Ελεύθερο Βήμα Αχαρνών

Ένα βήμα για προβλήματα, ιδέες και απόψεις για το Δήμο Αχαρνών

Τι ήτανε , Τι είναι !!

Posted by koszig στο 22 Μαΐου 2015

Η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει αλλάξει θεσμικά, είναι ένα όργανο διοίκησης που αποφασίζει για την οικονομική διαχείριση του δήμου και κυρίως για τις εγκρίσεις των δαπανών.

Με την εκλογή της νέας Οικονομικής Επιτροπής το Σεπτέμβριο του έτους 2014 έγραφα, (κλικ εδώ):

Ας δούμε ξανά το αντικείμενο της Οικονομικής Επιτροπής, (κλικ εδώ),  (κλικ εδώ).

Προφανώς από τα μέλη της πλειοψηφίας μόνο ο δήμαρχος, ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής στην προηγούμενη διοίκηση γνωρίζει τις διαδικασίες και τα περισσότερα από τα θέματα που συζητήθηκαν.

Τα νέα μέλη της πλειοψηφίας στην Οικονομική Επιτροπή ίσως με «διάβασμα» και την εμπειρία που θα αποκτήσουν να καταφέρουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες αναφέρονται σε οικονομικά θέματα, που μπορεί μια παρατυπία  στην απόφαση να οδηγήσει σε διοικητικές ή ακόμα και σε ποινικές συνέπειες.

Ας δούμε τις απουσίες των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα έτη 2014 και 2015 μέχρι σήμερα.

Απουσίες Ντούρος 2014

 

Με αστερίσκο σημειώνονται οι απουσίες από τις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Παρατηρούμε ότι η κ. Χαριτίδη, τότε της παράταξης Φωτιάδη είχε μόνο μια παρουσία. Παρουσίες 7%. Σήμερα είναι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Ο κ. Ρούσσας, τότε της παράταξης Ντούρου είχε δύο παρουσίες, ποσοστό παρουσιών 14%. Σήμερα ανήκει στην παράταξη Κασσαβού.

Ο κ. Κασσαβός, τότε ως αντιπολίτευση είχε τρεις παρουσίες, ποσοστό 21%. Σήμερα Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Η κα Χριστοπούλου άρχισε τις απουσίες όταν άλλαξε παράταξη.

Συνεπέστατοι  στις συνεδριάσεις ο Κώστας Σαββίδης και ο Μιχάλης Βρεττός και εν μέρει ο Γιάννης Καλάργαλης.

Όλοι ωσεί παρόντες, γιατί όλες οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Εξαίρεση ο Παναγιώτης Πολυμενέας της τότε αντιπολίτευσης και νυν συμπολίτευσης με 50% των παρουσιών

Με την αλλαγή της δημοτικής Αρχής τα πράγματα άλλαξαν;

Απουσίες Κασσαβός 2014

Όπως παρατηρούμε η Οικονομική Επιτροπή λειτουργεί με τον Κασσαβό ως πρόεδρο, που το νέο στοιχείο είναι ότι η επιτροή συνεδριάζει στην ώρα που ορίζεται στην πρόσκληση!!

Συνεπής ο Σπύρος Κατσούρος και ο Γιώργος Σιδηρόπουλος, και η απαρτία της επιτροπής γίνεται λόγω της παρουσίας των αναπληρωματικών κ. Ορφανίδη και κ.Δασκαλάκη.

Την εικόνα της αντιπολίτευσης τη βλέπετε.

Απουσίες Κασσαβός 2015

 

Το έτος 2015 η εικόνα των απουσιών είναι χειρότερη. Μερικοί της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης είναι μονίμως απόντες. Από τους αναπληρωματικούς της  αντιπολίτευση καμία παρουσία. Οφείλεται στη μη ενημέρωση ή ακολουθούν τη γραμμή των τακτικών.

Οι παρόντες της συμπολίτευσης είναι ωσεί παρόντες, γιατί όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα!! Η παρουσία τους φαίνεται στα σχετικά βίντεο.

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην Οικονομική Επιτροπή είναι ότι δεν υπάρχουν εισηγήσεις για τα θέματα που θα συζητηθούν.

Εισηγήσεις

 

Μόνο μια εισήγηση υπάρχει στις 11/11/2014 επειδή ήταν για έγκριση του προϋπολογισμού του έτους 2014.

Στις εισηγήσεις  δεν υπάρχει καμία ενημέρωση και ειδικά στις αναθέσεις σε δικηγόρους. Παρατηρείστε τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ δύο εισηγήσεων της 2ης και της 6ης του έτους 2015.

2η_20_1_2015

6η 6_4_2015R

Στην 2η συνεδρίαση ένα από τα θέματα που εισηγήθηκαν για λήψη απόφασης ήταν:

11  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 47/2015 απόφασης Δημάρχου που αφορά το διορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για να ασκήσει ανακοπή κατά αρθρ. 933 ΚΠολΔ και 199 παρ. 2 ΚΔΔ και αίτηση αναστολής κατ’ αρθρ. 938 ΚΠολΔ και να παρασταθεί την 15-1-2015 κατά τη συζήτηση των ως άνω αναστολών , κατά του κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου της A.E. «ΑLPHA DOMUS A.T.E» κατά του Δήμου Αχαρνών.

Στη 6η συνεδρίαση:

38  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 512/2015 απόφασης Δημάρχου.

 39  Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να παραστεί στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (ΑΒΕΜ: ΕΦ178/16-1-2014), κατά τη δικάσιμο της  21/04/2015. 

Η απόφαση δημάρχου 512/2015 δεν φαίνεται δημοσιευμένη στη δικτυακή πύλη του δήμου Αχαρνών.

Η δικάσιμο  ΕΦ178/16-1-2014 ως τίτλος είναι αναρτημένη στο Εφετείο. Οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι ενημερώθηκαν για τα ανωτέρω θέματα ή συμφώνησαν απλώς για το όνομα του δικηγόρου;

Άρθρο 72
Οικονομική επιτροπή – Αρμοδιότητες

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

…………………………

ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων,
ιδ) αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

Υπάρχει εισήγηση δικηγόρου (;)  της Νομικής Υπηρεσίας για συμβιβασμούς προκειμένου να αποφεύγει ο δήμος δαπάνες δικηγόρων και δικαστικών εξόδων; Μέχρι σήμερα υπάρχει καμία περίπτωση;!!

Ανακεφαλαιώνοντας.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν λαμβάνει αποφάσεις με τεκμηριωμένες εισηγήσεις, και για τα μέλη της, αλλά και για ενημέρωση των δημοτών.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει ψηφίσει κανονισμό  λειτουργίας σύμφωνα με το σχέδιο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν διαθέτει απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Αν για κάποιο λόγο πάθει βλάβη ή χαθεί ο υπολογιστής που περιέχει τις μαγνητοσκοπημένες συνεδριάσεις, υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας;

Η Οικονομική Επιτροπή δεν υποχρεώνει την οικονομική υπηρεσία να εισηγείται τις τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις, προκειμένου να τις εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο για έγκριση.

Η Οικονομική Επιτροπή δεν τηρεί τον νόμο, δεδομένου ότι ψηφίζει δαπάνες, χωρίς να έχει αναρτηθεί στη Δι@ύγεια η ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης.

Παράδειγμα: στην απόφαση 231/6-2015 της οικονομικής επιτροπής για ποσό 6.979,06 € δεν αναφέρεται η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.)

2246 Απόφαση 231 της 6_4_2015

Στη σύμβαση που ακολούθησε  αναφέρονται τα φυτά που θα γίνει προμήθεια, πράγμα που δεν αναφέρεται στην απόφαση. Εφόσον δεν υπάρχουν απομαγνητοφωνημένα πρακτικά στα οποία να υπάρχουν τα συνοδευτικά έγγραφα πως θα γίνει η αναγκαία παροχή πληροφοριών;

797ΖΩΨ8-ΩΜΟ Σύμβαση

Στη σύμβαση αυτή αναφέρεται:

11. Την με αριθμ. Γ-141/30-03-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.
12. Την με αριθμ. Γ-142/31-03-2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

Στα στοιχεία αυτά δεν υπάρχει η ΑΔΑ, δηλαδή τα στοιχεία δημοσίευσης στη Δι@ύγεια, γιατί αυτές οι προτάσεις δεν αναρτήθηκαν στη Δι@ύγεια.

Σύμφωνα με το νόμο:

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις ανάρτησης στο διαδίκτυο

1. Οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε. Οι νόμοι και τα προεδρικά διατάγματα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο των αρμόδιων Υπουργείων που αυτά διατηρούν. Οι πράξεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρωθυπουργού και της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης. Οι πράξεις των Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων και των οργάνων στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση υπογραφής ή έχει μεταβιβαστεί αρμοδιότητα αναρτώνται στο δικτυακό τόπο του εκάστοτε Υπουργείου. Οι πράξεις των οργάνων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των οργάνων διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και των φορέων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού αναρτώνται στους κατά περίπτωση οικείους δικτυακούς τόπους που αυτά διατηρούν.

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση
Η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου τρίτου Νομ. 4057/14-14 Μαρτ. 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54).

Είναι φανερό ότι υπάρχουν ευθύνες για τη λειτουργία της Οικονομικής επιτροπής, μερικές από τις οποίες αναφέρονται παραπάνω. Την κύρια ευθύνη έχει ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και ως δήμαρχος ο Γιάννης Κασσαβός.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας:

ΑΡΘΡΟ 2:
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Ευθύνεται έναντι των πολιτικών Οργάνων του Δήμου και ιδιαίτερα του Δημάρχου, για την κανονική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας τις επιμέρους δραστηριότητες των υπηρεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της δράσης με βάση τα προγράμματα που αποφασίζει η Δημοτική Αρχή. Υποστηρίζει το Δήμαρχο στα διοικητικά του καθήκοντα υλοποιώντας
τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του, οι οποίες αφορούν κυρίως στο συντονισμό των δημοτικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με το Γενικό Διευθυντή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται με αποδοτικό τρόπο η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των περιοδικών στόχων και προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.
Ειδικότερα ο Γενικός Γραμματέας:

iii. Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς την υποστήριξή τους ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.
iv. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε συνεργασία με τον Γενικό Διευθυντή.

Είναι καιρός ο Γενικός Γραμματέας να ασκήσει τις αρμοδιότητες που έχει, λόγω του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, και να αναλάβει τις ευθύνες του.

Δείγματα γραφής πρέπει να υπάρξουν στο επόμενο δεκαπενθήμερο, γιατί αν δεν προσαρμοστεί η Οικονομική Επιτροπή στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, τότε τον έλεγχο εφαρμογής του νόμου θα αναλάβουν οι αρμόδιοι.

Οι ενεργοί πολίτες  οφείλουν να κάνουν ότι επιτάσσει το Σύνταγμα και οι νόμοι.

Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες,

κι αυτές παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.

Νίκος Καζαντζάκης

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
Αρέσει σε %d bloggers: