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

αναφέρεται:

      • Βήματα αναμόρφωσης
    • Εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού.-

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εισηγητική έκθεση αποτελεί αναλυτική αιτιολόγηση των αυξομειώσεων των ΚΑ με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο, συνοδευόμενες από όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον έλεγχο νομιμότητάς του σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν από την ΚΥΑ και τις σχετικώς ισχύουσες διατάξεις.

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού.

Υπάρχει εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας με αναλυτική αιτιολόγηση των αυξομειώσεων των Κ.Α. με τρόπο σαφή και τεκμηριωμένο;

 

Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής  είναι εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: